Maskinsikkerhed - BAR Bygge & Anlæg

bar.ba.dk
  • No tags were found...

Maskinsikkerhed - BAR Bygge & Anlæg

Hvor finder vi reglerne?Beskrives i maskindirektivetEUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV2006/42/EFaf 17. maj 2006om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF(omarbejdning)Er yderligere beskrevet i kapitel 2 i Bek. 612 omindretning af tekniske hjælpemidler


Hvad er omfattet af kapitel 2?Uddrag af Bek. 612 om indretning af tekniskehjælpemidler:§ 11. Ved ”løftetilbehør” forstås en komponent ellerudstyr, der gør det muligt at foretage anhugning afbyrden, og som ikke er fastgjort til løftemaskinen. Det eranbragt mellem maskinen og byrden, på selve byrden,eller er beregnet til at udgøre en integreret del af byrdenog markedsføres særskilt. Til løftetilbehør henregnes ogsåløftekæder/ tovstropper og deres komponenter.Stk. 2. Ved ”kæder, tove og stropper” forstås kæder, toveog stropper, der er konstrueret og fremstillet tilløftefunktioner som en del af en løftemaskine eller afløftetilbehør.


CE-mærkes?


CE-mærkes?


CE-mærkede maskinerAnsvar for maskinens indretningFabrikanten har det fulde ansvar for at hansmaskine overholder alle relevante krav, når denoverdrages til brugeren.


CE-mærkede maskinerAnsvar for maskinen i brugArbejdsgiveren har det fulde ansvar for at hansmaskiner overholder alle relevante krav, nårmaskinen bruges.HUSK: Gå aldrig ud fra, at maskinen ersikker, fordi den har CE-mærkning!


Ny CE-mærket maskine –Klar til brug?


CE-mærkningHvis man bygger en maskine enten til andre eller til egetbrug har man samme ansvar og pligter:Forpligtelser:Lav en sikker maskine med udgangspunkt i VSSK imaskindirektivet samt relevante standarder.Lav risikovurdering + evt. risikonedsættende tiltagLav dokumentation (teknisk dossier).Lav brugsanvisning.Mærk maskinen.Underskriv overensstemmelseserklæringCE-mærkning af hele anlægget.


Væsentlige sikkerheds- ogsundhedskrav (VSSK)Tekniske indretningskrav (beskrevet iBilag 1)Maskinen skal konstrueres og fremstilles således,at den kan fungere og kan betjenes, indstilles ogvedligeholdes, uden at personer udsættes forrisiko, når disse operationer foretages på debetingelser, der er foreskrevet, men også underenhver forkert brug heraf, der med rimelighedkan forudses.


RisikovurderingSystematisk metode til kortlægning, vurdering ogimødegåelse af risici.Skal laves for drift – rengøring – vedligehold –opstilling - transport mv.MD bilag 1 - VSSK´erne.Risikovurderingen foretages ud fra:- Vurdering af konsekvens- Vurdering af sandsynlighed- Prioritering


Valg af løsning tilimødegåelse af risiciMetode 1: Egensikker konstruktionMetode 2: tekniskebeskyttelsesforanstaltninger.Metode 3: brugerinformation:På maskinen – skiltning, signaler,alarmerI brugsanvisning – krav tiluddannelse, personlige værnemidler,organisering af arbejdet mv.Begrænsninger i maskinensanvendelse.


