DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og ...

frinet.dk

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og ...

EUT/S S12128/06/2011201138-2011-DAMedlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt -Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud1/7Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201138-2011:TEXT:DA:HTMLDK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed2011/S 121-201138UDBUDSBEKENDTGØRELSETjenesteydelserDEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHEDI.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER)Slots- og EjendomsstyrelsenLøngangstræde 21Att: Mads Falbe-Hansen1468 KøbenhavnDANMARKTelefon +45 33926300E-mail: Rammeudbud@ses.dkInternetadresse(r)Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed http://www.ses.dkYderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Se under kontakt(er) ovenforSpecifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægededialog og et dynamisk indkøbssystem) kan fås ved henvendelse til: Se under kontakt(er) ovenforBud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Se under kontakt(er) ovenforI.2)DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHEDS ART OG HOVEDAKTIVITET(ER)Ministerium eller anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokaleafdelingerGenerelle offentlige tjenesterDen ordregivende myndighed køber på vegne af andre ordregivende myndigheder NejDEL II: KONTRAKTENS GENSTANDII.1) BESKRIVELSEII.1.1)II.1.2)II.1.3)II.1.4)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontraktenRammeaftale om teknisk rådgivning og bistand og Aftale om udarbejdelse af bygningssyn på Slots- ogEjendomsstyrelsens ikke fredede bygninger.Kontrakttype og udførelses- eller leveringsstedTjenesteydelserTjenesteydelseskategori: nr. 12Hovedudførelsessted På statslige bygninger i Danmark (ikke Grønland og Færøerne).NUTS-kode DKBekendtgørelsen vedrørerUdarbejdelse af en rammeaftaleOplysninger om rammeaftalenRammeaftale med en enkelt aktørRammeaftalens varighed: År: 228/06/2011 S121http://ted.europa.eu/TEDMedlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt -Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbudSupplement til Den Europæiske Unions Tidende1/7


EUT/S S12128/06/2011201138-2011-DAMedlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt -Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud2/7II.1.5)II.1.6)II.1.7)II.1.8)II.1.9)II.2)II.2.1)II.2.2)II.3)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbeneTotalrådgivning, herunder projektstyring, vedrørende Slots- og Ejendomsstyrelsens ikke fredede bygninger. Derer typisk tale om almindelige kontorejendomme, beboet af ministerier og statslige styrelser og institutioner.Bygningerne er klassificeret i gruppe 2 jf. cirkulære nr. 9886 af 11.12.2008 om vedligeholdelsestilsyn af statensbygninger.Der er tale om 5 delaftaler, som er geografisk opdelt.Delaftalerne indeholder 2 elementer:a) En rammeaftale som omfatter totalrådgivning for bygge- og vedligeholdelsesarbejder. Slots- ogEjendomsstyrelsen forventer at anvende totalrådgiverydelserne i aftagende grad i aftaleforløbet. Slots- ogEjendomsstyrelsen vil i et vist omfang anvende dele af totalrådgiverydelserne i forhold til mere tværgåendeunderrådgivning og entrepriseudbud baseret på funktionskravb) En aftale om udarbejdelse af bygningssyn, herunder syn af tekniske installationer, på ejendomme som erplaceret i det geografiske område.CPV-Klassifikation (Common Procurement Vocabulary)71000000, 71200000, 71311000, 71315400Er dette udbud omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb?JaOpdeling i delaftalerJaskal der afgives bud på en eller flere delaftalerAlternative tilbud vil blive taget i betragtningNejORDRENS MÆNGDE ELLER OMFANGSamlet mængde eller omfangOptionerJabeskrivelse af disse optioner: Der er tale om en rammeaftale, der beskrives nærmere i udbudsmaterialet bl.a.mulighed for en 2-årig forlængelse.KONTRAKTENS VARIGHED ELLER FRIST FOR DENS OPFYLDELSEbegyndelse 1.1.2012. færdiggørelse 31.12.2015OPLYSNINGER VEDRØRENDE DELAFTALERPARTI NR. 1BETEGNELSE Delaftale 1, København1) KORT BESKRIVELSEDelaftalen omfatter Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand samt Aftale om bygningssyn for Slots- ogEjendomsstyrelsens ikke fredede bygninger. Aftalerne omfatter ca. 20-25 ejendomme (ca. 340 000-390 000m2).2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)71000000, 71200000, 71311000, 713154003) MÆNGDE ELLER OMFANG4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/FÆRDIGGØRELSEstart 1.1.2012. færdiggørelse 31.12.201528/06/2011 S121http://ted.europa.eu/TEDMedlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt -Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbudSupplement til Den Europæiske Unions Tidende2/7


