Over hver femte ung uden uddannelse er ledig

ae.dk

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig

Ungdomsarbejdsløshed i DanmarkOver hver femte ung uden uddannelse er ledigHver femte ung uden uddannelse er arbejdsløsSiden 2008 er ledigheden steget for alle aldersgrupper, men der er en klar tendens til, at ledigheden ersteget mest for de unge. Blandt de 18-29-årige er ledigheden således steget fra 4,6 pct. i 2. kvartal2008 til 13,5 pct. af arbejdsstyrken i 2. kvartal 2012, når studerende ikke medregnes – dvs. en stigningpå næsten 9 pct.point. Til sammenligning er ledigheden steget med godt 3-3,5 pct.point for aldersgrupperne40-59 år. Det fremgår af figur 1.Figur 1. Ledighedsprocent fordelt på alder og uddannelsePct.161412108642018-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år2008 2010 2012Pct.1614121086420Anm: Arbejdsstyrken er baseret på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik eksklusiv studerende. Personer med uoplyst uddannelse samt personermed en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse er ikke vist.Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.Tendensen til, at det i særlig grad er de unge, der er ramt af ledighed, gælder for alle hoveduddannelsesgrupper– dvs. både for personer uden uddannelse, faglærte samt personer med videregående uddannelser.Det fremgår af figur 2, der blandt andet viser, at ledigheden for 18-29-årige uden uddannelseudover grundskolen er på 22 pct. Til sammenligning er ledigheden for unge akademikere på næsten20 pct., mens ledigheden for unge med en erhvervsfaglig uddannelse er godt 13 pct. af arbejdsstyrken,når studerende ikke medregnes.2


Ungdomsarbejdsløshed i DanmarkOver hver femte ung uden uddannelse er ledigFigur 2. Ledighedsprocent fordelt på alder og uddannelse25Pct.Pct.2520201515101055018-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 årGrundskole Erhvervsfaglig KVU MVU LVU0Anm: Arbejdsstyrken er baseret på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik eksklusiv studerende. Personer med uoplyst uddannelse samt personermed en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse er ikke vist.Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.Tendensen til, at ledigheden i løbet af den økonomiske krise er steget mest for de unge, gælder for allehoveduddannelsesgrupper. Det fremgår af figur 3, der viser stigningen i ledigheden fra 2. kvartal 2008til 2. kvartal 2012 målt i pct. af arbejdsstyrken (ekskl. studerende).Samtidig viser figuren, at der navnlig for ufaglærte og faglærte også er sket en forholdsvis kraftig stigningi ledigheden for midaldrende. For eksempel er ledigheden for ufaglærte i aldersgruppen 40-59 årsteget med omkring 5 pct.point.Stigningen i akademikerledigheden er i særlig grad trukket af en højere ledighed blandt unge, mensmidaldrende akademikere kun har oplevet en forholdsvis lille stigning i ledigheden på under 2pct.point. i løbet af de seneste 4 år.Figur 3. Stigning i ledighedsprocent 2008-2012 (2. kvt.), fordelt på alder og uddannelsePct.161412108642Pct.161412108642018-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år0Grundskole Erhvervsfaglig KVU MVU LVUAnm: Arbejdsstyrken er baseret på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik eksklusiv studerende. Personer med uoplyst uddannelse samt personermed en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse er ikke vist.Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.3


