No 034 Januar 2008 - Dansk Varefakta Nævn

varefakta.dk
  • No tags were found...

No 034 Januar 2008 - Dansk Varefakta Nævn

No 034 Januar 2008Svensk supermarked underviser børn i sundhed · Massiv medieomtale af jubilæumsprojekt· DVN i medierne · Artikler i “Mærkning” 2007 · Forskrifter · Personalenyt


Svensk supermarked underviser børn i sundhedAf Ib Keld Jensen · Fotos: Ole Johnny SørensenBørssalen dannede en smuk ramme om jubilæumskonferencenDVN fyldte 50 og fik megen ros for at sættebørn og sundhed på dagsordenen ved jubilæumskonferencen.I Sverige har hundredetusinderbørn fået sundhedsundervisning iICA’s supermarkeder.Børn, varedeklarationer og sundhed var pådagsordenen, da Dansk Varefakta Nævn fejrede50-års jubilæum den 5. november med enkonference i Børssalen.DVN markerede det skarpe hjørne ved at sættefokus på, at danske forbrugere, herunder ikkemindst børnene, er på Herrens mark, når de skaltyde indholdet i en vare. Samtidig slås vi medmassiv overvægt hos et stigende antal børn.“Børnene skal klædes bedre på til selv at tageansvar, og det skal ske ved at sætte varedeklarationerpå skoleskemaet,” lød budskabet fraDVN’s mangeårige formand, Steffen Gulmann,der åbnede konferencen.Ind fra Stockholm var fløjet Christina Karlsson,der er sundhedschef i den gigantiske svenskeICA-supermarkedskæde. Hun fortalte om, hvordanICA i årevis har arbejdet bevidst med atfå kunderne til at træffe sundere valg, og ICAhar desuden gjort en massiv indsats for at lærede svenske skolelever at tage ansvar for egensundhed ved blandt andet at kunne forstå envaredeklaration. “Siden 2005 har vi gennemført‘Buddy with your Body’, hvor vi tilbyder skolebørnundervisning i selve supermarkederne.Vi ser på, hvorfor det er vigtigt at spise frugterog grøntsager. Efterfølgende bliver det fulgt opaf undervisningsmateriale ude i skolerne.Vi har haft hundredetusinder af skolebørnigennem vores forløb,” sagde Christina Karlsson,der også har været medvirkende til, at ICA harreduceret de ‘usunde’ madvarer i de glitredereklamer til et minimum.Deklarationer er fri for kulturelle normerEgentlig skulle familie- og forbrugerministerCarina Christensen have talt, men der kom sombekendt et folketingsvalg på tværs. Heldigvislykkedes det at finde en fuldgod erstatning iprofessor Suzanne C. Beckmann fra CopenhagenBusiness School, der fortalte om sit engagementi et stort europæisk forskningsprojekt. Projektethar til hensigt at forstå og forhindre børnefedmeog relaterede sygdomme.Suzanne C. Beckmann pointerede, at varedeklarationerer en altafgørende forudsætning for atsammensætte en sund kost, og at oplysningerneom nærings- og energiindhold har den fordel, atde er uafhængige af subjektive vurderinger, ogdesuden fri for individuelle og kulturelle normer.En af de foreløbige erfaringer fra projektet erellers, at det på andre områder ikke er muligtat lave standardiserede retningslinier på tværsaf landene. For eksempel er der forskel på,om man definerer kartoflen som en grøntsag,og på hvad størrelsen er på en portion. Projekteter EU-finansieret og involverer forskere fra10 lande.Læge ph.d. Christian Mølgaard fra Institut forHuman Ernæring viste, hvordan unge værnepligtigestøt og roligt over årene er blevetovervægtige. I 1945 var fænomenet stort setukendt. I dag er over syv procent af de værnepligtigefede, og der er ingen tegn på, at kurvener ved at knække.Finansiering ikke på pladsForinden havde ernæringseksperten og projektlederi Kræftens Bekæmpelse, Gitte Laub Hansen,præsenteret baggrunden for et dansk undervisningsprojektsat i værk af DVN i samarbejdemed blandt andre Suhrs Videncenter. Projektethar til formål at sætte varedeklarationer påskoleskemaet i 7. klasse og Gitte Laub Hansenfortalte om det store forarbejde, der er gjort forat afdække behovet. Blandt andet har der fralærerkredse vist sig stor interesse for undervisningsmaterialeom varedeklarationer. Projekteter blevet en del af dagligvarehandlens 13-punktsplan mod fedme, og det støttes økonomisk afDe Samvirkende Købmænd, Landbrugsrådet ogFødevareindustrien. Finansieringen er imidlertidikke helt på plads, så den arbejdes der fortsat på.En glad direktørDet var en tilfreds direktør Helga Møller, dergik og ryddede op sammen med sit personale itimen efter jubilæumskonferencen i Børssalenden 5. november. “Jeg har simpelthen fået såmange positive tilkendegivelser om konferencenog idéen med at sætte varedeklarationer påskoleskemaet,” sagde DVN-direktøren.


