Read article (pdf - 2286 KB) - Jens Bursell

bursell.dk
  • No tags were found...

Read article (pdf - 2286 KB) - Jens Bursell

■ RELEASE-TAKLER:FANG FLEREROVFISKJerkbait og woblerfiskeri er ofte synonymt med middelmådig krogning ogmange mistede fisk – bl.a. på grund af brækstangseffekt. Her får du en helt nymetode, som uanset hvem du er, og hvor du fisker – giver dig mulighed forkroge og lande markant flere fisk. Opskriften er simpel: bedre krogning, ingenbrækstangseffekt og dermed perfekt kroghold.Tekst og foto: Jens BursellVia release-tuben, som du monterer bagerst påhardbaitet, frigøres taklet fra agnen under fighten,hvorved du får et bedre kroghold.kontakter, betyder det i praksis, atdu ved at maksimere krogningseffekten– og især eliminere risikoenfor mistede kroghold – reeltset måske kan gå hen og fangedobbelt så mange fisk?BRÆKSTANGSEFFEKTEN er velkendtblandt gedde, sandart, havørred,lakse- og andre predatorfiskere,som én af de hyppigste årsagertil mistede fisk. Og mistedefisk står ikke højest på ønskelisten,når man har fisket talløse timeri regn og slud – drevet afdrømmen om at lande sit livsfangst.Gennem tiden er der gjortmange krumspring for at kommeVI HAR ALLE PRØVET DET på endårlig dag. Du har et par kontakter,men det er langt fra dem alle,der resulterer i fast fisk, og når duså endelig fighter den vildestegedde, sandart, havørred eller laks– så ender seancen måske med, atfisken bruger agnen som brækstangtil at få krogen ud – og hopperaf krogen. Og – det er ikke såsjældent, at det netop er denstørste, der ryger på dennekonto... Nogle gang er det måskekun 5-10% af fiskene du mister – iandre tilfælde, hvor der fx fiskesstore jerkbaits eller woblere eftersky, men velfightende og hovedrystendefisk, kan det på grelledage måske være helt op til overhalvdelen af dine fisk du mister.Langt de fleste accepterer mistedekontakter som uheld ellertilfældighedernes spil. Men sandhedener efter min mening ofte enhel del mere jordnær – nemlig atder er noget galt med fisketeknikken.Mister du eksempelvis på enrigtig dårlig dag halvdelen af dineRelease-takler kan anvendes påstort set alle kunstagn og temaetkan varieres i det uendelige.Her er det en smuk mosegedde,der faldt for tailbaitet Zam Z.“BRYD MEDDOGMET – FISK DITHARDBAITGLIDENDE PÅ ETTAKEL OG FANGFLERE ROVFISK”.uden om problemet. En klassiskemilepæl har uden tvivl været deklassiske gennemløbsblink til fxhavørredfiskeri. Her er der et cylindriskhul gennem agnen, så denkan glide op ad hovedlinen, når fiskenrusker med hovedet for atgøre sig fri. Denne opfindelse harsparet mange fiskere for at mistederes livs fisk. En anden velkendtmetode til at mindske problemetved blinkfiskeri er at montere krogeni flere springringe. Jo løserehængsling og bedre mulighed forrotation af krogen i forhold tilblinket – desto mindre er risikoenfor, at fisken kan brække krogenud af munden på sig selv.GENNEMLØB ER GENIALT, når manskal undgå brækstangseffekt, mende traditionelle gennemløbskonstruktionerhar et problem: Hvisman vil skifte blink, bliver man92 · Fisk & Fri


