Microsoft Class Server 2.0 – Ръководство за работа на ...

tu.plovdiv.bg

Microsoft Class Server 2.0 – Ръководство за работа на ...

вкъщи или в университета, без значение дали сте свързани към университетската мрежа.Когато приключите с оценяването, вие можете онлайн да върнете заданията на студентитеили да корегирате оценката ако е необходимо.Инструмента за оценяване може да оценява автоматично въпроси, съдържащи схема заоценяване. Схема за оценяване е множеството от верни отговори и точките, които теносят, които вие сте създали, използвайки Insert Question Wizard. По всяко време можетеда променяте информацията, използвана при автоматичното оценяване. За отговори тиккратък отговор и есе, създателите на учебния ресурс могат да използват специални схемиза оценяване, наречени рубрики. Рубриките дават възможност за оценка на отговори,които не са точно дефинирани, като понятия, използване на езика и стил. За разлика оттипичните схеми за оценяване, вие ръчно трябва да оцените въпросите съдържащирубрики.Related topicsMark an assignmentRecord and edit marks achievedInsert comments1.6.Работа oфлайнКогато сте извън университета, работата oфлайн означава, че вие ще влизате в интернет,само когато искате да получите достъп до нова работа изпратена от студент или искате даизпратите вашите промени към сървъра. За да направите това, вие трябва да извърштитесинхронизация (synchronize) със сървъра. Синхронизацията е процес на прехвърляне наинформация между вашия компютър и сървъра през интернет или интранет.Ако искате да работите oфлайн, това състояние се задава по следния начин:1. Стартирате Microsoft Class Server 2.0 – Teacher.2. В диалоговия прозорез Class Server 2.0 - Teacher Sign-In натиснете Account Settings.3. Изберете Modify user profile settings и натиснете Next.4. Следвайте инструкциите и натискайте Next докато достигнете крайния диалоговпрозорец.5. Изберете Yes, enable offline access (laptop or home computer) и натиснете Finish.Забележки• Някои възможности, като например търсене на ресурси, няма да бъдат достъпни за вас,докато работите oфлайн.• Студентите имат възможност да работят само oнлайн.Related topicsAbout working onlineSynchronize4


About marking offlineSign in at schoolSign in at home1.7. Работа онлайнКогато работите онлайн вие сте свързани към университетския сървър. Вие може да стеили да не сте свързани към интернет. Когато работе онлайн в университета, вие няманужда да сте свързани към интернет, за да имат връзка със сървъра. Трябва само да стесвързани към университетската мрежа.Когато работите онлайн от вашия домашен компютър, Microsoft Class Server 2.0 първо висвързва с интернет и след това с университетския сървър.Ако сте избрали not enable offline access, когато сте създавали или модифициралинастройките на вашия потребителски профил, вие винаги ще работите онлайн.Ако искате да работите само онлайн, това състояние се задава по следния начин:1. Стартирате Microsoft Class Server 2.0 – Teacher.2. В диалоговия прозорез Class Server 2.0 - Teacher Sign-In натиснете Account Settings.3. Изберете Modify user profile settings и натиснете Next.4. Следвайте инструкциите и натискайте Next докато достигнете крайния диалоговпрозорец.5. Изберете No, do not enable offline access (school computer) и натиснете Finish.Related topicsAbout working offlineSynchronizeSign in at schoolSign in at home1.8. Работа на студентите с Microsoft Class Server 2.0Студентите получават, изпълняват и връщат заданията, когато са онлайн, без значениедали са в университета или вкъщи. Те нямат достъп до друга информация, освен дозаданията, които се изпратени, оценени и върнати точно до тях.Microsoft Class Server 2.0 – Student дава достъп на студентите до текущи и изпълненизадания. Студентите използват определени уеб страници за да изпълнят заданията си.Заданията могат да бъдат изпълнени, за изпълнение или такива, чието време заизпълнение все още не е настъпило. Веднага, след като преподавателя върне даденозадание и извърши синхронизация със сървъра, студента може да разгледа заданието соценките и зададените коментари от преподавателя.5


1.9.Използване на клавиши за бърз достъпОбщи функцииКлавишиALT+AALT+CALT+F4ALT+HALT+LALT+OALT+TALT+TABCTRL+CCTRL+FCTRL+PDELETEF1F5РезултатСтартиране на Assignment ManagerСъздаване на заданиеИзлизане от Microsoft Class Server – TeacherПреглед на меню HelpСтартиране на My Learning ResourcesВръщане в главния прозорецПреглед на меню ToolsПреминаване между различни прозорциКопиранеТърсенеРазпечатване на заданиеИзтриванеMy Learning ResourcesКлавишиALT+EALT+GALT+NALT+RALT+SALT+WCTRL+BCTRL+FCTRL+MCTRL+NCTRL+RCTRL+TПреглед на Help onlineСинхронизиране на информацията със сървъраРезултатРедактиране на учебен ресурс чрез редактора за учебни ресурсиПрикачане на учебен ресурс към заданиеПреглед на преподавателските бележки , които се прикачени към учебнияресурсСъздаване на учебен ресурсСподеляне на учебен ресурсПреглед на учебен ресурсСортиране на учебни ресурси по тема/заглавиеНамиране на учебен ресурс в интернет или в университетската мрежаСортиране на учебните ресурси по дата на последна промянаСортиране на учебните ресурси по секцияСортиране на учебните ресурси по статуса на поделянеСортиране на учебните ресурси по заглавие6


CTRL+XИзрязванеRelated topicsNavigate using the keyboardAccessibility options2. Работа с учебни ресурси2.1. Учебни ресурси2.2. СъздаванеТова е създаване и промяна на учебен ресурс, използвайки редактора за учебниресурси. Когато създавате учебен ресурс, вие създавате една или повече страници,които могат да съдържат допълнителна информация, въпроси и места за отговори настудента. Може да форматирате текста, да създавате хипервръзки и да въвеждатеизображения. Вие също може да използвате въпроси, които се оценяват автоматичноили да създадете схема за оценяване за всеки въпрос.Тук най-често се греши, когато преподавателя създава или копира един въпрос и следтова редактира схемата за оценяване. Редактирайте схемата за оценяване внимателно.Изберете всяка жълта клетка и се уверете, че информацията в Edit Answers е вярна завъпроса, който променяте.Когато създавате учебен ресурс, вие попълвате поредица от полета в плана. Един планна урок е информацията, показваща как учебния ресурс се вписва във вашатапрограма. Попълнете колкото може повече полета в този план, защото тазиинформация ще улесни търсенето и споделянето на учебни ресурси във вашатауниверситетска мрежа или в интернет.Related topicsAbout the Learning Resource EditorAbout the Insert Question WizardAbout marking schemes2.3. Редактор за учебни ресурсиРедакторът за учебни ресурси е инструмент за създаване и модифициране на учебни ресурси.Вие можете да използвате редактора за учебни ресурси, за да създавате или променяте учебниресурси, планове, задания, въпроси и схеми за оценяване.Редактора за учебни ресурси представя въпросите и схемите за оценяване страница постраница. Вие можете да модифицирате допълнителната информация и текст в страница EditPage. Когато модифицирате въпрос, вие можете по същото време да модифицирате неговатасхема за оценяване в страница Edit Answer.Използвайте Insert Question Wizard за създаване на необходимите ви въпроси. Той ви помагада изберете типа и броя въпроси, които искате да създадете8


Редактора за учебни ресурси може да ви помогне да откриете грешки във вашата работа. Виеможе да прегледате създадената страница и ако има грешки, редактора за учебни ресурси щеги отбележи с червено.Related topicsCreate a question using the Insert Question WizardFormat textAbout formatting question tables2.4.Insert Question WizardInsert Question Wizard съдържа шест типа въпроси. Когато изберете един тип въпрос, виевъвеждате един или повече негови шаблона в учебния ресурс. Шаблоните са таблици,съдържащи място за записване на въпроса и едно или повече жълти полета, които можете даредактирате, за да създадете схемата за оценяване. Тези жълти полета също могат даопределят размера на полето за отговор на студента, когато той отговаря на въпроса.Може да използвате Insert Question Wizard за да въвеждате затворени въпроси (multiplechoice)или въпроси с попълване на съответно поле (fill-in-the-blank). Ако искате да създадетерубрика за да управлявате работата на студента или за да си помогнете при оценяването нададен въпрос, въведете въпроси от тип прикачен файл (attachment box) или кратък отговорили есе (short-answer or essay) и тогава изберете тип на рубрика.Вие може да копирате и поставяте създадените от вас въпроси. Ако копирате и поставитесъществуващ въпрос, убедете се, че правилно сте редактирали схемата за оценяване.Related topicsAbout rubricsAbout marking schemesCreate a question using the Insert Question Wizard2.5. Схеми за оценяванеВ редактора за учебни ресурси, схемата за оценяване се задава чрез едно илиповече жълти полета за всеки въпрос. Една схема за оценяване може да има многочасти, като оценки, брой въпроси и верни отговори. Когато натиснете жълтотополе, Edit Answers ви показва стойностите, които трябва да въведете за дадовършите схемата за оценяване на текущия въпрос.За повече информация: Създаване на въпрос чрез Create a question using the InsertQuestion Wizard.Related topicsCreate a marking schemeInsert a question9


Related topics2.6.Въпрос тип “attachment box” (прикачен файл)Вие можете да въведете такъв тип въпрос. Той съдържа място за текста на въпросаи място, където студента може да прикрепи работата си като файл.Прикачения файл може да бъде от всякакъв тип. Работа на студент, съдържащаграфики или хиперлинкове, може да бъде изпратена като прикачен файл.Само един файл може да бъде прикачен към един такъв въпрос. Например, акоискате студентите да изпратят един проект заедно с някакъв текст към него, то щетрябва да въведете два въпроса то този тип.Insert an attachment boxCreate a marking schemeRelated topics2.7.Въпрос тип “fill-in-the-blank” (попълване на поле)Тези въпроси са най-доброто решение, когато въпросите изискват отговори от еднаили две думи.Ако използвате Insert Question Wizard за създаване на такъв тип въпрос и зададетесхема за оценяване, инструмента за оценяване може да го оцени автоматично.Ако въпроса може да има повече от един верен отговор, вие можете да създадетеняколко възможности като отговори, чрез схемата за оценяване. Например,отговора на “Какво е времето през есента”, може да бъде “дъждовно” или“облачно” или “влажно”. Схемата за оценяване на този въпрос би съдържала“дъждовно; облачно; влажно”. Студентите, които запишат някой от тези отговори,ще получат максималните точки за този въпрос.Ако има възможност за повече от един верен отговор, убедете се, че сте уточниливсички възможни верни отговори. За да бъде автоматично оценен като правилен,отговорът на студента трябва точно да съвпада със зададената схема, включителноправопис. Инструмента за оценяване игнорира разликата между малки и големибукви, както и разстоянията преди и след отговорите.Insert a fill-in-the-blank questionCreate a fill-in-the-blank marking scheme2.8.Въпроси тип “matching exercise”Ако създавате въпрос от този тип чрез Insert Question Wizard, вие трябва дасъздадете поне две точки със съответни отговори. Инструмента за оценяване можеавтоматично да оцени този въпрос и да добави оценката му към общата.Когато създавате схема за оценяване, чрез редактора за учебни ресурси, виезаписвате верния отговор за всяка точка от въпроса. Редактора за учебни ресурсикомбинира отговорите за всяка от точките на въпроса, като създава списък, от10


Related topicsкойто студента ще трябва да избере верния отговор. Студентите могат да избиратизмежду два или повече отговора за всяка точка.Insert a matching exerciseCreate a matching exercise marking schemeRelated topics2.9.Въпроси тип “multiple-choice” (затворен въпрос)Въпросите от този тип изискват поне два възможни отговора, от които студентитемогат да изберат верния. Всеки отговор от този въпрос трябва да носи точки.Например, ако отговора е верен, той може да носи 1 точка, но ако е грешен тойможе да носи 0 (или -1) точки.Ако създавате въпрос от този тип с помощта на Insert Question Wizard, тоинструмента за оценяване може автоматично да оцени всеки въпрос и да добавиточките от него към общите точки.Ако при създаване на въпроса с Insert Question Wizard, вие изберете само двавъзможни отговора, то автоматично ще се създаде въпрос от тип “true-or-false”Insert a multiple-choice question or true-or-false questionCreate a multiple-choice or true-or-false marking schemeAbout true-or-false questionsRelated topics2.10. Въпроси тип “short-answer or essay” (кратък отговор или есе)Този тип въпроси са най-подходящи, когато се изисква отговора да съдържасвободен текст. Вие може да зададете големината на полето (ширина и бройредове), в което да се запише отговора.Инструмента за оценяване на може да оценява въпроси от този тип. Но вие може дасъздадете рубрика, която да представя някакъв стандарт или да ви помага в процесана оценяване.Когато използвате инструмента за оценяване, за да оцените въпрос от този тип, виеможете да запишете коментари и корекции директно в отговора на студента.Вашите коментари ще се отличават по хрифта. Полето за коментари ви дававъзможност да създадете списък с различни коментари, като тези списъци може дасе различни за различните задания. Вместо всеки път да преписвате даденкоментар, вие може да го добавите в списъка с коментари и след това да гоизбирате и добавяте, където е необходимо.Insert a short-answer or essay questionInsert comments11


About rubricsRelated topics2.11. Въпроси тип “true-or-false”Ако зададете само два възможни отговора, когато създавате въпрос от тип“multiple-choice”, то Insert Question Wizard автоматично ще създаде въпрос от тип“true-or-false”. Не забравяйте да зададете, кой от двата отговора е верен.Инструмента за оценяване автоматично оценява този тип въпроси и добавяоценката му към общата оценка.About multiple-choice questionsInsert a multiple-choice question or true-or-false questionCreate a multiple-choice or true-or-false marking schemeRelated topicsInsert a rubric2.12. РубрикиРубриката е множество от критерии за оценяване на въпроси от тип “кратъкотговор или есе” и “прикачен файл”. Тя използва елементи за оценяване, различниот тези използвани при конкретните отговори, например понятия, използване наезика, стил и др.Когато създавате рубрика, вие използвате таблица, която е организирана в работниелементи и нива на изпълнение. Вие определяте критерия на рубриката и записватеинформацията в указаните места. Също така редактирате стойностите на оценките,свързани с всеки критерий. Когато използвате рубрика, за да оцените работата настудент, стойностите на оценката, които сте задали в рубриката, автоматично седобавят към общата оценка.Рубриките могат да бъдат видими или невидими за студентите. В редактора заучебни ресурси, ако рубриката е с розов фон, то тя е невидима за студентите. Тяняма да се вижда и от вас, когато прегледате (preview) въпроса, но ще се появиотново в инструмента за оценяване, когато оценявате въпроса свързан с нея.Рубриките могат да бъдат въведени и самостоятелно. Те трябва да съпровождатвъпроси от тип “кратък отговор или есе” или “прикачен файл”, но ако енеобходимо вие може да изтриете полето с въпроса. Например, ако искате дазапишете забележки, но да скриете тази информация от студентите, то вие може давъведете скрита рубрика и тогава да изтриете полето с въпроса.Рубриките могат да ви помогнат в оценяването на много голям обем студентскиработи.About marking schemes12