Massiv medieomtale afjubilæumsprojekt1. Jytte Ølgaard fhv. kontorchef i Erhvervsministerieti samtale med chefkonsulentBenedicte Federspiel, Forbrugerrådet ogDansk Varefakta Nævns direktør Helga Møller.2. TV-værten Jes Stein Pedersen bandt deenkelte oplæg sammen og stillede spørgsmåltil oplægsholderne.3. Ingeniør i Forbrugerrådet og medlem afDVN’s bestyrelse Helen Amundsen i samtale medTorben Foged, direktør for Forbrugerlaboratorietog professor Suzanne C. Beckmann, der sidder iDVN’s bestyrelse.4. Tre personer, der sammen og hver for sighar lagt grunden til det DVN, vi kender i dag.Til højre er det Ernst Klæbel, der sad i kvalitetsmærkningskommissionen,som dannede grundlagetfor DVN, i samtale med DVN’s førstesekretariatschef, Gertrud Lund Andersen, mensformand Steffen Gulmann ser til.5. ICA’s sundhedschef Christina Karlsson bragtesine erfaringer fra hinsidan om forbrugeruddannelseog sundhed med til konferencen.8. Niels Erik D. Jensen, direktør for internationaltcenter i Erhvervs- og Byggestyrelsen sammenmed direktør Helga Møller og Laura Larsen, dersidder i DVN’s bestyrelse og desuden er formandfor Familie og Samfund.9. To selvstændige konsulenter Niels Otto BachNielsen, Bornbach og Torben Rahbek, der har specialiseretsig i innovation analyse og rådgivning.10. Testingeniør Kasper Munch Eliassen ogtekniker Henrik Egholm Andersen begge fraForce Technology i samtale med akademiingeniørMogens Palm Hansen, DVN.11. Fhv. direktør i De Samvirkende Købmænd,DSK, Arne Reisfelt og journalist Henrik Denmanfra Dansk Handelsblad12. To af drivkræfterne og samarbejdspartnernei arbejdet med at få sat varedeklarationerpå skoleskemaet. Til venstre er det ernæringsekspertenGitte Laub Hansen, Kræftens Bekæmpelseog adjunkt Mulle Signe Nielsen, Suhr’sVidencenter.13. Bestyrelsesformand Steffen Gulmann, DVNi samtale med Hanne Flensborg Thomsen,fhv. næstformand i DVN.14. Kontorchef Else Molander, Fødevarestyrelsen,i samtale med Kirsten Jacobsen, fødevarechefDSK, og Helga Møller.Ideen om at sætte varedeklarationer påskoleskemaet op til DVN’s 50-års jubilæumhar givet genlyd i såvel trykte som elektroniskemedier.Ønsket om at sætte skolelever bedre i stand tilat tage ansvar for egen sundhed ved at læredem at forstå en varedeklaration, har vakt storopsigt i de landsdækkende medier. Mediedækningenhar været markant, og ønsket om atsætte varedeklarationer på skoleskemaet erudbredt. Så stor er interessen, at det megetsete forbrugerprogram Rabatten valgte atbruge undervisningsidéen som ramme for detugentlige halvtimes program i den bedste sendetidfra kl. 19.30 til 20.I indslaget optræder DVN-direktør Helga Møllersom underviser for en 6. klasse, men først efterat eleverne har fået testet deres viden omvaredeklarationer.Den viser sig at være alt andet end prangende,men efter en lille times oplæg, står det nogetbedre til med klassens evner til at læse og forstådeklarationen på købepizza.Også de trykte medier har omtalt projektet,blandt andet har Jyllands-Posten haft to storeartikler, hvoraf den ene tog afsæt i den forbrugerundersøgelse,som DVN har fået foretagetaf Forbrugerrådets analysepanel.


