(Microsoft PowerPoint - Pr\346sentation Lis Petersen ... - IAA

iaa.dk

(Microsoft PowerPoint - Pr\346sentation Lis Petersen ... - IAA

Din markedsværdi set med HR-brillerv/Lis Petersen, HR- og kvalitetschef IBCIBC’s filosofi – mit udgangspunkt:Her er højt til loftet og plads til vildskudVi tror på vækst og skaber denVi leder med faglig og personligdygtighed – og kantVi uddelegerer i størst muligt omfangVi leverer løsninger på morgendagensproblemstillinger på alle niveauer


Din kompetenceprofil – dit valgHer er højt til loftet og plads til vildskud= innovationskompetence= googlekompetence (80/20)Vi tror på vækst og skaber den= faglig og personlig kompetence Vi leder med faglig og personlig dygtighed –og kant= lederfaglig og –personlig kompetenceVi uddelegerer i størst muligt omfang= teamkompetence og kvalitetsbevidsthedVi leverer løsninger på morgendagensproblemstillinger på alle niveauer= teamkompetence= netværkskompetence


Serviceeftersyn på din kompetenceprofilFaglig hhv. lederfaglig kompetencePersonlig kompetenceTeamkompetenceInternational kompetencePædagogisk hhv. lederspecifikkompetenceInnovationskompetenceNye tiltag:netværkskompetenceselvledelseskompetencekreativitets- og udviklingskompetence


Hvem får jobbet?Ud af ansøgerfeltet indkaldes 4-5, somopfylder de faglige krav – heriblandt gerneen jokerVi kan godt se, hvem der har de fagligekompetencer, eller hvordan de kanerhverves – derfor bruger vi ¾ afjobsamtalen på andre kompetencerDen der får jobbet er den, der passer ind ivores kultur og vores vision – og med kantkan komplementere voresmedarbejderkompetencerVær autentisk og lad det handle om, hvaddu kan gøre for virksomheden


Hvem får jobbet – fortsat?Væsentlige personlige kompetencerVæsentlige teamkompetencerVæsentlige internationale kompetencerVæsentlige innovationskompetencerVæsentlige lederspecifikke kompetencer


Personlig kompetenceServicemindedhed/IBC-ambassadør – bidrager til, at kontakter til skolen bliver enpositiv oplevelse og udfører opgaver professionelt og kompetentIndlevelsesevne – sætter sig i andres sted og udviser forståelse for andresvilkår/synspunkterFleksibilitet, forandrings- og innovationslyst – udviser tolerance over forændringer og personer med andre synspunkter og bidrager til omstillinger oginnovative løsningerStresshåndtering – evner at håndtere korte deadlines og ujævnearbejdsbelastninger og medvirker til løsninger, der prioriterer arbejdsopgaver mellemkolleger ift. aktuel arbejdsbelastning - har øje for egen og andres stress-reaktioner oghandler på detAnsvarlighed og loyalitet - løser sine opgaver i overensstemmelse med aftaltespillereglerGennemslagskraft- træder frem og argumenterer for sine synspunkterPersonlig integritet – markerer sine grænser og er tro mod sig selvSocialt engagement – bidrager til et godt arbejdsklima i afdelingen ved opbakning,opmærksomhed mv.Konflikthåndtering – forholder sig sagligt og åbent til problemer og bidragerkonstruktivt til problemløsning


TeamkompetenceSamarbejdsevne – lytter til andre, giver feedback, tager sin del af ansvaretog udviser loyalitetKreativ opgaveløsningsevne – ser nye muligheder og nye kombinationerog fører dem ud i praksis i samarbejde med kollegerHumoristisk storsind – bruger humoren generelt og i spidsbelastningerspecielt og udviser rummelighed


Lederspecifik kompetenceVisions- og strategiudvikling – formulerer og realiserer vision, mål og strategifor egen afdeling i dialog med medarbejdere og ledelseskollegerMålopfyldelse –motiverer medarbejderne til at nå de mål, der er sat forafdelingenOrganisationsforståelse – har viden om organisationers struktur og kultur ogudvikler og understøtter arbejdet i egen afdeling på den baggrundUdviklingsorientering – har blik for, hvor fremtidsmulighederne ligger, og harfokus på udviklingsmuligheder ift. afdelingens udfordringerHelhedsorientering – handler helhedsorienteret i sin ledelsespraksis ift. egenafdeling og IBC som samlet organisationMotivation – motiverer medarbejdere henholdsvis elever/kursister/ studerendeog skaber teamspirit og engagement i afdelingenKonflikthåndtering – går ind i konflikter og bidrager til løsninger i konfliktermellem medarbejdere henholdsvis elever/kursister/studerendePolitisk forståelse – har kendskab til uddannelsessektoren bredt og agerer iforhold til den uddannelsespolitiske dagsorden nationalt, regionalt og lokaltForhandlingskompetence – behersker forhandlingsteknikker og agerer iog skaber resultater i forhandlingssituationer


International og interkulturel kompetenceViden om internationale økonomiske forhold og samfundsforhold- har et grundlæggende kendskab til disse forholdInterkulturel viden - har et grundlæggende kendskab til kulturforståelsegenerelt og i forhold til eget uddannelsesområdeEngelsk på samtaleniveau - kommunikerer ubesværet i faglige og almenesammenhænge, herunder præsenterer egen afdeling/eget fagområde ogdiskuterer faglige forhold på engelskAndre fremmedsprog på elementært samtaleniveau - kommunikerer pået eller flere andre fremmedsprog end engelsk med samarbejdspartnere ialmindelige hverdagssituationerOpbygge og pleje udenlandske kontakter ift. forlagt undervisning,udvekslinger, studieture, job-swop mm. - opbygger og plejerkontakter til udenlandske partnerskoler, herunder præsentere skolen,uddannelserne mv. på engelskGlobal orientering – har blik for den globale vinkel på uddannelserneog videreudvikler eget uddannelsesområde og egne medarbejdere irelation hertil


InnovationskompetenceKendskab til innovative arbejdsmetoder - har viden om oganvender/inspirerer til anvendelse af innovative arbejdsmetoder iledelse og udvikling af egen afdelingFormålsløshed - har viden om og anvender/inspirerer tilanvendelse af metoder til at brainstorme/idegenererebredt sammen med interessenter, kolleger, medarbejdere ogelever/kursister/studerende i startfasen af et projektRelationer og netværk - etablerer og plejer relevante relationerog netværk i ind- og udland med henblik på sparring i idefasen


Go for it – jobbet og lønnen!Opdateret faglighed er en forudsætning”Find ud af, hvad du er god til””Find ud af, hvad du kan gøre for os””Bliv klar i spyttet””Lad din energi og power stråle””Vis os din kant”

More magazines by this user
Similar magazines