2.13. Работа с план на урока2.13.1 План на урока2.13.2 Данни в плана на урокаКогато създавате или копирате учебен ресурс, редактора за учебни ресурсиавтоматично добавя към ресурса страница, съдържаща план на урока. Страницата сплана на урока съдържа полета, които е желателно да попълните (заглавие, област,кратко описание, тип – лекция, тест, задача). Описаните по-долу полета не сазадължителни, но могат да помогнат при търсене и достъп до ресурс.Незадължителни полетаKey stageKeywordsTime to complete(estimated)Suitable forCurriculumseriesCurriculumsequenceChapterLanguageStudentDirectionsNotesAssociatedCurriculumStandard(s)Objective(s)Bloom'staxonomyAssessmentAuthorИзползва се във ВеликобританияДуми и фрази, които най-точно описват съдържанието на учебнияресурс и го разграничават от другите учебни ресурси.Време за изпълнение на ресурса, когато се изпрати за изпълнение.Настройка, определяща за кого е подходящ ресурса. Може да сеизбере един или повече от следните варианти:Individual(индивидуално), Small group(малка група) или Class(клас).Заглавие от учебната програма или учебник, към което принадлежиучебния ресурс. По това поле може да се търси чрез Find ResourcesПореден номер (например 4.2) на учебния ресурс в учебнатапрограма. Използва се главно за подреждане на ресурсите в списъкИме на главата от книгата или точка от учебната програма, къмкоято принадлежи учебния ресурсЕзика, на който е написан учебния ресурс.Указания към студента. Те могат да се напишат и от Microsoft ClassServer 2.0 - Teacher Assignment Wizard.Забележки, които да помагат на преподавателя при работа сучебния ресурсУчебни програми, задачи или стандарти, с които е свързан учебнияресурс. Има две възможности. Използва се бутон Find CurriculumStandards и въвеждате идентификационния номер на съответниястандарт в текстовото поле или въвеждате допълнителнаинформация в полето Enter notes about these standards.Описание на учебните задачи, цели, стандарти, към които се отнасяучебния ресурс.Тя окачествява учебния ресурс. Може да не се избира, или да сеизбере едно или повече от следните: Knowledge(знания),Comprehension(изчерпателност), Application(приложение),Analysis(анализ), Synthesis(синтез) или Evaluation(оценяване).Стандарт, на който отговаря учебния ресурс.Име на автора на учебния ресурс.13


Author's e-mailPublisherCopyrightRelated topicsE-mail на автора на учебния ресурс.Име на издателя на учебния ресурс.Информация за авторското право върху учебния ресурсAbout lesson plansAbout creating a lesson planEdit a lesson planCreate a Learning Resource2.13.3. Създаване на план на урокШаблона за план на урок се добавя автоматично, когато създавате учебен ресурс. Той сенамира в списъка от страници на учебния ресурс. Вие не можете да копирате или изтриватеучебния план.Когато създавате или копирате учебен ресурс, убедете се, че сте въвели актуална информацияза учебния ресурс. Преподавателите могат да използват тази информация като критерий, покойто да избират учебен ресурс, ако съответния ресурс е поделен в университетската мрежаили интернет.Related topicsEdit a lesson planCreate a Learning ResourceAbout finding a Learning Resource2.13.4. Редактиране на плана на урока1. В My Learning Resources, избирате учебен ресурс и натискате Edit.2. Натискате Lesson Plan.3. Убедете се полетата, които е желателно да бъдат попълнени (първите седем) сапопълнени коректно.Забележка• За по-пълна информация за учебния ресурс, попълнете колкото може повече полета вплана на урока. Тази информация е достъпна също при натискане на More Informationв My Learning Resources или More в Find results.Related topicsAbout lesson plansCreate a Learning ResourceAbout finding a Learning Resource14


2.14. Създаване и редактиране на учебни ресурси2.14.1. Създаване на учебен ресурсВие създавате учебни ресурси, чрез редактора за учебни ресурси. Редактора включва форма заплан на урока, опции за редакция и помощник за създаване на въпроси, който да ви помага визбора на тип и брой на въпросите, които искате да създадете. Помощника подреждавъпросите и отговорите в таблици, които само вие виждате, докато създавате и редактиратевъпросите. Таблиците правят възможно автоматичното оценяване на студентите.Когато създавате или редактирате учебен ресурс е добре да го разгледате във вашия браузер.Така може да установите, дали има грешки и нужда от корекции, още докато сте в редактораза учебни ресурси.Създаване на учебен ресурс:1. В My Learning Resources, натиснете върху Create a Resource.2. Следвайте инструкциите на Create a Learning Resource Wizard и натиснете Creatе.3. В редактора за учебни ресурси натиснете бутон Add a Question и следвайтеинструкциите на Insert Question Wizard /правите това, ако искате да създадете един илиповече въпроси/.4. Може да организирате или променяте страницата с вашия план на урока. Докатоработите, вашите промени се записват автоматично. Вие може да натиснате Save по всяковреме.5. За да затворите учебния ресурс натиснете Close.Забележки:• Използвайте имена на файлове по-малки от 50 символа. Дългите имена могат дадоведат до грешки при синхронизация и преглед в браузера.• Препоръчваме ви, учебните ресурси да бъдат по-малки от 2МВ. Те не могат да бъдатпо-големи от 10МВ. Ако един учебен ресурс е много голям, можете да премахнете странициили прикрепени към него файлове, като използвате редактора за учебни ресурси2.14.2. Редактиране на учебен ресурсЗа да редактирате учебен ресурс, вие трябва да отворите редактора за учебни ресурси. Виеможете да редактирате учебен ресурс от форма My Learning Resources или, ако ресурса е билприкачен към задание, от Assignment Manager. Но, ако един или повече студенти са прочелизаданието, вие не може да го променяте от Assignment Manager.Промените, които правите се записват автоматично, докато извършвате редакцията. Но можеи да натиснете Save за да запазите промените сиУбедете се, че сте редактирали плана на урока, ако сте променяли някаква важна информация,като време на актовност на заданието или др.В страниците на учебния ресурс ви препоръчваме да записвате текста на въпрос на един ред ида оставите място за отговора на следващия ред, сякъш въпроса е част от таблица. Акоизползвате Insert Question Wizard за създаване на въпроси вие може да въвеждате илиизтривате редове от таблиците с въпроси. Студентите могат по-лесно да видят вашетооценяване, ако въпроса и отговора са отделени.Забележка15


• Един учебен ресурс може да бъде лицензиран за университета. Никой преподавател неможе да използва лицензиран учебен ресурс, преди започване и след край на срока налиценз.Редактиране на учебен ресурс в My Learning Resources1. Избирате учебен ресурс и натискате Edit.2. В редактора за учебни ресурси редактийрате текста в Edit Page.3. Редактирайте схемата за оценяване(информацията в жълтото поле) в Edit Answers.4. Ако промените някаква важна информация като времетраене и др. редактирайтестраницата Lesson Plan.5. За проверка за грешки натиснете Preview in Browser.Редактиране на учебен ресурс в Assignment Manager1. Изберете заданието, което съдържа учебния ресурс, който искате да редактирате инатиснете Edit.2. В редактора за учебни ресурси редактирайте текста в Edit Page.3. Редактирайте схемата за оценяване (информацията в жълтите полета) в Edit Answers.4. Ако промените някаква важна информация като времетраене и др. редактирайтестраницата Lesson Plan.5. За проверка за грешки натиснете Preview in Browser.Забележки• Вие може да редактирате задание или учебен ресурс, който е включен в задание, дорислед като сте го изпратили. Но не може да редактирате задание след като студент го еотворил и прочел.• Препоръчваме ви, учебните ресурси да бъдат по-малки от 2МВ. Те не могат да бъдатпо-големи от 10МВ. Ако един учебен ресурс е много голям, можете да премахнетестраници или прикрепени към него файлове, като използвате редактора за учебниресурси• Използвайте имена на файлове и път до файл по-кратки от 50 символа. По-дълги именаможе да доведат до грешки при синхронизация и преглед в браузера.Use shortcut keysPreview a Learning ResourceCreate a Learning ResourceAbout lesson plansEdit an assignment2.14.3. Преглед на учебен ресурс16


Вие може да прегледате един учебен ресурс, както в страница My Learning Resources, така и вредактора за учебни ресурси. В редактора за учебни ресурси вие може да прегледате учебнияресурс, както чрез Microsoft Internet Explorer така и чрез Netscape Navigator, ако и двата уебброузераса инсталирани на вашия компютър.Тъй като повечето грешки се проявяват само по време на преглед в браузера, препоръчвамеви да преглеждате учебния ресурс в редактора за учебни ресурси, преди да го изпратите къмстудент. Винаги трябва да преглеждате учебен ресурс, който сте редактирали в редактора заучебни ресурси.Чрез прегледа виждате страницата, която сте редактирали в редактора за учебни ресурси.За да прегледате учебен ресурс в My Learning Resources1. Изберете учебен ресурс и натиснете Preview.2. Когато приключите, натиснете Close.За да прегледате учебен ресурс в редактора за учебни ресурси1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. В редактора на учебни ресурси натиснете Preview in Browser и прегледайте всякастраница за грешки.3. Когато приключите, затворете прозореца на браузера.За да прегледате учебен ресурс в друг браузера1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. От редактора за учебни ресурс изберете уеб-браузер от списъка до Preview in Browser.3. Натиснете Preview in Browser и прегледайте всяка страница за грешки.4. Когато приключите, затворете прозореца на браузера.Забележки• Вие не може да редактирате лицензиран учебен ресурс.• Когато избирете уеб-браузер от списъка, той става браузер по подразбиране заредактора на учебни ресурси. Следващия учебен ресурс, който ще прегледате ще севизуализира в последния избран от вас браузер.Related topicsErrors caused by editing with an external editorConfigure Internet Explorer to bypass proxy serversEdit a Learning Resource2.14.4. Преминаване между страниците на учебен ресурс17


Един учебен ресурс съдържа една или повече страници. Вие може да преглеждате иредактирате страниците в различен ред и студентите могат да изпълняват страниците вразличен ред.Преминаване между страниците в редактора за учебни ресурси1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. В редактора за учебни ресурс натиснете име на странцица.- или -Натиснете Previous Page и Next Page за преминаваме през страниците.Преминаване между страниците в уеб- браузера1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Preview.2. В прозореца на браузера, под Student Name натиснете Рrevious Page или Next Page запреминаване през страниците.-или-Натиснете номер на страницата и след това натиснете Jump.Related topicsInsert a pageDelete a pageMove a page up or down2.14.5. Копиране на учебен ресурс1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс, който искате да копирате инатиснете Copy.2. В диалоговия прозорез Copy a Learning Resource напишете новото име и натиснетеOK.Забележки• Никоя от промените, които правите върху копието, няма да се отрази върху оригинала.• Един учебен ресурс може да бъде лицензиран за вашия университет. Преподавател неможе да използва лицензиран учебен ресурс преди или след лицензния му срок.• Вие трябва да закупите лиценза преди да копирате учебния ресурс.Related topicsUse shortcut keysCreate a Learning ResourceAbout finding a Learning Resource18


2.14.6. Експорт на учебен ресурсВие може да запазите учебен ресурс на вашия компютър като Learning Resource Module (.lrm).Експорт на учебен ресурс1. В Мy Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. В редактора за учебни ресурси натиснете Export.3. В диалоговия прозорец Export as LRM посочете път на вашия компютър, къдетоискате да запазите учебния ресурс, напишете името на файла и натиснете Save.4. В диалоговия прозорец Learning Resource Saved натиснете OK.2.14.7. Изтриване на учебен ресурсКогато изтривате учебен ресурс, то вие го изтривате от вашия компютър и отуниверситетския сървър. Ако този учебен ресурс е споделен, други преподаватели няма даимат повече достъп до него.За да изтриете учебен ресурс1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс.2. Натиснете Delete.Внимание• Не може да възстановите изтрита информация.Забележки• За да изберете повече от един учебен ресурс, направете едно от следните действия:КлавишCTRL+AРезултатИзбирате всичкоCTRL+[an arrow Избирате отделно заглавие, докатоkey], followed by друго заглавие е избрано.CTRL+SPACEBARНатиснете CTRL инатиснете бутонана мишкатаRelated topicsUse shortcut keysCreate a Learning ResourceEdit a Learning ResourceDelete a shared Learning ResourceИзбирате отделно заглавие, докатодруго заглавие е избрано.19


2.15. Създаване и редактиране на въпроси2.15.1. Записване на промениВ Microsoft Class Server 2.0 – Teacher няма нужда да записвате промени. Всички промени,които правите се записват автоматично, докато редактирате учебен ресурс или оценяватезадания.Вие може да върнете промени, при работа с редактора за учебни ресурси, чрез натискане наUndo от менюто Edit или чрез натискане на CTRL+Z. Вие може да върнете промени, коитосте върнали с undo преди това, чрез натискане на CTRL+Y.Чрез синхронизиране Synchronizing на промените между вашия компютър и университетскиясървър, вие ще работите с най-актуалната информация.Related topicsUndo edits in the Learning Resource EditorSynchronize2.15.2. Въвеждане на въпрос1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit, за да отворетесъответния учебен ресурс- или -Натиснете Create a Resource, за да създадете нов учебен ресурс.2. В редактора за учебни ресурси, позиционирайте маркера върху мястото, където искатеда въведете въпрос.3. Натиснете Add a Question, изберете типа на въпроса и следвайте инструкциите наInsert Question Wizard.4. Въведете текста на въпроса и схемата за оценяване. Убедете се, че сте преномериралиномера на въпроса ако е необходимо, в страниците Edit Answers и Edit Page.Related topicsUse shortcut keysCreate a question using the Insert Question WizardCreate a marking scheme2.15.3. Създаване на въпрос с използване на Insert Question WizardКогато използвате Insert Question Wizard за да създавате въпрос, вие въвеждате шаблон завъпрос. Всеки шаблон съдържа две части – място за текста на въпроса и схема за оценяване.Когато създавате нов въпрос или копирате и поставяте съществуващ въпрос, трябва даредактирате и двете части.Вие може да въвеждате пет типа въпроси, като използвате Insert Question Wizard. За повечеинформация относно типовете въпроси, вижте:20