I det samme fisken hugger,frigøres hardbaitet fra krogtakletog skyder op ad forfanget,så brækstangseffekten elimineres.Her er det en stor Freestyler i aktion.Det, at agnen ikke har kontaktmed tænderne underfighten, nedsætter slitagen på lakog maling markant.at have mistet en grov gedde påjerkbait. Årsagen til den mistedefisk er uden tvivl en halvdårligkrogning kombineret med brækstangseffekt.Siden da har jegbrugt talløse timer på at knækkekoden og udvikle en metode, derkan forbedre krogningen og eliminerebrækstangseffekten påwoblere, jerkbaits og andre kunstagn.Målet har været at konstruereen krogmontage med følgendeegenskaber:1) Taklet skal kroge bedre endhardbaitets originale krogsæt.2) Krogene skal monteres, såde er fastsiddende under kast ogindspinning, men frigives isamme øjeblik, agnen angribes afrovfisken.3) Hardbaitet skal kunne glideop ad hovedlinen, så brækstangseffektenelimineres.4) Taklets konstruktion skalnødt til at klippe linen over, trådeden igennem et nyt blink – ogbinde en knude til krogen. Skifterman kun blink et par gange omdagen er det til at overleve, meneksperimenterer man meget medfarver og forskellige blinktyper,kan det gå hen og blive lige lovligtbesværligt.BRÆKSTANGSEFFEKT og dårligkrogning er især et udtalt problem,når man fisker med jerkbaitseller woblere, hvor der oftester monteret to-tre trekroge. Heltgrelt står det til med de størstehardbaits, som udover at givemaksimal brækstangseffekt ogsåofte er monteret med grove oghalvsløve kroge. Enkelte producenterhar igennem tiden forsøgtsig med gennemløbsversioner affx woblere og jerkbaits, men problemeter efter min mening aldrigrigtig løst tilfredsstillende på agn,der er monteret med mere end éntrekrog. Der har nemlig aldrig væretkonstrueret et system, som frigørsamtlige kroge fuldstændigfra agnen under fighten – samtidigmed, at systemet kan bruges påalle typer af agn, så man ikke skaltil at udskifte alle sine kunstagn,for at kunne anvende systemet.– ALT ER DOG MULIGT. Sådantænkte jeg for godt to år siden,mens jeg rev mig selv i håret efterNår dine hardbaits ikke er fastmonteretmed kroge, fylder debetydeligt mindre i grejboksen –så du kan medbringe flere agn,uden at krogene kludrer ind i hinanden.Desuden kan du opbevaredem i lommen, hvilket er en fordel,når du fx vadefisker efterbrakvandsgedder. Så behøver duikke længere at vade ind til land,åbne rygsækken og finde grejboksen,hver gang du skal skifte agn.Øverst ses en lille box til takler.Release-takler har også stortpotentiale til åfiskeri, hvor manmed nedskalerede varianter overtaklet kan få selv 3-5 centimeterswoblere til at gå perfekt.Til bækørred laves krogtakleteksempelvis af 0,15 FirelineClear kombineret med en enkeltlet trekrog – fx Owner ST-21 str. 8eller 10. Læs mere om releasevarianteri de kommende numre.gøre det sværere for fisken atspytte hardbaitet ud.5) Det skal være muligt atbruge alle almindelige kunstagnstyper,og man skal kunne skifte ➛Fisk & Fri · 93


