Co-Constructing IT and Healthcare - Lev Vel

lvvl.dk

Co-Constructing IT and Healthcare - Lev Vel

VÆRD AT VIDEFORBYGGENDESELVMONITORERINGFaglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitoreringCo-Constructing ITand HealthcarePatientinddragendesundheds-ITinnovationForfatter:Af Julie Bønnelycke,videnskabelig assistent, CenterFor Sund Aldring.20. februar 2012


Nr. 17: Co-Constructing ITand HealthcareGennem IT-innovation forventesder at kunne løses enstor del af sundhedsvæsnetsnuværende udfordringer, ogskabes mere kvalitet ogeffektivitet til gavn for bådepatienter, personale og system.Hvilke udfordringer skalimødegås i sådanne projekter?Karen Dam Andersen, ph.d.stipendiat på projektet,fortæller om erfaringer ogudfordringer fra CITH-projektet.ICD-implantat. Kilde: cagmd.comI et tværfagligt samarbejdemellem universiteter ogRigshospitalet udvikles en ITløsningtil understøttelse afaflæsning af ICD-implantaterpå hjertepatienter. Hensigten erat skabe større patientinddragelseog empowerment,samt forbedre kommunikationmellem patient og behandler.I det tværvidenskabeligeinnovationsprojekt; CITH: Co-Constructing IT and Healthcarehar man siden 2008 arbejdet medudvikling af it-systemer til hjælpved behandling af patienter medindopereret pacemaker(Implanterbar CardioverterDefibrillator - ICD). CITHprojekteter et samarbejdemellem Københavns Universitet,Danmarks Tekniske Universitet,Copenhagen Business School,IT-Universitetet og Rigshospitalet,og involverer både sundheds-professionelle, IT-forskere,sociologer, studentermedhjælperesåvel som patienter ogpårørende. I projektet har manarbejdet med at udvikle Egenjournalen;et redskab til at skabebedre kommunikation mellemICD-patienter og behandlere, ogsom ICD-implantat. kan understøtte Kilde: aflæsning cagmd.comog tolkning af ICD’ens målinger.ICD’en er et implantat(pacemaker), der kan opretholdehjerterytmen og afgive stød til atmodvirke uregelmæssighjerterytme. De aflæses efterindoperering normalt ved fysiskfremmøde på klinikken, ogaflæsningerne danner grundlagfor fastsættelse af fortsatbehandlingsforløb. Udviklingen afen telemedicinsk løsning tilaflæsning har imidlertid delvistoverfløddigjort patienternesfysiske fremmøde på, da en boksinstalleret i hjemmet kunne”En Implanterbar CardioverterDefibrillator også kaldet enICD-enhed er en avanceretpacemaker. Den giverelektrisk stød for at kontrollerelivstruende anfald af hurtighjerterytme, der stammer frahjertekamrene. De elektriskestød fra en defibrillatorgenopretter den normalehjerterytme. Samtidigfungerer defibrillatoren somen almindelig pacemaker. Endefibrillator kan blandt andethjælpe personer, som haroplevet hjertestop pga. hurtighjerterytme eller personermed høj risiko for at fålivstruende hurtig hjerterytmesom følge af fx arvelighjertesygdom eller nedsatpumpefunktion, der skyldesen blodprop i hjertet”. Kilde:www.hjerteforeningen.dkVærd at vide, Forebyggende Selvmonitorering 2