• About multiple-choice questions• About true-or-false questions• About fill-in-the-blank questions• About matching exercises• About short-answers or essay questions• About attachment boxesRelated topicsInsert a questionCopy and paste a questionAbout marking schemes2.15.4. Копиране и поставяне на въпрос1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. Изберете таблицата, съдържаща въпроса и схемата за оценяване, които искате дакопирате.3. От менюто Edit натиснете Copy.4. Позиционирайте курсора, на мястото, където искате да поставите въпроса.5. От менюто Edit натиснете Paste.6. Редактирайте текста на въпроса и схемата за оценяване, така че номера на въпроса да еразличен от този, от който е копиран.Забележки• Убедете се, че всяко жълто поле в схемата за оценяване, се отнася за съответниявъпрос.• Ако отговор не е свързан с правилния номер въпрос, от редактора за учебни ресурсище се визуализира съобщение Preview Errors, когато натиснете Close.• Ако отговор не е свързан с правилния номер въпрос в Assignment Wizard, ще севизуализира съобщение Could Not Open Learning Resource.Related topicsUse shortcut keysCreate a marking schemeInsert a question2.15.5. Създаване на схема за оценяване21


Когато създавате схема за оценяване, вие трябва да осигурите подходящата информация завсяко жълто поле в таблицата на въпроса. Една схема за оценяване може да съдържа повечеот едно жълто поле за всеки въпрос. Убедете се, че всички стъпки, за всички жълти полета навъпроса, съдържат правилна информация.Убедете се, че всяко жълто поле в схемата за оценяване се отнася за съответния му въпрос.Ако отговора не се отнася за правилния въпрос, работата на студента ще бъде автоматичнооценена неправилно.Създаване на схема за оценяване1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. Натиснете върху жълтото поле от въпроса, за който искате да създадете схема заоценяване.3. В Edit Answers следвайте изискваните стъпки.4. Посочете текста на въпроса и след това натиснете някъде във въпроса.- или -Натиснете някъда в Edit Page.Related topicsAbout marking schemesInsert a questionCreate a question using the Insert Question Wizard2.15.6. Въвеждане на въпрос тип “Прикачен файл”1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. Натиснете Add a Question.Insert Question Wizard се стартира.3. В диалоговия прозорец Select a Question Type изберете Attachmen и натиснете Next.4. Изберете дали ще създавате рубрика и натиснете Next.5. Ако сте избрали да създавате рубрика, попълнате нужната информация в InsertQuestion Wizard и натиснете Finish.- или -Ако сте решили да не създавате рубрика, натиснете Finish.6. Напишете въпроса в страница Edit Page.7. Натиснете жълтото поле до първия отговор и добавете необходимата информация вEdit Answers.8. Повтаряйте стъпки 6 и 7 и за останалите възможности.9. Когато приключите, натиснете Save, след което Close.22


Забележка• Ако искате да добавите информация към плана на урока, натиснете Complete LessonPlan или натиснете Close, за да добавите този въпрос без редактиране на страницата сплана на урока.Related topicsAbout attachment boxesPreview a Learning ResourceInsert a rubric2.15.7. Въвеждане на въпрос тип “fill-in-the-blank” – (попълване на поле)1. В My Learning Resources изберете ресурс и натиснете Edit.2. Позиционирайте курсора, където искате да въведете въпрос и натиснете Add aQuestion.3. В Insert Question Wizard натиснете Next.4. В диалоговия прозорец Select a Question Type, изберете Fill-in-the-Blank и натиснетеNext.5. Напишете броя въпроси и броя полета за всеки въпрос, изберете размер на полето заотговор и натиснете Next.6. Натиснете Finish.7. В страницата Edit Page запишете въпроса с верния и грешните отговори.8. Натиснете жълтото поле до първия отговор и добавете необходимата информация вEdit Answers.9. Повтаряйте стъпки 7 и 8 и за останалите възможности.10. Когато приключите натиснете Save, след което Close.Забележка• Ако искате да добавите информация към плана на урока, натиснете Complete LessonPlan или натиснете Close, за да добавите този въпрос без редактиране на страницата сплана на урока.Related topicsAbout fill-in-the-blank questionsCreate a fill-in-the-blank marking schemePreview a Learning Resource2.15.8. Въвеждане на въпрос тип “matching exercise”23


1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. Позиционирайте курсора, където искате да въведете въпроси и натиснете Add aQuestion.Insert Question Wizard се стартира.3. В диалоговия прозорец Select a Question Type, изберете Matching Exercise инатиснете Next.4. Запишете броя въпроси и отговори за въпрос и натиснете Next.5. Натиснете Finish.6. В страница Edit Page запишете въпроса с верния и грешните отговори.7. Натиснете жълтото поле до първия отговор и добавете необходимата информация вEdit Answers.8. Повтаряйте стъпки 7 и 8 и за останалите възможности.9. Когато приключите натиснете Save, след което Close.Забележка• Ако искате да добавите информация към плана на урока, натиснете Complete LessonPlan или натиснете Close, за да добавите този въпрос без редактиране на страницата сплана на урока.Related topicsAbout matching exercisesCreate a matching exercise marking schemePreview a Learning Resource2.15.9. Въвеждане на въпрос тип “multiple-choice” или “true-or-false” – (затворенвъпрос)1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. Позиционирайте курсора, където искате да въведете въпрос и натиснете Add aQuestion.3. В Insert Question Wizard натиснете Next.4. В диалоговия прозорец Select a Question Type, изберете Multiple-Choice/True or Falseи натиснете Next.5. Запишете броя на въпросите и броя на възможните отговори и натиснете Next.Ако сте избрали два възможни отговора за въпрос, текста за всеки от тях автоматичноще се попълни като "True" и "False."6. Натиснете Finish.7. В страница Edit Page запишете въпроса с верния и грешните отговори.24


8. Натиснете жълтото поле до първия отговор и добавете необходимата информация вEdit Answers.9. Повтаряйте стъпки 7 и 8 и за останалите възможности.10. Когато приключите натиснете Save, след което Close.Забележка• Ако искате да добавите информация към плана на урока, натиснете Complete LessonPlan или натиснете Close, за да добавите този въпрос без редактиране на страницата сплана на урока.Related topicsAbout multiple-choice questionsCreate a multiple-choice or true-or-false marking schemePreview a Learning Resource2.15.10. Въвеждане на въпрос тип “short-answer or essay “ – ” (кратък отговорили есе)1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. Позиционирайте курсора, където искате да въведете въпрос и натиснете Add aQuestion.Insert Question Wizard се стартира.3. В диалоговия прозорец Select a Question Type изберете Short-Answer or Essay инатиснете Next.4. Запишете броя въпроси, изберете размера на полето за отговор и дали ще създаватерубрика, натиснете Next.10. Ако сте избрали да създавате рубрика, попълнате нужната информация в InsertQuestion Wizard и натиснете Finish.- или -Ако сте решили да не създавате рубрика, натиснете Finish.11. Напишете въпроса в страница Edit Page.12. Натиснете жълтото поле до първия отговор и добавете необходимата информация вEdit Answers.13. Повтаряйте стъпки 6 и 7 и за останалите възможности.14. Когато приключите натиснете Save, след което Close.Забележки25


• Ако искате да добавите информация към плана на урока, натиснете Complete LessonPlan или натиснете Close, за да добавите този въпрос без редактиране на страницата сплана на урока.Related topicsAbout short-answer or essay questionsPreview a Learning Resource2.15.11. Въвеждане на рубрика1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. Позиционирайте курсора, където искате да въведете въпрос и натиснете Add aQuestion.3. В Insert Question Wizard натиснете Next.4. В диалоговия прозорец Select a Question Type изберете едно от следните:• Attachment• Short-Answer or Essay4. Попълнете диалоговия прозорец Attachment или Short-Answer or Essay. Убедете се,че сте избрали Yes, за да въведете рубрика и натиснете Next.5. Попълнете диалоговия прозорец Rubric и натиснете Next.6. Натиснете Finish.Забележки• В диалоговия прозорец Rubric можете да изберете, дали рубриката да бъде видима илине за студентите.• Ако искате да въведете бележки, които да са невидими за студентите, вие може даизползвате невидима рубрика. Въведете въпрос тип кратък отговор или есе с невидимарубрика, изтрийте въроса и използвайте розовата клетка на рубриката за да запишетебележките си.Related topicsAbout rubricsCreate a marking schemePreview a Learning Resource2.16. Създаване на схема за оценяване2.16.1. Създаване на схема за оценяванеКогато създавате схема за оценяване, трябва да въведете нужната информация за всяко жълтополе от таблицата на въпроса. Една схема за оценяване може да се състои от повече от едно26


жълти полета за всеки въпрос. Убедете се, че цялата въведена информация в жълтите полета еправилна.Убедете се, че всяко жълто поле в схемата за оценяване е свързано със съответния му въпрос.Ако отговорът не съответства на неговия въпрос, то работата на студента ще бъдеавтоматично оценена грешно.За да създадете схема за оценяване1. В My Learning Resources изберате учебен ресурс и натискате Edit.2. Натиснете жълтото поле на въпроса, за който искате да създадете схема за оценяване.3. В Edit Answers изпълнете необходимите стъпки.4. Посочете текста на въпроса и след това натиснете някъде във въпроса- или -Натиснете някъде във страница Edit Page.Related topicsAbout marking schemesInsert a questionCreate a question using the Insert Question Wizard2.16.2. Създаване на схема за оценяване за въпрос тип “fill-in-the-blank” – (попълванена поле)Insert Question Wizard оформя тези въпроси в таблица. Таблицата има място за въпрос напървия ред и жълто поле за отговор на следващия ред.1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. Запишете вашия въпрос в определеното място и натиснете жълтото поле за схемата заоценяване.Убедете се, че отговорът отговаря на неговия въпрос.3. В Edit Answers запишете един или повече възможни отговора, като отделятеотговорите с точка и запетая.4. Изберете, дали студента може да попълва полетата в различен ред.5. Ако е необходимо, задайте размера на текстовото поле за отговора.6. В Edit Page натиснете жълтото поле Total Question Marks.7. Убедете се, че в Edit Answers, схемата за оценяване Total Question Marks се отнася затекущия въпрос.8. В Edit Answers запишете максималния брой точки, които могат да се получат, приправилен отговор на въпроса.Забележка27


• Препоръчваме ви да преглеждате всяка страница от учебен ресурс, за да сте сигурни,че няма грешки.Related topicsAbout fill-in-the-blank questionsInsert a fill-in-the-blank questionPreview a Learning Resource2.16.3. Създаване на схема за оценяване за въпрос тип “matching exercise”Insert Question Wizard създава тези въпроси в таблица. Таблицата съдържа място за въпрос наедин ред, последвано от два или повече реда за отговори.1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. В Edit Page се убедете, че въпроса е номериран правилно.3. Запишете въпроса в определеното за това място и натиснете жълтото поле за схематаза оценяване.В Edit Answers се убедете, че отговора съответства на въпроса.4. В Edit Answers запишете верния отговор за всяка точка от въпроса. Редактора заучебни ресурси ще комбинира всички верни отговори, като създаде списък за всякаточка от въпроса.5. Повтаряйте стъпки 3 и 4 за всяка точка от въпроса, изискваща отговор.6. В Edit Page натиснете жълтото поле Total Question Marks.7. В Edit Answers се убедете, че схемата за оценяване Total Question Marks отговаря направилния въпрос.8. В Edit Answers запишете максималния брой точки, които могат да се спечелят, приправилен отговор на въпроса.Забележки• Списъкът с отговори за всяка точка от въпроса, визуализира възможните отговориподредени по азбучен ред.• Препоръчваме ви да преглеждате всяка страница от учебен ресурс, за да сте сигурни,че няма грешки.Related topicsAbout matching exercisesInsert a matching exercisePreview a Learning Resource2.16.4. Създаване на схема за оценяване за въпрос тип “multiple-choice” или ”true-orfalse”– (затворен въпрос)28


Когато създавате схема за оценяване за затворен въпрос, вие може да зададете отрицателниточки за неверни отговори. Но верния отговор трябва да носи точки с положителна стойност.Общите точки на въпроса трябва да отговарят на стойността за верния отговор.За да създадете схема за оценяване на затворен въпрос1. В My Learning Resources избирате учебен ресурс и натискате Edit.2. В Edit Page се убедете, че въпросът е номериран правилно.3. В таблицата на въпроса запишете вашия въпрос в отпределеното място и натиснетежълтото поле за схемата за оценяване.4. В Edit Answers убедете се, че отговорът отговаря на неговия въпрос.5. В Edit Page запишета отговора в съответното поле.Ако това е въпрос тип “вярно-невярно” и вие изберете два възможни отговора, когатосъздавате въпроса, тези отговори по подразбиране са "True" и "False".6. Запишета броя точки, които може да донесе този отговор• Ако това е верният отговор, то той носи положителни точки. Ако това е повечеот общия брой точки за въпроса, този общ брой автоматично ще се промени,когато натиснете Close.• Ако това не е верният отговор, той носи 0 или отрицателни точки.7. Повтаряйте стъпки 3 до 7 за всеки възможен отговор.8. В Edit Page натиснете жълтото поле Total Question Marks.9. В Edit Answers се убедете, че схемата за оценяване Total Question Marks отговаря насъответния въпрос.10. Edit Answers запишете максималния брой точки, които могат да се получат, приправилен отговор на въпроса.• За отговори, които са верни, но не са пълни, може да зададете по-малко точки.Related topicsAbout multiple-choice questionsInsert a multiple-choice question or true-or-false questionPreview a Learning Resource2.17. Форматиране на съдържанието на учебния ресурс2.17.1. Форматиране на таблиците за въпросиInsert Question Wizard създава шаблони за въпроси в таблици. До таблицата има достъп само вредактора на учебни ресурси. Таблицата не се вижда от студентите и при преглед на ресурса.29


