Se uddrag af Virksomhedsplan 2013 - Sønderjysk Landboforening

slf.dk

Se uddrag af Virksomhedsplan 2013 - Sønderjysk Landboforening

dokviewTilSkudSområdeTlandbogruppenFørendeTotalløsningerVision- Førende i 2013 betyder:VihjælperVirksomhedsplan2013Den levende vison!KundenTingtil tiden slf.dkBundlinjeLidtmere endforventetVi går målrettet efter, at hver afdeling fagligt eller servicemæssigtbringer sig i front på markedet med min.1 og gerne 2-3 ydelser.ArbejdsgiverService, Virksomhedssekretær, Back in Black og Dokviewer eksempler herpå. Vi synliggør vores førerpositioner ved ”201,3”gange profilering i medierne!Virksomhedsplan2013UdgivelseSønderjysk LandboforeningBillundvej 36500 VojensTlf. 73 20 26 00Fax 73 20 26 05slf@slf.dkwww.slf.dkRedaktionMalene LeiUlla BækmanLayoutJørn Thomsen Elbo A/SForsidefotoFotograf Kåre HangaardHangaard FotografiMission- Totalløsninger 2013:Vort formål er at udnytte centrets forskellige afdelinger til at leveretotalløsninger til kunderne. Vores evne til at formidle hinandensfagligheder er afgørende for at skabe den bedste løsning. Det er etkrav, at vi hver især er i stand til dette. Vi har derfor følgende mål forrådgiverne:2013 gange aflevering af en opgave/kundekontakt til en kollega (enom ugen)- registreres i kundelog under KS - ”Krydssalg”.Virksomhedsplan2012De 5 satsningerSide 3Tværfaglige Handleplaner- fordi det er markedets bedste bud på en sikker styring mod bedre resultat i kundens produktion- fordi det er markedets bedste bud på iT-baseret bogføring og bilagshåndtering af a le landmandens dokumenterSønderjySk erHverv- fordi det er en oplagt mulighed for markedsudvidelser, da vore services også pa ser til andre erhverv- hvor vi ved starten af 2012 vil have landsdelens stærkeste team samlet her i centret- fordi mægling af landbrugsejendomme er ”adgangen til fremtidens kunder”Værdier- Hvad kan jeg gøre for kunden i 2013?Vejen til fremtidens succes går gennem optimale kunderelationer.Vi holder styr på, hvad kunden ønsker – både internt og på tværs afafdelinger - via vore registreringer i kundelog.Virksomhedsplan2013Januar 2013Hjælp hinanden med at kende kunden!Effektfuld og til tidenVærdi på bundlinjenGiv lidt mere end forventetDeler opgaver og beder om hjælp.Mål for registreringer i kundlog 2013 x 5Vi anbefaler vores kolleger og tager opgaver med hjem.Vi gør altid, hvad vi kan for at finde den bedste til at hjælpe kunden.VisionMissionVærdier Side32013VirksomhedsplanDen levende vison!virksomhedsplan 2013 01Til alle medarbejdereOpfordring til alle:Husk atbruge voresIntra!virksomhedsplan 2013 03