Typiske farekilderRoterende maskindeleBevægelige maskindeleSkærende deleVarme deleFaldende genstandeStrømførende deleStøj/vibrationerKropstillingerDampeStøvArbejde i højden


Typiske maskinsikkerhedsstandarderDS/EN ISO 12100:2010Maskinsikkerhed – Generelle principper for konstruktion –Risikovurdering og risikonedsættelse.DS/EN ISO 13857Fareområder og sikkerhedsafstande for beskyttelse afhænder, arme, ben og fødderDS/EN 953Generelle krav til konstruktion og fremstilling af faste ogbevægelige beskyttelsesskærmeDS/EN ISO 14122 (1,2,3 og 4)Adgangsveje, platforme, gangbroer, trapper, stiger oggelændreDS/EN ISO 13849-1Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer.DS/EN 60204-1Elektrisk udstyr på maskinerDS/EN ISO 13850Nødstop - Principper for udformning


Sammenhæng mellemMaskindirektiv og nationallovgivning.Maskindirektivet er EU-lov.Det er et krav at Eu’s direktiver implementeres inational lovgivning.Maskindirektivet er implementeret i DKlovgivning via bekendtgørelse 612 om indretningaf tekniske hjælpemidler (tidligere bek. 561)Derudover kan der være anden nationallovgivning der skal følges i forbindelse medanvendelse af maskinen (mere herom senere)


Sammenhæng mellemMaskindirektivet ogharmoniserede standarderHarmoniserede standarder svarer til vejledninger, der angiverbestemte principper for hvordan maskinen skal bygges ogudformes.Det er ikke et krav at de følges. Hvis de følges, antages det atmaskinen er i overensstemmelse med de væsentlige krav idirektiverne.


De harmoniseredestandarderStandarder inddeles i niveauer:A-standarderOverordnede standarder, der angivergenerelle principper. Kan anvendes på alletyper maskiner.B-standarderIndeholder fælles sikkerhedsaspekter(afstande, ergonomi mv) eller fællessikkerhedsanordninger (afskærmning, tohåndsbetjeningmv) som kan anvendes foren række maskiner.C-standarderDetaljerede sikkerhedskrav til enkeltemaskiner eller bestemte maskintyper


DelmaskinerDelmaskiner må ikke CE mærkes.Med leveringen af en delmaskine skal følge:Inkorporeringserklæring (off. Sprog ianvendelsesland). Inkorporeringserklæringskal indgå i den samlede maskines tekniskedossier.Monteringsvejledning (off.Fællesskabssprog) skal omfatte enbeskrivelse af vilkårene for at sikre korrektsamling med den endelige maskine, uden atsikkerhed og sundhed bringes i fare.Der skal udarbejdes teknisk dokumentation(dossier) der viser hvilke VSSK der er opfyldt,div. Afprøvninger (fællesskabssprog ogopbevares i ti år)


Bilag 4 maskiner – særligtfarlige maskinerPersonløftere med lodret styrtrisiko over 3 meterBoltpistolerAftagelige mekaniske kraftoverføringsaksler inkl. afskærmningBærbare kædesave til bearbejdning af træFleste typer træbearbejdningsmaskiner med manuel ilægningBordrundsave, Afrettere, Tykkelseshøvle, BåndsaveSærlige procedurer: fx Indrettes 100 % iht. C-standard samtfxEF- typeafprøvning af særligt organ, intern fabrikskontroleller akkrediteret kvalitetsstyringssystemSKAL FREMGÅ AF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGENFremgår også af Brugsvejledningen


Ombygning af maskinerCE-mærkede maskinerDu bliver selv fabrikant- Oprindelig CEmærkningikke længere tilstrækkelig.Maskiner fra før 1995:Maskiner leveret til brug før 1995 er ikkeomfattet af maskindirektivet.For disse maskiner gælder AT-bekendtgørelse nr.612 om indretning af tekniske hjælpemidler(tidligere AT-bekendtgørelse nr. 561)Niveau for sikkerhed er beskrevet i AT-vejledningB.1.3 om Maskiner og maskinanlæg samt ATvejledningB.1.4 om Automatisk styredemaskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg.


”Gamle maskiner”= maskiner frafør 1995


Hvornår skal sidstnævntemaskiner CE-mærkes?Der er krav om CE-mærkning i følgende tilfælde:Ved ombygning af maskinen så der ændresvæsentligt på virkemåde, kapacitet,omdrejningshastigheder, tryk mv.Væsentlige ændringer i styresystem.Sammenbygning med andre maskiner, både CEmærkedeog ikke CE-Mærkede.


