PENSIONISTEN - Statspensionisternes Centralforening

spcf.dk
  • No tags were found...

PENSIONISTEN - Statspensionisternes Centralforening

Projektleder Connie Berthelsen omgivet af én, derer ”morfar” og én, der har fået en ”morfar”.En morfarIkke en lur på sofaen, men støttepersonfor en ung med særligt behov – om detpersonlige møde mellem generationerne.Af Povl RasmussenProjekt Morfar m/k er Vejle KommunaleUngdomsskoles projekt, der handler omat få ressourcestærke ældre til at hjælpeunge mellem 16 og 25 år med særligebehov i gang med en ungdomsuddannelseeller ind på arbejdsmarkedet, ligefra et fritidsjob til en egentlig ansættelse.- Det handler også om det personligemøde mellem generationer, hvor denunge kan få talt om de svære ting i livet.Relationer som vil være brugbare forkompetenceudviklingen, både for denunge og den ældre generation, sigerungdomsskolens projektleder ConnieBerthelsen.Mange unge har ikke et netværk affamilie eller andre voksne, der kan hjælpedem på vej, og de har ikke selv defornødne ressourcer, som skolerne ogarbejdsgiverne forventer. Derfor opstodideen om at bruge ressourcestærke ældreog pensionister, med tålmodighedog god tid, som støttepersoner.Hjælp i dagligdagenProjektet har p.t. 19 morfædre/-mødretilknyttet, men kan godt bruge flere, såhvis der blandt bladets læsere er nogen,Fakta:Projekt Morfar m/k blev etableret i2008 under Vejle Kommunale Ungdomsskolemed økonomisk støtteaf bl.a. netværket DHI (Den HelhedsorienteredeIndsats), det lokalebeskæftigelsesudvalg og IndustriensFond. Projektet støttes også af Vejlesfagforeninger og arbejdsgivere.Den nuværende projektperiodeudløber i foråret 2013.Projektleder Connie Berthelsen, tlf.25 12 05 80, www.ungvejle.dkder har lyst til at engagere sig, er de mereend velkomne.- Vi har omkring 60 etniske unge ogca. 20 unge danske i vores morfarprojekt.De har forskellig baggrund, menfælles for dem er, at de ikke uden viderekan tage en ungdomsuddannelse.Mange af de etniske unge er kommet såsent til Danmark, at de ikke har kunnetgå i dansk skole, mens danskerne haralle mulige andre problemer, siger ConnieBerthelsen.Fælles for de unge er, at de har brugfor hjælp til at få en dagligdag til atfungere med praktiske ting, som fx atsmøre en madpakke, at komme op ommorgenen og i det hele taget hjælp tilat fungere i almindelige sociale sammenhænge.Og her er det, mentorernekommer ind i billedet.Gør en forskelDer stilles ingen uddannelseskrav ellersærlige ønsker om erhvervsbaggrund forat blive ”morfar”, men man skal havehaft en tilknytning til arbejdslivet. Arbejdeter frivilligt og ulønnet, og der skalbruges 2-5 timer om ugen.- Kort sagt er det en opgave for ressourcestærkevoksne, der ser det somen opgave, at alle unge får succes meden ungdomsuddannelse eller et job. Ogsom ser det som en udfordring og glædeat gøre en forskel i et ungt menneskesliv, siger Connie Berthelsen.En ”morfar” kan være både mænd ogkvinder.Netværket manglerDet er meget forskellige opgaver, denunge kan have brug for støtte til. Det kanfx være at finde arbejde inden startenpå en uddannelse, at finde praktikpladseller at hjælpe med lektier og skrive an-søgninger – kort sagt unge med bogligevanskeligheder eller sociale og person-lige barrierer, der mangler et lille skub,og som har brug for positiv opbakningog ekstra støtte.- Mange unge har ikke har et særligtstort netværk, og det er af afgørende be-tydning, at den unge har nære relationertil voksne, hvis de møder vanskelighederog modstand, siger Connie Berthelsen,- og mange ældre og pensionister harbåde ressourcer og en livserfaring, somde kan dele med unge. Det handler omdet personlige møde mellem generationer.Personlig guideDen unge er i fokus, når Morfar m/kog de professionelle omkring den ungeformulerer en fælles plan, der udmunderi en kontrakt.Der er flere eksempler på, at projekteter en succes, både med hensyn til at fånogle af de unge på ret køl, få dem enga-geret i sportsklubber mm., men også atfinde et job. Morfædrene/-mødrene harmed deres egne erfaringer og kendska-bet til virksomhederne i lokalområdet,kunne lukke nogle døre op.Billedet af en rigtig ”projektmorfar” eret varmt, rundt og venligt menneske. Enperson med masser af livs- og arbejd-serfaring, som siger tingene ligeud påden gode måde. En voksen, som frivilligtog med engagement har lyst til at støtteop omkring unge menneskers vej ind ivoksenlivet. En voksen som stiller op,selvom der er svære udfordringer, og detpå trods af, at der ikke følger penge med.- Lønnen er næstekærlighed, kulturkendskabog glæden ved at hjælpe andre.At blive den unges personlige guide,siger Connie Berthelsen.STATSPENSIONISTEN nr. 4 · 2012 7

More magazines by this user
Similar magazines