FørendeRegnskab & ØkonomiMed udgangspunkt i afdelingens ca. 1.500 landbrugskunderog 400 erhvervskunder er det målet at videreudvikle enstærk og konkurrencedygtig regnskabs- og økonomirådgivning.Ca. 80 medarbejdere står sammen om at sikre, atkunderne altid er optimal betjent.Strategien er• øget kundefokus, hvor nøgleordene er løbende behovsafdækningog klar forventningsafstemning• konkurrencedygtig pris• effektivisering af arbejdet i hold og teams• specialiseret økonomisk rådgivning i sammenhæng med”husets” øvrige fagområder• at være fremme i skoene med at tilbyde vores løsninger viaKA-arbejde, kundesalg og nysalgKonkrete mål• implementering af ca. 350 nye regnskaber i Viacount• 25 nye landbrugsregnskaber• + 100 årsrapporter i 2013• optimal skatteplanlægning og disponering af indkomst ikundens virksomhed• 85 % kunder tilfredse eller meget tilfredse med den modtagederegnskabsservice• alle potentielle handler i kundeskaren er henvist til LandboGruppenSønderjyskØkonomiI økonomiteamet sættes der fokus på at skabe udviklingog optimal økonomi i den fremadrettede drift. Gennemøkonomistyring, budgetter, tværfaglige handleplaner (Backin Black) og strategiplaner, satses der på at skabe større økonomiskoverskud på bedrifterne og lette adgangen til kapital.Konkrete mål• økonomistyring via 300 budgetter• opfølgning og aktivering af mål i 60 igangværende Back inBlack• opstart af 40 nye Back in Black• 85 % tilfredshed med økonomistyringsydelseEJENDOM & JURAVi yder sælger- og køberrådgivning i forbindelse med jordogejendomshandler, ægtepagter, testamenter, dødsboer,forpagtnings-/lejekontrakter og ekspropriationer.MålHandler 120 stk.Forpagtningskontrakter 65 stk.Ægtepagter, testamenter og dødsboer 70 stk.Henvisninger til øvrige afdelinger 60 stk.Særlige indsatsområder• Oprettelse af handelsteam på tværs af huset• Fokus på dødsbo- og vindmølleteams• Kendt for hurtig sagsbehandling• Fokus på salg af øvrige afdelinger i SLFLANDBOGRUPPEN SØNDERJYSKVi foretager vurderinger og yder mægling i forbindelse medsalg af produktions- og hobbylandbrug samt vurdering, rådgivningog mægling ved øvrige ejendomstyper.MålProduktionslandbrug 2 stk.Jord 3 stk.Hobby 7 stk.Vurderinger 20 stk.Henvisninger til øvrige afdelinger 40 stk.Særlige indsatsområder• Få synliggjort LBG Sønderjysk internt og eksternt• Synlighed i de andre afdelinger, specielt i R&Ø• Fokus på salg af SLF (øvrige afdelinger i huset)KundenSærlige indsatsområder• ArbejdsiverService tilbydes til flere(kampagne)• Virksomhedssekretær/Farmsekretær(kampagne)• virksomhedsrådgivning – fremtidsstrategifor bedrifter• unge-strategi: nyetablering i landbrugetVIACOUNTVi har etableret ViaCount med henblik på at styrke og udbygge vore regnskabsogrevisionsservice over for erhverv ud over landbrug. Det er målet at opnå synergierog mersalg af alle de erhvervsservices huset udbyder, da de også kan sælgestil andre erhverv. Samtidig er det målet, at vi i økonomirådgivningen til landmændskal udnytte de synergier øgede selskabskompetencer i huset medfører.Bundlinje04 virksomhedsplan 2013Særlige indsatsområder• Revisionsydelser styrkes og konsolideres• Kundeporteføljer udbyggeso Mål I: +50 kundero Mål II: + 1 mio. i omsætning• ELO (Dokview) introduceres til andre erhverv.• Vi klarer alt det administrative+ for alle erhverv- kender du nogen, der har brug for hjælp? - Så sig til.• Vi tager godt imod nye kunder!Totalløsninger


