Microsoft PowerPoint - LITTERATURS\330GNING - Hjaelpemidler.com

hjaelpemidler.com

Microsoft PowerPoint - LITTERATURS\330GNING - Hjaelpemidler.com

LITTERATURSØGNINGÅrligt publiceres ca 2 mill. medicinsk videnskabelige artikler i ca20.000 forskellige tidsskrifter.Der findes i dag mere end 800 databaser, som giver mulighed forat søge på denne store litteraturmængde.ref. Lund H(1999)


Gode råd om litteratursøgningSæt deadline for søgning, indsamling og gennemgang af litteratur. Begræns søgningen. Find en balance – hverken for meget eller for lidt. Ikke vigtigt at læse meget, men hellere finde og læse det vigtige. ☺


Hvorfor artikler frem for en bog?Nyeste faglige viden er endnu ikke publiceret i bogform.Først skrives artikler, som publiceres på nettet - sidenhen bøger.Mange artikler er for små til at kunne bære en bog.Artikler om samme emne publiceres i Antologier.


Videnskabelige artiklerViden, der er dokumenteret.Viden, der er efterprøvet og kan gentages.Viden, der har høj grad af gyldighed ogpålidelighed.Viden, der er ekspertvurderet.


Søgemetoder1. Kædesøgning.2. Systematisk søgning.3. Bevidst tilfældig søgning.


Ad 1. KædesøgningFind artikler i relevante tidsskrifter.Skim artiklerne for at se om der er benyttetrelevant sekundær litteratur.Bemærk om der benyttes andretermer/begreber end dem du bruger.Brug artiklens nøgleord og referencer tilvidere søgning.


Ad 2. Systematisk søgningSøgning på specifikt emne.Oversigtssøgning ud fra et eller flereemneord.Samme kombination af emneord (matrix)benyttes i alle databaser.Søgning vil give indblik i hvor meget, der erskrevet om emnet.


Ad 3. Bevidst tilfældig søgningFølg tilfældig indskydelse/link.Brug af informationsbaser fx. Google.Bliv inspireret.Søgning i første idéfase.Velegnet til skæv vinkel i perspektivering.


Udvælgelse af artiklerLæs abstraktetFremskaf hele artiklenVurdér kritisk i forhold til relevans, aktualitet,gyldighed mv.


Begræns søgningenFormuler præcis problemstilling.”Som man råber i skoven får man svar”Søg med MeSH.Begræns med Limits, f.eks:- kun engelske artikler- publiceret indenfor de sidste10 år- kun artikler med abstrakts- inklusion + 18 år


MeSH (Medical Subject Headings, dvs. medicinske emneord)SynonymerDefinition på ordPræcision af søgning


Udvid søgningenCheck om der er stavet rigtigt (0 hits!!)Fjern evt. begrænsningerBrug artikelreferencerSøg andre baser end først valgteFind nye/flere emneord (synonymer)


DokumentationSkriv alle valg og fravalg ned. Gentag søgning med samme resultat !Gem søgning i søgematrix.Lad evt. andre foretage søgning på dineemneord.


SøgematrixSåledes at søgningen altid kan efterprøves afén selv eller andre.Retningsgivende for at søgningen kanopdateres.Bilag til dokumentation.


Booleske operatorer – AND, OR og NOTAND: databasen finder de artikler, hvor beggeord indgår. Fællesmængden, men ikke artikler med de enkelte ord.OR: databaser giver de artikler, hvor et afsøgeordene indgår. Både artikler med kombinationen ogartikler med de enkelte ord.NOT: databasen udelukker det emne, der ikkeønskes i søgningen – fx. cancer NOT lungcancer


TRUNKERING *= JOKERTEGN ?Ved at bruge * fås –endelser og alternativstavemåde. Ryg* giver ord som fx. rygsmerte,rygbesvær osv.


SØGEBASERPubMed - amerikansk database med søgeartikler fra 4.-5.000 tidsskrifter tilbage fra 1950érne. Alle artiklerne ’peer-reviewed’,dvs. kritisk vurderet af andre forskereCochrane Library – medicinske meta-analyser( systematiske oversigtsartikler/reviews)Cinahl – sygeplejevidenskabelige artiklerPEDro – australsk fysioterapeutisk databaseSociological abstracts – sociologisk materiale tilbage fra 1963. Nuværende 600.000 poster fra mere end 1700tidsskrifter. Abstrakts efter 1974.Sportscience – peer-reviewed tidsskrift med idrætsfysiologiske og idrætsmedicinske kerneområder


GOD FORNØJELSE ☺Jeg vil vove at påstå, at det første forsøg på atudforske et nyt problem sandsynligvis vil væreuelegant, upræcist og ufærdigt.Hvad man mest lærer af sådanne første forsøg er,hvordan det kan gøres bedre næste gang.Men det er umuligt at undgå denne første gang…Maslow 1977

More magazines by this user
Similar magazines