Leder

fremforsk.dk

Leder

Verden, sundhed, sygehuse,medarbejdere og ledelseForskningschefMarianne LevinsenCand.scient.pol.Fremforsk, Center forFremtidsforskningwww.fremforsk.dk


Danmark i Verden 2020Danmark i Verden 2020


Fremtidens privat forbrug(Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.)Mængdeindeks8000700060005000400030002000100001846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934 1945 1956 1967 1978 1989 2000 2011Kilde: Danmarks Statistik


Sundhed a global trend denæste 5- 10 år• Vi bliver rigere og rigere, men hvad nytter det,hvis vi ikke er forholdsvis raske? Kroppen i enløbsk verden …• Sundhed som centralt issue på flere arenaer;• Privat –kost - kosttilskud – motion og livsstil ifamilien – optimering af sundhed• Arbejdspladsen – en del af frynsen, men ogsåfokus på medarbejdernes trivsel• Sundhedsapostle og flere på vej ……• Kommercialisering og institutionalisering


Sygdom og frelse• Mennesker på konstant jagt efter evig frelse…• Kontrol over det vi frygter og ikke kankontrollere nemlig sygdom og død• Stigende fokus og krav til sundhedssystemetom det bedste/optimale behandling og kur modsygdomme og døden• Viden om og adgang er forholdsvis nem ogtilgængelig i en digitaliseret verden..• 2, 5 mio. har en sundhedsforsikring, 1. 7 mio. rettil betalt behandling på privat sygehus (MM)


Patienter og sygdom• Efterspørgsel efter sundhedsydelser eruendelig• Øget krav og forventning om høj kvalitet ogspecialisering i forhold til sygdom/sygdomme• Villighed til at flytte sig efter den bedstebehandling i nogen grad (sygdom, pengepungforsikring)• Lokal sikkerhedsstruktur for hjælp med ellersgerne nationalt og internationalt


Sygehusstrukturen nu ogfremover• Siden kommunalreformen( 2007)er regionernenæsten ude af det politiske spil• Sygehuse – folkevalgt ledelse, men ingenfinansiel autonomi, stærk styring på indhold,planlægning og udvikling fra statens side• Staten har i det skjulte nationaliseret sygehuseog gymnasier• Staten med ventelistegarantier og frit sygevalg,mulighed for sundhedsforsikringer reguleretmarkedet


Konklusion• Yderligere centralisering og specialisering afsygehusvæsenet• De store interessenter er for det; patienterne,fagfolk og staten• Få store specialiserede sygehuse i DK 1 eller 2,mindre sygehuse/sundhedscentre med fåspecialer hofter..• Mulighed for tilvalg af udland afhængig afbopæl og politisk regulering fra DK og EU.


Rekruttering og uddannelse afspecialsygeplejersker og læger


BefolkningsudviklingenDanmark 2009-2019(prog 2008)0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%Kilde: Danmarks Statistik, 2009


DemografiAbsolutte tal 2009-20192008 2018 Ændring0-9 654964 620086 -3487810-19 691185 661433 -2975220-29 622835 720413 9757830-39 745282 632506 -11277640-49 811444 742964 -6848050-59 714033 784787 7075460-69 657948 660666 271870-79 368327 543550 17522380-89 190416 221399 3098390 + 36777 53232 16455I alt 5493211 5641036 147825Kilde: Danmarks Statistik, 2009


De seks generationerBaby BoomersDen store under ogefterkrigsgeneration:40-tallister, 68-generationFra mangel til overflodP-pillen, rejsegrammofonFødt 1940-54Generation YDen mindste generationKvinder ud påarbejdsmarkedetPc, mobiltelefonFødt 1978-89Generation JonesNyopdaget generationstor generation,”Jones”, fordi de eralmindeligeStereoanlæggetFødt 1955-64Generation ZMellemkrigs-generationStor familieværdierProjekt- og curlingbørnDigital nativesFødt 1990-2001Generation XNå-generationenDen lille efter p-pillenSelvcentrerede, selvoptagne,udadvendteVideoenFødt 1965-77New MilleniumEfter 9-11 generationenKulturel homogen.1. verdensborgergen.Wi–Fi (Wireless internet)Født 2002 -


Arbejdspladsen og demange kulturer• Forskellige aldre og nationalitet• Forskellig faglig baggrund• Forskellige værdier og religioner – tørklæder,kalotter og Burka/burkini• Forskellige sociale og familiemæssigerelationer• På en attraktiv arbejdsplads er fokus på detenkelte menneske med mange forskellige bådefaglige, personlige og kulturelle kvaliteter.


