Tegnsprog på arbejdspladsen - Center for døve

cfd.dk

Tegnsprog på arbejdspladsen - Center for døve

Tegnsprogarbejdspladsen


Værdigrundlaget er:• Gensidig respekt for døves, døvblindes oghørendes sprog og kulturer• At medarbejderne anerkender tegnsprog somet selvstændigt sprogMålsætningen er:• At udvikle, drive eller understøtte virksomhed,som er til gavn for døve eller døvblindeVærdigrundlaget betyder:• At Center for Døve er en arbejdsplads, hvorfællessproget er tegnsprog• At enhver – bruger/borger eller ansat – har rettil at forstå og blive forstået• At tegnsprog skal bruges, når der er døve/døvblinde inden for synsfeltet


At være en arbejdsplads medtegnsprog som fællessprog betyder:• At døve og hørende viser gensidig respekt ogtager fælles ansvar for at udvikle Center for Døvetil en tegnsproget arbejdsplads• At der skabes betingelser, så den enkelte kan udviklesine tegnsprogsfærdigheder• At Center for Døve kan tiltrække og fastholdevelkvalificerede døve og hørende medarbejdere.• At nye medarbejdere allerede før/ved ansættelsessamtalengøres bekendt med Center for Døvestegnsprogspolitik• At alle medarbejderes tegnsprogsfærdighederdrøftes én gang årligt i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalerog der planlægges yderlig -ere kvalificering• At brug af tegnsprogstolk ofte er naturligt i enstørre kreds – her har hver medarbejder ret til atanvende det sprog, som han/hun finder det lettestat udtrykke sig påHvordan udviklesden enkeltes færdigheder?• Gennem deltagelse i Center for Døves tegnsprogsuddannelse• Ved hele tiden at bruge tegnsprog og udvikle deti et naturligt miljø, uanset niveau• Ved i alle enheder at ansætte flere velkvalificerededøve• Ved kollegial oplæring og kritik/ros• Ved at skabe åbenhed om den enkeltes kommu -nikation• Ved at både døve og hørende tager hensyn tilhinandens kommunikationsformåen


Værdigrundlaget er med til at understrege, hvad der er vigtigt og værdifuldt for Center for Døve, og for den måde viønsker at arbejde på for at nå vores målsætning. Det fælles værdigrundlag er således noget, der i høj grad omfattervores daglige arbejde og uddannelse.

More magazines by this user
Similar magazines