Kirkeblad-2007-3.pdf - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk

Kirkeblad-2007-3.pdf - Skalborg Kirke

KIR KEBLADET32007SKALBO R G SO GN


Jeg ved – og jeg trorAf Peter A. Krogsøe„H er – dvs. i m it rige – m å enh ver blive saligpå sin facon“. Saligh eden, m ente prøjserk ongenFrederik den Store (1740– 1786), er ik k e etanliggende for staten. Som h an så det, er det,religionen læ rer, en i lusion, et bedrag. O mfolk så villade sig bedrage – og det vilm angeåbenbart – m å det væ re deres egen private sag.En lignende opfattelse k an m an m øde h os m ennesker i dag. F.ek s. sk rev en ung m and i et debatindlæg i en avis, at h an h avde da stor respekt for bibelen – den er spæ ndende og h arm ange gode pointer, som h an udtryk te det –m en sam tidig m ente h an, at h an, som h ar sk revetden, m å grine sig fordæ rvet over, at nogentror på alt det crap.Bag opfattelser af den art ligger ofte m odsæ t-ningen m e lem tro og viden. Viden er det sik re,vidensindh oldet det uom tvisteligt sande, m ensvi m ed troen er på m ere ustabilgrund. Det, troenforh older sig til, er påstande, form odninger,ønsk er og andet lignende. „Jeg ved“ over for„jeg tror nok “.M ed m odsæ tningen m e lem tro og viden får viim idlertid ik k e for alvor fat på det, der er afgørendefor, h vordan vi forstår os selv og vort liv.Ret beset står troen slet ik k e i et m odsæ tningsforhold tilviden. Tro er ik k e en ringere, m ereusik k er erk endelse end viden. Tro er noget ganske andet. Troen betegner vor h oldning tildet,vi ved. Den m odsæ tning, der er vigtig, når detgæ lder vor livs- og selvforståelse, er derfor ik -k e tro contra viden, m en derim od vish ed overfor sik k erh ed.Engang k om nogle sk riftk loge og farisæ ere tilJesus og forlangte: „M ester, vi vilse dig gøreet tegn“. Det var ik k e, fordi de k un h avde h ørtom Jesus påståede undergørende k ræ fter, ogderfor nu gerne vi le h ave syn for sagn. De h avdelige oplevet, h vordan Jesus h avde h elbredten besat, der var både blind og stum . Den dramatisk e æ ndring af et ulyk k eligt m ennesk es situation,som netop h avde fundet sted, var åbenbarfor a le. A le var fæ les om den viden, at Jesusvar i besiddelse af en forunderlig m agt tilat k unne gøre syge rask e. M en – det er desk riftk loges og farisæ erne spørgsm ål– h vadsk alvi tro, om det vi oplever?H vor h ar Jesusdenne m agt fra?Fra Gud e ler fra djæ velen?Efter Jesu eget udsagn er der ik k e noget at væ -re i tvivlom – og troen tager h am på ordet: Jeger vis på, siger troen, at det er Gud, der h andleri Jesus, at det er Guds græ nseløse k æ rligh ed tilalt, h vad h an h ar sk abt, der er m agten i Jesu underfuldegerninger.For de sk riftk loge og farisæ erne er Jesu orddog ik k e nok . De vilh ave sik k erh ed. De vilh a-ve et tegn. De vilse beviser. M en i sam m e øjeblikjeg k ræ ver bevis på k æ rligh eden, sæ tterjeg m ig uden for den. Noget er k om m et im ellemog spæ rrer. Sik k erh ed for at væ re elsk et,k an jeg ik k e få;m en i troen – om jeg da tør giveslip på m ig selv og m in sk epsis – k an jeg fåvish ed for, at jeg er det. Derfor svarer Jesus daogså som h an gør: „En ond og utro slæ gt k ræ -ver tegn, m en den sk alik k e få andet tegn endprofeten Jonas’ tegn. For som Jonas var i bugenpå h avdyret i tre dage og tre næ tter, sådansk alM ennesk esønnen væ re i jordens sk ød i tredage og tre næ tter“.M ed disse ord opfordrer Jesus a le sk eptisk eog tvivlende tilat vove troen, tilat driste sig tilat læ gge bag sig a le k rav om sik k erh ed oggive sig livet i vold i vish ed om , at „h verk endød e ler liv e ler engle e ler m agter e ler nogetnuvæ rende e ler noget k om m ende e ler k ræ ftere ler noget i det h øje e ler i det dybe e lernogen anden sk abning k an sk i le os fra Gudsk æ rligh ed i Kristus Jesus, vor H erre“ (Rom8,38f).3