Faglige målVirksomhedsplan2013Den levende vison!SYDDANSK SVINERÅDGIVNINGSyddansk Svinerådgivning står klar medet professionelt team af 4 rådgivere + 1assistent, som landmanden kan sparremed, når han vil optimere sin bundlinje.Vi spotter det økonomiske potentiale i entværfaglig sammenhæng, så det hængersammen med landmandens budget ogmål for bedriften. Vi forventer at øgerådgivningsintensiteten i forhold til dentværfaglige indsats i 2013.Særlige indsatsområder• Kunden i fokus – tværfaglig rådgivning• Krydssalg• Synlig ledelse og arbejdsglædeKerneydelser• 100 foderoptimeringer• 20 licitationer• 600 staldtramp• 30 tekniske budgetterRECEPTION og KANTINEOgså i 2013 vil vores fornemste opgave væreat give vores kunder og gæster en god oplevelse,hvad enten de besøger os i centret ellerkontakter os pr. telefon.Vi gør i 2013 en ekstra indsats for at gøre opmærksompå vores gode arrangementer ved –• plakater på søjlerne• "anbefaling", når kunder henvender sig vedskranken, i telefonen eller pr. e-mail.Et besøg hos Sønderjysk Landboforeningskal være en god oplevelseADMINISTRATIONVores mål er at sikre, at vore kunder bliver optimaltfaktureret og serviceret vedr. de ydelser, dekøber hos os. Vi øger vores indtjening ved:• en stram kurs over for dårlige betalere• fastprisaftaler minimeres og er enkle, klare ogrentable (konsulent og assistent med på råd)• stram opfølgning på tidsregistreringSærlige indsatsområder• 80 % faktureres på mail• 10 % flere på leverandørserviceDANSK FARMER ITDansk Farmer IT vil servicere både centret og eksterne kunder. Dokviewskal stadigvæk være den største satsning i salg. Vi lancerer 3 nye moduler:Dokview Download, Dokview E-mail og Dokview iPad. Der skal værefuld fokus på salget:• Dokview og andre it-løsninger skal sælges til andre erhverv end landbrug• ELO implementeres 100 % i SLF.• Vi skal lave minimum 250 nye Dokview-basisaftaler i 2013.• Mersalg af nye pc’ere samt nye modulerSærlige indsatsområder• KA’er skal have Dokview med på dagsorden, når regnskab afleveres.• Vi igangsætter kampagne mod de 2.500 største landbrug i Danmark.• Vi sætter fokus på krydssalg på tværs af afdelingerne samt opfølgningPLANTEAVLPlanteavlskontoret genererer ny viden og omsætter denhurtigst muligt til konkret rådgivning til vore landmænd.Regeljunglen er uoverskuelig med blandt andet randzoner,efterafgrøderegler og de nye tiltag på pesticidområdet. Vihjælper med at skabe overblikket, samtidig med at vi går idetaljen med det produktionstekniske.• 1125 mark- og gødningsplaner• 1000 timers markbesøg• 1000 hektarstøtte-ansøgninger• 5000 jordprøverSærlige indsatsområder• Plantefagligt indspil til de tværfaglige handlingsplaner• Fokus på økonomi i planteavlen (Targit og benchmarking)• Overblik over regeljunglen• Nye tema-erfagrupper• Fokus på salg af andre afdelinger i SLFMiljø & NaturVi har fortsat fokus på høj faglighedi ansøgninger om miljøgodkendelserog lign., produktionstilladelser tilhusdyrproducenterne samt biogasanlæg.Vi satser med ekstra ressourcerpå at være førende indenfor vand ogvandløb, samt Natur- og miljøprojektersamt styrkelse af samarbejdetmed kommunerne.• Miljøopgaver30 stk.• Vandløbsopgaver 20 stk.Projektudvikling ogfundraisingVi er fortsat førende med projektudviklingog udarbejdelsen af ansøgningertil erhvervsrettede tilskudspuljerfor vores kunder. Desuden vil vi væreinnovative i forhold til ansøgningerom ”egne projekter”, der kan gavneSLFs forretningsudvikling, samarbejdsrelationer,PR og vores kunder.• Projekter medinvesteringsstøtte 70 stk.• Natur- og miljøprojekter 10 stk.• Mindre projekter 10 stk.• SLF projekter5 stk.