Nr. 17: Co-Constructing ITand Healthcareaflæse automatisk eller patientbetjent,og sende data tilklinikken. Denne automatiseredeløsning har betydet, at patientenblev mindre aktivt involveret ogikke længere var fysisk til stede iaflæsningsprocessen, ogudarbejdelsen af handlingsplaner.I projektet er udgangspunktet, atved at gå uden om patienten idatagenereringen, gørespatienten inaktiv, og vigtigemetoder for tolkning af patientenstilstand fjernes – bland andetpatientens personlige beretningom hændelsesforløb til atsupplere de automatisk genererederapporter. Således blev derskabt større usikkerhed ommålingernes præcision, dapatienternes hjælp til fortolkningforsvandt fra monitoreringsprocessen.Med patientjournalenhar man ønsket at genintroducerepatienten som medspiller i denneproces, med en løsning der kanskabe højere grad af patientinvolveringog empowerment, vedat give patienten mulighed forselv at følge med i aflæsningerne,og give plads til patientenssubjektive data.Karen Dam Nielsen, ph.d.-stipendiat ved Folkesundhedsvidenskab,afdeling forSundhedstjenesteforskning,deltager i projektet i dets andenfase, hvor løsningen skalimplementeres i praksis, ogfortæller om erfaringerne herfra,samt et forstudie til projektet, dercentrerede sig om selvmonitorerings-praksisserog klinik-hjeminfrastruktur(se tidligere artikel)hos blødere, astmatikere ogdiabetikere. Her var hensigten atkortlægge eksisterendeinfrastrukturer, og at pege fremmod konceptets potentiale somgenerisk model for patientinddragelsei kronikerbehandling.Forud for hendes arbejde går 3års arbejde ved en række andreph.d.-studerende og forskere,som har udviklet første prototypetil konceptet.Hun fortæller, på baggrund af etigangværende litteraturstudie ompersonal health records, om deforventninger der gerne knyttesan til denne type teknologi, ogholder det op imod de erfaringer,man i projekterne har gjort sigvedrørende potentialer ogudfordringer for udvikling ogimplementering af sådanneteknologier.Forventningerne tilIT-innovationForventningerne til IT innovationsom middel til at hjælpe en hårdtbelastet sundhedssektor ertårnhøje: IT-innovationerneforventes at kunne løse en langrække udfordringer som normaltopfattes som konfliktende; på éngang at kunne skabe øgeteffektivitet, højere kvalitet, patientempowerment og bedreforretning. I realiteten er dermeget lidt erfaring med denfaktiske effekt – der er igangsatadskilligeprojekter, men ingen erendnu kommet særligt langt medimplementering, eller har skabtresultater nok til at kunne påviseden forventede gevinst for alleparter. Mange nye projekter erendnu ikke kommet så langt, ogmange andre er forsøgtimplementeret indenfor deseneste 10 år, men er lukket nedigen. Således udgår dette etfænomen, hvor forventningerneer tårnhøje, men som der faktisker ekstremt begrænset erfaringmed.Udfordringerne for IT- ogsundhedsinnovationKaren Dam Nielsen peger på enrække udfordringer der skalmedtænkes, når man sætter sigfor at foretage IT-innovationindenfor sundhedsområdet:Når man designer nye løsninger,kan man sjældent regne med, atman designer dem til et tomt rum:Brugerne har som regel alleredeløsninger, praksisser og teknologier,der fungerer for dem. Tag enmidaldrende mand, der erinteresseret i at holde øje med siteget helbred og træffe forebyggendeforanstaltninger – det er joVærd at vide, Forebyggende Selvmonitorering 3


