91 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

91 geoforum.dk - GeoForum Danmark

Et nyt spændende årfor geodatasektorenAf Michael Israelson, Præsident for Geoforum DanmarkNytåret er overstået og januarer en tid hvor mange gør sigtanker om hvad det kommendeår vil bringe.2007 var året hvor FOT organisationenblev etableret. Mankan vel godt sige 2008 bliveråret hvor vi vil se om samarbejdetom kortlægning og detfæl les administrationsgrundlagkommer til at fungere i praksis.Bl.a. står FOT samarbejdet overfor en stor udfordring når detdrejer sig om at lave en modelfor salg og markedsføring af defælles digitale kortdata til parteruden for samarbejdet – nokmest aktuelt ledningsejere.Specielt kan prissætningen visesig at blive en udfordring, idethver kommune i princippet hverfor sig skal fastsætte en pris.Modellen for salg og markedsføringaf FOT vil uden tvivl bliveafgørende for om ledningsejerekommer til at tage FOT til sig.Også på 3D området vil vi senye tiltag i 2008. Staten ogkommunerne har indkøbt enhøjdemodel og det bliver spændendeat se hvordan man viludnytte denne mulighed.På beredskabsområdet vilvi i 2008 se at bl.a. politiet,brandvæsnerne og ambulancetjenesternevil begynde atfå nye kontrolrum som følgeopret telsen af beredskabernesnye fælles TETRA digitale radiosystem.De nye kommunikationsmulighedermellem alleenheder i beredskaberne åbnerdørene for nye geodatabaseredeløsninger. Dette vil resulterei bedre muligheder for at ledestore indsatser og give mereoverblik. På den måde kan voresbranche være med til atredde liv og forbedre sikkerhedenfor borgerne.De seneste år har der værettalt meget om serviceorienteretarkitektur (SOA) og der erblevet investeret store summeri at modernisere offentlige ITsystemerså de følger princippernefor SOA. Det nye BBRog Miljøportalen er eksemplerherpå og i 2008 vil vi også seat Kort & Matrikelstyrelsen nyeSOA baserede matrikelsystemminiMAKS går i luften.Et område som for alvor togfart i 2007 og som vil udviklesig kraftigt i 2008 er geodataløsningertil konsumetmarkedet.Vi så i 2007 en rækkestørre opkøb af private firmaerder producerer geodata. Dervar tale om svimlende milliardopkøb.Når firmaer som eksempelvisNokia og Tomtom investererså store beløb i geodatavil vi nok også snart se nyeinnovative løsninger indenformobiltelefoner og navigation.Og mon Microsoft og Googleikke også blander sig med nyeopkøb og løsninger.For Geoforum byder 2008 på ensærlig udfordring idet foreningenssekretariatschef gennem2 år Jacob Gadd har besluttetsig for at stoppe. Jacob hargen nem den tid han har væretsekre tariatschef i Geoforumbl.a. udviklet foreningens blad,så det er blevet endnu mere levendeog interessant. Også detårlige Kortdage arrangementhar hvert år været en succesmed stadig flere tilmeldte. Økonomiskafleverer Jacob Gadd ensund og veldreven organisationtil sin efterfølger.Bestyrelsen vil gerne på dettested benytte lejligheden til attakke Jacob Gadd for hans indsatsfor Geoforum og ønskeham held og lykke i fremtiden.Med venlig hilsenMichael IsraelsonPræsident for Geoforumgeoforum.dk91 • januar 20083


Efter strukturreformenAf Jacob Gadd, GeoforumEt Geoforum interview medFlemming F. Christensen,sektionsleder for Informatik,Teknik- og miljøafdelingen,Silkeborg Kommune. Informatikhar ansvar for GIS, IT, web,kort, geodata, ejendomsdata,adresser og afdelingens interneservice.Strukturreformen har været enstørre omgang. Man hørte udsagnom at det ville tage en rum tid atkomme helt på plads. Er den nyestore Silkeborg Kommune kommetfuldstændig på plads og hvordan erprocessen forløbet?Fuldstændig – det er så meget sagt.Der bliver forhåbentligt ved med atvære forhold, der kan gøres bedre.Men vi er faktisk ved at være godtpå plads nu. Alle opgaveområder erforankret i organisationen og de nyemetoder og arbejdsgange