Редактора на учебни ресурси съдържа инструменти, които спомагат редактирането натаблиците. За повече информация, вижте:• Insert a row in a table• Delete a row in a table• Resize a question tableВие не можете да добавяте колони, да променяте размера на отделни колони и редове вътре втаблицата. За да променяте таблицата, вие може да използвате друг редактор, като MicrosoftWord. След като сте форматирали таблицата, използвайки друг редактор, вие може дакопирате и поставите таблицата в редактора за учебни ресурсиАко, за да създадете въпрос, копирате и поставите таблица от друг редактор, убедете се, честе копирали и поставили правилните жълти полета за схема за оценяване и след товаредактирайте схемата за оценяване.Related topicsKeyboard shortcuts for working with Learning ResourcesErrors caused by editing with an external editor2.17.2. Бутони за бърз достъп при работа с учебни ресурсиАко често сменяте вида на текста, например чрез добавяне на редове в таблиците илипромяна размера на шрифта, може да ползвате бутони за бърз достъп.Бутоните за бърз достъп са един или повече бутони от клавиатурата, за бързо форматиране наизбрания текст или за извършване на други действия.КлавишALT+IALT+WCTRL+BCTRL+CCTRL+ECTRL+ICTRL+JРезултатВъвеждане на изображениеПреглед на учебен ресурс в уеб-браузераФорматиране на текста в BoldКопиранеЦентриране на текстаФорматиране на текста в italicПреместване на курсора в Edit AnswersCTRL+SHIFT+J Преместване на курсора в Edit AnswersCTRL+MCTRL+QCTRL+RCTRL+VCTRL+WCTRL+XДобавяне на нова страница в учебен ресурсДобавяне на въпрос, чрез Insert Question WizardДобавяне на хипервръзкаПоставянеПодравняване на текста отлявоИзрязване30


CTRL+ZCTRL+YCTRL+>CTRL+


Use shortcut keysFormat text2.17.6. Форматиране на текст в ‘Italic’1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. В Edit Page изберете текста, който искате да направите italic.3. От полето с инструменти Formatting натиснете икона Italic.Related topicUse shortcut keysFormat text2.17.7. Центриране на текст1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. В Edit Page изберете текста, който искате да центрирате.3. От полето с инструменти Formatting натиснете икона Center.Related topicUse shortcut keysFormat text2.17.8. Увеличаване и намаляване размера на текста1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. В Edit Page изберете текста, който искате да форматирате.3. От полето с инструменти Formatting натиснете икона Increase Font или Decrease FontЗабележка• Ако сте избрали текст, който е с различни размери, размерът автоматично сеприравнява на най-големия или най-малкия.Related topicsUse shortcut keysFormat text2.17.9. Въвеждане на хипервръзкиХипервръзките са полезни, за добавяне на връзки към информация от интернет.1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.32


2. В Edit Page изберете или напишете текста за хипервръзка.3. От меню Insert натиснете Hyperlink.4. Изберете типа хипервръзка, която искате да добавите.5. Напишете точния URL.6. Натиснете OK.7. Натиснете върху новата хипервръзка, за да се уверите, че всичко е правилно.Related topicsInsert a pictureFormat text2.17.10. Въвеждане на изображение1. Запазете изображението на компютъра си или запомнете къде се намира.2. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.3. В Edit Page позиционирайте курсора, където искате да добавите изображение.4. От полето с инструменти Formatting натиснете меню Insert и след това Picture.5. Укажете точния път, изберете файла с изображението и натиснете Open.Изображението се появява в страницата на учебния ресурс.6. Натиснете икона Align Left или Center, за да подравните изображението.Забележка• Не може да добавяте повече от едно изображение, с едно и също име, в един учебенресурс.Related topicsResize a pictureInsert a hyperlink2.17.11. Промяна размера на изображение1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. В Edit Page натиснете върху изображението.3. В ъглите и страните на правоъгълника има малки квадрати, които стават стрелки, припосочването им от курсора.4. Променяйте размера на изображението, докато достигне необходимия размер.Related topics33


Insert a pictureInsert a hyperlinkFormat text2.17.12. Въвеждане на файл1. Запазете файла на компютъра си или запомнете къде се намира.2. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.3. В Edit Page позиционирайте курсора, на мястото, където искате да добавите файла.4. От меню Insert натиснете File.5. Укажете точния път, изберете файла и натиснете Open.На страницата на учебния ресурс се появява хипервръзка към файла.Когато студента натисне върху връзката от Microsoft Class Server 2.0 - Student, той може даотвори файла или да си го свали на собствения компютър.Related topicsInsert a pictureInsert a hyperlink2.17.13. Добавяне на ред в таблица1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. В Edit Page позиционирайте курсора върху реда от таблица, който е под мястото,където искате да вмъкнете ред.3. Натиснете икона Format tables и натиснете Insert row above.Related topicsDelete a row in a tableResize a question tableAbout formatting question tables2.17.14. Изтриване на ред от таблица1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. В Edit Page позиционирайте курсора върху реда от таблица, който искате да изтриете.3. Натиснете икона Format tables и натиснете Delete row.Related topicsInsert a row in a table34


Resize a question tableAbout formatting question tables2.17.15. Промяна на размера на таблицата на въпроса1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. В Edit Page натиснете върху ъгъла на таблицата на въпроса.3. В ъглите и страните на правоъгълника има малки квадрати, които стават стрелки, припосочването им от курсоро.4. Променяйте размера на таблицата, докато достигне необходимия размер.Related topicsDelete a row in a tableInsert a row in a tableAbout formatting question tables2.17.16. Възстановяване на редакции, извършени в редактора за учебни ресурси1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. В редактора за учебни ресурси, от меню Edit натиснете Undo.Related topicsAbout saving your changesEdit a Learning Resource2.18. Управление на страниците на учебния ресурс2.18.1. Добавяне на страница1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. Натиснете Insert Page.В списъка от страници се появява New Page.3. В Page, което е най-горе в учебния ресурс, напишете име на страницата.4. Изберете новата страница от списъка със страници и чрез натискане на Move Page Upили Move Page Down я позиционирайте на правилното й място.Related topicsUse shortcut keysCopy a pageMove a page up or down35


Delete a page2.18.2. Копиране и поставяне на страницаВие може да копирате и поставите една страница в учебен ресурс. Вие също може дакопирате и поставите страница от един учебен ресурс в друг.За да копирате страница1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. Изберете страницата от списъка със страници.3. Натиснете Copy Page.Related topicsPaste a page within the same Learning ResourcePaste a page from one Learning Resource to anotherMove a page up or down2.18.3. Поставяне на страница от и на един и същ учебен ресурс1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. Copy a page.3. Позиционирайте вашия курсор в списъка със страници и натиснете Paste Page.Копието на страницата се появява в списъка със страници под мястото, където екурсора.4. В Page, най-горе в учебния ресурс, преименувайте страницата.5. Изберете новата страница от списъка със страници и чрез натискане на Move Page Upили Move Page Down я позиционирайте на правилното й място.Related topicsPaste a page from one Learning Resource to anotherMove a page up or down2.18.4. Поставяне на страница от един учебен ресурс в друг1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс, от който искате да копиратестраница и натиснете Edit.2. Copy the page.3. Затворете учебния ресурс, от който копирахте страницата.4. Изберете учебния ресурс, в който искате да поставите страницата и натиснете Edit.36


5. Позиционирайте курсора в списъка със страници и натиснете Paste Page.В списъка със страници се появява копирата страница.6. В Page най-горе в учебния ресурс, преименувайте страницата.7. Изберете новата страница от списъка със страници и чрез натискане на Move Page Upили Move Page Down я позиционирайте на правилното й място.Related topicsPaste a page within the same Learning ResourceMove a page up or down2.18.5. Преместване на страницата нагоре или надолуСлужи за променяне реда на страниците в един учебен ресурс.1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. Изберете страницата, която искате да преместите.3. Натискате Move Page Up или Move Page Down, за да промените позицията настраницата.Related topicsCopy a pageInsert a pageDelete a page2.18.6. Изтриване на страницаВие може да изтривате страница от учебен ресурс, но след това не може да я възстановите.1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. От списъка със страници изберете страницата, която искате да изтриете.3. Натиснете Delete Page.Внимание• Не може да възстановите изтрита информация.Related topicsUse shortcut keysCopy a pageMove a page up or downInsert a page37


2.18.7. Преход между страници на учебен ресурсЕдин учебен ресурс съдържа една или повече страници. Вие може да разглеждате иредактирате страници в различен ред и студентите могат да ги изпълняват в различен ред.Преход между страници в редактора за учебни ресурси1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. В редактора за учебни ресурси натиснете върху името на страницата.- или -Натиснете Previous Page и Next Page.Преход между страници в уеб-браузера1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Preview.2. В прозореца на браузера, под името на студента, натискате Previous Page или NextPage.- или -Натиснете номер на страница и след това натиснете Jump.Related topicsInsert a pageDelete a pageMove a page up or down3. Търсене и споделяне на учебни ресурси3.1. Търсене на учебни ресурсиМоже да търсите учебни ресурси в университетския сървър или в интернет. Може даизползвате Find Resources само когато сте онлайн.Вие може да сваляте повече от един учебен ресурс по едно и също време. Когато свалятеучебен ресурс, вие може да го запазвате в My Learning Resources и след това да го споделяте сдруги преподаватели.Related topicsFind a Learning Resource on the InternetFind a Learning Resource on your school intranet3.2. Споделяне на учебни ресурсиКогато споделяте учебен ресурс с преподаватели от вашия университет или от интернет, виеим осигурявате read-only достъп до ресурса. Преподавател, който иска да използва някой отвашите споделени учебни ресурси, може да го свали на компютъра си, да го разгледа,модифицира или изпраща.38


Свалянето на един ресурс, автоматично създава негово копие. Споделен ресурс не може да сеповлияе от промени, направени върху копията, намиращи се на компютъра на другпреподавател.Преподавателя, който споделя учебен ресурс, притежава този ресурс. Само преподавателя,който е споделил учебния ресурс може да премахне споделения достъп до него или да изтриересурса от системата.Забележки• Един учебен ресурс може да бъде лицензиран във вашия университет. Преподавател неможе да използва лицензиран учебен ресурс преди или след срока му на използване.• Един лицензиран учебен ресурс не може да бъде споделян по интернет.Related topicsShare a Learning Resource with teachers at your schoolShare a Learning Resource on the InternetRemove shared access to a Learning ResourceDelete a shared Learning Resource3.3. Търсене на учебен ресурс по интернетТрябва да работите онлайн, за да търсите учебен ресурс в интернет.1. Натиснете Find Resources, докато работите онлайн.2. В диалоговия прозорец Find Learning Resources, натиснете Find Shared LearningResources on the Internet.3. Търсете подходящи учебни ресурси сред споделените.4. Когато откриете и прегледате подходящ учебен ресурс, свалете го на вашия компютър.Related topicsFind a Learning Resource on your school intranetShow curriculum standardsDownload a Learning Resource3.4. Търсене на учебен ресурс в университетската мрежаТрябва да работите онлайн, за да търсите учебен ресурс в университетската мрежа.1. Натиснете Find Resources, докато работите онлайн.2. В диалоговия прозорец Find Learning Resources, натиснете Find Shared LearningResources at School.3. Направете едно от следните действия:39


• За да търсете по име на преподавател, изберете Group by Teacher, натиснетевърху името на преподавателя.• За да търсите по предмет, натиснете Group by Subject, изберете година, следкоето върху натиснете име на предмет.• За търсене по глави, натиснете Group by Curriculum Series, изберете година,след което натиснете име на предмет.4. За да получите повече информация за учебен ресурс, натиснете More.5. Когато свалите подходящ учебен ресурс, натиснете Download.Related topicsFind a Learning Resource on the InternetShow curriculum standardsDownload a Learning Resource3.5. Сваляне на учебен ресурсВие може да търсите учебен ресурс в училищния сървър или в интернет и да го свалите засобствено ползване. След като свалите един учебен ресурс, вие може да го редактирате,изпращате като задание и да го споделяте с други преподаватели.Сваляне на учебен ресурс1. Намерете учебен ресурс във вашия университетски сървър или в интернет и натиснетеDownload.2. За да видите учебния ресурс, в диалоговия прозорец Save Learning Resource,натиснете върху името на учебния ресурс, преминете през страниците на учебнияресурс и тогава затворете прозореца на браузера.3. В диалоговия прозорец Save Learning Resource, изберете нужната опция.4. Натиснете OK.Забележки• Не може да редактирате лицензиран учебен ресурс.• Един учебен ресурс може да бъде лицензиран във вашия университет. Преподавател неможе да използва лицензиран учебен ресурс преди или след срока му на използване.• Ако вашия университет няма лиценз за даден учебен ресурс, вие може само да гопреглеждате.Related topicsAbout finding a Learning ResourceFind a Learning Resource on the Internet40