Korets tur tilRomAf Eva-M arie OlesenSk alborg Kirk es Ungdom sk or var i juli m ånedpå en ve lyk k et k oncertturné tilRom . Koretvar indk varteret i et lejligh edsk om plek s, ogden ledsagende vok sengruppe stod for m adlavningen.læ nge, og k oret k vitterede m ed dansk e sangeved k irk ek affen i h aven.Koret sang i Petersk irk en;Santa M aria M aggiore,den største M ariak irk e i Rom ;den am erikansk e episcopale k irk e Sct. Pauls W ith in th eW a ls;på Det Dansk e Institut sam t i O levanoRom a, „dansk erbyen“, som ligger oppe i bjergene54 k m fra Rom .I Santa M arie M aggiore blev vi flot m odtagetog fik endda et om k læ dningsrum . Vi sang i M a-donna-k ape let, h vor der var et li le elorgel, ogdet k lang fint. O verrask ende k lappede m an afk oret under gudstjenesten.På forh ånd h avde k orsangerne set m est frem tilat synge i Petersk irk en. Det blev da også en o-vervæ ldende oplevelse i det k æ m pestore rumm ed ledsagelse på orglet på m indst 70 stem -m er, og da de godt 400 tilh ørere rejste sig ogk lappede af k oret, rejste nak k eh årene sig nokogså på m ere end én af de unge k orsangere.En m eget h jertevarm oplevelse var deltagelseni gudstjenesten i Sct. Pauls W ith in th e W a ls.Det foregik m eget h øjk irk eligt m ed præ steprocessionog liturgi. Efter præ dik en trådte præ -sten ned på gulvet – og ud af den stive form .H an bød k oret specielt velk om m en på svensk ,sam m en m ed en 9 3-årig dam e, som tak k ede osog bød velk om m en på dansk . Der blev k lappetO gså besøget i O levanoRom ano var spæ ndende.Det er en h øjtbeliggendebjergby m ed h use fra1200-ta let. Gennem m e-re end 200 år h ar dansk e-re h elt tilbage tilTh orvaldsenvalgt at h olde feriei denne sm uk k e by,langt fra den varm e luft iRom . Store lyserøde plak ater m ed k orets navnm ødte os a le vegne.Vi m åtte gå det sidste styk k e op tilk irk en adsm a le gyder. 15 m in forinden pak k ede m an etel-orgelud, og så gik k oncerten e lers i ganguden opvarm ning. H eldigvis var k irk en overraskende stor og sæ rdeles velk lingende, så detgik fint.Koncerten var arrangeret af byens 45-årigek vindelige borgm ester, og h un h avde sørgetfor, at der efter k oncerten blev serveret rigtigitaliensk varm aftensm ad på k irk etorvet. Undersolnedgangen blev der spist, h ygget og sungetek stranum re, og da vi h avde en tim e inden busafgang,blev vi af en dansk boende fam ilie inviterettilat besøge et privat h jem i de gam le h u-se sam t bestige byens h øjeste udsigtspunk t.Det var i m e lem tiden blevet h elt m ørk t, ogderfor k unne vi nyde udsigten fra lysene på deom k ringliggende bjerge.4


Som m erudflugttilSk agenAf H annah S. JensenDen 6. juni m ødtes en sk are forventningsfuldem ennesk er tilårets som m erudflugt, som dennegang gik tilSk agen. Glade stem m er lød på parkeringspladsen ved Sk alborg k irk e, og snarth avde a le 51 deltagere fundet en plads i bussen.Snart ru ler bussen fra Brdr. Davidsen af sted.Der er en sum m en af stem m er, for snak k engår. Solen sk inner og vi glæ der os tilk affen,som vilblive serveret ved „H ulsig“. Der findesder nem lig „bord og bæ nk “. Der er nu intetbord, m en h eldigvis h ar vi selv et m ed.Vi står der i det grønne – m ed dejlig k affe ogrundstyk k er – sm urt af „flittige h æ nder“. Detbliver en god optak t tilen dejlig dag.Bussen k ører videre. Vi næ rm er os Sk agen, oget sted h opper PoulBernth på for at væ re guidepå resten af turen.H an er en utroligtgod fortæ ler. Vigår i sam let flok udtilSct. Laurentiusk irk e, h voraf k untårnet er tilbage.Kirk en blev byggeti slutningen af1300-ta let.M en i 1740-ernek om m er sandet fygende,og St. Bededag1775 m åttem an aflyse gudstjenesten. M an k unne sim pelthen ik k e k om m e ind. 179 5 bliver et sk æ bneårfor Sk agen Kirk es m enigh ed: Kirk ens nedbrydningbliver påbegyndt. Tårnet bliver k alk eth vidt og står som søm æ rk e m idt i landsk abet.PoulBernth fortæ ler, at under sandet gem m ersig døbefont, alterbord m .m . Der ligger også ih undredvis af sk ibsvrag. Joh – h erude ved k irken, m idt i k litterne – er Sk agens h istorie.Der bor 10.000 m ennesk er i Sk agen, m en isom m erperioden besøger 1-2 m io. Grenen.PoulBernth k alder dem „ispindeturister“. H anviser os en m eget sm uk vej – den gam le k irk e-sti – og den følger vi ind tilSk agen.På restaurant „De to H ave“ nyder vi en dejligfrok ost m ed k affe bagefter – og ik k e m indstm ed den sk ønneste udsigt tilGrenen. Vi forladerdet dejlige sted. Før vi a le m ødes ved Sk a-gen Kirk e er der lejligh ed tilat gå rundt i byenuden guide.Vi går ind i Sk agen Kirk e og bliver overvæ ldetaf rum m ets lys og renh ed. Sognepræ sten, LisbetTorp, tager im od os og fortæ ler om k irk en.Netop lyset er en afde ting, h un frem -h æ ver. „M an k an altidse den blå h im -m el“, siger h un.Den berøm te ark i-tek t, C.F. H ansen,h ar stået for byggerieti 1841. Det siges,at h an aldrigselv nåede tilSk a-gen. Det h ar m angek unstnere tilgengæld gjort. O g nualtså en flok fra Sk alborg Kirk e.I bussen h jem ad tak k ede Edith Aarup de to arrangører,Elisabeth Krogsøe og Kirsten H am -m er, for en sæ rdeles god som m erudflugt.5