RELEASE-TAKLER➛mellem flere forskellige farver ogagntyper på en simpel og fleksibelmåde, der ikke involverer, at manskal til at binde nye knuder.6) Krogmontagen må ikke influerenegativt på kasteegenskaberog agnens oprindelige lokkendegang.7) Konstruktionen skal værefleksibel, stærk og må ikke givemere kludder end de originalehardbaits.RELEASE-TAKLET, som du ser tilhøjre – samt forskellige varianterover samme tema, opfylder samtligeaf ovenstående kriterier. Taklet,som er mit bedste bud på detperfekte hardbait-rig, er resultatetaf eksperimenter og praktisk fiskerigennem to år. Min konklusioner klar: For at opnå perfektkrogning og kroghold på kunstagn,skal man bryde fuldstændigmed dogmet om at, at kroge er noget,der monteres på kunstagnen.Nej – kunstagnen skal fiskes glidendepå forfanget, og krogeneskal ikke være monteret direkte iagnen, men i forfanget. I praksisTaklet frigives fra release-tubennår gedden angriber hardbaitet,hvorefter det skydes ud af mundenog op ad forfanget. Alene det,at krogene hænger som et løst takelunder agnen giver ofte enbedre krogning end med normalehardbaits. Men – skulle agnenblive grebet uden at kroge i førsteomgang, så er det også ekstrasvært at spytte den ud, fordiagnen er monteret glidende i etpunkt, hvorved der opnås en»anti-eject effect«.ILLUSTRATION: CARSTEN MADSENDerfor kan man gå markant ned ikrogstørrelse og forbedre krogningsegenskaberne,uden at gå påkompromis med taklets styrke. Erdu i tvivl om rigtigheden af dette,så tænk på, at størsteparten af allestore 10-15 kilo+ gedder taget pådød agn fightes og landes på str. 8– 6 kroge, mens man til præcis desamme fisk ofte bruger str. 1/0 –2/0 på hardbaits. Vil du gå meddobbelt livrem og seler kan takletnaturligvis også fiskes med de originalekroge, men det vil sjældentvil være en fordel.betyder det, at du i langt de flestefiskesituationer vil lande og dermedfange markant flere fisk vedat afmontere krogene på dine originalehardbaits – og fiske dem påvarianter over release-takler i stedet.IDÉEN med release-taklet, som dukan se et stort foto af på næste opslager, at fæstne hardbaitet i enblinklås (a), som er monteret glidendepå forfanget eller hovedlineni en svirvel (j). Krogene, der helstskal være mindre, tyndere ogskarpere end originalerne, monteresi et takel, der hænger løst underhardbaitet. Herved bliver deekstra godt eksponeret for en per-94 · Fisk & FriEt udvalg af nødvendige rig-bitstil release-taklet. Rig-sleeves somdisse fra Korda, kan købes hosvelassorterede butikker medkarpegrej – fx Sport Dres. De kanvariere lidt, men passer ofte godtmed str. 6 og 8 svirvler. Hvistaklet frigives i kastet, skal duvælge et strammere sleeve elleren større svirvel.fekt krogning, når fisken angriberagnen.Netop fordi krogene ikke erfastsiddende på agnen og brækstangseffektenelimineres, udsætteskroge og svirvler ikke for tilnærmelsesvisså hård belastning,som hvis de var monteret normalt.“RELEASE-TAKLERGIVER BEDREKROGNING, GØRDET SVÆRERE FORFISKEN AT SPYTTEAGNEN UD – OGELIMINERERBRÆKSTANGS-EFFEKTEN. ELLERSAGT PÅ ENANDEN MÅDE – DULANDER, OGDERMED FANGERFLERE FISK”.KROGTAKLET fasthæftes i den bagerstehalvdel af hardbaitet med enudløsermekanisme (b), så krogenhænger i perfekt krogningsafstandfra agnen – også under spinstop.Præcis denne lille detalje kostedemig mange eksperimenter at få tilat fungere i praksis. Udløsermekanismenmå nemlig ikke udløsesutilsigtet – hverken under kast ellerkraftige jerkbevægelser. Omvendtskal den frigøre taklet fra hardbaitet,idet øjeblik fisken hugger.Den letteste og mest kluddersikreløsning er at montere takletved at sætte en svirvel (c) på krogtaklet,som herefter klemmes op idet lille stykke tube (b), der ermonteret i et af hardbaitets øjer(d), med en springring. På noglebaits er det bagerste øje optimalt,Store shadjigs som denne kan med fordel fiskes på et releasetakel. To stingerkroge er via en snap-lock monteret istålringen. Jighoveder med store fastmonterede krogeøger brækstangseffekten, og jeg foretrækker derformonteringer a la denne, hvor jighoveded skrues indi gummiet og de eneste kroge er stingerkroge. Påbilledet ses BFT’s FlexXHead. Denne monteringgiver endvidere længere levetid på softbaitet,fordi det oftest hænger uden forgeddekæften under fighten.➛