Find a Learning Resource on your school intranet3.6. Споделяне на учебен ресурс по интернет1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Sharing.2. В диалоговия прозорец Sharing a Learning Resource, изберете Share with teachers atother schools и натиснете OK.Забележки• Ако учебния ресурс, който сте споделили, все още не е стигнал от вашия компютър доуниверситетския сървър, той ще достиге до там и ще стане споделен при вашатаследваща синхронизация.• За да изберете повече от един учебен ресурс, направете едно от следните действия:КлавишCTRL+AРезултатИзбирате всичкоCTRL+[an arrow Избирате отделно заглавие, докатоkey], followed by друго заглавие е избрано.CTRL+SPACEBARНатиснете CTRL инатиснете бутонана мишкатаRelated topicsAbout sharing a Learning ResourceRemove shared access to a Learning ResourceDelete a shared Learning ResourceИзбирате отделно заглавие, докатодруго заглавие е избрано.3.7. Споделяне на учебен ресурс в университетската мрежа1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Sharing.2. Изберете Share with other teachers at my school и натиснете OK.Забележки• Ако учебния ресурс, който сте споделили, все още не е стигнал от вашия компютър, доуниверситетския сървър, кой ще достиге до там и ще стане споделен при вашетоследваща синхронизация.• За да изберете повече от един учебен ресурс, направете едно от следните действия:КлавишCTRL+ACTRL+[anРезултатИзбирате всичкоarrow Избирате отделно заглавие, докато41


key], followed by друго заглавие е избрано.CTRL+SPACEBARНатиснете CTRL инатиснете бутонана мишкатаRelated topicsAbout sharing a Learning ResourceShare a Learning Resource on the InternetRemove shared access to a Learning ResourceDelete a shared Learning ResourceИзбирате отделно заглавие, докатодруго заглавие е избрано.3.8. Премахване на споделен достъп до учебен ресурсПреподавателят, който споделя учебен ресурс, притежава този ресурс. Само той може дапремахне споделения достъп до него или да изтрие ресурса от системата.За да премахнете споделен достъп до учебен ресурс1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Sharing.2. Премахнете отметката Share with teachers at my school или Share with teachers atother schools.3. Натиснете OK.Related topicsAbout sharing a Learning ResourceDelete a shared Learning Resource3.9. Изтриване на споделен ресурсПреподавателя, който споделя учебен ресурс, притежава този ресурс. Само той може дапремахне споделения достъп до него или да изтрие ресурса от системата.Изтриване на учебен ресурс• В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Delete.Ресурса вече няма да е достъпен, нито през интернет, нито през университетскатамрежа.Забележки• Изтриването на учебен ресурс няма да доведе до изтриване на копията на учебнияресурс, които са модифицирани и споделени от вас или друг преподавател.• За да изтриете повече от един учебен ресурс, направете едно от следните действия:КлавишРезултат42


CTRL+AИзбирате всичкоCTRL+[an arrow Избирате отделно заглавие, докатоkey], followed by друго заглавие е избрано.CTRL+SPACEBARНатиснете CTRL инатиснете бутонана мишкатаRelated topicsUse shortcut keysAbout sharing a Learning ResourceRemove shared access to a Learning Resource4. Работа със задания4.1. Задания4.2. Имена и информацияИзбирате отделно заглавие, докатодруго заглавие е избрано.Когато използвате Assignment Wizard, за да създадете задание, вие може да добавите към негоинформация.Заданията трябва да имат заглавие. Ако прикрепяте учебен ресурс, името на учебния ресурсавтоматично става заглавие на заданието.За да редактрате информацията, която се установява автоматично, когато прикрепитересурс към заданието1. Изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. В редактора за учебни ресурси изберете текста, който искате да редактирате.3. Запишете нова информация в полетата Title, Unit, Assignment type или Studentdirections.Related topicsInclude or remove a Learning ResourceEdit an assignment4.3. Връщане на работата на студентаВ Assignment Wizard вие може да определите, дали вие ще оценявате заданието. Например,някое задание може да не се оценява. Ако решите да оценявате задание, запишетемаксималния брой точки, които студента може да получи, в полето Marks Possible.За да контролирате заданията, вие трябва да зададете период от време, в който трябва да сеизпълни заданието. Ако не искате да оценявате дадено задание или ако времето не е важно,може да зададете крайната дата за изпълнение да съвпада с началната.43


Когато връщате оценената работа, вие може да изберете, дали студента да вижда схемата заоценяване на заданието. Например, ако искате студентите да видят грешките си, може дапозволите да видят схемите за оценяване. Схемите за оценяване също могат да помагат настудентите, когато се подготвят за тестове.Ако няма нужда вие да преглеждате заданието, инструмента за оценяване може автоматичнода го върне на студентите. Статуса на заданието ще покаже, че те са изпълнили заданието си.По същия начин, ако едно задание съдържа само въпроси, които се оценяват автоматично,инструмента за оценяване може да оцени и върне заданието на студента, веднага след катотой го е изпълнил. Вие също така може да прегледате работата на студента върху даденозадание, да добавите коментари или да направите промени в оценката. Може също дазададете повторно това задание на студента и той отново да го изпълни и да поправигрешките си.Всяка информация, която сте добавили и върнали на студента, ще бъде достъпна за него,когато извършите синхронизация на вашия компютър със сървъра. Вие няма да се налагаотново да връщате тези задания.Related topicsReturn a marked assignmentReturn an unmarked assignmentMark an assignmentReactivate an assignmentView assignment dates4.4. Оценяване4.5. Диаграми с оценкиВие може създадете диаграма, за да прегледате оценките на една или повече групи. Еднадиаграма с оценки показва имената на студентите, заедно с техните задания, начални дати,максимален брой точки и получени точки от студента.Използвайки View Chart, вие може да отворите диаграмата с оценките в прозореца набраузера. Всяка оценка представлява динамична връзка към заданието на съответния студент.Когато натиснете върху оценката, получена от студента, неговата работа се визуализира винструмента за оценяване и може да я прегледате или оцените наново. Ако направитепромени, диаграмата веднага се обновява и показва новите оценки.Ако искате да запазите диаграмата с оценките, може да я прехвърлите в Microsoft Excel 2000.В Excel вие може да преименувате файла и да го запишете на подходящо място.Забележка• Заданията, които не са започнати за изпълнение от студентите, не присъстват вдиаграмата с оценките.44


Related topicsCreate a marking chartSave and export marks achievedRecord and edit marks achievedPrint marks achieved4.6. Създаване и редактиране на списък за изпращанеВие може да изпратите едно задание на групи или на отделни студенти или на комбинация отдвете. Вие може да добавяте или премахвате имена от този списък, само ако заданието епробно. След като изпратите едно задание, вие може да добавяте имена към списъка, но неможе да премахвате.За да създадете или добавите списък за изпращане1. В редактора за задания, натиснете върху задание и натиснете Edit.2. В Assignment Wizard натискайте Next, докато стигнете страница Distribution List.3. Изберете група или студент и натиснете Add.За да премахнете имена от списъка за изпращане1. В редактора за задания, натиснете върху задание и натиснете Edit2. В Assignment Wizard натискайте Next, докато стигнете страница Distribution List3. В списъка Assign to изберете група или студент и натиснете Removeили Remove All.Забележки• За задания, съдържащи учебен ресурс, не може да премахвате имена от списъка, аконякой студент вече е прегледал този учебен ресурс.• За задания, не съдържащи учебен ресурс, не може да премахвате имена от списъка, аконякой студент вече е изпълнил и изпратил заданието.Related topicsCreate an assignmentEdit an assignment4.7. Създаване и редактиране на задание4.7.1. Създаване на заданиеЗа да създадете задание в редактора за задания1. В редактора за задания натиснете Create an Assignment.45


2. Следвайте инструкциите в Assignment Wizard и натиснете Finish.3. За да видите новото задание в редактора за задания, натиснете върху групата илистудента, на който сте го изпратили.За да създадете задание в My Learning Resources1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс.2. Натиснете Assign.3. Следвайте инструкциите в Assignment Wizard и натиснете Finish.Забележка• Заданията се изпращат на студентите в деня и часа, който сте задали с помощта наAssignment Wizard.Related topicsEdit an assignmentView assignment details4.7.2. Редактиране на заданиеВие може да редактирате задание или учебен ресурс, който е включен в задание, дори следкато сте го изпратили. Но не може да редактирате задание след като студент го е отворил.За да редактирате задание1. В редактора за задания изберете задание и натиснете Edit.2. В Assignment Wizard натискайте Next и Back, за да преминавате през отделнитедетайли, които искате да редактирате.3. Когато приключите с промените по оценяването, запазете заданието като пробно илинатиснете Finish, за да изпратите заданието на студентите.Related topicsCreate an assignmentView assignment detailsEdit a Learning Resource4.7.3. Копиране на задание1. В редактора за задания изберете заданието, което искате да копирате и натиснетеCopy.2. В Assignment Wizard, в страницата Title and General Information, запишете новотоиме на заданието и натиснете Next.3. Следвайте инструкциите на Assignment Wizard, ако е нужна промяна в страниците.46


Related topicsCreate an assignmentEdit an assignmentDelete an assignment4.7.4. Добавяне или премахване на учебен ресурс от заданиеЗа да добавите учебен ресурс в задание1. В редактора за задания натиснете Create Assignment.2. В Assignment Wizard натиснете Next.3. Изберете Yes, include an exercise from My Learning Resources.4. Изберете учебен ресурс от списъка и натиснете Next.5. Следвайте инструкциите в Assignment Wizard и натиснете Finish.Забележка• Ако добавяте учебен ресурс към задание, което вече сте създали, изберете заданието,след това натиснете Edit и следвайте горната процедура.За да премахнете учебен ресурс в задание1. В редактора за задания натиснете Create Assignment.2. В Assignment Wizard натиснете Next.3. Изберете No, do not include a Learning Resource и натиснете Next.4. Следвайте инструкциите в Assignment Wizard и натиснете FinishЗабележка• Не може да премахвате учебен ресурс, след като един или повече студенти са гопрегледали.Related topicsCreate an assignmentEdit an assignmentPreview a Learning Resource4.7.5. Изтриване на задания1. В редактора за задания изберете заданието, което искате да изтриете и натиснетеDelete.2. В диалоговия прозорец Delete Assignment натиснете Yes.47


Внимание• Не може да възстановите изтрита информация.Забележки• Изтриването на стари задания ще подобри работата на Microsoft Class Server 2.0 -Teacher, особено когато работите вкъщи.• Вие може да изтривате повече от едно задания или учебни ресурси вкъщи. За даизберете повече от едно задания, направете едно от следните действия и натиснетеDELETE:КлавишCTRL+AРезултатИзбирате всичкоCTRL+[an arrow Избирате отделно заглавие, докатоkey], followed by друго заглавие е избрано.CTRL+SPACEBARНатиснете CTRL инатиснете бутонана мишката4.7.6. Разпечатване на заданияИзбирате отделно заглавие, докатодруго заглавие е избрано.Вие може да разпечатате задание, заедно с учебния ресурс включен в него. Може даразпечатате и документи, които са прикачени към заданието, но трябва да зададетенеобходимите настройки в диалоговия прозорец Print. Не може да разпечатате самостоятелноедин учебен ресурс.За да разпечатате задание1. В редактора за задания изберете задание.2. Натиснете Print.3. В диалоговия прозорец Print, изберете принтер.4. Изберете All или запишете номерата на страниците, които искате да разпечатате.5. Изберете броя копия, които искате да направите.6. Убедете се, че All frames individually в Options е избрано.7. Ако искате да разпечатате прикачен документ, изберете Print all linked documents.8. Натиснете Print.Забележка• Когато разпечатвате от Microsoft Class Server 2.0 - Teacher, може да зададете форматана страницата, използвайки Page Setup от меню File.Related topics48


Preview a Learning Resource4.8. Преглед на задание4.8.1. Преглед на детайлите на заданиеКогато създавате задание, вие му поставяте заглавие и информация, решавате дали дадобавите учебен ресурс, определяте начина на оценяване, началната и крайната дата заизпълнение и създавате списък с имената на студенти и групи, на които ще изпратитезаданието. Вие също решавате, дали да покажете правилните отговори на студентите, когатоим върнете оценените задания.Може да видите резюме от информацията, като използвате редактора за задания. Детайлитесе намират в долната дясна част на екрана. При студентите, детайлите на заданието сенамират в ляво на страницата.За да разгледате детайли на задание в редактора за задания1. В редактора за задания изберете задание.2. С помощта на скролиращото поле, разгледайте детайлите на заданието.Related topicsEdit an assignmentPreview a Learning Resource4.8.2. Преглед на статуса на заданиеВие може да прегледате информацията за статуса на работата на студент, ако прегледатенегово старо задание или когато оценявате и му връщате задание. Опциите на статуса назадание не са едни и същи за преподавателите и студентите. За преподавателите статусапоказва колко задания са били завършени, колко са закъснели с предаването, колко саоценени и върнати. Статуса на студента може да бъде: задание за изпълнение /To Do/,закъснение в изпълнението /To Do – Late/ и изпълнено задание /Done/.За да прегледате статуса на задание за преподавателя1. В редактора за задания изберете задание.2. Прегледайте Status.За да прегледате статуса на задание за студента1. В редактора за задания изберете задание.2. В колоната Status прегледайте статуса на заданието.За да прегледате статуса на определено задание изпратено на студент1. В редактора за задания, в All Classes, натиснете Students.2. Натиснете върху името на студента.3. Изберете задание.49


4. Прегледайте Status.Related topicsView assignment detailsEdit an assignment4.8.3. Преглед на датите на заданиеЕдно задание има пет типа дати: дата на задаване, начална дата, дата за изпълнение, дата наизпълнение, дата на връщане.Датата на задаване е датата, на която изпращате заданието на вашите студенти. Студентитеще видят детайлите на заданието, но няма да могат да го отворят и да започнат работа понего, преди да е настъпила началната дата за изпълнението му.Началната дата е датата и часа, в който заданието става достъпно за изпълнение отстудентите.Датата за изпълнение е тази, когато заданието трябва да бъде изпълнено, т.е. готово заоценяване. Когато едно задание стане изпълнено, датата, в колона Due на редактора зазадания, става червена. Вие може също да проследите задания, които са изпълнени съсзакъснение. Когато един студент завърши работата си след зададената дата, колоната Statusпоказва датата в червено, последвана от (late).Датата на изпращане е датата, на която студента е изпратил изпълнено заданието.Датата на връщане, е тази, на която вие връщате на студента оцененото задание.За да прегледате закъснели задания• В редактора за задания прегледайте колона Status.• В редактора за задания прегледайте колона Due. Датите в червено показват, че еминала датата за изпращане.За да прегледате закъсняло задание на определен студент1. В редактора за задания, в All Classes, натиснете Students.2. Натиснете върху името на студента.3. Натиснете върху заданието.4. Прегледайте Status. Ако заданието е било изпълнено след датата за изпълнение, дататае в червено, последвана от (late).Related topicsReview returned assignmentsView assignment detailsView assignment status50


