1 Referat fra formandsmødet hos Frede Schulz den 10. juli 2007 ...

hjerneskadeforeningen.dk

1 Referat fra formandsmødet hos Frede Schulz den 10. juli 2007 ...

Referat fra formandsmødet hos Frede Schulzden 10. juli 2007 klokken 19.00Tilstede: Sanny Freund, Helle Bomgaard, John Mortensen, Lisbeth Holmgaard, Inge JuulKnudsen, Karl Freund og Frede SchulzAfbud: Kristine Dam JensenOrdstyrer: LisbethReferent: Frede1. Sidste nyt fra afdelingerne herunder de besluttede arrangementer (hvem eransvarlig for de enkelte tiltag samt hvornår arrangementet løber af stabelen)Afdeling Nordsjælland:Besøget i Danmarks Akvarium var vellykket trods de få deltagere der havdetilmeldt sig. Vikingespilarrangementet blev aflyst. Næste medlemsaktivitet erbesøget på Nordisk Film. Man vil nu gå i gang med at rette henvendelse tilprivate sponsorer (virksomheder). Nordsjælland har fået §18 midler fra:- Hillerød kommune kr. 5.000,00- Allerød kommune kr. 5.000,00- Rudersdal kommune kr. 8.400,00- Hørsholm kommune kr. 2.000,00 samt- Gribskov kr. 5.000,00.Eneste kommune som har givet afslag er FredensborgHalsnæs:John orienterede at der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder. 2 gange ommåneden er der arrangementer i ”Huset”. Der har været arrangeret nattergaltur, grill aften.14. juli er der Big Party, 22. juli sejltur på Arresø med båden Frederikke,2. august er der bowling, 13. september medlemsmøde med spisning. Denmagre beholdning af midler er sølle 666,31 ører man har dog lige fået tilsagnom § 18 tilskud på kr. 10.000 fra Halsnæs kommune.Ser også frem til at få valide medlemslister fremover og ser frem til at modtagebåde tilskuddet fra landsforeningen samt hvad der måtte være tilbageaf midler fra den gamle amts afdeling.Den 6. september afvikles hjertestart kurset som John og Birgitte var såvenlig at arrangere i stedet for Frede der er ferieramt på dette tidspunkt.Frederikssund:Der har været afholdt medlemsmøde den 21. maj hvor der deltog 25 personer.Det er Franks fortjeneste at så mange deltog, idet han ringede til allevore medlemmer kort efter tilmeldingsfristen. Bestyrelsen fik mange forslagtil aktiviteter i 2008.Frede har taget initiativ til et møde med kommunen som resulterede i, blandtandet, et dialog møde som finder sted den 23. oktober på El-værket i Frederikssund.Ældre-socialudvalgs formanden, Socialchefen samt andre vil deltage.Udgifterne til denne aften er dækket af Handels center H.C. Venslev. Alleformændene vil blive inviteret til denne aften med henblik på evt. selv at tageinitiativ til sådant et møde i afdelingerne. Afdelingen har fået midler, § 18samt andre, til et beløb på kr. 17.087, heraf er nogle forbeholdt Onsdagsklubben.Frede er blevet DSI Frederikssund afdelings web-master.Der arbejdes på projektforlængelse af foreningens Uganda aktiviteter derud-1