Sammenbygning af maskinerHvis to gamle maskiner sammenbygges, vil detkræve at maskinen CE-mærkes.Hvis en gammel og en ny maskinesammenbygges, vil det kræve en nyrisikovurdering og CE-mærkning.Hvis to nye maskiner sammenbygges, vil detvære nok at foretage en vurdering de risici, deropstår som følge af sammenbygningen. (det lilletekniske dossier)Derudover skal der også laves nybrugsanvisning.


CE – mærkes?


Ny maskine indbygges i eksisterende maskine –Ny maskine er CE-mærket og fungerer uafhængigtIndbygningen er dækket af den ny maskinesbrugsanvisningEj krav om NY CE-mærkning.OBS!! Maskine/anlæggetsdokumentation/brugsanvisning skal opdateresHvis indbygningen ikke er dækket af maskinensbrugsanvisning kræves der:Risikovurdering af evt. nye risici - foretages af dender indbyggerOBS!! Anlæggets dokumentation/brugsanvisningskal opdateresSamles i et ”miniteknisk dossier”(forudsætning: begge maskiner er CE-mærkede)


BrugsanvisningHusk at det i forbindelse med ombygning af enmaskine ofte er nødvendigt at foretage en delændringer i maskinens brugsanvisning.


BrugsanvisningUddrag af Bek. 612, kapitel 2 om indretning af tekniskehjælpemidler:§ 23. Med enhver maskine skal følge en originalbrugsanvisning, der mindst opfylder kravene i bilag I.Brugsanvisningen skal ledsage den enkelte maskine vedlevering.Stk. 2. Såfremt den originale brugsanvisning ikkeforeligger på dansk, skal fabrikanten eller dennesrepræsentant eller den der indfører maskinen til brug iDanmark, oversætte den til dansk.


