Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste ... - VUC Aarhus

vucaarhus.dk

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste ... - VUC Aarhus

Tekst, tal og formlerI et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler:I cellerne A1, A2 og A3er der indtastet tekst.Tekst bliver venstrestillet.I cellerne B1 og B2 er der indtastet tal.Tal bliver højrestillede.En formel kan også indeholde tal.Her kunne man fx skrive =3*5.Men når man skriver cellenavne,følger resultatet med, hvis tallenei cellerne ændres.I celle B3 er der indtastetformlen =B1*B2.Formler starter med = ogman trykker retur (Enter)for at afslutte.Man kan altid se formleni formellinjen for oven.Cellen viser det tal, der erresultatet af formlen.Når man laver formler, kan manenten skrive cellenavnene med tastatureteller klikke på cellerne med musen.De fire regnearter i regnearkPlus indtastessom +Minus indtastessom −Gange indtastessom *Division indtastessom /


SumformlerHvis man skal lægge flere tal sammen, kan man lave en sumformel i stedet for at skrive +, +, +….Marker den celle,hvor sumformlenskal være.Klik på AutosumNu foreslår regnearketnogle celler,som skal læggessammen.Hvis regnearket foreslårde rigtige celler, skal dublot trykke retur (Enter).Hvis du vil markere flere områder,der ikke hænger sammen, skal du:− Markere det første område.− Holde Ctrl-knappen nede, mensdu markerer de andre områder.Hvis regnearket ikke foreslår de rigtige celler,skal du først markere de rigtige celler med musenog derefter trykke retur (Enter).Ændring af kolonne-breddePlacer muse-markøren på grænsen mellem to kolonner → Træk med musenFlytning af celler med musenMarker de celler, som skal flyttes,med musen.Placer musemarkørenpå kanten af området.Træk med musen


TalformaterVælg mellem mangeforskellige formater:Fx dato og tid.”Læse-prik” ogto decimalerkr., ”læseprik”og to decimalerProcentformat(se nedenfor)Finjusteringaf talformatFærre decimaler(afrunding)Flere decimalerProcentformatEksempel 1:Regnestykket hedder8 ⋅ 100 eller20=B2/B1*100.I stedet for *100vælges procentformatEksempel 2:Regnestykket hedder20 ⋅ 40eller 20 ⋅ 40 / 100 .100Men fordi der står % i B2,er formlen blot =B1*B2


Talrækker og andre rækkerSkriv de to første tal (ord) → Marker med musen → Træk med musen i nederste højre hjørneMan kan også lave lodrette rækker!!Kopiering af formler (autofyld)Eksempel 1:I celle D2 lavesformlen =B2*C2Marker celle D2 og tagfat i nederste højre hjørneTræk nedadmed musenI cellerne nedenfor laves nuformlerne =B3*C3 og =B4*C4Eksempel 2:Kg-prisen er 5 kr.I celle B2 lavesformlen =5*B1Marker celle B2 ogtag fat i nederstehøjre hjørneTræk mod højremed musenI cellerne til højre laves nuformlerne =5*C1, =5*D1 osv.


Kopiering af formler med brug af $-tegnEksempel 1:I celle C3 lavesformlen =$B$1*B3Marker celle C3 og tagfat i nederste højre hjørneTræk nedadmed musenI cellerne nedenfor lavesnu formlerne =$B$1*B4,=$B$1*B5 osv.$-tegnene laves for at ”låse” B1.Hvis man ikke skriver $B$1, bliver B1 til B2, B3 osv. ved kopiering nedad.Man laver lettest $-tegnene ved at trykke på F4-tasten lige efter,at man har skrevet/klikket B1.Eksempel 2:I celle B3 lavesformlen =B2/$F$2,og der vælgesprocentformat.Der er en Sum-formel (Σ)i celle F2Marker celle B3 ogtag fat i nederstehøjre hjørneTræk mod højremed musenI cellerne til højre laves nuformlerne =C2/$F$2, =D2/$F$2 osv.$-tegnene laves for at ”låse” F2.Hvis man ikke skriver $F$2, bliver F2 til G2, H2 osv. ved kopiering mod højre.Man laver lettest $-tegnene ved at trykke på F4-tasten lige efter,at man har skrevet/klikket F2.


Middelværdi, mindsteværdi, størsteværdi, median……..Skriv =mid og dobbeltklikpå MIDDEL på den listeder kommer frem.Marker tallene med musenTryk på Retur (Enter)Man kan finde disse værdier(og mange flere) på samme måde:Minsteværdi: =MINStørsteværdi =MAKSMedian:=MEDIANMan kan ogsåfå funktionernefrem ved atklikke på pilentil højre forAutosum


SorteringMarker de tal,der skal sorteres.Tag evt. tekst medsom vist men tag ikkeoverskrifter med.Klik på Sorter og filtrerog påBrugerdefineret sorteringVælg sorteringskriterierog klik på OKBemærk: Alt efter hvordan tallene står (fx om tallene står alene eller sammen med tekst) skalman bruge sorteringsfunktionen på forskellig vis. Prøv dig frem og brug din sunde fornuft.Man kan også sortere vandret, men det er lidt mere besværligt.Potenser og rødderMan finder arealet af et kvadratsom sidelængden i anden potens.I celle B3 laves formlen =B2^2.Man finder rumfanget af en terningsom kantlængden i tredje potens.I celle B3 laves formlen =B2^3.Man finder sidelængden af et kvadratsom kvadratroden af arealet.I celle B3 laves formlen =KVROD(B2).Man finder kantlængden af en terningsom den tredje rod af rumfanget.I celle B3 laves formlen =B2^(1/3).Husk at:34x = xosv.13x = x14


DiagrammerEksempel 1:Marker de tal og den tekst,der skal bruges til diagrammet.Vælg fanen IndsætVælg Cirkeli gruppen DiagrammerVælg et ”almindeligt”cirkeldiagramEksempel 2:Marker de talog den tekst,der skal brugestil diagrammet.Vælg fanen IndsætVælg Søjlei gruppen DiagrammerVælg et ”almindeligt”søjlediagram


Eksempel 3:Helles HyrevogneStartgebyr: 40 kr.Pr. km: 10 kr.Tinas TaxaStartgebyr 20 kr.Pr. km: 20 kr.Lav formlen =10*B1+40i celle B2Lav formlen =20*B1+20i celle B3Marker de to celler medformler og kopier formlernetil højre med musenMarker de tal og den tekst,der skal bruges til diagrammet.Vælg fanen IndsætVælg Punktdiagrami gruppen DiagrammerVælg et diagram medpunkter og lige stregerNår man har lavet diagrammet,kan man fx:− Flytte det rundt med musen.− Gøre det større eller mindreved at trække i siderne oghjørnerne med musen− Justere det og pynte det oppå en hel masse måder.Brug fx fanen Layout.

More magazines by this user
Similar magazines