Bliv ikke væk - Lundbeck

lundbeck.com

Bliv ikke væk - Lundbeck

Bliv ikke vækGode råd i forbindelse med omsorgen for den demente patient


BaggrundDer er i Danmark mange mennesker med demens. En del bor under merebeskyttede rammer, men mange bor også i egen bolig. En del af disseforlader hjemmet, og er ikke selv i stand til at finde hjem. Brochurengiver gode råd om, hvad man som pårørende eller omsorgsperson, gøri en sådan situation.Yderligere information hos Alzheimerforeningen:AlzheimerforeningenSankt Lukasvej 62900 HellerupTlf.: 39 40 04 88www.alzheimer.dk


Hvorfor forlader patientenhjemmetDemensramte har i særlig grad nedenstående problemstillinger:Desorientering i tidMennesker med demens kan have svært ved at overholde aftaler, fordideres tidsfornemmelse ikke er så god længere. Alle informationer,der indeholder tidsmæssige aspekter såsom ”jeg kommer igen på ettidspunkt”, ”jeg er væk længe”, ”om et par dage sker det og det” børhelst undgås. Nutid er den eneste tidsbetegnelse, som den dementepatient forstår.Desorientering i stedMennesker med demens ved som regel godt, hvor de bor, oghvordan de kommer hjem, men forveksler ofte retninger. Opholdi bygninger med lange gange, besøg i store indkøbscentre eller påjernbanestationer, hvor der er mulighed for at gå i mange forskelligeretninger, bør undgås. En spadseretur i kendte omgivelser er megetbedre, fordi den giver patienten en fornemmelse af sikkerhed ogtryghed. Hvis de trygge omgivelser forlades, er det nødvendigt medkonstant ledsagelse.Manglende fornemmelse for farerI stresssituationer har mennesker med demens svært ved en realistiskvurdering af, hvad der er farligt. Man bør derfor overveje, om der errisiko for situationer, hvor patienten kan komme i fare (elektriskeinstallationer og apparater, medicin, trafik og lignende).


HukommelsesbesværMennesker med fremskreden demens har store problemer med athuske. Særlig korttidshukommelsen er påvirket. Patienten kan haveglemt, at ægtefælden faktisk er død året før, patienten flyttede påplejehjem.Manglende indsigtMennesker med fremskreden demens har ikke længere fornemmelsefor, om deres påklædning og adfærd er passende i et givent vejr elleri en given situation. Hvis det er tilfældet, hjælper det som regelikke at forsøge at korrigere patienten.Manglende fleksibilitet og aggressionMennesker med fremskreden demens, kan sætte sig en ide i hovedetog det kan være vanskeligt - ja, næsten umuligt, at overbevise demom det uhensigtsmæssige i idéen. Alle forsøg på overtalelse medførerkun risiko for at fremprovokere aggression og forsvar.


Gode rådNedenfor findes flere råd, som kan være med til at hindre, at patientermed demens går hjemmefra, eller går fra plejehjemmet.Hvordan forhindrer man at patienten gårDet er vanskeligt at holde mennesker med fremskreden demensbeskæftiget hele dagen, og dermed øges risikoen for at patientengår hjemmefra. Denne risiko formindskes hvis dagligdagen erstruktureret, og de er beskæftiget og inddraget i dagligdagen. Dendemente patient skal mærke, at du som pårørende/plejepersoner involveret. På plejehjem er der også mulighed for at være medtil eksempelvis plejepersonalets morgenmøde, være med når derlægges tøj sammen, eller når der gås ærinder. For patienter i egethjem, er der mulighed for at tage i dagcenter, gå ture med pårørendeeller hjælper, besøge aktivitetscentre, ergoterapien, klubber ellerforeninger, som man har været medlem af før.Problemet med låste døreLåste døre kan give fornemmelse af ensomhed og af at være forladtog kan fremkalde angst. I modsætning hertil kan den demente personhave gavn af udendørs skærmede faciliteter, som diskret indhegnedehaver, hvor patienten kan opholde sig uden at forvilde sig væk.Beroligende medicinLængerevarende behandling med beroligende medicin bør undgås,da den hyppigt har bivirkninger og kan fremkalde forvirring. I tilfældeaf lejlighedsvis uro kan beroligende medicin med kort virkningstidanvendes. Man bør endvidere sørge for, at medicinen seponeres nårder ikke længere er behov for denne.


NavneskiltPatienter der er i fare for at gå fra hjem eller plejehjem kan forsynesmed et navneskilt. Husk relevante data, såsom telefonnumre.SignalementDet kan være en god ide på forhånd at udfærdige et signalement,da man ofte glemmer relevante data i en akut situation. I denforbindelse er det også hensigtsmæssigt med et fotografi. Notérogså særlige kendetegn, som vil være nemme for andre at observereog bemærke. Oplysningskortet bagerst i hæftet kan udfyldes ogopbevares et let tilgængeligt sted.Tag i god tid stilling til, hvem der skal informeres når en patient harforladt hjemmet. I den forbindelse er det også hensigtsmæssigt påforhånd at have noteret relevante telefonnumre.Det er vigtigt at tage stilling til, hvornår politiet skal kontaktes. I denforbindelse er der mange faktorer, der spiller ind. Omstændighedernehvorunder patienten har forladt stedet, patientens tilstand, samthvor farligt det er for den pågældende at bevæge sig ud på detaktuelle tidspunkt (vejrlig, trafik).


Egne gode råd


Når patienten er gåethjemmefraNogle råd om hvordan man får patienter der er gået hjemmefra medhjem igen.Når man leder efter patienten, skal man primært huske at havemobiltelefon med. Husk endvidere relevante telefonnumre.Vis glæde når patienten findes. Etablerer kontakt og undgå konfrontationer.Bliv ved patienten. Følg patienten hvis han/hun ikke vil med tilbageog ring efter assistance.Relevante telefonnumreNavn:Navn:Navn:Navn:Navn:Navn:Navn:Tlf. nr.:Tlf. nr.:Tlf. nr.:Tlf. nr.:Tlf. nr.:Tlf. nr.:Tlf. nr.:


Når man ikke kan findepatientenDet er en god ide på forhånd at have udarbejdet en konkret handleplan,om hvem der skal underrettes, i hvilken rækkefølge, og specielt hvornårpolitiet skal kontaktes.Kontaktes i følgende rækkefølge:1.2.3.4.5.


OplysningskortFoto afpatientenAlder:Navn:Efternavn:Cpr nr.:Adresse/By:Tlf. nr.:Hårfarve:Øjnfarve:Daglige hjælpemidler:Medicin:Signalement/særlige kendetegn:


Lundbeck Pharma A/SDalbergstrøget 5 • 2630 TaastrupTelefon 43 71 42 70Telefax 43 71 42 74www.lundbeck-pharma.dkwww.DemensNet.dkPrinfokoege.dk 08.07

More magazines by this user
Similar magazines