4.8.4. Сортиране на заданияВие може да сортирате вашите задания в редактора за задания, като натиснете върху някое отимената на колоните. Например, ако искате да прегледате всички задания на един клас подата за изпълнение, натиснете върху колона с име Due.Може да използвате следните клавиши, за по-бързо сортиране на задания:КлавишиCTRL+DCTRL+LCTRL+RCTRL+SCTRL+TCTRL+YRelated topicsРезултатДата за изпълнение Due dateКласУчебен ресурсСтатусЗаглавиеТипAbout assignmentsUse shortcut keys4.9. Използвене на My Students and Classes4.9.1. My Students and ClassesМоже да получите достъп до вашите студенти и групи в редактора за задания.My Students и Classes има три опции:• My Groups - подгрупи• My Classes - групи• My Students - студентиВ My Groups може да създавате, редактирате или изтривате подгрупи от един група.Създаването на подгрупи е полезно ако задавате проекти или групови задания или акопреподавате на комбинирани групи. Студентите може да участват в повече от една подгрупипо едно и също време, но студентите от една подгрупа трябва да са от една група.В My Classes може да позволите на друг преподавател да има достъп до информацията за тазигрупа. Може също да ограничите достъпа на друг преподавател до ваши класове или даограничите вашия достъп до класовете на друг преподавател.Студентите трябва вече да са записани в една или повече ваши групи.Related topicsCreate a groupEdit a group51


Delete a groupChange student or parent passwords4.9.2. Създаване на подгрупа1. В редактора за задания натиснете върху My Students and Classes.2. Под My Groups, изберете Create a group и натиснете Next.3. От списъка Class изберете група.4. В Group Name запишете новото име на подгрупата.5. Изберете един или повече студенти, които да добавите в подгрупата и натиснете Add.6. Натиснете Finish.7. Натиснете Close.Related topicsEdit a groupDelete a groupAbout My Students and Classes4.9.3. Редактиране на подгрупа1. В редактора за задания натиснете върху My Students and Classes.2. Изберете Edit or delete a group и натиснете Next.3. В списъка Group изберете подгрупа.4. Ако искате да добавите студент към подгрупата, от списъка Students, изберете студенти натиснете Add.- или -Ако искате да премахнете студент от подгрупата, в списъка Group изберете име инатиснете Remove или Remove All.5. Натиснете Finish.6. Натиснете Close.Related topicsCreate a groupDelete a groupAbout My Students and Classes4.9.4. Изтриване на подгрупа1. В редактора за задания натиснете върху My Students and Classes.52


2. Под My Groups изберете Edit or delete a group и натиснете Next.3. От списъка Group изберете подгрупа.4. Натиснете Delete Group.5. Натиснете Yes.6. Натиснете Close.Related topicsCreate a groupEdit a groupAbout My Students and Classes4.9.5. Даване или отнемане на права за достъп върху групаВ My Students and Classes вие може да позволите на други преподаватели да имат достъп доваши групи. Също може да премахнете достъпа на други преподаватели до ваши групи. Можеда премахнете името си от списъка от преподаватели, които преподават на дадена група, ноне може да си дадете права за достъп до групите на друг преподавател. Само преподавател,който има права да управлява дадена група или администратора, може да дава права върхутази група.Ако премахнете достъпа на друг преподавател до една от вашите групи, то той вече няма даможе да преглежда или работи с информацията за групата. Ако премахнете вашите права задостъп до група, само администратора или друг преподавател на тази група може да подновивашия достъп.Да дадете или забраните достъп до група1. В редактора за задания натиснете върху My Students and Classes.2. Под My Classes изберете Grant or remove access to my classes и натиснете Next.3. В списъка с групи изберете желаната от тях.4. За да дадете право на достъп до група: В списъка Teachers изберете името напреподавателя и натиснете Add.- или -За да забраните достъпа на преподавател до група: В списъка Allow Access Forизберете име на преподавателя и натиснете Remove.5. Натиснете Finish.6. Натиснете Close.Related topicAbout My Students and Classes5. Оценяване на задание53


5.1. Оценяване5.2. Рубрики5.3. Страници с информацияКогато изпращате задание, Microsoft Class Server 2.0 добавя уводна страница, която съдържанакратко детайлите на заданието, включително и насоките към студента.Когато оценявате работа на студент, страницата с информация и коментари на преподавателясе появава в края на работата на студента. Тя ви дава възможност да запишете коментари, даредактирате оценката и да проверите статуса на всяко задание. Вие може да редактиратепреподавателските коментари от страницата за информация, като добавяте ваши коментарипо всяко време. Не може да променяте други полета.Докато оценявате, инструмента за оценяване записва оценките в страницата за информация ипреподавателски коментари. Когато върнете работата на студента, той може да види вашитекоментари, заедно с оценките, в страницата с информация.Related topicsMark an assignmentInsert commentsCreate an assignment5.4. Офлайн оценяванеКогато оценявате задание офлайн, вие може да оценявате само работа на студент, която вече есвалена на вашия компютър от сървъра. За да получите последната работа на студента, трябвада сте онлайн и да извършите синхронизация със сървъра.Ако решите да работите офлайн, вие трябва да с свържете със сървъра и да синхронизирате,за да свалите новата работа на студента.Може да използвате инструмента за оценяване, за да оценявате докато работите офлайн, посъщия начин, по който оценявате онлайн.Related topicsSynchronizeReturn student work while working offlineMark an assignment5.5. Оценяване на задание1. В редактора за задания, изберете задание и след това изберете студент от списъкаStudents или групата от списъка с групи.3. Натиснете Mark.Ако сте избрали студент, инструмента за оценяване ви показва заданието на студента.Ако сте избрали група, то тогава е избран първия студент от списъка Not Submitted.54


4. В Marks Possible се вижда максималния брой точки за това задание, ако е нужно можеда ги редактирате.5. В полето до всеки въпрос се намират автоматично оценените точки за въпроса. Ако енеобходимо запишете или редактирайте оценките.6. Когато отворите инструмента за оценяване, оценките, получени при автоматичнотооценяване се намират в лявата страна на екрана. Както и вие оценявате, така ирезултата от автоматично оценените въпроси, се прибавя или изважда към общиярезултат. Когато приключите с оценяването на работата на студента, уверете се, чеоценката е точна. Ако е необходимо, редактирайте оценката.7. Натиснете Next Student.- или -От списъка Students изберете друг студент.8. За да оцените друго задание, затворете инструмента за оценяване, изберете новозадание в редактора за задания и натиснете Mark.За да преминавате между отделни страници в инструмента за оценяване• Натиснете Next Page или изберете страница от списъка със страници.• Когато приключите с оценяването на работата на един студента, натиснете NextStudent, за да отворите заданието на друг студент.• Вие може да оцените няколко въпроса от работата на всички студенти или да оценитецялата работа на един студент. Когато преминавате между заданията на различнистуденти при оценяване на един въпрос, инструмента за оценяване отваря същиявъпрос в работата на следващия студент.• Вие ще виждате само страницата със изпратените и изпълнени задания.За да редактирате оценки• Пишете върху оценката(лично или автоматично записана).За да запишете коментари• Използвайте полето Marking или запишете коментарите директно в отговора настудента.• Запишете основните коментари в страницата за информация и коментари напреподавателя, която е в края на всяка студентска работа.Related topicsReturn a marked assignmentReturn an unmarked assignmentRe-mark an assignmentAbout marking offline55


Mark an assignment using the Marking toolbar5.6. Оценяване на задание, чрез полето за оценяванеЗа да добавите коментари и символиВие може да добавяте коментари само към въпроси тип “кратък отговор или есе”1. В редактора за задания изберете задание.2. Натиснете върху Mark.3. От полето Marking изберете коментар или символ.За да форматирате текста1. От редактора за задания изберете задание2. Натиснете върху Mark.3. Изберете текста, който искате да форматирате.4. От полето Marking натиснете върху Highlight, Cut или Copy.За да възстановите предишно състояние• Натиснете Undo веднага след извършеното действие. Вие може да извършватевръщане само на едно състояние назад.• За да преминете напред, след като сте минали към предишно състояние, натиснетеCTRL+Y.Related topicsInsert commentsMark an assignment5.7. Оценяване на задание, чрез рубрики и схеми за оценяванеДокато инструмента за оценяване извършва автоматично оценяване на въпросите, съдържащисхема за оценяване, то вие трябва да оцените въпросите тип “кратък отговор или есе”, коитоимат рубрики.Студентите не могат да видят скритите рубрики или схеми за оценяване, докато теизпълняват задание. Скритите рубрики и схеми за оценяване се виждат само в инструмента заоценяване и в редактора на учебни ресурси. Когато изпращате задание на студент, вие можеда изберете Show correct answers in marked work в диалоговия прозорец Marking andReturning Student Work, за да бъдат верните въпроси видими за студентите, след като имвърнете оценените работи. Но рубриките винаги ще бъдат скрити, освен ако не изберете да гинаправите видими, когато създавате въпросите, използвайки Insert Question Wizard вредактора за учебни ресурси.Инструмента за оценяване оценява автоматично въпросите, които имат схема за оценяване,веднага след като студентите изпълнят и изпратят работата си.56


Вие може да изберете дали да използвате рубрики.За да редактирате, автоматично определени оценки1. В редактора за задания изберете задание.2. Натиснете върху Mark.3. Запишете новата оценка върху автоматично записаната.Вие не може да редактирате друг текст в схемата за оценяване, освен ако това не евъпрос тип ”попълване на поле”.За да оцените въпроси, съдържащи рубрика1. В редактора за задания изберете задание2. Натиснете върху Mark.3. В категориите на рубриката изберете поле с отметка или отбележете оценка.Оценката ще се добави към общата оценка за въпроса.За да редактирате оценката на въпрос, съдържащ рубрика1. В редактора за задания изберете задание2. Натиснете върху Mark.3. Запиштете новата стойност на оценката за въпросаНе може да редактирате текста на рубриката или оценкатаRelated topicsAbout marking schemesAbout rubricsRecord and edit marks achieved5.8. Оценяване на прикачен от студента файлКогато оценявате работа на студент, която представлява прикачен отделен файл, вие може дапрегледате инструмента за оценяване и прикачения файл по едно и също време.За да оцените прикачен файл1. В редактора за задания изберете заданието, което искате да оцените и натиснете Mark.2. Изберете студент.3. В инструмента за оценяване отворете страницата на учебния ресуср, съдържащаприкачения файл.4. Натиснете върху View and mark the attached file.5. Променете размера на прозорците с прикачения файл и инструмента за оценяване, зада може да виждате и двата прозореца по едно и също време.57


6. Оценете прикачената от студента работа, запишете коментари направо във файла настудента или в страницата за информация и коментари на преподавателя винструмента за оценяване.7. Ако въпроса съдържа рубрика, изберете стойностите от рубриката в инструмента заоценяване, докато преглеждате работата на студента.8. Когато приключите с оценяването на прикачения файл, затворете файла и неговотоприложение.9. В инструмента за оценяване направете едно от следните действия:Related topicsMark an assignment• За да продължите оценяването на работата на студента, натиснете Next Page.• За да оцените работата на друг студент, ако сте на последната страница наоценена работа, натиснете Next Student или изберете името на студента отсписъка със студенти.• За да върнете оценената работа натиснете Return Student Work.Mark assignments using rubrics and marking schemesReturn a marked assignmentReturn an unmarked assignment5.9. Добавяне на коментариВие може да записвате коментари направо в работата на студента. Ако често ползватекоментари, може да запишете коментарите си в полето Marking и да си избирате съответенкоментар, когато е необходимо, вместо всеки път да пишете.По време на отделна работна сесия, вие може да зададете до пет коментара в списъка скоментари.За да запишете коментари директно в работата на студента1. В редактора за задания изберете задание.2. Натиснете върху Mark.3. Позиционирайте курсора си, на мястото където искате да добавите коментар, къмотговора на студента.4. Запишете коментара.Вашия коментар се появява в червeн цвят.За да добавите коментари, като използвате списъка с коментари1. Позиционирайте курсора, където искате да добавите коментар2. Изберете Select a Comment.58


3. Изберете коментар от списъка.За да създадете списък с коментари1. Натиснете върху Select a Comment.2. Натиснете Edit Comments.3. Запишете вашите промени.4. Натиснете OK.Related topicsMark assignments using the Marking toolbarMark an assignmentAbout Information pages5.10. Посочване на правилните отговори в оценената работаВие може да създавате учебен ресурс и да решите, дали студентите да виждат правилнитеотговори, когато им върнете оценената работа.За да покажете правилните отговори1. В редактора за задания, направете едно от следните действия:• За да създадете ново задание, натиснете върху Create an Assignment, след товав Assignment Wizard достигнете до страница Marking and Returning StudentWork.• Изберете задание, натиснете Edit, след което в Assignment Wizard достигнете достраница Marking and Returning Student Work.2. В страницата Marking and Returning Student Work изберете Show correct answers inmarked work.Забележка• Вие не може да активирате или да деактивирате полето Show correct answers inmarked work, след като един или повече студенти вече са отворили заданието.5.11. Оценяване на задание, което не е било изпълнено и изпратено от студентАко студент не е извършил работата си по едно задание, то инструмента за оценяванеавтоматично записва като оценка 0. В някои случаи, вие може да извините студента зазакъснението му, да отбележите причината за закъснението му или да му напишете оценкаразлична от 0.За да оцените задание, което не е било изпратено1. В редактора за задания изберете задание.2. Натиснете върху Mark.59


3. Изберете студент.4. В Teacher Comments запишете вашите коментари.5. Ако не искате да поставите 0 точки като оценка на това задание, запишете новатаоценка до името на студента.Related topicsRe-mark an assignmentReturn a marked assignmentReturn an unmarked assignmentReview returned assignments5.12.Връщане на работата на студента, по време на офлайн работа1. Свържете се към университетския сървър.2. Натиснете Return Student Work.3. Натиснете Synchronize.Microsoft Class Server ще върне оценената работа.Забележка• Ако не искате да върнете работата на студента, когато приключите офлайн работа, ненатискайте Return Student Work преди да сте синхронизирали.Related topicsCancel synchronizationSynchronizeAbout marking offline5.13. Връщане на оценено заданиеВие може да върнете всички оценени работи на студент едновременно или може да върнетеедна оценена работа. Студентите могат да видят коментарите и оценките си, веднага следкато им ги изпратите.Препоръчваме ви да затворите инструмента за оценяване и да синхронизирате със сървъра,преди да върнете оценената работа на студента. Студент, който преглежда работата си, докатовие я оценявате, ще види че е получил 0 точки.Ако искате да добавите коментари към работата на студента, запишете ги в страницата заинформация и коментари на преподавателя, преди да върнете заданието.За да върнете всички оценени студентски задания1. В редактора за задания изберете задание.60