har fundetsin form. For når man fusionereropgaveløsninger fra 4 kommuner og2 amter er intet som det plejer.Det må være naturligt at man inden1. januar 2007 har gjort sigforskellige overvejelser om udfordringerneved fusionen af kommunerne.Har der vist sig ”overraskelser”– forhold som man entenover- eller undervurderede?Det er jo det spændende ved atvære en del af denne proces medstrukturreformen – vi var sikre påat der ville blive overraskelser ogundervurderinger – det er mere etspørgsmål om, hvordan vi håndterededem. Skal jeg nævne en afde store må det være miljøadmi nistrationsområdet,hvor den fællesoffentlige miljøportal jo slet ikkelevede op til behovet og forventningernei kommunen, hvad angårtilgængelige geodata. Men det erogså et godt eksempel på voreshåndtering af en sådan situation,hvor vi i stedet for at læne osfortvivlet tilbage igangsætter etudredningsarbejde, således at vifår styr på alle de miljødata, somkommunen har behov for til administrationaf området – vi kalderdet Miljødataprojektet. Det er etstort arbejde og en indikator påomfanget er, at projektet kommertil at strække sig over næsten etår, kræver 1000-1500 arbejdstimerog vedrører ca. 70 nye natur- ogmiljøtemaer. Resultatet forventesfærdigt i foråret, og vi stiller det frittil rådighed for andre kommuner ilandet.Det lignede en masse udfordringer.Forskellige IT-systemer, muligvisen variation i datagrundlag ogmetoder til eksempelvis opmåling.Hvilke udfordringer viste sig atvære de største indenfor det tekniskeområde?Med hensyn til IT-systemer og datagrundlagkan man vel dele det ien før og efter situation. Før sammenlægningenvar der en stor opgavei at afklare de forskellige systemvalgift. behov, kvalitet og pris– og selvfølgelig det eksisterendevidensgrundlag, så alt i behøvedesat være ukendt fra starten.Det gik faktisk rigtigt godt trodshårdt arbejdspres i hele 2006. Eftersammenlægningen fik datagrundlagetsin helt store ilddåb – 30 årsforskel lig praksis havde og har satsine tydelige spor. Vi har måttetgendefinere, hvad minimumsgrundlageter på næsten alle dataområder,og vi har og kommer til atar bejde intensivt med at opsamledatamangler og fortsætte harmoniseringenaf data, så vores administrationkommer til at blive mereeffektiv. Vi har nok alle oplevet etvist tab i effektiviteten på opgaveløsningeni den nye kommune somfølge af, at vi dels ikke har haft etensartet datagrundlag og dels ikkehar haft et komplet overblik overeller en samlet viden om forholdenei hele kommunen.Fusionen må i sagens natur ogsåhave betydet en sammenlægningaf forskellige ”medarbejderkulturer”- hvordan lærer man hinanden atkende i en samling af i forvejenetablerede grupper?I sammenlægningsprocessengjorde vi meget ud af, at det varen ligeværdig sammenlægning afsåvel organisationer som personale– og ikke at gl. Silkeborg overtogandre. Så vi har bestræbt os på, atden nye kultur udspringer og defineresaf dem vi er, og ikke af hvadvi hver især plejer. Om det så altidhar føltes sådan for den enkelteer ikke sikkert, men den fællesmålsætning har været at føre detbedste videre i den nye organisation.På det konkrete plan har vihaft nogle fællesarrangementer iåret op til sammenlægningen medhenblik på at fremme et fællesskab4 geoforum.dk91 • januar fortsættes... 2008