BrugsanvisningUddrag af bilag 1:1.7.4. BrugsanvisningAlle maskiner skal være ledsaget af en brugsanvisning på det eller de officielle fællesskabssprog i den medlemsstat, hvor maskinen markedsføres eller tages i brug.Brugsanvisningen, som ledsager maskinen, skal være en »original brugsanvisning« eller en »oversættelse af den originale brugsanvisning«. I sidstnævnte tilfælde skal oversættelsen være vedlagt en »original brugsanvisning«.Som en undtagelse herfra kan vedligeholdelsesvejledningen, der er beregnet på et specialiseret personale, der arbejder direkte for fabrikanten eller dennes repræsentant, affattes på kun ét fællesskabssprog, der forstås af dette personale.Brugsanvisningen skal udarbejdes i henhold til de nedenfor anførte principper.1.7.4.1. Generelle principper for udarbejdelsena) Brugsanvisningen skal udarbejdes på et eller flere officielle fællesskabssprog. Påskriften »original brugsanvisning « skal anføres på den eller de sprogudgaver, som fabrikanten eller dennes repræsentant påtager sig ansvaret for.b) Hvis der ikke findes nogen »original brugsanvisning« på anvendelseslandets officielle sprog, skal fabrikanten eller dennes repræsentant, eller den, der indfører maskinen i det pågældende sprogområde, sørge for en oversættelse til det eller depågældende sprog. På disse oversættelser skal anføres »oversættelse af den originale brugsanvisning«.c) Brugsanvisningens indhold skal ikke alene dække maskinens tilsigtede brug, men også tage højde for enhver forkert brug heraf, der med rimelighed kan forudses.d) For maskiner, der er bestemt til at blive anvendt af ikke-professionelle brugere, skal affattelsen og præsentationen af brugsanvisningen tage hensyn til det generelle uddannelsesniveau og den indsigt, som med rimelighed kan forventes af dissebrugere.1.7.4.2. Brugsanvisningens indholdAlle brugsanvisninger skal, hvor det er relevant, mindst indeholde følgende informationer:a) fabrikantens og dennes repræsentants firmanavn og fulde adresseb) maskinens betegnelse, som anført på selve maskinen, bortset fra serienummeret (jf. punkt 1.7.3.)c) EF-overensstemmelseserklæringen eller et dokument, der angiver indholdet af EF-overensstemmelseserklæringen og maskinens karakteristika, men ikke nødvendigvis serienummeret og underskriftend) en generel beskrivelse af maskinene) tegninger, diagrammer, beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for brug, vedligeholdelse og reparation af maskinen og for at kontrollere, om den fungerer korrektf) en beskrivelse af den eller de betjeningspladser, hvor operatørerne kan forventes at befinde sigg) en beskrivelse af maskinens tilsigtede brugh) advarsler om måder, som maskinen ikke må anvendes på, men som erfaringen viser kan forekommei) instruktioner for montering, opstilling og tilslutning, herunder tegninger, diagrammer og fastgørelsesanordninger, og angivelse af den ramme eller installation, som maskinen skal monteres påj) instruktioner vedrørende installation og montage med henblik på at mindske støj og vibrationerk) instruktioner for ibrugtagning og brug af maskinen og om nødvendigt instruktioner for oplæring af operatørernel) udformning, beskyttelsesforanstaltninger og supplerende beskyttelsesforanstaltninger, der er truffetm) instruktioner om de beskyttelsesforanstaltninger, brugeren skal træffe, herunder, hvor det er relevant, hvilke personlige værnemidler, der skal stilles til rådighedn) de vigtigste kendetegn for værktøjer, der kan monteres på maskineno) demontering, ude af brug, under afprøvninger eller i tilfælde af forudsigelige svigtp) instruktioner for, hvordan transport, håndtering og opbevaring kan ske på en sikker måde, ved angivelse af maskinens og dens forskellige deles masse, når de jævnligt skal transporteres adskiltq) fremgangsmåden ved uheld eller nedbrud. Hvis der vil kunne indtræde blokering, skal det fremgå, hvilken fremgangsmåde der skal anvendes, så ny igangsætning kan ske uden farer) beskrivelse af, hvilke justerings- og vedligeholdelsesoperationer der skal udføres af brugeren, samt hvilke forebyggende vedligeholdelsesforanstaltninger der skal overholdess) instruktioner om, hvordan justering og vedligeholdelse kan udføres på en sikker måde, herunder hvilke beskyttelsesforanstaltninger der skal træffes under disse operationert) specifikationer for de reservedele, der skal benyttes, når de berører operatørernes sikkerhed og sundhedu) informationer om luftbåren støjemission som anført nedenfor:det A-vægtede lydtryksniveau på betjeningspladserne, når det overstiger 70 dB(A). Hvis niveauet ligger under eller svarer til 70 dB(A), skal dette være anførtden maksimale øjebliksværdi af det C-vægtede lydtryksniveau på betjeningspladserne, når det overstiger 63 Pa (130 dB i forhold til 20 μ Pa)det A-vægtede lydeffektniveau fra maskinen, når det A-vægtede lydtryksniveau på betjeningspladserne overstiger 80 dB(A).Disse værdier skal enten være reelt målt for den pågældende maskine, eller være fastsat på grundlag af måling foretaget på en teknisk set tilsvarende maskine, som repræsenterer den maskine, der skal fremstilles.Når maskinen er meget stor, angives i stedet for det A-vægtede lydeffektniveau de A-vægtede lydtryksniveauer på nærmere angivne steder omkring maskinen.Når de harmoniserede standarder ikke anvendes, skal støjen måles ved anvendelse af den mest hensigtsmæssige målemetode, tilpasset maskinen. Når der er angivet lydemissionsværdier, skal usikkerheden ved beregningen af disse værdierspecificeres. Der skal redegøres for funktionsvilkårene for maskinen under målingen og for, hvilke metoder der er anvendt ved målingerne.Såfremt betjeningspladsen eller -pladserne ikke er fastlagt eller ikke kan fastlægges, skal det A-vægtede lydtryksniveau måles i en afstand af 1 m fra maskinens overflade og i en højde af 1,60 m fra gulvet eller sokkelen. Stedet for og værdien af detmaksimale lydtryksniveau skal være angivet.Hvis fællesskabssærdirektiverne indeholder bestemmelser om andre angivelser af lydtryksniveauet eller lydeffektniveauet, finder disse direktiver anvendelse i stedet for dette punkt