2. Натиснете върху Mark.3. Натиснете Return Student Work.4. Натиснете Return papers to students who submitted work for this assignment.5. Натиснете OK.За да върнете отделно задание1. В редактора за задания изберете задание2. Натиснете върху Mark.3. От списъка със студенти, изберете името на студента4. Натиснете Return Student Work.5. Натиснете Return this paper.6. Натиснете OK.Забележка• Ако решите да позволите на студента да продължи работа по заданието, вие може даму го зададете отново чрез reactivate the assignmentRelated topicsReturn an unmarked assignmentRe-mark an assignmentReview returned assignments5.14. Връщане на неоценено заданиеВ един момент, вие може да върнете една неоценена студентска работа. Студентите могат давидят коментарите и оценките си, веднага след като им ги изпратите.Препоръчваме да затворите инструмента за оценяване и да синхронизирате със сървъра,преди да върнете оценената работа на студента. Студент, който преглежда работата си, докатовие я оценявате, ще види че е получил 0 точки.Ако искате да добавите коментари към работата на студента, запишете ги в страницата заинфорция и коментари на преподавателя, преди да върнете заданието.За да върнете отделно задание1. В редактора за задания изберете задание2. Натиснете върху Mark.3. От списъка със студенти, изберете името на студента4. Натиснете Return Student Work.61


5. Натиснете Return this paper.6. Натиснете OK..Забележка• Ако решите да позволите на студента да продължи работа по заданието, вие може даму го зададете отново чрез reactivate the assignmentRelated topicsReturn a marked assignmentRe-mark an assignmentReview returned assignments5.15. Преглед на върнато заданиеЗа да прегледате оригиналните детайли на заданието1. В редактора за задания изберете задание2. Скролирайте и разгледайте детайлите на заданието.3. Ако сте добавили учебен ресурс към заданието, натиснете Preview или натиснетевърху заглавието на учебния ресурс.Учебния ресурс се появява във вашия уеб-браузер, така както и при студента.За да прегледате определена работа на студент1. В редатора за задания изберете име на студент.2. Изберете върнато задание.3. Натиснете Mark и прегледайте работата на студента.Забележка• Ако сте направили промени в оценената работа, няма нужда да я изпращате отново настудента. Инструмента за оценяване автоматично променя оценките и ги изпраща настудента, когато вие синхронизирате. Бутона Return Student Work няма да бъдеактивен.Related topicsReturn a marked assignmentReturn an unmarked assignmentRe-mark an assignmentRecord and edit marks achieved5.16.Повторно активиране на задание62


След като прегледате работата на студента, вие може да позволите на този студент дапродължи работата си върху нея, като отново активирате заданието. Всички коментари, сизключение на преподавателските и общите получени точки от страницата за информация икоментари на преподавателя, са изтрити.За да активирате повторно задание на студент1. В редактора за задания изберете задание2. Натиснете върху Mark.3. От списъка със студенти изберете студент.4. В страницата за информация и комантари на преподавателя натиснете Reactivate.5. В диалоговия прозорец изберете Yes.6. В диалоговия прозорец Reactivated Paper натиснете OK.Related topicsSynchronizeRe-mark an assignmentReview returned assignments5.17. Повторно оценяване на заданиеАко вече сте върнали задание на студент, вие все още може да промените оценките му икоментарите.Вие не трябва да връщате повторно работата на студента. Инструмента за оценяванеавтоматично променя оценките и ги изпраща на студентите, когато вие извършитесинхронизация. Бутонът Return Student Work няма да бъде активен.Вие може да оцените наново работата на всички студенти по дадено задание или може даоцените наново работата само на отделни студенти.Вие може да оцените наново работата на всички студенти по дадено задание1. В редактора за задания изберете задание.2. Натиснете върху Mark.3. Изберете студент.4. Пишете върху записаните оценки или премахнете коментарите.Промените ви се запазват автоматично.За да оцените наново работата само на отделни студенти1. В редактора за задания изберете име на студент.2. Изберете задание.63


3. Натиснете върху Mark.4. Пишете върху записаните оценки.Промените ви се запазват автоматично.Related topicsReturn a marked assignmentReturn an unmarked assignmentRecord and edit marks achievedMark an assignment5.18.Оценяване5.18.1. Диаграми за оценяванеВие може да създадете диаграма, за да прегледате оценките, получени от една или повечегрупи или подгрупи. Една диаграма за оценяване показва имената на студента, изпълняващзаданието, датата за изпълнението му и изпращането му от студента, максималния бройточки, които той може да получи и получените точки.Вие може да отворите диаграмата за оценяване в прозореца на браузера. Всяка полученаоценка представлява динамична връзка към работата на студента. Когато натиснете върхуоценката на студента, неговата работа се визуализира в инструмента за оценяване, където виеможе да прегледате и оцените наново работата на студента. Ако направите промени,диаграмата се променя автоматично и ви показва новите резултати.Ако искате да запазите една диаграма с оценки, може да я прехвърлите към Microsoft Excel2000, където после може да преименувате файла и да го запишете на подходящо място.Забележка• Заданията, по които студентите още не са започнали работа, не присъстват вдиаграмата.Related topicsCreate a marking chartSave and export marks achievedRecord and edit marks achievedPrint marks achieved5.18.2. Създаване на схема за оценяване1. Стартирайте Microsoft Class Server 2.0 - Teacher.2. От меню File натиснете върху Export Marks.- или -В редактора за задания натиснете Create Marking Chart.64


3. За да видите оценките получени от една група, в Select Students от списъка Class,изберете група, за да видите нейните оценки.4. За да видите оценките, получени от една подгрупа, от списъка Group изберетеподгрупа.5. В Select Assignments, изберете всички задания или изберете част от задания, спореддатата на изпълнение.6. За да визуализирате диаграмата, използвайки уеб-браузера, натиснете View Chart.Преместете курсора върху статуса за даден студента, за да видите повече информация.- или -За да запазите диаграмата като Microsoft Excel документ, натиснете Export to Excel.Забележка• Заданията, по които студентите още не са започнали работа, не присъстват вдиаграмата.Related topicsSave and export marks achievedPrint marks achievedAbout marking charts5.18.3. Записване и редактиране на оценяванеТочките автоматично се изчисляват(сумират), докато извършвате оценяването. Винструмента за оценяване, до името на студента се получават част от неговите точки, коитоса получени при автоматичното оценяване на въпроси. Когато продължите с оценяването навъпросите, новите точки се добавят или изваждат от вече изчислените. Вие може дапромените оценката по всяко време.Вие може да записвате оценки с точност до стотни. Например, студент може да получи 76.58от 100 възможни точки. Вие определяте максималния брой точки за всяко задание.За да запишете или редактирате оценки1. В редактора за задания изберете задание.2. Натиснете Mark.3. В инструмента за оценяване запишете максималния брой точки, които студент може даполучи (Marks Possible). Тези точки може да се определят и в Assignment Wizard.4. В полето, което е до името на студента, запишете точките, които той е получил заработата си.5. Ако не сте съгласни с автоматичното оценяване, може да запишете друга оценка.Промените ви се запазват автоматично.Забележки65


• Вие може да промените точките, получени от определен въпрос.• Ако сте променили крайната оценка, но след това сте променили точките, носени отдаден въпрос, то това ще се отрази на общата оценка.Related topicsMark an assignmentRe-mark an assignmentCreate a marking chart5.18.4. Запазване и експортване на оценяванеАко разпечатвате получените оценки или записвате копие от вашите резултати, може дасъздадете и прехвърлите към Microsoft Excel диаграмата с оценките. Вашия компютър трябвада има инсталиран Microsoft Excel.За да запазите и експортнете оценяване1. От меню File натиснете Export Marks.- или -В редактора за задания натиснете Create Marking Chart.2. За да видите оценките получени от една група, в Select Students от списъка Class,изберете група, за да видите нейните оценки.3. За да видите оценките, получени от една подгрупа, от списъка Group изберетеподгрупа.4. В Select Assignments, изберете част от задания, според датата на изпълнение.5. Натиснете Export to Excel и изчакайте, докато Microsoft Class Server 2.0 подготвидиаграмата.6. В Excel, от меню File натиснете Save As.7. В поле File Name, запишете името на новата диаграма.8. В полето Save In, определете къде искате да запазите диаграмата.9. Натиснете Save.Related topicsCreate a marking chartPrint marks achievedAbout marking charts5.18.5. Преглед на оценяване66


Вие може да прегледате оценките на всички студенти, получени за изпълнението на едно исъщо задание. Може да видите и всички оценки на един студент, получени от него, приизпълнение на дадено задание.За да прегледате оценките на всички студенти, получени за изпълнението на едно исъщо задание.1. В редактора за задания изберете задание.2. Натиснете върху Мark.3. Прегледайте получените от студентите оценки, които са до списъка с имената им.За да видите оценката на един студент, получена от него, при изпълнение на даденозадание1. В редактора за задания изберете име на студент.2. Изберете задание.3. В Status, прегледайте Marks Achieved.Related topicsRecord and edit marks achievedReview returned assignmentsCreate a marking chart5.18.6. Разпечатване на оценяванеВие не може да разпечатате оценките директно от Microsoft Class Server 2.0. Вие може даекспортнете диаграмата с оценките към Microsoft Excel, където да я запишете и разпечатате.За да разпечатате оценки1. От меню File натиснете Export Marks.- или -В редактора за задания натиснете Create Marking Chart.2. В Select Students, от списъка Class, изберете група, чиите оценки искате давизуализирате.3. Ако искате да видите оценките, получени от подгрупа, от списъка Group изберетеподгрупа.4. В Select Assignments, изберете част от заданията, според датата за изпълнение.5. Натиснете Export to Excel и изчакайте Class Server да обработи диаграмата.6. В Excel, от меню File, натиснете Print.7. В диалоговия прозорец Print се убедете, че е избрано All и натиснете OK.67


Забележка• Ако диаграмата съдържа много задания, тя може да не се събере във формата, който епо подразбиране (Portrait). За да го промените, от меню File натиснетеPage Setup,където от Page изберете Landscape.Related topicsCreate a marking chartSave and export marks achievedAbout marks charts6. Свързване към университетския сървър6.1. Настройка на конфигурациятаКогато инсталирате Microsoft Class Server 2.0 - Teacher на компютъра си, Configuration Wizardви помага да настроите достъпа си до университетския сървър. Тези настройки се прилагатсамо на вашия компютър.Вие определяте, кой може да има достъп до университетския сървър, като създавате илипремахвате потребителски профили. Когато създавате потребителски профил, виеопределяте, до кой университетски сървър може да има достъп потребителя(преподавателя)За достъп до Configuration Wizard1. Стартирайте Class Server 2.0 - Teacher.2. В диалоговия прозорец Class Server 2.0 - Teacher Sign-In, натиснете Account Settings.Забележка• Ако вече сте стартирали Class Server 2.0 - Teacher, вие трябва да излезете отприложението и да влезете отново, за да се отвори в началото Configuration Wizard.Related topicsCreate a user profileRemove a user profileModify user profile settingsRemove access to a school6.2. Свързване към университетския сървърMicrosoft Class Server 2.0 - Teacher може да се свърже към университетския сървър, катоизползва вашия интернет доставчик или университетската мрежа. Ако използвате компютър,който не е в университетската мрежа, вие се свързвате към университетския сървър чрезинтернет URL.Ако потребителския ви профил е конфигуриран така, че вие трябва винаги да работитеонлайн, Class Server приема, че вие ще бъдете онлайн винаги, когато работите. Тогава може68


би вие ще работите в университета, като използвате университетски компютър и се свързватепо университетската мрежа.Ако искате да позволите офлайн достъп, така че да може да работите и от друго място или отпреносим компютър, вие отново може да се свържете към университетския сървър, когато стев университета. Но, ако сте извън университета, вие трябва да се свърщете къмуниверситетския сървър, през интернет. Администратора на сървъра е осигурил подходящURL за вашия университет.Ако сте позволили офлайн достъп, чрез Account Settings в диалоговия прозорец Class Server2.0 - Teacher Sign-In и ако опита ви да извършите синхронизация със сървъра е неуспешен,натиснете Try Again, за да проверите дали проблема е бил временен. Ако проблема остава дасъществува, натиснете Cancel и работете офлайн. Свържете се с администратора на сървъраили с вашия интернет доставчик, за да се уверите, дали вашия университетски интернет URLе правилен или има други проблеми с връзката.Related topicsSign in at schoolSign in from homeModify user profile settingsSynchronizeTroubleshoot connecting to the school server6.3. Работа офлайн6.4. Работа онлайн6.5. Свързване от университета1. Свържете се към вашата университетска мрежа.2. Стартирайте Microsoft Class Server 2.0 - Teacher.3. В диалоговия прозорец Class Server 2.0 - Teacher Sign-In запишете потребителскотоси име и парола и натиснете Work Online или Work Offline.Related topicsSign in from homeModify user profile settingsSynchronizeTroubleshoot connecting to the school server6.6. Свързване от вкъщиПреди да изпълните следната процедура, на вашия компютър трябва да има конфигуриранпотребителски акаунт.69


1. Свържете се към интернет, като използвате вашия интернет доставчик.2. Стартирайте Microsoft Class Server 2.0 - Teacher.3. Изберете Enable Online.4. В диалоговия прозорец Class Server 2.0 - Teacher Sign-In, запишете потребителскотоси име и парола и натиснете Work Offline.Related topicsSign in at schoolModify user profile settingsSynchronizeTroubleshoot connecting to the school server6.7. СинхронизиранеMicrosoft Class Server 2.0 записва информация и на вашия компютър и на университетскиясървър. Когато редактирате задание или оценявате работа на студент, информацията езаписана на вашия компютър, докато се пренесе от вашия домашен компютър къмуниверситетския сървър. Този процес се нарича синхронизация.Не може да синхронизирате файлове, които се използват от друго приложение в същиямомент.• Ако работите онлайн, синхронизацията се извършва периодично.• Ако работите офлайн, синхронизацията се извършва, когато натиснете иконаSynchronize. Когато приключите работа с Class Server 2.0 - Teacher и сте правилипромени в информацията записана на вашия компютър, вие извършватесинхронизация.Related topicsAbout working offlineAbout working onlineCancel synchronization6.8. Прекратяване на синхронизиранетоАко синхронизацията е прекратена, някои промени може да не са били извършени науниверситетския сървър и може не всички нови студентски работи да са свалени на вашиякомпютър.За да опитате отново, натиснете икона Synchronize.Related topicsSynchronize70