Nr. 17: Co-Constructing ITand Healthcareikke sådan, at han ikke alleredehar strategier for det, såvel somenten low- eller hightechløsninger,for eksempel købt pånettet. Der vil ofte allerede væreeksisterende teknikker, strategier,og praksisser, som man landermidt i. Desuden bruger folk ofteogså teknologien på uventedemåder, og til andre funktioner enddet oprindeligt var hensigten.Derfor er det væsentligt at læggesig på sinde, at implementering afny teknologi altid vil være enintervention i eksisterendepraksisser: Det kræver omlægningaf vaner, arbejdsgange,organisation med mere, og detteer værd at medtænke iudviklingsprocessen, så man ikkeforventer, at folk blot af sig selvtager en løsning til sig. Detkræver tid, ressourcer ogomtanke at skabe nye handlemåder.”Center for IT Innovationskaber og støtter innovative itmiljøerpå tværs af alleakademiske discipliner isamarbejde meduniversitetets fakulteter ogeksterne partnere.”Kilde: Center For ITinnovationshjemmeside:http://citi.ku.dk/Eksempel på aflæsnings-løsning der sender data fra patientenshjem til klinikken. Kilde: engadget.comDerfor kræver det også klare målfor brugerne – både patientersom slutbrugere, og sundhedspersonalet.Det kræver en ekstrahvor patienterne eller klinikerneikke nødvendigvis er frivillige ogengagerede deltagere medEksempel på aflæsnings-løsning der sendermedansvardata fraforpatientensskabelsenhjemafindsatstil klinikken.for alle involveredeKilde: engadget.comat få resultater.en ny løsning til at køre, og derforskal der også være mål ogAt al denne nursing kræves for atmening med det for alle parter. udføre test og udviklingsarbejde,Desuden er det værd ater en anden indsigt, det er værdmedtænke, at den situation, hvor at tage med sig, når man skaltests udføres, nødvendigvis erstable et sådant projekt påvæsentligt anderledes enbenene. Der kan ligge et utroligtimplementering i praksis: Destort arbejde i dette, sombrugere, man arbejder med, erforhåbentlig lønner sig, hvissom regel meget mereprojektet giver gode resultater,motiverede og samarbejdsvillige men der er naturligvis ingenpå grund af deres involvering igaranti.projektet, end folk i hverdagen,der skal bruge produktet på langt Udfordringer gør sig ogsåsigt. Alene den opmærksomhed gældende angående kvalitet ogog nursing, man modtager som kvantitet af de data, derdeltager i projektet, og det ansvar genereres ved nyeman tildeles som leverandør tilIT/monitoreringsløsninger. Det erforskning og udvikling, virkerværd at overveje, hvornår manmeget motiverende for folk. Den producerer data, der ersamme omhu kan man ikkeanvendelige for handling, ellerforvente at møde i hverdagslivet, som skabe nyttige indsigter –Værd at vide, Forebyggende Selvmonitorering 4


Nr. 17: Co-Constructing ITand HealthcareInformation om CITH-projektet:contact@cith.dkhttp://www.cith.dk/Karen Dam Nielsen, ph.d.stipendiat vedFolkesundhedsvidenskab:kadn@sund.ku.dkDirektør for Center For IT-Innovation ved KøbenhavnsUniversitet, professor FinnKensing: kensing@citi.ku.dkomstillingsparathed af klinikerne,der skal tage de nye teknologiertil sig – men det er muligt, atnogle kan føle sig gået for nærtpå deres professionelle etik ogidentitet, når så meget ansvar ogoplysning og beslutningskraftlægges over på patienten. Derforbør det også studeres, hvilkeudfordringer der melder sig for deprofessionelles roller, og hvilkeeffekter sundhedsinnovationernehar på alle de implicerede.både ud fra patientens ogklinikkens perspektiv. Er detnoget, som giver indsigt forpatienten, eller giver et redskab tilhandlingsændring? Hvad erinformation, man kan handle påbaggrund af? Især i klinikken erdet væsentligt at have sig for øje,hvad der anses som valide data,hvis dette er målet. Det kan væreproblematisk, hvis patientenbliver opmærksom på ellerængstelig for et potentielthelbredsproblem baseret på data,som ud fra kliniske standarderikke er valide, og som ud fraklinikerens synspunkt ikke ersignifikante.Læs mere:En kommende artikel fortæller mere om CITH’s arbejde medaktionsdesign, metoder og udfordringer ved OPI-samarbejder.Kilder:T. Andersen, et al., Designing for collaborative interpretation intelemonitoring: Re-introducing patients as diagnostic agents, Int. J.Med. Inform. (2010), doi:10.1016/j.ijmedinf.2010.09.010T. Andersen, et al., Design interventions as multiple becomings ofhealth care. Nordic Design Research Conference 2011, HelsinkiKaren Dam Nielsen pegerdesuden på, at der i meget aflitteraturen og omtalen afpatientinddragende sundhedsITer et enormt patientfokus, hvorder ofte mangler indsigter fra deprofessionelles vinkel. Desundhedsprofessionelle er ogsåbrugere, hvis hverdag ogarbejdsgange ændres med nyeteknologiske løsninger, og derforer det også væsentligt at sættefokus på deres faglige roller,integritet, autoritet, og arbejdsforhold.Der forventes en enormVærd at vide, Forebyggende Selvmonitorering 5

More magazines by this user
Similar magazines