Overensstemmelseserklæringsamt mærkning af maskinenNår alt er på plads udformesoverensstemmelseserklæringen. Dette er jeres(som fabrikant) underskrift på at anlægget efterjeres opfattelse opfylder MD samt relevanteharmoniserede standarder.Der sættes CE-mærke samt entydigtgenkendelig mærkning på anlægget.


Tekniske hjælpemidlerOmfattet af Kapitel 3 i IndretningsbekendtgørelsenGamle IKKE CE-mærkede maskinerØvrige tekniske hjælpemidler (ikke MASKINER)SækkevogneStilladserStigerPallereolerManuelt betjente løfteredskaber ibrugtaget før 95.Trillebør med øjebolte til brug for løftBig bagsLiftnetContainere –OBS Selvstændigt markedsførte løfteøjer, wirer,kæder mm. er omfattet af MDIkke mekaniske ”betonspande”


Tekniske hjælpemidler§ 37. Et teknisk hjælpemiddel skal være forsvarligtkonstrueret og forsvarligt udført af egnede materialerunder hensyn til de påvirkninger, som det kanpåregnes at blive udsat for, så det har den ud frasikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn fornødnestyrke og holdbarhed.Stk. 2. Et teknisk hjælpemiddel, hvori der er eller kanopstå tryk, temperaturer, materialespændinger ellerandre påvirkninger, som kan forårsage farligetilstande, skal være således konstrueret og udført ellervære forsynet med sådant udstyr til begrænsning afpåvirkningerne, at de forsvarlige og evt. fastsattegrænser herfor ikke overskrides. Om nødvendigt skalhjælpemidlet være forsynet med et varslingsudstyr,der automatisk træder i funktion, hvis sådannegrænser overskrides.


Risikovurdering?


BrugsanvisningUddrag af Bek. 612, kapitel 3 om indretning af tekniskehjælpemidler:§ 51. Med leveringen af et teknisk hjælpemiddel skal følge sådan brugsanvisning,som er nødvendigt for, at hjælpemidlet kan anvendes, transporteres og opstillessikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt holdes i forskriftsmæssigstand. Hertil hører fornødne angivelser, planer, diagrammer o.l. for hjælpemidletsindretning og funktion, oplysning om farer eller andre særlige forhold vedhjælpemidlet, herunder begrænsninger i brugen, som kan have betydning forsikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet, og som ikke er almindeligt kendt. Den skaldesuden indeholde oplysning om evt. særlige sikkerhedsforanstaltninger, som ernødvendige i forbindelse med hjælpemidlets anvendelse, transport, opstilling ogvedligeholdelse. Er personlige værnemidler nødvendige, skal brugsanvisningen giveoplysning om disses art og anvendelse, som er i overensstemmelse med de regler,der måtte være givet herom.Stk. 2. Brugsanvisningen skal være fyldestgørende og let forståelig for dem, der kanpåregnes at skulle benytte den. Den skal være affattet på dansk, medmindre andetfølger af særregler, eller direktøren for Arbejdstilsynet tillader eller stiller krav om etandet sprog.Stk. 3. I det omfang det kan have sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning,skal brugsanvisningen, væsentlige dele heraf eller henvisninger til den være angivetdirekte på hjælpemidlet eller på skilt, opslag e.l., til opsætning ved dette.