De nye kommunale kortsamarbejder– en status.Hvad er FOSAKO, Kina, GeoMidt, Sydkort, GKF, GKØ, FOT Danmark, Kortcenter.dk, m. fl.og hvilke roller har de?På mødet vil der blive informeret om aktørernes politiske beføjelser, aktuelle projekter ognuværende / fremtidige services, samt drøftet behov for landsdækkende koordinering ogsam arbejde med ledningsejere / øvrige kunder.Indlæg fra blandt andre:Formand Torben Nøhr /sekretariatsleder Thomas W. Møller, FOT DK.Anne Grete Rasmussen, Sydkort.Fritz Frandsen, Grundkort FynTDC/Kortcenter DK - Stig BervigMødet finder sted hos Odense kommune,Mødelokale C, på Odense Slot d. 29.1.2008 fra 13:30 - 16:00.Slottet er lige overfor Odense Banegård Center. Bilister skal finde parkering rundt i byen. Der eringen kommunale parkeringspladser for besøgende. Der findes P-hus på Banegård Centeret -indgang fra bagsiden i Dannebrogsgade.Deltagelse er gratisTilmelding på www.geoforum.dkArrangement i VestAnnoncetilbud til Geoforums virksomhedsmedlemmerBliv set i geoforum.dkHvis du vil få mere ud af dit markedsføringsbudget bør du overveje at lave enannonceaftale. Vi giver nemlig store rabatter ved større sammenhængende køb.Hvis du køber hel eller halvsides annoncer gælder:3-5 numre i træk giver 30 % rabat6-8 numre i træk giver 40 % rabat9-10 numre i træk giver 50 % rabatFind de gældende annoncepriser på www.geoforum.dk10 geoforum.dk91 • januar 2008


Geoforum Danmark søger sekretariatschefStillingen som chef for Geoforums sekretariat er blevet ledig, og vi søger derfor en ny visionær ogselvstændig sekretariatschef. Stillingen indebærer en række spændende udfordringer indenfor bl.a.formulering af foreningens politik, udvikling af vores koncept for arrangementer samt vores blad.Geoforums sekretariat er foreningens drivkraft og mest væsentlige ressource, og du vil derfor blive encentral spiller i den danske geodatabranche.Din profil:Arbejdet i Geoforum er i høj grad baseret på frivillig indsats af medlemmerne, hvorfor godekommunikationsevner, evnen til at motivere og gennemslagskraft er vigtige egenskaber.Du skal også kunne træffe beslutninger, tage initiativer og samtidig være serviceorienteret.Du skal have et godt kendskab såvel teknisk som politisk til geodatabranchen i Danmark og udlandet, og duskal beherske dansk og engelsk i såvel skrift som tale.Administrativ erfaring og IT-kompetence på et højt brugerniveau er et krav.Dit ansvar og dine opgaver er:• alene og sammen med præsidenten og den øvrige bestyrelse at repræsentere foreningen udadtil• at formulere udkast til politikker, strategier og handlingsplaner• at koordinere foreningens aktiviteter• at være sekretær for bestyrelsen• at have kontakt til offentlige myndigheder, private firmaer m.v.• at have kontakt til foreningens arbejdsgrupper og udvalg• at have kontakt til tilgrænsende aktiviteter i ind- og udland• at varetage medlemspleje, herunder: Seminarer, medlemsmøder, kursusaktiviteter, tidsskrift,meddelelser, hjemmeside etc.• at informere foreningens medlemmer om relevante faglige aktiviteter• at have det daglige ansvar for budget og regnskabVi tilbyder:Et spændende og alsidigt job med kontakt til store dele af det danske samfund og til de internationaleorganisationer, som Geoforum er tilknyttet. Et job med store muligheder for både faglig og personligudvikling. Et job hvor du i udstrakt grad kan være med til at præge selskabets udvikling. Løn forhandlesefter kvalifikationer.Ansøgningsfrist er den 22. februar 2008Ansøgning skal indeholde oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse (C.V.)og sendes til:Michael IsraelsonGeoforum DanmarkKalvebod Brygge 311780 København VDu kan få yderligere oplysninger ved henvendelse tilMichael Israelson på tlf. 3619 2090 ellerpå mail: michael.israelson@intergraph.comGeoforum Danmark arbejder på landsplan for at fremme den samfundsmæssige nytte afgeografisk information. Geoforum har eksisteret i godt 8 år og har i dag godt 150 privatevirksomheder og offentlige organisationer samt ca. 400 personer som medlemmer.Geoforum har sekretariat hos IDA på Kalvebod Brygge 31 i København. Personalet i sekretariatetbestår af sekretariatschefen på fuld tid og en sekretær/grafiker (30 timer).geoforum.dk91 • januar 200811


