Aktstykket - Folketinget

folketingstidende.dk

Aktstykket - Folketinget

Aktstykke nr. 6 Folketinget 2010-11Afgjort den 28. oktober 2010Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 5. oktober 2010.6a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder om tilslutning til at afholde udgifter til rådgivning, tilsynmv. ved opførelsen ved opførelsen af nybyggeri til Det Danske Universitetscenter i Beijing på 5,6 mio. kr. Udgiften afholdesinden for internationaliseringspuljen på § 19.25.05. Fællesbevillinger.b. Ved Akt. 83 af 14. januar 2010 tilsluttede Finansudvalget sig, at Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklingkunne indgå aftale om opførelse af en bygning til Det Danske Universitetscenter i Beijing.På det grundlag har Videnskabsministeriet aftalt med Industriens Fond, at fonden finansierer byggeriet inden for enøkonomisk ramme på 80 mio. kr. Det er tillige aftalt, at Videnskabsministeriet fungerer som rådgiver for fonden underudarbejdelsen af forprojektet.Videnskabsministeriet indestår over for fonden for, at bygningen lever op til forudsætningerne for gaven, og dokumentererfremdriften i byggeriet som grundlag for fondens ratevise frigivelse via Videnskabsministeriet af gavemidlerne tilbygherren, GUCAS.Det var ved Finansudvalgets godkendelse af Akt. 83 af 14. januar 2010 forudsat, at staten ikke skulle medfinansiereprojektet, men det har vist sig, at opgaven med at sikre og dokumentere, at bygningen opføres i overensstemmelse medforudsætningerne for gaven, herunder den forudsatte byggetekniske kvalitet, forudsætter solide erfaringer med byggerier iKina. Derfor ønsker Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling under forudsætning af Finansudvalgets godkendelseat indgå aftale med et rådgivende ingeniørfirma, som besidder disse nødvendige erfaringer. Der budgetteres med en samletudgift på 4,2 mio. kr. hertil. Heraf finansieres 1,7 mio. kr. inden for fondens økonomiske ramme på 80 mio. kr. De 1,7 mio.kr. doneres til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, som herefter afholder udgiften til det rådgivende ingeniørfirma.Herudover vil der være en række mindre udgifter til advokatbistand og rejser for styregruppen for projektet samt uforudseteudgifter, som ligeledes skal afholdes af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Samlet omfatteranmodningen følgende poster:Ingeniør- og arkitekthonorarer i KinaAdvokatbistandStyregruppemøder i Kina frem til overtagelsesforretningUforudsete udgifterI alt udgifter for VidenskabsministerietDonation fra Industriens FondNettoudgift for Videnskabsministeriet4,2 mio. kr.0,5 mio. kr.0,6 mio. kr.2,0 mio. kr.7,3 mio. kr.1,7 mio. kr.5,6 mio. kr.De samlede udgifter på 5,6 mio. kr. vil blive afholdt af internationaliseringspuljen under § 19.25.05. Fællesbevillinger.Internationaliseringspuljen er blevet oprettet i henhold til globaliseringsaftalerne og indeholder midler, der er afsat til etab-BD000612


2leringen af et dansk universitetscenter i Kina. Udgifterne vil blive afholdt i byggeperioden, dvs. i årene 2010 til 2013. Derer ikke forudsat en medfinansiering fra universiteterne i forbindelse med byggeriet til Det Danske Universitetscenter.c. Aktstykket forelægges nu, således at Industriens Fond snarest muligt kan iværksætte den planlagte arkitektkonkurrence.d. -e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at afholde udgifter til rådgivning, tilsyn mv. ved opførelsenved opførelsen af nybyggeri til Det Danske Universitetscenter i Beijing på 5,6 mio. kr. Udgiften afholdes inden for internationaliseringspuljenpå § 19.25.05. Fællesbevillinger.f. Finansministeriets tilslutning foreligger.København, den 5. oktober 2010Til Finansudvalget.CHARLOTTE SAHL-MADSEN/ Connie BarfodTiltrådt af et flertal i Finansudvalget den 28-10-2010 (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlem,der stemte imod andragendet)

More magazines by this user
Similar magazines