About working offlineAbout working online6.9. Работа с потребителските настройки6.9.1. Създаване на потребителски профилКогато създавате потребителски профил с Configuration Wizard, вие позволявате напотребител да има достъп до Microsoft Class Server 2.0 - Teacher от този компютър. Преди дасъздадете потребителски профил, вие трябва да знаете потребителското си име и парола. Акодавате достъп на потребител до нов университет, вие трябва да знаете университетския ClassServer интранет и/или интернет URL.Ако стартирате Class Server 2.0 - Teacher и на вашия компютър няма настроени потребителскипрофили и университет, то Configuration Wizard автоматично пита за университетския URL,след което може да продължите със стъпка 6.За да създадете потребителски профилТези стъпки се изпълняват, когато вече има конфигурирани потребител и университет.1. Стартирайте Class Server 2.0 – Teacher от меню Start.2. От диалоговия прозорец Class Server 2.0 - Teacher Sign-In, натиснете AccountSettings.3. Изберете Create a user profile и натиснете Next.4. Изберете университет.- или -Ако университета не е в списъка, натиснете Add a school, след което напишетеподходящия URL за сървъра.5. Може да запишете повече от един URL, след което натиснете Next.6. Запишете вашето потребителско име и парола и натиснете Next.7. Изберете опцията за офлайн достъп и натиснете Finish.Забележки• Ако не знаете необходимия интернет или интранет URL на университетския сървър,свържете се с администратора на сървъра.• Ако сте разрешили офлайн достъп, вие може да избирате дали да работите офлайн илионлайн, всеки път, когато стартирате Class Server 2.0 - Teacher. Когато сте извънуниверситета, работата офлайн означава, че ще се свържете към интернет само когатоискате да изпратите промените си към университетския сървър.• Ако изберете да не използвате офлайн достъп, вие ще трябва винаги да работитеонлайн. Диалоговия прозорец Class Server 2.0 - Teacher Sign-In пита за вашетопотребителско име и парола и натиснете OK. Class Server - Teacher трябва да имавъзможност да се свърже към сървъра.71


6.9.2. Модифициране на потребителски профилВ Configuration Wizard, вие може да модифицирате университетските URL, да променятеработната си директория, да позволите или забраните офлайн достъпа до университетскиясървър. Ако променяте друг потребителски профил, вие трябва да знаете неговотопотребителско име и парола.1. Стартирайте Class Server 2.0 – Teacher от меню Start.2. От диалоговия прозорец Class Server 2.0 - Teacher Sign-In, натиснете AccountSettings.3. Изберете Modify user profile settings и натиснете Next.4. Ако повече от един университет, са добавени към вашия компютър, изберетеуниверситет и натиснете Next.5. Ако е необходимо, модифицирайте университетските URL и натиснете Next.6. Ако сте записали повече от един URL, изберете един от тях и натиснете Next.7. Ако на вашия компютър има повече от един потребителски профил, изберетепотребител и натиснете Next.8. Запишете паролата на потребителя и натиснете Next.9. Натиснете Browse, настройте нова работна директория, ако е необходимо и натиснетеNext.10. Изберете офлайн достъп и натиснете Finish.Забележки• Ако сте разрешили офлайн достъп, вие може да избирате дали да работите офлайн илионлайн, всеки път, когато стартирате Class Server 2.0 - Teacher. Когато сте извънуниверситета, работата офлайн означава, че ще се свържете към интернет само когатоискате да изпратите промените си към университетския сървър.• Ако изберете да не използвате офлайн достъп, вие ще трябва винаги да работитеонлайн. Диалоговия прозорец Class Server 2.0 - Teacher Sign-In пита за вашетопотребителско име и парола и натиснете OK.Related topicsRemove a user profileCreate or change your working directoryModify a school URL6.9.3. Модифициране на университетския URL1. Стартирайте Microsoft Class Server 2.0 - Teacher от меню Start.72


2. В диалоговия прозорец Class Server 2.0 - Teacher Sign-In натиснете Account Settings.3. Изберете Modify user profile settings и натиснете Next.4. Ако повече от един университет, са добавени към вашия компютър, изберетеуниверситет и натиснете Next.5. Запишете новите URL и натиснете Next.6. Ако сте записали повече от един URL, изберете един от тях и натиснете Next.7. Ако на вашия компютър има повече от един потребителски профил, изберетепотребител и натиснете Next.8. Запишете паролата на потребителя и натиснете Next.9. Натиснете Browse, настройте нова работна директория, ако е необходимо и натиснетеNext.10. Изберете офлайн достъп и натиснете Finish.Related topicsCreate a user profileCreate or change your working directory6.9.4. Създаване или промяна на работната ви директория1. Стартирайте Microsoft Class Server 2.0 - Teacher от меню Start.2. В диалоговия прозорец Class Server 2.0 - Teacher Sign-In натиснете Account Settings.3. Изберете Modify user profile settings и натиснете Next.4. Ако повече от един университет, са добавени към вашия компютър, изберетеуниверситет и натиснете Next.5. Променете университетските URL и натиснете Next.6. Ако сте записали повече от един URL, изберете един от тях и натиснете Next.7. Ако на вашия компютър има повече от един потребителски профил, изберетепотребител и натиснете Next.8. Запишете паролата на потребителя и натиснете Next.9. Натиснете Browse, настройте нова работна директория, ако е необходимо и натиснетеNext.10. Изберете офлайн достъп и натиснете Finish.Related topicsModify user profile settings73


Create a user profile6.9.5. Промяна на парола1. Стартирайте Microsoft Class Server 2.0 - Teacher от меню Start.2. В диалоговия прозорец Class Server 2.0 - Teacher Sign-In натиснете Change Password.3. Запишете старата си парола.4. В полето New Password запишете новата си парола.5. В полето Confirm Password повторете новата си парола.6. Натиснете OK.Паролата ви е променена.Забележки• Убедете се, че паролата ви е поне от осем символа и че CAPS LOCK е изключен.• За по-голяма сигурност, паролите трябва да съдържат малки и големи символи, цифрии знаци.• Ако направите копие на паролата си, запазете я на сигурно място.Related topicsTroubleshoot passwordsCreate a user profile6.9.6. Премахване на потребителски профилКогато премахнете потребителски профил, този потребител повече няма да има достъп доMicrosoft Class Server 2.0 - Teacher от този компютър. Всяка информация, която се отнася запотребителя и е записана на този компютър, като задания, учебни ресурси и работи настуденти се изтриват от компютъра. Премахването на потребителски профил, премахва самосъответния преподавателски достъп от този компютър. Това не забранява достъпа напреподавателя от други компютри.Преди да премахнете потребителски профил, синхронизирайте със сървъра. Когатосинхронизирате, учебните ресурси и работата на студентите ще бъдат записани на сървъра.За да премахнете потребителски профил1. Стартирайте Microsoft Class Server 2.0 - Teacher от меню Start.2. В диалоговия прозорец Class Server 2.0 - Teacher Sign-In натиснете Account Settings.3. Изберете Remove a user profile и натиснете Next.4. Ако повече от един университет, са добавени към вашия компютър, изберетеуниверситет и натиснете Next.74


5. Изберете определеното потребителско име и натиснете Next.Вие ще трябва да извършите синхронизация със сървъра. Ако не сте синхронизиралипри отварянето на Configuration Wizard, трябва да го затворите и да синхронизирате.6. Натиснете Finish.Забележка• Не може да възстановите изтрита информация.6.9.7. Премахване достъпа до университет7. Стартирайте Microsoft Class Server 2.0 - Teacher от меню Start.1. В диалоговия прозорец Class Server 2.0 - Teacher Sign-In натиснете Account Settings.2. Изберете Remove access to a school и натиснете Next.3. Изберете име на университет и натиснете Next.4. Натиснете Finish.Забележка• Ако Remove access to a school не е активно, трябва да премахнете всичкипотребителски профили от вашия компютър, които са свързани с университета, предида премахнете достъпа до университета.7. Проблеми и поддръжка7.1. Конфликти при синхронизацияКонфликт по време на синхронизация означава, че задание, учебен ресурс или оценена работае модифицирано на две места едновременно и едно от променените копия вече есинхронизирано със сървъра.Когато един преподавател извърши синхронизация със сървъра, оригиналния файл се заменяна сървъра. Когато втори преподавател се опита да извърши синхронизация, Microsoft ClassServer 2.0 ще изведе предупредително съобщение, че оригиналното копие вече не съществуваи има конфликт между две нови копия.Конфликт може да се появи ако сваляте файл на домашния си компютър или лаптоп и гомодифицирате, но не синхронизирате промените си със сървъра. Ако вие модифициратесъщия файл от университета, променяте оригиналния файл на сървъра и ако опитате дасинхронизирате промените от вашия домашен компютър или лаптоп, ще бъдете известени, чеима конфликт между две копия на файла.Related topicsResolve synchronization conflictsSynchronize7.2. Премахване на конфликти при синхронизация75


1. В диалоговия прозорец Synchronization Conflict извършете едно от следнитедействия:• За да използвате копието на файла, записано на вашия компютър, изберете Sendchanges made on this computer to the server (delete the server copy).• За да използвате копието, записано на сървъра, изберете Download the servercopy (delete changes made on this computer).2. Натиснете OK.Внимание• При всяко положение, едното от двете копия на задание или учебен ресурс илиоценена работа, ще се загуби.Related topicsAbout conflictsSynchronize7.3. Грешки при редактиране с външен редакторВажно: Всяка редактция, включително и на схемите за оценяване, трябва да се извършва вредактора за учебни ресурси. Не се препоръчва редактирането на схемите за оценяване в другредактор.Редактора за учебни ресурси е HTML редактор. Когато редактирате учебен ресурс в другHTML редактор, може да настъпи конфликт, свързан с начина на форматиране иманипулиране с файла от външния редактор и редактора за учебни ресурси.Ако добавяте или редактирате съдържанието от външен редактор, препоръчваме ви дапрегледате учебния ресурс, преди да го изпратите или споделите с други преподаватели.Грешките предизвикани от работата с друг редактор, може да се наблюдават само когатопрегледате ресурса в редактора за учебни ресурси, като натиснете Preview in Browser.За повече информация, прегледайте Advanced Authoring Guide вhttp://ClassServer.msn.com/doc.Related topicsPreview a Learning ResourceEdit a Learning Resource7.4. Проблеми с учебни ресурси и прикачени файловеАко свалите учебен ресурс, съдържащ Macromedia Shockwave файл и имате инсталиранShockwave player, то файлът може да даде грешка при визуализирането му в редактора заучебни ресурси. Вместо това, отворете файла директно в уеб-браузера.Друга причина за проблемите с тези файлове може да e свързана с дължината на пътя дофайла. При синхронизацията може файла да не се свали, ако името му е много дълго. Можеда решите този проблем, като името с по-кратко.76


7.5. Проблемни учебни ресурси и файлове с анимацияАко към учебен ресурс е прикачен MPEG файл, вие не може да редактирате тази страница,като използвате редактора за учебни ресурси. Вие може да използвате само възможността заредакция на високо ниво, където по подразбиране ще ви се отвори HTML редактор.Редактиране на учебен ресурс на високо ниво1. В My Learning Resources изберете учебен ресурс и натиснете Edit.2. Отидете до страницата с прикачиния файл.3. Натиснете Advanced Editing от меню Edit.Забележки• Използването на външен HTML редактор може да доведе до грешки в учебния виресурс.• За повече информация, прегледайте Advanced Authoring Guide вhttp://ClassServer.msn.com/doc.7.6. Проблеми при свързване към университетския сървърАко не може да се свържете към университетския сървър, причината може да е една отследните:• Компютъра ви може да не е свързан към интернет или интранет. Уверете се, чефизическата ви мрежа или интернет връзката е изправна.• Може да има проблеми с вашия интернет или интранет. Опитайте да се свържетеотново.Ако причината не е някоя от изброените, свържете се с администратора на вашияуниверситет.7.7. Бавна работа на Microsoft Class Server – TeacherАко наблюдавате нарастване на времето за отговор в Microsoft Class Server 2.0 - Teacher, можеби имате голямо количество учебни материали на вашия компютър и вашия хард диск се езапълнил. Това води до увеличаване на времето за синхронизация. Освен това, тъй каторедактора за учебни ресурси записва автоматично информация, може да има записанаинформация, която не ви е нужна.За да освободите дисково пространство, изтрийте старата информация или документичернови,които не използвате.За да премахнете стари задания и получените оценки, трябва да експортнете оценките, за даги запазите и тогава да изтриете старите задания. След като изтриете учебен ресурс илизадание, не може да възстановите изтритата информация.Внимание• След като изтриете учебен ресурс или задание, вие не може да възстановите изтритатаинформация.77


Related topicsCreate a marking chartDelete an assignmentDelete a Learning Resource7.8. Проблем с паролитеАко имате проблеми с вашата парола, причината може да е една от следните:• Когато влизате в Microsoft Class Server 2.0 - Teacher или Class Server 2.0 - Administrator,вие трябва да напишете вашата парола. Ако получите съобщение Access Denied,запишете отново паролата си. Уверете се че, CAPS Lock е изключен. Ако проблемътпродължава да съществува, свържете се с администратора на Class Server във вашияуниверситет, за да проверите дали вашия акаунт не е променен или премахнат.• Ако запишете паролата си и получите съобщение Incorrect Password, свържете се свашия Class Server администратор. Вашата Class Server парола е създадена науниверситетския сървър. Ако тази парола се промени, но вие не сте променили вашатаClass Server 2.0 - Teacher парола, вие няма да можете да работите.• Вие няма да може да променяте вашата парола в Class Server, ако вашата мрежаизползва Active Directory. За да промените вашата парола, свържете се къмуниверситетската мрежа и използвайте инструмента за промяна на парола. За повечеинформация, натиснете Start, след това натиснете Help.Related topicsChange your passwordCreate a user profile7.9. Проблем поради промяна на настройки на сървъра от администратораАко вашия университетски администратор е правил промени в Microsoft Class Server 2.0 и епроменил неговия глобален уникален идентификатор (globally unique identifier - GUID), вие ивашите студенти може да загубите информация, защото работната директория включва GUID.Тогава всички ваши учебни ресурси трябва да се преместят от оригиналната работнадиректория, в новата работна директория. Свържете се с вашия Class Server aдминистратор, зада разберете, дали той е извършвал промени и да възстановите данните си.78

More magazines by this user
Similar magazines