RELEASE-TAKLER➛mens det på visse flerdelte hardbaitser bedst at montere den i detforreste, for at bibeholde den originalebevægelse i agnen. For atillustrere, at der er forskelle fraagn til agn kan Savage Gear 4-Play godt monteres i det bagersteøje, mens fx Butch skal monteres idet forreste for at virke perfekt.RELEASE-TUBEN (b) skal for optimalfleksibilitet være lavet af blødsilicone eller lignende. Til størrejerkbaits og woblere har jeg anvendten tube, der anvendes tilkarpetakler. Fordelen ved dissesåkaldte rig-sleeves er, at de erkonstrueret som fasthæftelse ogudløsermekanisme på nogle af demest almindelige karpetakler –nemlig semi-fikserede boltrigs.Her er krogtaklet fikseret underkast og fiskeri, samtidig med, atdet kan frigives under fighten medfisken.Semi-fikseringen af krogtakletvia en svirvel, på selve takletswire, giver med hjælp fra toflådstop (e-f) desuden mulighedfor at justere krogstaklets afstandfra hardbaitet – samt forskyde denbagerste krog en smule bagud,hvis fiskene hugger forsigtigt efterhardbaitets bagende.vedrusk ofte relativt store krogsår.Men – fordi agnen glider på linen,fungerer systemet som en bufferNÅR FISKEN HUGGER rives svirvlenud af release-tuben, hvorvedpresset fra stangen forplantes direktened til krogene, så de sættersig helt perfekt. I de tilfælde, hvorfisken har fået fat i hardbait’etuden at krogene har sat sig – og fiskenforsøger at spytte agnen ud,så vil den glidende montering afkunstagnen i mange tilfældeskabe det, som man inden for karpefiskerietkalder »anti-eject effekt«.Når agnen spyttes ud, vilden nemlig glide op ad forfangeteller hovedlinen – mens krogenebliver inde i munden – eller fortsætterlangsommere og med envis forsinkelse ud gennem mundenmed krogspidserne pegendefremad. På denne måde får de letterefat, inden det er for sent.Det, at hardbaitet frigives frakrogene modvirker som sagtbrækstangseffekten, men det harogså flere andre fordele. Store ogtunge agn giver ved kraftige hofordannelsen af store krogsår,hvilket ydermere nedsætter risikoenfor at miste fisken – samt gørdet lettere at genudsætte den udenstore sår. Og – netop fordi krogeneikke sidder på selve agnen,bliver det desuden nemmere atløsgøre dem fra fiskens munduden at skade sig selv eller fisken.FASTHÆFTNING af taklet i releasetuben (b) er som sagt nødvendigt,når der fx fiskes langsomt synkendewoblere eller jerkbaits,hvor man ofte foretager spinstop.Hvis ikke taklet er hæftet til agnensbagerste halvdel, vil takletnemlig ved spinstop synke vækfra agnen. Men – fisker du agnen ikonstant bevægelse, så bevægelsenaf taklet får det til at hænge iperfekt afstand lige under agnen,så er der faktisk ingen grund til atsemi-fiksere taklet. Krogningenog »anti-eject-effekten« på releasetakletbliver nemlig endnuibedre, når taklet er fuldstændigløsthængende. Og modsat, hvadman måske skulle tro, så giver deti praksis ikke mere kludder –Jens Bursell med en finmosegedde, der tog en BusterJerk fisket på release-takel.Selv smågedder på 1-2 kilo blivermed denne metode krogetklokkerent i første hug –selv med store hardbaitspå 30-40 centimeter.jkalomhverken under kast eller fiskeri.Gode eksempler på fiskesituationer,hvor det løsthængende releasetakelkan være en fordel er speedspini forsommeren, dørg ogtrolling samt tvær- og nedstrømsfiskerii åen. Opstår disse situationerspontant kan man bare ladevære med at montere svirvlen (c) irelease-tuben (b), men fisker manudelukkende disse metoder, fårman selvfølgelig en mere elegantpræsentation ved helt at undladerelease-tube og svirvel på taklet.WOBLERFISKERI med releasetakelkræver en tilpasning af skeen.Hvis taklet går uden om skeen, vilwobleren nemlig trække skævt oggå forkert. Fremgangsmåden erfølgende (th): Sæt wobleren i enskruestik med skeen opad og sav entynd slids (g) ned igennem skeensmidterakse med en ganske almindelignedstryger. Herefter limer (s)du et 4-5 centimeter langt stykke40-60 punds enkelt trådet titaniumwire (h) diagonalt ned over skeenog revnen. Når krogtaklet monteresskydes forfanget ind bag wiren ogop i slidsen, som sikrer taklets placeringunder kast og fiskeri. I detsamme fisken hugger, kan takletsvinge ud igennem slidsen og frigøres,så wobleren frit kan glide opad linen.nqTAKLETS OPBYGNING kan varieresefter forholdene. Den øverste del(i), hvorpå kunstagnen glider viaen blinklås/svirvel (a+j) kan værelavet af alt lige fra fluorocarboneller hardmono – til titanium ognormal wire. Selv foretrækker jegofte hardmono – fx Climax. Takletbindes til hovedlinen med ennormal svirvel. Mellem svirvel og96 · Fisk & Fri