AnvendelseAnsvar for maskinens indretningCE-mærkede maskinerFabrikanten har det fulde ansvar for at hans maskineoverholder alle relevante krav, når den overdrages tilbrugeren.Andre maskinerFølger almindelige regler for produktansvarAnsvar for maskinen i brugArbejdsgiveren har det fulde ansvar for at hans maskineroverholder alle relevante krav, når maskinen bruges.


CE-mærkede maskinerAnsvar for maskinens indretningFabrikanten har det fulde ansvar for at hansmaskine overholder alle relevante krav, når denoverdrages til brugeren.


Bekendtgørelse omanvendelse af tekniskehjælpemidler (bek. 1109 af15 december 1992.Her stilles kravene i forhold til anvendelse af tekniskehjælpemidler.Der vil typisk være tale om problemstillinger indenfor følgendeområder:InstruktionAnvendelse i overensstemmelse med anvisninger ibrugsanvisning.Eftersyn og vedligeholdelse.Krav til lovpligtig uddannelseBegrænsning i brug i forhold til alder, fysisk og psykiskformåen mv.


EftersynSikrer at udstyret er vedligeholdelsesmæssigt i ordenat brugeSikkerhedsudstyr OKTjekke styrkeUndgå farlige eller ukontrollerede nedbrudForebygger ulykkerErfaringer viser at der sker ulykker pga.misvedligeholdelse og dårlig stand


Hvad ser vi ofte ved indkøb?Mangelfuld dokumentation – ofte på fremmedsprog- Brugsanvisningen er vigtig for sikkerhedsmæssig ogsundhedsmæssig forsvarlig anvendelse og instruktion.Sikkerhedsmæssige forbedringsmuligheder i forhold til MD –fx adgang til farezoner, dårlige adgangsforhold (eliminer,reducer, instruer)Nyetablering har givet uventede støjbelastninger –støjkravikke stillet eller upræcist formuleret (MD sætter ingen grænserfor støjen!)Ergonomiske forhold ikke tilgodeset - specielt ikke vedrengøring og vedligehold.lange rækkeafstande ved ilægning eller fratagning.tunge løft ved omstilling og skift af værktøjermanglende mulighed for at indstille højden tilmedarbejdere af forskellig højdebelastende og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger vedrengøring, reparation og vedligehold.


Undgå de værste fælderVed ny indkøb af maskiner: brug evt. standarderne somaftalegrundlag eller skriv ind i kontrakten at I vil have adgang tilderes risikovurdering.Hvis i selv bygger: Lav risikovurdering fra starten af projektet.Find evt. standarder (gerne C-standarder). Inddrag eksternesagkyndige til de opgaver i ikke selv har styr på (i kan blive stillettil ansvar for det en dag). Brug evt. en tjekliste med alle punkternefra Bilag 1 for at få systematikken med. De problemer der findeskan med fordel beskrives og behandles i hver sit skema medbeskrivelse af problem samt korrigerende handling.Hvis man bruger færdige risikovurderingsværktøjer: Husk atresultaterne altid afhænger af ting som i har defineret. Brug altidjeres sunde fornuft.Ved sammenbygning af maskiner: gør jer klart fra starten hvemder skal have ansvaret for samlet risikovurdering og mærkning afanlægget (det er her besparelser sommetider er blevet dyre….)Betaling: Betal først sidste afdrag når i er sikre på at i har fået deti har bestilt (også dokumentationen)


Gode link - maskinerHåndværktøj - brugsanvisningerhttp://www.materielsektionen.dk/Træbearbejdningsmaskiner§ http://www.maskinkorekort.dk/Jern og metal – Sikring af maskiner – Gode løsningerhttp://www.ibar.dk/Vejledninger%20mm/Liste/~/media/Industrien/2_Branchevejledninger/Sikring%20af%20maskiner/Maskinsikkerhed_lille.pdf


Scan QR-koden for at tilføje minekontaktoplysninger til din telefonbog

More magazines by this user
Similar magazines