Salgskonsulenter indenfor geodataVi har brug for fl ere erfarne salgskonsulenter medlyst og evner til at være en del af en dynamiskarbejdsplads, der arbejder med produktion og salg afgeodata i såvel Danmark som internationalt.Du har et indgående kendskab til geodataområdet,er vant til at begå dig på dette marked og kandokumen tere gode salgsresultater. Du bliver en delaf et team med et højt aktivitetsniveau i et resultatorienteretmiljø, hvor der er fokus på gode løsningerog hvor vi prioriterer den enkelte medarbejdersfortsatte udvikling.De primære opgaver bliver salg af:- DTM Danmark, den landsdækkede digitalehøjdemodel,- Pictometry, digitale skråbilleder,- BlomInfos landsdækkende ortofoto,- BlomInfos landsdækkende 3D bymodelVi har brug for åbne og udadvendte personer, derer engagerede, initiativrige og som kan bevareover blikket i en hektisk og spændende hverdag.Salgskonsulenterne får reference til vores markedschef.Den uddannelsesmæssige baggrund kan væreingeniør, geograf, landinspektør, arkitekt eller andenrelevant uddannelse, men det væsentligste er at duhar en kundeorienteret, kvalitetsbevidst og fl eksibelindstilling.Tiltrædelse snarest.Kontakt Jesper Rye Rasmussen ellerKristian Skak-Nielsen på 70 200 226Ansøgning kan sendes til:BlomInfo A/SMasnedøgade 202100 København ØEller jrr@blominfo.dk / ksn@blominfo.dkProjektledelse inden for geodataVores projektledergruppe, der består af et ungt team afingeniører, landinspektører, geografer og geologer, harbrug for to ingeniører, landinspektører eller lignende,som skal indgå i udviklingsopgaver og projektledelsesamt eventuelt faglig support og kundekontakt.Vi forestiller os, at de to nye medarbejdere skal hjælpeos med projektledelse, produktudvikling, support medMicroStation og optimering af teknologien.Ansøgerne bør have kendskab til et eller flere affølgende områder: Kortlægning, fotogrammetri Micro-Station eller 3D visualisering. Gode sprogkundskabervil være en fordel, fordi mange af vore opgaver erudenlandske og vore primære produktionsenhederligger i Indonesien, Ukraine og Rumænien, hvorarbejds sproget er engelsk. Derudover er der dagligtet tæt samarbejde med Bloms selskaber i Norge,Sverige, Finland, England, Polen, Spanien, Italien ogTyskland. Det medfører et tæt samarbejde på tværsaf mange miljøer og kulturer.Vi anvender den nyeste teknologi indenfor produktionaf geodata med brug af højteknologiske digitalekameraer, luftbåren laserscanning og avanceret softwaretil efterbehandling og visualisering. Du vil indgåi projektledergruppen, som også medvirker medudvikling af nye produkter og markedsområder. Dervil være mulighed for at indgå med projektledelsei vore kortlægningsprojekter. Der vil desuden blivemulighed for rejser af kortere varighed bl.a. til voreafdelinger i Europa og fjernøsten.Tiltrædelse snarest.Kontakt Søren Buch ellerKristian Skak-Nielsen på 70 200 226Ansøgning kan sendes til:BlomInfo A/SMasnedøgade 202100 København ØEller sb@blominfo.dk / ksn@blominfo.dkBlomInfo A/S udvikler og fremstiller mange slags digitale geodataprodukter, herunder 3D bymodeller, laserscannedehøjdemodeller, avancerede visualiseringer, ortofotos og skråbilleder. Vi arbejder med såvel danske sommed udenlandske opgaver.BlomInfo A/S er et selskab i Blom Gruppen, der er et af Europas førende firmaer indenfor kortlægning. BlomInfoA/S har søsterselskaber i Norge, Sverige, Finland, England, Polen, Spanien, Italien, Tyskland, Rumænien, Ukraine,Moldavien, Bulgarien og Indonesien.12 geoforum.dk91 • januar 2008