Glade medarbejderegiver glade kunder!På baggrund af resultaterne fra trivselsanalysen i 2011 er der fortsat øget fokus på ledere og ledelse.Der er gennemført organisationsændringer, og det er besluttet at have fokus på en mere opfølgendelederstil med ”Én til én samtaler” mellem medarbejder og leder.1:1 samtaler med din lederDu kan forvente at blive indkaldt til regelmæssige ”To-mandsmøder”med din leder af max. 30 min. varighed, hvor I følgerop på de mål I mener skal have særlig fokus. På den måde veddu, hvilke mål du skal nå og hvordan forventningerne til dinindsats er.2013-husmåleneVi vil i 2013 sætte målbare mål op på hus- og på afdelingsniveau.De fælles husmål bliver:• 201,3 Artikler• 2013 ”Giv opgaven/kundekontakt videre til din kollega”• 2013 x 5 registreringer i KundelogDer vil blive fulgt op på målene hver måned og resultaterne vilkunne ses på hjemmesiden www.slf-work-smarter-not-harder.dkVi vil igennem året sætte fokus på ”God kollega” kampagner,hvor vi vil sætte ekstra ind med telefonkultur og ”Den bedstekollega – hvem er det?”Alle medarbejdere har 5 grundbehov,som hvis de er opfyldt, giver større arbejdsglædeog motivation. Vil vi arbejde videre med disse i 2013.Medarbejderens 5 grundbehov:• Fortæl mig hvad du forventer af mig?• Giv mig mulighed for at udføre det• Fortæl mig hvordan det går• Hjælp mig hvor det er nødvendigt• Bedøm og beløn min indsats retfærdigtTrivselsanalyse i 2013Det er besluttet at gennemføretrivselsanalyser hvert andet år i SLF.Derfor vil vi i ultimo 2013 måle påresultaterne af de iværksatte tiltag.Internt kursusprogram2013Hvilke kompetencer mangler vi for fortsat at være ”førende”og kunne levere ”totalløsninger”?Salg og service vil stadig være i fokus sammen med projektledelseog -styring.Udarbejdelse af efterårets program skal ske i tæt samarbejdemed de enkelte afdelinger, så det sikres, at kurserne er målrettet,og der er opbakning til gennemførslen.Interne kurser giver ud over faglig viden også øget kendskabtil kollegaer fra andre afdelinger og gør det lettere at sælgehinanden ind.Kundeanalyse 2013Lidtmere endforventetVi vil gerne sikre, at Sønderjysk Landboforening til stadighedleverer rådgivning og service til vore kunders fulde tilfredshed.Vi ønsker en klar og tydelig kundeorientering i både rådgivningsvirksomhedenog foreningen. Derfor vil vi i 2013 undersøgeforventningerne til Sønderjysk Landboforening nærmere.Dels ved at gennemføre en kundeanalyse blandt et repræsentativtudsnit af medlemskredsen ogdels via individuelle kundekontakter.Førende06 virksomhedsplan 2013


Virksomhedsplan2013Den levende vison!virksomhedsplan 2013 07


VihjælperhinandenVirksomhedsplan2013Den levende vison!OrganisationsplanDirektørTotalløsningerØkonomiAdministrationHR/PRChefkonsulentEjendomsmæglerVicedirektørLedelse & produktionUdviklingsdirektørUdvikling & salgFagchef(direktøren)Ejendom & JuraPlanteavlLandboGruppenSønderjyskViaCountSkatArbejdsgiverservice etc.Regnskab &ØkonomiVirksomhedsrådgivningAgromarkets, finansteams etc.DFITMiljø & tilskudSDSRSyddansk KvægITG HostingDLBR ForsikringBygnings- ogMaskinkontoretDatterselskaberEn del af rådgivningen er organisereti 4 datterselskaber, som viarbejder tæt sammen med.Desuden er Sønderjysk Landboforeningmedejer af Frøsalget iBrørup og Husdyrauktion i Brørupsamt partner i DLBR.Syddansk Kvæg• 12 medarbejdere• 460 kvægbrug• Produktionsoptimering• Opfølgning på produktionsbudget,nøgletal og benchmarking• Tværfaglige handleplanerITG Hosting• 10 medarbejdere• Servicerer ca. 1.000 arbejdspladser• Serverdrift• Hosting• Back-upDLBR Forsikringsmæglere• 7 medarbejdere• 220 mæglerbetjente kunder• Indhentning af tilbud på forsikringer• Revision af bestående forsikringer• Assistance i skadesagerBygnings- & MaskinkontoretSelvstændigt selskab ejet af 4 sønderjyskelandboorganisationer. 6 medarbejderpåtager sig opgaver i relation til byggeri ogteknik i landbruget.• Byggerådgivning• Maskin- og teknikrådgivning• Projekttegninger af boliger• Dyrskue-administration

More magazines by this user
Similar magazines