Ungdomsarbejdsløshed i DanmarkOver hver femte ung uden uddannelse er ledigI 2. kvartal 2012 var bruttoledigheden blandt de 18-29-årige samlet set på 42.500 fuldtidspersoner.Langt hovedparten af disse ledige unge har enten en erhvervsfaglig uddannelse eller står helt uden enerhvervskompetencegivende uddannelse. Det fremgår af tabel 1. Ledige med en videregående uddannelsestår således kun for omkring 20 pct. af den samlede ledighed blandt de 18-29-årige.Så selvom der er sket en forholdsvis stor stigning i ledigheden blandt unge akademikere ”fylder” dennegruppe fortsat relativt lidt (8,1 pct.) af den samlede ungdomsledighed, jf. tabel 2.Tabel 1. Bruttoledige blandt 18-29-årige fordelt på højeste fuldførte uddannelse2008 2009 2010 2011 20121.000 fuldtidspersonerGrundskole 8,7 15,9 17,6 16,0 14,6Gymnasial 1,1 2,4 2,9 3,1 3,4Erhvervsfaglig 3,3 10,5 14,9 14,1 14,1KVU 0,4 0,8 1,2 1,2 1,3MVU 0,8 31,5 2,3 3,4 4,1LVU 1,1 1,8 2,6 2,9 3,4Uoplyst 0,6 1,1 1,4 1,5 1,6I alt 16,2 34,1 42,9 42,1 42,5Anm: Personer med bacheloruddannelse optræder under mellemlang videregående uddannelse (MVU), mens Ph.d’ere optræder under lange videregåendeuddannelser (LVU). Der er kun medtaget personer, der bor i Danmark primo kvartalet.Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.Tabel 2. Bruttoledige på højeste fuldførte uddannelse2008 2009 2010 2011 2012Grundskole 53,9 46,7 40,9 37,9 34,3Gymnasial 7,1 6,9 6,7 7,5 7,9Erhvervsfaglig 20,6 30,9 34,8 33,4 33,1KVU 2,7 2,5 2,9 2,9 3,1MVU 4,9 4,5 5,4 8,0 9,7LVU 6,8 5,3 5,9 6,8 8,1Uoplyst 3,9 3,2 3,3 3,5 3,8I alt 100 100 100 100 100Anm: Personer med bacheloruddannelse optræder under mellemlang videregående uddannelse (MVU), mens Ph.d’ere optræder under lange videregåendeuddannelser (LVU). Der er kun medtaget personer, der bor i Danmark primo kvartalet.Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.Pct.4


Ungdomsarbejdsløshed i DanmarkOver hver femte ung uden uddannelse er ledigBilag 1. Nærmere om opgørelsenLedighedsopgørelsen er dannet på baggrund af Danmarks Statistiks registre over offentligt forsørgede.Bruttoledigheden er omregnet til fuldtidspersoner.De nyeste uddannelsesoplysninger, som Danmarks Statistik har offentliggjort, vedrører uddannelsesstatuspr. 1. oktober 2011. Det er som udgangspunkt disse uddannelsesoplysninger, der danner grundlagfor uddannelsesfordelingen af ledigheden pr. 2. kvartal 2012. Der er dog foretaget en korrektion forat tage højde for, at en del af de unge ledige i 2. kvartal 2012 har afsluttet deres (seneste) uddannelseefter 1. oktober 2011 og dermed har en anden – og højere – uddannelse, end de står registreret med pr.1. oktober 2011. Konkret fortages følgende korrektion:• Personer, der er studerende på en erhvervskompetencegivende uddannelse pr. 1. oktober2011, og som efterfølgende modtager dagpenge i f.eks. 2. kvartal 2012, antages at have afsluttetden pågældende uddannelse. Personer, der afbryder deres uddannelse, vil som udgangspunktikke være berettiget til dagpenge. Det er baggrunden for, at modtagelse af dagpenge eren god indikator for, at uddannelsen er afsluttet.Der er foretaget en tilsvarende korrektion af uddannelsesoplysningerne for de ledige i hvert kvartal fra2007 og frem af hensyn til sammenligneligheden over tid.Arbejdsstyrkeoplysningerne hørende til bruttoledigheden for 2. kvartal 2012 er baseret på den registerbaseredearbejdsstyrkestatistik 2011 (november 2010). Det er samme statistik, som DanmarksStatistik anvender ved beregning af ledighedsprocenter for udvalgte grupper (køn, alder og kommune).Det bemærkes, at ændringer i arbejdsstyrken for de enkelte uddannelsesgrupper efter november 2010således ikke er afspejlet i de beregnede ledighedsprocenter. Som følge af den generelle tendens til stigendeuddannelsesniveau bidrager denne antagelse isoleret set til at overvurdere arbejdsstyrken for deufaglærte og undervurdere arbejdsstyrken for de højere uddannede.5

More magazines by this user
Similar magazines