LE34 søger CAD-udvikler og CAD-supporterLE34 arbejder konstant på at udvikle og optimere opmåling og håndtering af data. Derfor søger vi to medarbejdere, der kan supportereog videreudvikle vores CAD-miljø.I dag har vi omkring 100 brugere, der benytter MicroStation og egne udviklede programmer.Begge stillinger vil blive en del af vores IT-udviklingsteam, der udvikler programmer til håndtering af landmålingsdata, integration mellemlandmålingsudstyr og CAD-systemer. Derudover arbejder gruppen også med at løse andre IT opgaver, så som integration til GIS oghar i sin tid været med til at opbygge GPSnet. Gruppen hører til på kontoret i Ballerup, men vi er åbne for at se på andre lokationer foransættelse.CAD-udviklerSom CAD-udvikler vil du i samarbejde med vores IT-udviklingsteamkomme til at stå for den daglige styring, administration og udviklingaf vores CAD- og GIS-miljø. Dette indebærer bl.a.:•••••Udvikling af applikationer indenfor og i til knytning til Microstation(VBA)Udvikling af forskellige applikationer i C#.Net, VB6 og VB.netIntegration mellem vores CAD-produktion og vores GIS-miljøFaglig sparring med udviklerne i LE34s GIS CenterOpsætning og udvikling af databaser, Web-sider mm i forbindelsemed udvikling af applikationerVi forventer, at du• har en relevant uddannelse• kan arbejde i et uformelt miljø• arbejder selvstændigt og er selvdreven med gode samarbejdsevner• har en struktureret tilgang til opgaverne• er engageret og har en åben tilgang til andre menneskerCAD-supporterSom CAD-supporter vil du i samarbejde med vores IT-udviklingsteamkomme til at stå for den daglige styring, administrationog udvikling af vores CAD-miljø. Dette indebærer bla.:••••••Installation og opdatering af MicroStation produkterStyring og konfiguration af MicroStation og plotopsætningerBrugersupport af Bentley produkter hovedsagelig Power-Draft, Microstation, PowerMap og InRoadsDeltagelse i tilrettelæggelse og gennemførelse af størreproduktionsopgaverFølge udviklingen inden for Bentley’s produkter og deltagelsei brugerfora og SIG’erUndervisning af brugere samt udfærdigelse af internebrugervejledningerFrist for ansøgning og ydeligere informationDu er velkommen til at høre mere om stillingen hos Bo Grave på 5131 4280 eller Erik Wirring på 7733 2257Ansøgning sendes til LE34, Energivej 34, 2750 Ballerup, att. Kim Olsen (kbo@le34.dk) senest mandag den 11. februar 2008Landinspektørfirmaet LE34 A/S blev grundlagt i 1919 og i 2004 omdannet fra I/S til A/S. Firmaet har kontorer i Ballerup, Tårnby, Frederikssund,Odense, Århus og Randers. Landinspektørfirmaets forretningsområder består af Skel & Ejendomme, Ekspropriation & Miljø,Landmåling og GIS Centret. Hele koncernen har i dag over 200 medarbejdere.geoforum.dk91 • januar 200813


Nyt fravirksomhederneLANDSDÆKKENDEDIGITALT ORTOFOTO3D BY® er et produkt med megetbrede anvendelsesmuligheder indenforbl.a. kommune- og lokalplanlægning,bygge- og anlægsprojekter,tele sektoren og visualisering af vandstandsstigninger.Scankort A/S lancerer3D-DK® - en 3D-model afDanmark med mangeattraktive siderHvad er 3D-DK®?I foråret/sommeren 2008 vil Blom-Info gennemføre en landsdækkendefotoflyvning med Vexcel UltraCamdigitale kameraer. Billederne skalbruges til at producere BlomInfoslandsdækkende ORTOFOTO DAN-MARK® i høj opløsning. ORTOFOTODANMARK® bliver et kvalitetsproduktder leveres til en attraktiv pris.Lanceringen af BlomInfosORTOFOTO DANMARK® ligger i naturligforlæn gelse af den landsdækkendehøjde model DTM DANMARK®som er pro duceret og leveret tillangt hoved -parten af de danskekommuner i 2007. Det er samtidiget led i en ny produktstrategi hvorBlomInfo fremover i langt størregrad vil producere og eje egne databasermed geodata.ORTOFOTO DANMARK® vil ogsåindgå som en del af den landsdækkende,digitale 3D bymodel 3D BY®,hvor ortofotoet kan draperes på terrænog tage.BlomInfo har omfattende erfaringmed store ortofotoproduktioner. I2007 har vi produceret et landsdækkendeortofoto i Moldavien.For Kort- & Matrikelstyrelsen har viproduceret ortofotos i 10 og 20 cmpixel opløsning dækkende hovedstadsregioneninkl. Bornholm samtkommunerne i det tidligere RingkøbingAmt. I alt indgår der mere end19.000 digitale billeder i opgavernefor KMS.LANDSDÆKKENDE 3D MODELAF DANMARKBlomInfo færdigproducerer i 2008 enlandsdækkende 3D bygningsmodel afhele Danmark. 