Elektronikindustri - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

i.bar.dk

Elektronikindustri - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

skal fungere som varmeanlæg.3.5 AlarmVentilationsanlæg skal være forsynet med kontrolanordning (fx en differenstrykmåler),der giver alarm ved nedsat effektivitet, fejlagtig funktion og driftstop.Alarmen skal bestå af et lyd- og/eller lyssignal. Alarmen skal placeres i arbejdslokaletpå et sted, hvor den tydeligt kan ses og/eller høres. Alarmen skal være tilsluttetto uafhængige energikilder, medmindre den sundhedsskadelige påvirkningophører samtidig med, at energitilførslen afbrydes.Derudover er det en god idé med jævne mellemrum at kontrollere, at procesudsugningener effektiv. Det kan gøres med simple røgrør, hvormed man kanudlægge små mængder røg omkring forureningsstedet. Udsugningen skal effektivtfjerne røgen fra området.I princippet skal hvert enkelt sug have denne overvågning, men hvor mange suger sluttet til en fælles streng og ventilator, er en kontrol på hovedstrengen tilstrækkelig,hvis anlægget i øvrigt kontrolleres regelmæssigt af en sagkyndig.Kontrolanordning.3.6 VedligeholdelseEftersyn, rensning og vedligeholdelse af ventilationsanlæg, ventilatorer, ventilationskanalerog filtre skal foretages efter leverandørens brugsanvisning af personermed et særskilt kendskab hertil. Eftersyn og eventuel fejlretning skal altidforetages, når alarmen giver signal.Mange procesudsugningsanlæg virker ikke som det var meningen fra starten.Det kan skyldes forskellige defekter, eller at der er sat flere sugesteder på anlægget,uden at kapaciteten er øget tilsvarende. Den hyppigste årsag er imidlertidsnavs i kanaler og filtre og anden manglende vedligehold. En stor del af de sugearme,som anvendes i elektronikindustrien, er udstyret med mange ”knæ” og etskjult bærestativ, som luften skal passere. Her er der ideelle muligheder for, at”nullermænd” m.m. kan sidde fast. Selv et mindre lag snavs nedsætter luftstrømmenbetydeligt.Hvis der er tale om et anlæg med mere end nogle få sugesteder, kræver serviceog vedligehold en ekspertise, som kun de færreste virksomheder rummer. Enserviceaftale med et seriøst ventilationsfirma er i så fald nødvendig for at sikreen optimal drift.3.7 AndetDer skal være brugsanvisning over anlægget. Brugsanvisninger skal være pådansk, og hvis sikkerhedshensyn gør det nødvendigt også på andet sprog.Anlæggets brugsanvisning skal være tilgængelig for de ansatte. Hvor leverandørensbrugsanvisninger ikke foreligger, udarbejder arbejdsgiveren brugsanvis-23

More magazines by this user
Similar magazines