Loppem ark edetA le H elgens gudstjenesteLørdag den 12. m aj var der for første gang nogensindeloppem ark ed i Sk alborg Kirk e.Et anseligt antaleffek ter af enh ver art og størrelsefyldte godt op i Sognesalen og ude underh alvtaget.Loppem ark edet sluttede m ed en auk tion overudvalgte ting, såsom en næ sten ny cyk el, noglem alerier og en h elt specielsk ål. Tak k et væ reen stor og bred indsats gav loppe-m ark edet etm eget tilfredssti lende resultat på 15.000 k roner,der bliver sendt tilvores vensk absm enighed i Sierra Leone.Foran tæ ppet m ed en h ilsen fra denne m enighed ses M ogens Aarup, der var prim us m otorfor loppem ark edet.PANI oldk irk en, da adsk i lige k ristne blev slået i-h jelpå grund af deres tro, blev disse m artyrerofte udnæ vnt tilh elgener. M an fejrede og m indedesdem i k irk en på deres dødsdag. Så derblev et anseeligt antalH elgendage. Senere vedtogm an at sam le a le disse h elgendage tilénsåk aldt A le H elgens Dag den 1. novem ber.I m iddelalderen indførtes en m indedag, ik k eblot for sæ rlige h elgener, m en for a le døde.Den fik navnet A le Sjæ les Dag, og den fejredesden 2. novem ber.I reform ationstiden afsk affede m an denne A leSjæ les Dag, m en beh oldt A le H elgens Dag.Nu blev den ik k e forbeh oldt sæ rlige h elgener,m en om fattede a le, som h ar væ ret bevidsteom deres k ristne tro og h ar givet denne videretilandre.I nyere tid h ar A le H elgens Dag fået en fornyetopblom string. Den fejres den første søndag inovem ber. Tank erne går på denne dag sæ rligttilvore døde, h vad enten m an opfatter demsom store e ler sm å e ler slet ik k e h elgener.I m ange k irk er indbydes efterladte tilen sæ rliggudstjeneste, der på forsk e lige m åder giver anledningtilat m indes de døde. O fte m ed navnsnæ vnelse af dem , som er død siden sidste årsA le H elgen. Stæ rk est er nok traditionen h erforpå de steder, h vor k irk egården ligger om k ringk irk en.Selv om vi ingen k irk egård h ar ved Sk alborgKirk e, vilvi a ligevelh olde en sæ rlig A le H elgensgudstjeneste søndag den 4. novem berk l. 16.00. Denne gudstjeneste tilrettelæ gges afk irk ens præ ster og organist i fæ lessk ab. M u-sik og læ sninger vilspi le en frem træ dende rolleog give deltagerne lejligh ed tili egne tank erat m indes deres døde. Altsam m en i h åb om , attrek langen af k risten tro, h åb og k æ rligh ed m åblive som et lys i denne m ørk e tid og i de sind,som bæ rer sorgens m ørk e i sig. Et lys, som ogsåk an k alde tak nem ligh edens glæ de frem .6