3D modellen omfattersåvel bygninger som terræn. 3D BY®udnytter de højdeinformationer derer til rådighed i BlomInfos landsdækkende,digitale højdemodel – DTMDanmark®.BlomInfo har i de seneste fem-seksår produceret en lang række detaljeredebymodeller. Den nye landsdækkendeløsning kan endvidere udvidesmed facadefotos i de byer, erer dækket af digitale skråfotos(Pictometry).En arbejdsgruppe under Geoforumer ved at lægge sidste hånd på envejledning om digitale 3D bymodeller,som blev præsenteret på Kortdage2007. Formålet er at fastlægge standarderfor 3D bymodeller i Danmarkdefineret ved forskellige detaljeringsniveauer:3D-1 (klodsmodeller), 3D-2(klodsmodeller med simple tage),3D-3 (som 3D-2 men med tilføjet“tag-udstyr” med specificeret størrelse)og endelig 3D-4, som er detaljeredemodeller med facader, byudstyrm.m.LANDSDÆKKENDE CLUTTER-DATABASE – CLUTTER-DK®CLUTTER-DK® er en database, sombeskriver arealanvendelsen i cellerpå eksempelvis 5x5 m, 10x10m eller anden valgt cellestørrelse.Arealanven delsen er delt op i enrække areal anvendelsesklasser. Derudoverkan der leveres befolkningsdatai form af dag- og natpopulation.Clutterdata kan leveres i forskelligeformater, f.eks. AIRCOM.Den primære anvendelse afCLUTTER -DK® er indenfor planlægningaf mobiltelefonnet, hvor manskal kunne beregne dæmpningen iradiosignalerne. CLUTTER-DK® erogså velegnet til raster-GIS.Oftest vil man vælge også at få leveretden digitale højdemodel DTMDanmark, indeholdende en DTM(digital terræmodel) og en DSM (digitaloverflademodel) eller en DEM(digital elevationsmodel). Disse modellerkan også leveres i AIRCOMformat.3D-DK® er en ny 3D-model, der giverdig mulighed for at betragte hele Danmarkfra enhver tænkelig vinkel medsamtlige bygninger, terræn og fotorealistisklandskab. Med 3D-DK® navigererdu frit henover det danske landskab,ned mellem byens huse og langs denkysttrækning, der har din interesse.Udgangspunktet er en blokmodel,baseret på Scankorts laserskannedepunktsky i kombination med bygningspolygonerfra Kort & MatrikelstyrelsensKort10. I 3D-DK draperes Scankortsortofoto henover vores tilsvarendelandsdækkende terrænmodel.Fordelene ved 3D-DK®?3D-DK® er et oplagt værktøj i forbindelsemed fx byggerier, fredningssagerog borgerhøringer, hvor det ernødvendigt at fremlægge et professioneltog letforståeligt beslutningsgrundlagfor politikere, fagfolk ogbefolkning. På samme måde tilbydervisningsmodellen vigtige data til brugfor analyser af signaludbredelse ogstøjs påvirkning af omgivelserne. Iberedskabssammenhæng kan modellenligeledes være et afgørende værktøj,når risikoen for fx oversvømmelserskal vurderes.Den naturtro visningskvalitet gør detogså muligt at benytte 3D-DK® tilmere kommercielle formål, fx vedfremvisning af salgsejendomme, promotionaf byggeprojekter m.m. Modellensvisuelle kvaliteter kan lige ledesbruges af producenter, der ønskerlandsdækkende kildemateriale til navigationsværktøjer,søgemaskiner o.l.For yderligere information venligstkontakt:Salgsdirektør Laurids R. LarsenTelefon: 20 21 52 25Email: lrl@scankort.dk14 geoforum.dk91 • januar 2008


Nyt fravirksomhederneCOWI’s landsdækkendeluftfotos kommer påGoogle EarthCOWI og Google har indgået enaftale om at bruge COWIs digitaleortofotos på Google Earth. Aftalen giverCOWIs fotos en verdensomspændendeeksponering.COWI og Google har indgået en aftaleom at bruge COWIs landsdækkendedigitale ortofotos (DDO) påGoogle Earth - som er en søgemaskine,der ved hjælp af bl.a. flyfotoskan vise steder overalt på jorden heltned til byer og veje.Aftalen med Google går på at leverebilleder af Danmark med en opløsningpå 25 cm. Det betyder, atdetaljer som bygninger og gadertræder tydeligere frem i forhold tilden opløsning på 40 