Landzonetilladelse til opstilling af 42 meter høj gittermast samt 2 ...

haderslev.dk

Landzonetilladelse til opstilling af 42 meter høj gittermast samt 2 ...

Tilladelsen er givet efter § 35, stk. 1 i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af20.10.08 med senere ændringer.Efter § 35 må der i landzone ikke foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændringeri anvendelsen af bestående bebyggelse og bebyggede arealer uden forudgående tilladelse frakommunalbestyrelsen.Opstilling af gittermast og teknikskabe kræver landzonetilladelse.DETTE ER IKKE BYGGETILLADELSE. Denne skal søges separat ved Byg og Bolig tlf. 7434 2000.Redegørelse:Der er ansøgt om tilladelse jf. Planlovens § 35 stk. 1, til at opstille en 42 m høj gittermast tiltelekommunikation med tilhørende teknikskabe på Diernæsvej 206A, 6100 Haderslev, matr. nr. 5Sønderballe ejerlav, Hoptrup.Ansøgningen er modtaget den 7. november 2011.Det er oplyst til sagen, at det ikke er muligt at benytte eksisterende antennemaster, højebygninger eller lignende til at opnå den ønskede dækning.Opstilling af mast og teknikskabe er ikke omfattet af bestemmelserne i § 36, hvorfor der krævestilladelse efter § 35.Denne masteplacering ligger i landzone og i det åbne land.Kommuneplan 2009I forhold til Kommuneplanen og Regionplanen for Sønderjylland er følgende temaer berørt:1) Særligt værdifulde landbrugsområder – retningslinie 5.6.2.2) Kystnærhedszone – retningslinie 5.1.1.3) Uforstyrrede landskaber – retningslinie 5.1.4.4) Værdifulde landskaber – retningslinie 5.3.1.5) LandskabsbilledetBemærkningerKommunen orienterede nærmeste naboer om ansøgningen den 13. marts 2013. Der er ikkeindkommet nogen bemærkninger.Vurdering:Kommuneplan 2009I forhold til 3), 4) og 5) vurderes det, at masten er placeret under hensyn til landskabet ved atligge i tilknytning til eksisterende byggeri. I forbindelse med sagsbehandlingen blev alternativemastepositioner undersøgt, men denne placering var den bedste under hensyn til dækning afområdet og mindst mulig gene for naboer og muligheden for at placere masten ved eksisterendebyggeri og i forbindelse med afskærmende beplantning.2/4


I forhold til 2) vurderes det, at masten er afhængig af en kystnær placering grudet det område densøger at dække. Masten placeres ved eksisterende bebyggelse.I forhold til 1) vurderes det, at der ikke er konflikt, da masten placeres nær landbrugsbygninger opet areale der ikke dyrkes landbrugsmæssigt.ikke vil påvirke drikkevandet nævneværdigt.Ud fra en samlet vurdering gives der derfor tilladelse til opsætning af telemast på Diernæsvej206A, 6100 Haderslev, matr. nr. 5 Sønderballe ejerlav, Hoptrup.KlageAfgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen af denne tilladelse påklages til Natur- ogMiljøklagenævnet, jf. klagevejledningen.Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra Haderslev Kommuneom, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.Tilladelser efter anden lovgivning m.v.Det ansøgte kræver tilladelse efter Byggeloven. Kommunen har modtaget ansøgning ombyggetilladelse.Hvis der ved gravearbejdet fremkommer fund af fortidsminder, skal gravearbejdet omgåendestoppes og Haderslev Museum straks underrettes.Venlig hilsenBritt HaldArkitekt og planlæggerKopi til:Skov- og Naturstyrelsen: nst@nst.dkDanmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dkDanmarks Naturfredningsforening Haderslev: bent.karlsson@mail.dkDansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dkDansk Ornitologisk Forening Haderslev: haderslev@dof.dkFriluftsrådet-kreds11: M.Martinsen@mail.tele.dkSkattecenter Hadeslev: ejendomsvurdering.haderslev@skat.dkSkov- og Naturstyrelsen: SDJ@nst.dk3/4


KLAGEVEJLEDNINGLov om planlægning.Afgørelser truffet i henhold til § 35, stk. 1 i lov om planlægning, (jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af24.09.09 med senere ændringer) kan påklages til Naturklagenævnet, jf. § 58, stk. 1 nr. 1.Klageberettigede efter § 58 er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagensudfald, jf. § 59, stk. 1. Klageberettigede er endvidere jf. 59, stk. 2, landsdækkende foreninger ogorganisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen afvæsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af:at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, ogat foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.Klagen skal være skriftlig og være modtaget af kommunen inden 4 uger efter, at afgørelsen eroffentliggjort. For afgørelser, der ikke offentliggøres, regnes fristen fra den dato, hvor afgørelsen ermodtaget, jf. § 60, stk. 1.Klagen adresseres til:Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NVog indsendes til:Haderslev Kommune, Honnørkajen 1, 6100 HaderslevKommunen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet med kopi af sagens akter. De vilmodtage kopi af kommunens brev til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet vil opkræve et gebyr på500 kr for private og 3000 kr for andre før klagen behandles.En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er der klaget rettidigt, må tilladelsenikke udnyttes, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. § 60, stk. 4.Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, atafgørelsen er meddelt, jf. § 62, stk. 1.4/4

More magazines by this user
Similar magazines