Rekrutteringssituation• Fremtiden er større efterspørgsel på kirurgibåde den akutte og den planlagte• Forskning og udvikling giver hele tiden nyereparationssmuligheder• Mangel på speciallæger og sygeplejersker =kamp om at kapre de gode kandidater …Løsningsmodeller;• Flere i ordinære uddannelse ogspecialuddannelse (tiden)• Udenlandsk arbejdskraft , som de gør i Norge


Krav og ForventningGeneration X ( 1965-77)ogY(1978 -89)• Arbejde er til for mig og ikke omvendt• Zappe m.h.t. opgaver, kollegaer, og sted og enomfattende personlig og faglig uddannelse• Den personlige anerkendelse for den særligeforskel, jeg gør hver dag.• Ledere som ledestjerner for det meningsfuldearbejde, vi udfører hver dag!


Fortsat.• Fleksibiliteten mellem arbejds- og privatliv• Fri os for regler, men giv os masser af frivilligetilbud og en voksen (arbejdsmiljø• Arbejdsplads med fokus på det hele menneske;livsfase, børn og andre forhold f. eks en syg kat,marsvin, heste• Anbefaling fra ansatte på arbejdspladsen


Fremtidensmedarbejdertyper• Den globale campist – som camperermidlertidigt på arbejdspladsen, bidrager medudvikling og forskning, …men snart kommerder bedre muligheder (DK – Verden)• Den stabile traditionalist – arbejdsbien, somknokler dag ud og dag ind for at forbedre,udvikle arbejdspladsen, behandlingen ogsystemet


Fortsat.• Lønmodtageren, som går på arbejde for at leve ifritiden. Man leverer varen, men er ikke specieltinteresseret i at ændre verden ogarbejdspladsen• Den frie agent – som har en løsere tilknytning tilflere arbejdspladser( private og offentlige)- leverden toptunede kvalitet – men ændrer ikkeorganisation, arbejdsgange og forskning


LedelseHvad virker?Performance = effektivitet, tilfredshed imedarbejdergruppen, lavt sygefravær• God kommunikation og vidensdeling = denenkelte medarbejder indsigt i mål og strategier• Flade ledelsesstrukturer, selvstyrende teamsmed egen beslutningskraft


The Manager• Den faglige specialist, som har den fagligeindsigt og dømmekraft i hverdagen• Faglig rollemodel for medarbejdere påarbejdspladsen – lysende eksempel• Evne til at begejstre og motivere i forhold tilkerneydelsen, kultur og strategi• Lede og fordele arbejdsopgaver medoverordnet overblik ud fra personaler, økonomiog arbejdsopgaver


The Priest• Kunne lide mennesker i al deres umulige ogbesværlige mangfoldighed ( give dem plads)• Dialog og nærvær hver dag ikke kun den årligeMUS• Anerkendelse af indsatsen (kvinder mere endmænd)• Give den enkelte retning og mening iarbejdslivet ( Uhyre vigtigt)


The Artist• En leder som tør indrømme fejl( UHA) contraden negative fejlfinder/problemkulturen• Prøve nye veje og metoder og give plads tilmedarbejderne• Leder – som tør uddelegere beslutninger ogansvar til andre end sig selv• Humor og sjov i hverdagen, gør det sjovere atvære på arbejde. (Brokkerier nr. 1 på hadelisten)


The local Manager, Artist andPriest !• Naturtalent for at matche en given ledelse tilden situation som hver medarbejder står i timefor time og minut for minut• Brobyggeren mellem mange forskelligemennesker og kulturer• Erkendelse af lederskabets mange facetter ogudfordringer• Ansvar og rollemodellen for alle led i heleorganisationen på alle tidspunkter


www.fremforsk.dkMarianne LevinsenMontanagade 29E, 1. th.Postboks 2758000 Århus CE: mlev@fremforsk.dkT: 86 11 47 44M: 20 67 45 01


De usikre!Give me direction !• Unge , som har tøj, penge, mobil og I- pod• Unge, som har ondt i selvværdet• Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme• De får det ikke længere i folkeskolen• Hjælp af en voksen, som du har tillid til for atskabe egen fremtid = uddannelse og job• Coaching før uddannelse, under, og efter• Mentorordninger – bl.a Århus Tekniske skole


Eftermiddagen• 1. time fremtidens udfordringer i nærfremtid• 2. time fremtidens indsatser oghvordan påvirker vi, ikke mindst jegselv vores fremtid positivt


De væsentligsteudfordringer for jer her påafd. De næste 5 år.• Gruppedrøftelser i ca. 20 minutter(max. 5 pr. gruppe)• Prioritering af 5 væsentligste 10-15minutter.• Opsamling i plenum 20-25 minutter


1. time• Afdelingens og arbejdspladsens udfordringer inær fremtid?• Diskuterer og skriv ned


Opsamling i plenumVæsentligste udfordringer


2. time• Fremtidens indsatser og hvordanpåvirker vi, ikke mindst jeg selvvores afdelingens fremtid positivt!


Opsamling i plenumVæsentligste indsatser


Indflydelse på fremtidende næste 5 år især egenindsats• Gruppedrøftelser ca. 20 minutter• 10 – 15 minutters prioritering med vægt på egenindsats og positive påvirkning af fremtiden’• Opsamling i plenum

More magazines by this user
Similar magazines