EUT/S S12128/06/2011201138-2011-DAMedlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt -Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud3/75) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALERPARTI NR. 2BETEGNELSE Delaftale 2, København/Storkøbenhavn1) KORT BESKRIVELSEDelaftalen omfatter Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand samt Aftale om bygningssyn for Slots- ogEjendomsstyrelsens ikke fredede bygninger. Aftalerne omfatter ca. 45-50 ejendomme (ca. 300 000-350 000m2).2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)71000000, 71200000, 71311000, 713154003) MÆNGDE ELLER OMFANG4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/FÆRDIGGØRELSEstart 1.1.2012. færdiggørelse 31.12.20155) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALERPARTI NR. 3BETEGNELSE Delaftale 3, Øvrige Sjælland inklusiv øer og Bornholm1) KORT BESKRIVELSEDelaftalen omfatter Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand samt Aftale om bygningssyn for Slots- ogEjendomsstyrelsens ikke fredede bygninger. Aftalerne omfatter ca. 20-25 ejendomme (ca. 170 000-220 000m2).2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)71000000, 71200000, 71311000, 713154003) MÆNGDE ELLER OMFANG4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/FÆRDIGGØRELSEstart 1.1.2012. færdiggørelse 31.12.20155) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALERPARTI NR. 4BETEGNELSE Delaftale 4, Fyn og Sønderjylland1) KORT BESKRIVELSEDelaftalen omfatter Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand samt Aftale om bygningssyn for Slots- ogEjendomsstyrelsens ikke fredede bygninger. Aftalerne omfatter ca. 22-27 ejendomme (ca. 100 000-150 000m2).2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)71000000, 71200000, 71311000, 713154003) MÆNGDE ELLER OMFANG4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/FÆRDIGGØRELSEstart 1.1.2012. færdiggørelse 31.12.20155) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALERPARTI NR. 5BETEGNELSE Delaftale 5, Øvrige Jylland28/06/2011 S121http://ted.europa.eu/TEDMedlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt -Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbudSupplement til Den Europæiske Unions Tidende3/7


EUT/S S12128/06/2011201138-2011-DAMedlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt -Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud4/71) KORT BESKRIVELSEDelaftalen omfatter Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand samt Aftale om bygningssyn for Slots- ogEjendomsstyrelsens ikke fredede bygninger. Aftalerne omfatter ca. 28-33 ejendomme (ca. 150 000-200 000m2).2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)71000000, 71200000, 71311000, 713154003) MÆNGDE ELLER OMFANG4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/FÆRDIGGØRELSEstart 1.1.2012. færdiggørelse 31.12.20155) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALERDEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGERIII.1) BETINGELSER I KONTRAKTENIII.1.1)III.1.2)III.1.3)III.1.4)III.2)III.2.1)III.2.2)III.2.3)III.2.4)III.3)III.3.1)III.3.2)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlangesDe vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser heromRetlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildelesAndre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontraktenJaVed arbejder på visse ejendomme skal involverede medarbejdere sikkerhedsgodkendes.BETINGELSER FOR DELTAGELSEDe økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- ellerhandelsregisterØkonomisk og finansiel kapacitetOplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: a) Oplysninger omansøgers samlede omsætning i de tre seneste regnskabsår hvis muligt, afhængig af hvornår den økonomiskeaktør blev etableret eller startede sin virksomhed.b) En kopi af ansøgers seneste aflagte årsregnskab.Teknisk kapacitetOplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:a) Referenceliste over de betydeligste rådgivningsopgaver, der er udført indenfor de seneste år.Referencelisterne bør indeholde billeder, en kort beskrivelse af opgaven, byggeudgift samt dato for udførelse.Antallet af referencer bør ikke overstige 15.b) Liste over arbejder med bygningssyn, bygningsregistering og /eller vedligeholdelsesplanlægning udførtindenfor de seneste år, indeholdende en kort beskrivelse af arbejdet og med angivelse af areal.Reserverede kontrakterNejSPECIFIKKE VILKÅR FOR TJENESTEYDELSESKONTRAKTERUdførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt professionNejJuridiske personer bør anføre navn og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udførekontraktenNej28/06/2011 S121http://ted.europa.eu/TEDMedlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt -Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbudSupplement til Den Europæiske Unions Tidende4/7