shgSådan monteres din wobler på et release-takel.Bemærk slidsen, der er savet ned igennemmidten af skeen, for at wobleren ikke skal trækkeskævt. Gode svejsede rig-rings kan du fx få vedat bide ringen fra Mustad’s kuglelejesvirvler afmed en tang.becdfden glidende svirvel (j) montereset stort og blødt gummi flådstop(k) fx XPS, for at hindre at krogtakletkommer til at hænge forlavt under agnen ved spinstop.Når fisken hugger, er stoppet dogså løst, at agnen let kan glide op adlinen, når fisken rusker med hovedet.På den anden side af den glidendesvirvel (j) monteres en gummiperle(l) efterfulgt af en stålring(m), der fungerer som stop for denglidende kunstagn. I stålringenmonteres så selve krogtaklet (n),der tilpasses agnens størrelse. Tileksempelvis geddefiskeri, vilman kunne klare sig med 3-5 tak-➛For at give maksimal fleksibilitet er standard release-taklet opbygget af flere dele, der ersamlet i rig-rings (q) med 3-tørns blodknuder. Krogene monteres i stålringen med en svirvel,så man kan skifte krogstørrelse efter forholdene. Den bagerste krog kan også monteres i enspringring, men for at gøre præsentationen mere elegant kan den også som her bindes på.Krogene skal være skarpe og lette – fx Owner ST 36 og Gamakatzu T13.prRelease-tuben fremstillessåledes: Stik et stykke ståltrådigennem tuben fra den ende hvorhullet er mindst. Tråd svirvlen,hvor den ene ende er bidt af meden tang.Stik ståltråden tilbage.Træk svirvlen op i tuben.Taklet monteres/semi-fikseresved at skubbe svirvlen op irelease-tuben.Fisk & Fri · 97


RELEASE-TAKLER➛ler, der dækker hele spektret fra demindre woblere og op til de heltgrove jerkbaits. For at man hurtigtkan skifte krogtaklet, er det lettestog mest elegant at påhægte den tilstålringen med en lille, men stærksnaplock fx fas-snap (o). Alternativt,men lidt mere klodset kanman bruge en blinklås.KROGTAKLET (n) kan med fordelvære opbygget af flere dele – delsfor at give maksimal fleksibilitetog minimalt materiale forbrug,men også for lettere at kunneskifte en defekt krog eller et hærgetstykke wire – uden at skullelave hele taklet om. Til geddefiskeriethar jeg haft størst succesmed at opbygge krogtaklet af 40-50 lbs BFT Titanium Wire (p) ogstålringe (q), hvor i krogene ermonteret med springringe (r).Krogtaklet kan naturligvis ogsåfremstilles af flurocarbon, hardmonoeller flertrådet wire, hvorRelease-takler kan som heranvendes til både swimbaits ogjerkbaits, men har ogsåpotentiale til fiskeri med fx storeblink.For at kunne køre et stort gummiflådstop på et kraftigt forfang affx hardmono eller wire, skal endenaf forfanget forbukkes meden tang, hvorefter stoppet forsigtigtpresses op over knækket ogned på forfanget.krogene er monteret med en nota-knot.Det er hurtigere at lave,men holder til betydeligt færrefisk end titaniums versionen.Det vil sikkert kræve lidt overvindelseat bryde traditionerne,afmontere originalkrogene ogbinde et par release-takler. Mentro mig – du vil ikke fortryde, nårdu indser, at du lander en markanthøjere procentdel af huggene – ogdermed fanger flere fisk.Rigtige lystfiskere abonnerer på Fisk & Fri...Fisk & Fri er Danmarks mest læste fiskeblad ogudkommer 10 gange om året med mere end 1000 siderspændende læsestof. Du kan starte med et afvores prøveabonnementer på tre numre ellervælge et af de mange andre godeabonnementstilbud på voreshjemmeside.Få Fisk&Fri i de næste3 månederog en fiskevægtfor kunkr. 49,50-Normalpris kr. 277,50SPARkr. 228,-SPARkr. 845,-Få Fisk&Fri i denæste 5 månederog en ScierraSoftshell Jacketfor kunkr. 499,-Normalpris kr. 1344,-Se mange flere tilbud og bliv abonnent på www.fiskogfri.dkeller ring til Morten på 33 11 14 88 og få tilsendt et girokort.98 · Fisk & Fri

More magazines by this user
Similar magazines