Elektronikindustri - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

i.bar.dk

Elektronikindustri - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Den der sælger/leverer farlige stoffer og materialer til erhvervsmæssigt brug,skal forsyne dem med en let forståelig leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad)på dansk. Her skal evt. fare/risici og forholdsregler være beskrevet.Leverandørbrugsanvisning skal indhentes ved køb af stoffer og materialer.Det er vigtigt at se efter i sikkerhedsdatabladet, om produktet indeholder de tidligereomtalte KRAN-stoffer og mutagene stoffer og/eller om det er ætsende/irriterendeved kontakt.Unge under 18 år må ikke udsættes for farlige stoffer og materialer, medmindredet er en nødvendig del af deres erhvervsuddannelse.For at mindske muligheden for gener og skader som følge af udsættelse for farligestoffer og materialer er det vigtigt at forudse/vurdere, om der er risiko forfysisk kontakt med de anvendte stoffer og materialer. Derfor skal arbejdspladsvurderingensuppleres med de særlige vurderingselementer for stoffer og materialer,herunder eksponeringsgrad, eksponeringstype, varighed og omstændighederneved arbejdet (kemisk arbejdspladsvurdering).Stoffer fra fx loddetin kan optages via fingrene fx i forbindelse med rygning ellerindtagelse af mad og drikke uden forudgående håndvask. Hvis der arbejdes medkræftfremkaldende (fx. hydroquinon) eller blyholdige stoffer samt epoxy og isocyanatholdigematerialer, må der hverken ryges, spises eller drikkes i arbejdsrum.Mad, drikke og tobak må heller ikke opbevares i arbejdsrummet.Optagelse via huden kan ske på trods af, at der benyttes handsker, hvis disseikke yder en tilstrækkelig beskyttelse. Dette er især et problem, når der er taleom organiske opløsningsmidler.Eksempel på omgang med farlige stofferDet er erfaringen fra mange elektronikvirksomheder, at der ikke findes et genereltforhøjet blyindhold i blodet, hvor ventilationsforholdene i orden og hvor deelementære hygiejneregler overholdes om ikke at ryge, spise og drikke, hvor derloddes.På en stor virksomhed med et antal loddemaskiner erfarede man imidlertid, at deansatte, som rensede og servicerede loddemaskinerne, var udsat. Når de skummedetinkarret, skrabede belægninger og i det hele taget arbejdede med de stadigvarme maskiner, blev de udsat for bl.a. blystøv.Der blev sikret procesventilation under arbejde med maskinerne, anvendelse afværnemidler herunder overtrækstøj samt taget forholdsregler for at undgå spredningaf blystøv. Det har fået blodblytallene til at falde til normalområdet for depågældende. Man måler dog stadig blodbly regelmæssigt for at sikre sig imod tilbagefald.2.3 BrugsanvisningerVirksomheden skal sørge for, at der bliver udfærdiget arbejdspladsbrugsanvisninger.De skal indeholde en liste med 16 punkter, der fortæller om sundhedsfarerog forholdsregler ved håndtering af stoffet eller materialet.Med udgangspunkt i leverandørbrugsanvisninger kan der udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger,som fortæller, hvordan produktet håndteres på denpågældende virksomhed og arbejdsplads. Normalt vil man kunne føre mange afoplysningerne fra leverandørbrugsanvisningen over i arbejdspladsbrugsanvisningen,men der kan være forskel på håndtering af produkterne på de enkeltevirksomheder afhængig af produktet og indretning af produktionen.17

More magazines by this user
Similar magazines