over på et forundersøgelses projekt omkring handicappede og arbejdsmarkedet.Helsingør:Der er tilgået kr. 12.000 i § 18 tilskud. Lions har lovet at støtte afdelingen.Der var arrangeret sommermøde den 20. juni. Gymnastik holdet fortsætterikke, men der er lavet en aftale med Hamlet, hvor der er hold af 6 deltagereledet af en sygeplejerske. Bagefter er der mulighed for socialt samvær. Deltagerbetalingenudgør kr. 74,50 pr måned.I oktober ligeledes besøg i Folketinget.Den 8. oktober er der pensionistmesse arrangeret blandt andet af DSI.Den 20. september afvikles hjertestartkurset i lighed med kurset i Halsnæs.Formændene vil modtage den nye brochure fra afdelingen som finansieres afkommunens frivilligheds kasse.Egedal:Der har været afholdt 2 medlemsmøder (1 orienterende møde samt 1 grillaften).Frank er ansvarlig for afdelingens nyhedsfolder. Ved næste arrangementvil man som i Frederikssund forsøge at ringe til medlemmerne kort føraktiviteten.Afdelingens computerproblemer er nu løst takket være René foreningensweb-master.15.000 kr. er tilgået afdelingen hvoraf nogle af midlerne er til Onsdagsklubben.Sanny har lavet aftale med biblioteket omkring lyd avis i Egedal.Lyd avisen udkommer 1 x ugentlig – den er gratis og medlemmerneer glade for ordningen.15. september deltager afdelingen i loppemarkedet på rådhustorvet i Stenløse.Onsdagsklubben havde en fin sommerafslutning, 25 personer deltog. Den 8.august går turen til Cirkusrevyen, 16. august til Glostrup Amatørscene hvor”Frøken Nitouch” er på plakaten.Der er kommet forskellige bud på aktiviteter i 2008.Der var tak til Frede for ideer og hjælp i forbindelse med sponsoransøgninger.Furesø:Afdelingen har holdt møde med Furesø kommune, hvor udgangspunktetvar ”hvad hhv. kommune og afdelingen kan bruge hinanden til”. Det var etmeget positivt møde, hvor også Eva Hollænder og Lisbeth Holmgaard deltog.Kommunens repræsentanter var uhyre positivt indstillet overfor foreningen.Man glæder sig til at kunne uddele den nye folder som lokalafdelingennetop har fremstillet. Kommunen var ligeledes indstillet på at værebehjælpelige med henblik på at finde et velegnet sted, hvor lokalafdelingenpå sigt kan få et mødested op at stå. Kommunen gav udtryk for, at de megetgerne så, at Hjerneskadeforeningen fik etableret selvhjælpsgrupper forhenholdsvis skadede og pårørende.Furesø har meddelt afslag på ansøgning om § 18- midler – dette kunne repræsentanternefor kommunen ikke forstå, og foreslog at foreningen søgerpå ny i efteråret og i den forbindelse gør opmærksom på, at tilskud til f.eks.Hjerneskadeforeningen ikke skal gives over folkeoplysningsloven (det havdekommunen henvist til i afslaget).Som nævnt ovenfor har lokalafdelingen netop udsendt nyhedsbrev samt enmeget flot folder til medlemmerne samt lokalformændene. Helle vil forsøgeat få fælleskørsel op at stå til fællesarrangementer. Man vil i afdelingen gå igang med at ansøger om sponsormidler,kassen er tom.2


RødovreAfbud fra formandenKøbenhavnDeltog desværre ikke i mødet.Sommerarrangementet:Alt på plads vedr. dette arrangement og afdelingerne har sendt nyhedsbreve til medlemmerne.Der har fra en enkelt lokalformand været utilfredshed med udmeldingen fraarrangørerne om, at afdelingerne skulle dække et beløb på kr. 45 pr. medlem der deltager.Det udløste en debat om hvorvidt arrangørerne har kompetence til at sætte beløbpå de udgifter der pålægges de enkelte afdelinger i forbindelse med fælles arrangementer.Man enedes om følgende: Arrangørerne kan rette henvendelse til de enkelteafdelingsformænd for at høre om de har økonomisk mulighed til at dække evt. deludgifterved fællesarrangementer. Ved næste møde bør problemet tages op igen til en endeligvedtagelse.Julearrangementet:Inge fra Helsingør afdelingen er nu medlem af julearrangementskomiteen i stedet forFrede.2. Forslag, ideer til fælles arrangementer i 2008 (brainstorm)Der var enighed om, at lokalformændene mødes først i februar måned (efter afholdelsenaf lokalgeneralforsamlingerne) og der tilrettelægger det kommende års arrangementer.På den måde har hver enkelt lokalforening mulighed for at dels meddele, hvilkeønsker medlemmer har til lokale arrangementer, dels til fællesarrangementer.3. Eventuelt, herunder næste formandsmødeLisbeth, Frede, Inge, Kirsten samt Marie Klintorp deltog i et møde på KC (KommunikationsCentret) i Hillerød: Der vil blive fremsendt referat som vil tilgå formændene). Næstemøde finder sted i efteråret på KC her vil alle formændene blive inviteret.Skal man bruge udstillingsstanden (vores lille lokale) kan man rette henvendelse tilHelsingør afdelingen. Det store udstillingsmateriale kan rekvireres hos Marianne pålandskontoretNogle syntes det er et problem, at der modtages så meget materiale fra landskontoretmed information. Det er bla et problem for nogle, idet de har vanskeligt ved at læse påen PC skærm og derfor skal udskrive alle mails der tilgår for at kunne læse indholdet.Næste møde den 18. oktober klokken 19.00 hos John i ”Huset” i Frederiksværk.3

More magazines by this user
Similar magazines