GudstjenesterAugustSøndag 26. 10.00 Peter A. Krogsøe 12. søndag efter trinitatis. M ark . 7,31-37. Kirk ebilSeptem berSøndag 2. 10.00 Erik Steen M ø ler 13. søndag efter trinitatis. Luk . 10,23-37Søndag 9 . 10.00 M ette Nøh r Sh aw 14. søndag efter trinitatis. Luk . 17,11-19Søndag 16. 10.00 Erik Steen M ø ler 15. søndag efter trinitatis. M att. 6,24-34. Kirk ebilH østgudstjenesteSøndag 23. 10.00 Peter A. Krogsøe 16. søndag efter trinitatis. Luk . 7,11-17Søndag 30. 10.00 Erik Steen M ø ler 17. søndag efter trinitatis. Luk . 14,1-11O k toberSøndag 7. 10.00 Jørgen J. Juul 18. søndag efter trinitatis. M att. 22,34-46Søndag 14. 10.00 M ette Nøh r Sh aw 19 . søndag efter trinitatis. M ark . 2,1-12Søndag 21. 10.00 Peter A. Krogsøe 20. søndag efter trinitatis. M att. 22,1-14. Kirk ebilSøndag 28. 10.00 Erik Steen M ø ler 21. søndag efter trinitatis. Joh . 4,46-53. B.U.S.K.Novem berSøndag 4. 10.00 Peter A. Krogsøe A leh elgensdag. M att. 5,1-12. Kirk ebilSøndag 4. 16.00 Peter A. Krogsøe ogErik Steen M ø ler A leh elgensgudstjenesteSøndag 11. 10.00 Erik Steen M ø ler 23. søndag efter trinitatis. M att. 22,15-22Søndag 18. 10.00 Peter A. Krogsøe 24. søndag efter trinitatis. M att. 9 ,18-26Søndag 25. 10.00 Erik Steen M ø ler Sidste søndag i k irk eåret. M att. 25,31-46Indsam lingsform ålIndtilnæ ste k irk eblad udk om m er i novem ber går indsam lingen tilsognets vensk absm enigh ed iSierra Leone.Gudstjenester – Sk alborglund, Sofiegården, Drach m annsh ave & Stationsm estervejGudstjenesterne er på tirsdage k l. 14.15. Der er altergang ved a le gudstjenesterSk alborglundSofiegården4. septem ber M ette Nøh r Sh aw 11. septem ber Erik Steen M ø ler9 . ok tober Erik Steen M ø ler 16. ok tober Peter A. Krogsøe6. novem ber M ette Nøh r Sh aw 13. novem ber Erik Steen M ø lerDrach m annsh aveStationsm estervej18. septem ber Peter A. Krogsøe 28. august Peter A. Krogsøe23. ok tober Erik Steen M ø ler 25. septem ber Erik Steen M ø ler20. novem ber M ette Nøh r Sh aw 30. ok tober Peter A. Krogsøe27. novem ber Erik Steen M ø ler7


Kirk ens k alenderAugustTorsdag 23. 19 .00 Sangtim eSeptem berO nsdag 5. 10.00 H øjsk oledag. H ospitalsk lovnen „TUT“, Gitte B. JørgensenSøndag 9 . 16.00 Koncert. Tiltræ dende dom organist Kristian KrogsøeO nsdag 12. 17.00 FyraftensgudstjenesteFredag 14. 18.00 FredagsTræ f. H øjsk olesangbogen ved Anette Kjæ rSøndag 16. 10.00 H østgudstjeneste og m ark edsdagTirsdag 18. 19 .30 M enigh edsrådsm ødeTorsdag 20. 19 .00 Sangtim eSøndag 23. 14.30 SøndagsH jørnetO nsdag 26. 17.00 FyraftensgudstjenesteTorsdag 27. 19 .30 Sk alborgAften. Psyk oterapeut og præ st Bent FalkO k toberO nsdag 3. 10.00 H øjsk oledag. M aleren Jens Søndergaard ved Ingelise Krarup AndersenSøndag 7. 19 .30 Koncert. M arianne H euer, sang og Eva-M arie O lesen, orgelTirsdag 9 . 19 .30 M enigh edsrådsm ødeO nsdag 10. 17.00 FyraftensgudstjenesteFredag 12. 18.00 FredagsTræ f. O m k æ rligh eden ved Birgitte ArendtO nsdag 24. 17.00 FyraftensgudstjenesteSøndag 28. 14.30 SøndagsH jørnetNovem berTorsdag 1. 19 .00 Sangtim eO nsdag 7. 10.00 H øjsk oledag. Kultur i bevæ gelse ved M ette Baw alsaTirsdag 13. 19 .30 M enigh edsrådsm ødeO nsdag 14. 17.00 FyraftensgudstjenesteFredag 16. 18.00 FredagsTræ f. Tro- og vidensk ab ved Lars H enrik AndersenSøndag 18. 14.30 SøndagsH jørnetTorsdag 22. 19 .00 Sangtim eSøndag 25. 11.30 FDF’s julestueO nsdag 28. 17.00 FyraftensgudstjenesteSe en næ rm ere om tale af arrangem enterne i detprogram h æ fte, der er uddelt sam m en m ed dettenum m er af k irk ebladet.8

More magazines by this user
Similar magazines