cm, Googleovervejende har opereret med iDanmark.For de større danske byer er dertale om en opløsning på ned til 10cm - hvilket giver et endnu skarperebillede.Aftalen giver Google et kvalitetsmæssigtløft, mens COWI får et størreud stillingsvindue for sine digitaleortofotos.Behovet for højtopløselige billeder afgod kvalitet er stigende og lige netopden spidskompetence, COWI har.”COWI er blandt de førende europæiskeleverandører af kort og geodata.Forretningsenheden beskæftiger knap500 medarbejdere - heraf 300 i koncernensdatterselskab i Indien. Forretningenhar udviklet sig betydeligt deseneste år, hvor COWI bl.a. har investereti flere fly, digitale storformatkameraerog laserscannere.Yderligere informationDivisionsdirektør Rasmus Ødum,45 97 10 19/21 20 99 62,rao@cowi.dk.Yderligere pressefotos af DDO fås vedat kontakte Tina Grønholdt Hansen,tlf. 63 11 49 07, tgh@cowi.dkCOWI har købt markedetsmest kraftige og effektfuldelaserscannerCOWI har netop opgraderet deresLeica Laserscanner ALS50-II meden dobbelt puls option (MPiA -Multiple Pulses in the Air) således,at der kan udsendes en laser pulsnr.2, før laser puls nr.1 er kommettilbage.Denne funktion medfører, at laserscannerenkan måle med op til150kHz fra større flyvehøjde endtidligere, hvilket bevirker, at der kanbruges en smallere åbningsvinkel forat dække samme område, som igengiver bedre højdedata.En anden fordel er, at punkttæthedenvil kunne fordobles ved visse højderved brug af den nye dobbelt-puls-laser.2PiA optionen er allerede installeretog taget i brug ved en opgave iSydtyskland.Vil du ha’ en nyhedmed i geoforum.dk?Brug denne sektion til atfortælle om nyheder fra dinvirksomhed.Det kan være et nyt produkt,en ny kontrakt, en nymedarbejder, ny...Blot det er en nyhed, er denvelkommen!Hvis du vil have enpå min del se, når vinærmer os deadline, såskriv til Sekretariatet pågeoforum@geoforum.dkAngiv: Virksomhedsnyhed iemnefeltet.Divisionsdirektør i COWI RasmusØdum siger:“Google Earth når ud til mange brugereover hele verden, hvilket giveros en god mulighed for at eksponerevores internationale kortforretning.16 geoforum.dk91 • januar 200816 geoforum.dk91 • januar 2008


Bentley Scandinaviaansætter ny kollegaAnnette Gønget er fratrådt i august2007, og i stedet tiltræder PatrickDonovan.Patrick kommer fra If, hvor han harværet i ni år, de sidste par år somprojektleder.Patrick vil have det overordnede administrativeansvar for Danmark, og hanvil hjælpe jer med bl.a. faktureringsoglicensspørgsmål.Kontakt info:Bentley Systems ScandinaviaTlf: 4541 2525Direkte: 4546 0067E-post: patrick.donovan@bentley.comProdukt nyheder fra BentleyI slutningen af 2007 kom der fleresoftware opdateringer fra BentleySystems, GeoSpatial.Bentley PowerMap XM edition(08.09.04.32)Bentley PowerMap tilbyder sammefunktionaliteter som Bentley Map.Det er designet til brugere som har etønske om:• at udvikle stand-alone 3. part GISapplikationer, som en del af BentleyDeveloper Network.• at implementere et workflow ellerapplikation, hvor du ikke har brugfor avanceret 3D visualisering oganimeringer understøttet af Micro-Station, eller at eksekvere andreBentley applikationer.Denne version af Bentley PowerMaper den første til XM familien.Af andre releases kan bl.a. nævnes:• Bentley ProjectWise GeospatialManagement XM Edition(08.09.04.08)• ProjectWise Connector for OracleXM Edition (08.09.04.21)• Bentley Geo Web Publisher XMEdition - Server Installs(08.09.04.15)• Bentley Geo Web Publisher XMEdition - Client Installs(08.09.04.15)• Bentley Cadastre XM Edition(08.09.04.41)• Og andre…Får at læse mere om disse softwareopdateringer, kan du gå tilwww.bentley.dk, klik på”Releases Q4 2007”.Eller, kontakt Peter Byrn påtlf. 