EUT/S S12128/06/2011201138-2011-DAMedlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt -Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud5/7DEL IV: PROCEDURERIV.1) TYPE PROCEDUREIV.1.1)IV.1.2)IV.1.3)IV.2)IV.2.1)IV.2.2)IV.3)IV.3.1)IV.3.2)IV.3.3)IV.3.4)IV.3.5)IV.3.6)IV.3.7)IV.3.8)Type procedureBegrænsetBegrænsning af det antal økonomiske aktører, som vil blive opfordret til at afgive tilbud eller deltagePlanlagt antal økonomiske aktører 5Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Kompetencer indenfor rådgivning vedrørendebygge- og vedligeholdelsesarbejder. Kompetencer indenfor udarbejdelse af bygningssyn eller tilsvarenderegistreringsopgaver. Nøgletal eller tilsvarende oplysninger. Oplysninger om ansøgers økonomiske forhold.Reduktion af antallet af økonomiske aktører i forbindelse med forhandlingerne eller dialogenTILDELINGSKRITERIERTildelingskriterierdet økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne,opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokumentDer vil blive anvendt elektronisk auktionNejADMINISTRATIVE OPLYSNINGERSagsnummer hos den ordregivende myndighed11/00255Forudgående offentliggørelse(r) om samme kontraktNejVilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenterSkal der betales for dokumenterne? NejFrist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse3.8.2011 - 12:00Frist for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte kandidaterSprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelseDansk.Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit budFremgangsmåden ved åbning af budDEL VI: SUPPLERENDE OPLYSNINGERVI.1) ER DER TALE OM GENTAGNE OFFENTLIGE INDKØBNejVI.2)VI.3)VEDRØRER KONTRAKTEN ET PROJEKT/PROGRAM, DER FINANSIERES AF FÆLLESSKABSMIDLER?NejYDERLIGERE OPLYSNINGERHvis en ansøger benytter sig af underrådgivere i sin ansøgning, forudsætter Slots- og Ejendomsstyrelsen,at disse underrådgivere fastholdes i forbindelse med kontraktens opfyldelse, eller alternativt erstattes medunderrådgivere med mindst tilsvarende kompetencer.For de ansøgere der bliver prækvalificeret, vil der ved tilbudsgivning i efteråret blive afkrævet en serviceattestfra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller anden form for dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder28/06/2011 S121http://ted.europa.eu/TEDMedlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt -Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbudSupplement til Den Europæiske Unions Tidende5/7


EUT/S S12128/06/2011201138-2011-DAMedlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt -Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud6/7VI.4)VI.4.1)VI.4.2)VI.4.3)VI.5)sig i nogle af de i udbudsdirektivet art. 45 stk. 1 eller 2, litra a), b), c), e), og f) nævnte situationer. Attesten/dokumentationen må ikke være mere end 12 måneder gammel ved udløbet af tilbudsfristen.Såfremt ansøgeren vil afgive bud på flere delaftaler, skal ansøgeren anføre, hvilke delaftaler der ansøges omprækvalifikation på.Ansøgere anmodes om, så vidt muligt, at sende materialet elektronisk til den i I.1) angivne mailadresse.Ansøgere anmodes om, så vidt muligt, at strukturere materialet i ansøgningen på følgende måde:1. Følgebrev.2. Beskrivelse af organisering af ansøger inkl. eventuelle underrådgivere.3. Oplysninger jf. III.2.2. (økonomiske oplysninger).4. Oplysninger jf. III.2.3 (referencelister).5. Oplysninger om nøgletal. Med nøgletal forstås nøgletal indsamlet efter bekendtgørelse nr. 1469 af16.12.2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v. eller tilsvarende oplysninger. For mere information herom sehttp://www.ebst.dk/noegletal_vejledning.KLAGEPROCEDUREROrgan med ansvar for klageprocedurerneKlagenævnet for UdbudErhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 11780 København VDANMARKE-mail: klfu@eogs.dkTelefon +45 33307700Internet: http://www.klfu.dkFax +45 33307600Organ med ansvar for mæglingsprocedurerneDer er ikke noget mæglingsorgan i DanmarkIndgivelse af klagerPræcise oplysninger om frist(er) for indgivelse af klager: En klage over ikke at være blevet prækvalificeretskal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvorden ordregivende myndighed har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetprækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.Klager over andre forhold skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter den ordregivendemyndighed har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at den ordregivendemyndighed har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen blevoffentliggjort.Tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om indgivelse af klagerKonkurrence og Forbrugerstyrelsen, Center for UdbudsreglerNyropsgade 301780 København VDANMARKE-mail: kfst@kfst.dkTelefon +45 72268000Internet: http://www.kfst.dkFax +45 33326144DATO FOR AFSENDELSE AF DENNE BEKENDTGØRELSE:28/06/2011 S121http://ted.europa.eu/TEDMedlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt -Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbudSupplement til Den Europæiske Unions Tidende6/7


EUT/S S12128/06/2011201138-2011-DAMedlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt -Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud7/724.6.201128/06/2011 S121http://ted.europa.eu/TEDMedlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt -Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbudSupplement til Den Europæiske Unions Tidende7/7

More magazines by this user
Similar magazines