Dansk Varefakta Nævn (DVN) er et samarbejde mellem forbrugere, industri oghandel om frivillig mærkning af brugsegnede varer og tjenesteydelser til forbrugerne.Mærkningen består af deklaration af indhold og/eller egenskaberog kendes på Varefaktamærket.DVN driver Energimærkningssekretariatet for Produkter, der administrererenergimærkningen af hårde hvidevarer, klimaanlæg og lyskilder for Energistyrelsen.DVN blev oprettet i 1957.Dansk Varefakta NævnByleddet 74000 RoskildeTlf. 4630 4500Fax 4630 4525varefakta@varefakta.dkwww.varefakta.dkPersonalenytTina Marie Nielsen erblevet ansat i en nyoprettetstilling som fødevareassistent.Tina er uddannetprofessionsbachelor iernæring og sundhed påSuhr’s Seminarium,sommeren 2006.RidderkorsDirektør Helga Møller eraf H.M. Dronningen blevettildelt ridderkorset afDannebrogordenen forsit virke som direktør forDansk Varefakta Nævnsiden 1992.Artikler i “Mærkning” 2007Nr.31: Hold din ryg fri – om produktsikkerhedsloven.Et misforhold mellem indhold og deklaration kan have enforklaring. Forbrugerpanelet: Undersøgelse af forbrugernesoptøningsvaner.Nr. 32: Varedeklarationer skal på skoleskemaet. Ministerinterview:Skolebørn skal kunne forstå en varedeklaration.Ekspert: Varedeklarationer – det er også for børn!Baby- og småbørnsmesserne 2007.Nr. 33: Det gode samarbejde. Mor til 10. Kampen ompladsen på forsiden. Kun få har lært at forstå en varedeklaration.Ny pjece.ForskrifterFølgende forskrifter er blevet revideret eller ajourført siden24. oktober 2007:Hygiejnetamponer, DVN 7122Kurser ogkonferencerDVN’s medarbejdere hardeltaget i følgende kurserog konferencer siden24. oktober 2007:Familie & SamfundsårsmødeFødevareindustriensårsmødeSeminar om sukker ogsødemidler,Danisco SugarBerit Walder Larsen ertiltrådt som regnskabsmedarbejderhos DVN.Berit er uddannet indenfor salg- og marketing ogvidereuddannet inden forfinans.Mærkning udgives afDansk Varefakta Nævnca. 4 gange årligt ogindeholder artikler omVarefakta og mærkningsrelateredeemner inden forDVN’s arbejdsområder.Indholdet i Mærkning mågengives med kildeangivelse.Bladet udsendes gratistil DVN’s kunder, samarbejdspartnere,politikere,pressen m.fl.Redaktion:Direktør Helga Møller(ansvarshavende)Ib Keld JensenMarianne M. Palbo12. årgangOplag: 2.100 eksemplarerTryk: NofoprintDesign: Finn NygaardRedaktionen afsluttet:7. januar 2008.

More magazines by this user
Similar magazines