4546 0064.Bentley Map kurserI forbindelse med at Bentley Mapblev frigivet i slutningen af 2007, harvi valgt at fastlægge 3 kurser i 2008.For alle kurser gælder, at det er af2 dages varighed og bliver afholdt iAllerød.Kursus datoer:- 1. april- 11. juni- 26. augustHvis der er interesse, er I velkommentil at kontakte Peter Byrn på tlf4546 0064 eller besøge vores hjemmesidewww.bentley.dk for nærmereinformationer.Bentley Map hos VejdirektoratetBentley Map er allerede en kommercielsucces. Vejdirektoratet harbesluttet at opgradere deres 30 Geo-Graphics licenser til Bentley Map XM.Bentley PowerMap er utrolig let atbruge og er meget enkelt at tilpassebrugernes behov. Der ud over understøtterdet samme XML Feature Modeling(XFM) platform som BentleyMap.geoforum.dk91 • januar 200817


Arrangement i ØstGIS og SundhedGå Hjem møde med Bill Davenhall fra ESRI, USAMandag den 10. marts kl. 15.00 iHos Kort og Matrikelstyrelsen, Rentemestervej 8, 2400 Kbh, NVAnvendelse af GIS i sundheds & hospitalssektorenMed udgangspunkt en række succesfulde implementeringer af GIS i den amerikanske sundhedsog hospitalssektor, vil Bill Davenhall komme med oplæg til diskussion om, hvordan ogmed hvilke resultater geospatiale teknologier kan integreres i en samlet sundheds IT.Kort om Bill DavenhallBill Davenhall er tidligere hospitalsdirektør i USA. I de sidste år har Bill Davenhall været GlobalManager for ESRIs hurtigt voksende GIS/Sundhedsområde. Bill Davenhall har udmærket indsigti Europæiske forhold og drøfter p.t. store GIS/Sundhedstiltag med det Belgiske Sundhedsministerium.Kort & Matrikelstyrelsen og Informi GIS er medarrangører af eftermiddagen.Arrangementet er gratis.Tilmelding sker via www.geoforum.dkBill Davenhall, Global MangerHealth & Human Services Solutions, ESRIBill Davenhall har været ansat som Health and Human ServicesSolutions Manager i ESRI siden 1997. Hans erfaring inden for sundhedsområdetstrækker sig over næsten tre årtier, hvor han har besiddetlederstillinger ved hospitaler, i sundhedsbureauer, har væretansat indenfor sundhedsrådgivning og forskning, ligesom han harerfaring inden for strategiske markedsanalyser og planlægning.Bill Davenhall er en efterspurgt forfatter og taler i forbindelse med enrække emner inden for markedsinformation, demografianalyser baseretpå geografi eller psykologi, samt anvendelsen af Geografiske Informations Systemer (GIS) påsundhedsområdet.Bill Davenhall’s tidligere arbejdsgivere inkluderer fonde, brancheorganisationer inden forsundhed, hospitaler, human service organisationer og private forskningscentre.Bill’s uddannelsesmæssige baggrund er en kandidat grad i sociologi fra University of Kentuckymed hovedfag i medical behavioral science. Herudover har han arbejdet på National Instituteof Mental Health Traineeship (U.S.) i forbindelse med hans arbejde på University of KentuckyMedical Center.18 geoforum.dk91 • januar 2008


Geoforums MødekalenderDATO STED TITEL2008Geoforums strategiske mål frem til 2013 er udsat indtil videreTirsdag 22. januar København Intro til kogebog om WMS, WFS, GML mm.Tirsdag 29. januar Odense De nye kommunale kortsamarbejder – en statusMandag 10. marts København GIS og sundhedTirsdag 1. april København Det digitale byggeriTirsdag 22. april København GeneralforsamlingTirsdag 29. april Vejle GIS-organisering i store virksomhederTirsdag 6. maj København Geografien i de ny registre (Digital tingbog, BBR mm.)Tirsdag 27. maj Århus Workshop om miljødataMan.-ons. 27. - 29. okt. Kolding Kortdage 2008Kongresser og møder 2007DATOTITEL OG STED20082.-3. april Dansk Intergraph Brugerforening, Munkebjerg23.-24. september MapInfo Brugerkonference, Kolding Fjord24.-27. juni 2nd INSPIRE CONFERENCE, København17.-19. oktober Nordic GI Confernce, Fredrikstad, NorgeFor detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: http://www.natur.cuni.cz/gis/eduserv5/geoforum.dk91 • januar 200819

More magazines by this user
Similar magazines