DFM præsentation 9. marts 2006 (233 KB) - Dansk Facilities ...

dfm.net.dk

DFM præsentation 9. marts 2006 (233 KB) - Dansk Facilities ...

Dansk Facilities Management netværkPræsentation


Facilities Management - hvad er det?• Facilities Management understøtter kerneforretningen• Med Facilities Management varetages alle sekundære funktioner i envirksomhed – funktioner som bygningsdrift, IT, postomdeling, kantineog lignende.– Disse funktioner skal varetages ud fra et helhedssyn og FacilitiesManagement er en ledelsesdisciplin til at styre alle de funktioner, der førstbemærkes, når de ikke fungerer.• Facilities Management understøtter rammerne om medarbejdernesprimære opgaver og giver dermed medarbejderne de bedst muligebetingelser for at udføre det daglige arbejde.– Med Facilities Management synliggøres, hvilke processer der kanoptimeres, og hvordan det gøres bedst muligt.• Facilities Management er situationsbestemt og giver den nødvendigefleksibilitet, så virksomheden altid er på forkant med udviklingen.– Det gælder uanset, om der skal optimeres i ydelser, antal kvadratmetereller udviklingen går i den anden retning og fordrer udbygning afpersonalegoder, etablering af hjemmearbejdspladser, nye mødefacilitetereller en café til medarbejderne.


Faktorer der stimulerer FacilitiesManagement - Baggrunden for FM som arbejdsområdeTotaløkonomiPersonalereduktionerOptimering afløsningerRationaliseringForenklingCAD/CAFMpc-løsningerNetværk, LAN, WANInternetElektronisk post m.v.Informationsteknologi ITOmkostningerved fejltagelserGlobalkonkurrenceFMCore BusinessMaximere investeringerOutsourcingBusiness Process ReengineeringTotal Quality ManagementBenchmarkingMedarbejderforventningerStigendeomkostningerfor arealerIntelligente arbejdspladserDelte arbejdspladserCAFM - space managementKundefokusKomfortMiljøKvalitetForbedringer, TQM, BPR


FM definitionerFacilities Management er organisering og forvaltning af de fysiske rammer for envirksomhedIntegration af organisation og mennesker, bygninger og arbejdsmiljø samtinformations-teknologiDFM 1995Facility management is a profession that encompasses multiple disciplines toensure functionality of the built environment by integrating people, place,process and technologyFM is the integration of processes within an organization to maintain anddevelop the agreed services which supports and improve the effectiveness ofthe primary activitiesCEN/Dansk Standard, dec. 2005Facilities management - "the process by which an organization deliversand sustains support services in a quality environment to meetstrategic needs."Centre for Facilities ManagementIFMA


Facilities Management som ledelsesdisciplin• Ved at anvende Facilities Management som en ledelsesdisciplin sikresden nødvendige opmærksomhed på området.• Det giver fokus på alle de faktorer, der påvirker det daglige arbejde.Faktorer som støtter optimalt op om kerneforretningen, og som erintegreret i de økonomiske og strategiske forhold, der er gældende ivirksomheden.• Facilities Management sikrer en systematik, der har effekt for denenkelte virksomhed og dens bundlinje.• Det er paraplyen over en række discipliner i virksomheden, der kanomfatte forhold som for eksempel vedligehold af bygninger, drift afIT- og televærktøjer og kantinedrift.• Facilities Management har gennem mange år været en anerkendtledelsesfunktion uden for Danmarks grænser.• Resultaterne, der er opnået med Facilities Management, har ganskenaturligt bidraget til stadigt stigende fokus på området – også iDanmark.


Mange brancher repræsenteret• Dansk Facilities Management - netværk blev etableret i1991 og har i dag 130 medlemmer.• Medlemmerne er spredt ud over hele Danmark og er i vidtforskellige virksomheder og brancher – fra facilitiesmanagers i private virksomheder, entreprenørvirksomheder,rådgivere og leverandører til offentligevirksomheder og institutioner.• Denne brede sammensætning af medlemmerne giver godmulighed for at etablere netværk i netværket, hvor derudveksles erfaringer og diskuteres konkreteproblemstillinger – se den komplette medlemsliste påwww.dfm-net.dk


Aktiviteter hele året• I løbet af året afholdes en række møder og konferencer –ofte i samarbejde med andre faglige netværk.• Møderne beskæftiger sig med alt fra kontorindretning tiljuridiske forhold ved outsourcing.• Derudover bruger medlemmerne hjemmesiden aktivt. Herer der adgang til artikler og nøgletal, der kan bruges iarbejdet med Facilities Management.• Hvert år samles medlemmerne desuden til en stor to-dageskonference, hvor der sættes perspektiv på FacilitiesManagement af oplægsholdere fra ind- og udland.


DFMHåndbog i FacilitiesManagementPer Anker JensenUdgivet i 2001ArbejdsrummetKaren MosbechUdgivet i 2003


Håndbog i Facilities Management - Indhold :• Indledning• Introduktion til FMDefinition af FM - Baggrunden for FM somarbejdsområde - Udviklingen af FM som fagområde -Karakteristiske FM-værktøjer - Markedet for FM -FM-forhold af særlig betydning i Danmark• Ledelse og organisationFM og virksomhedens organisation - Outsourcing -Kvalitetsstyring af serviceydelser - Kvalifikationer ogudvikling i FM-funktionen• ØkonomistyringFM i virksomhedens samlede økonomistyring - Internhusleje - Økonomistyring i FM-funktionen -Benchmarking og nøgletal• Strategisk planlægningEjendomsstrategier - Tilpasning afejendomsporteføljen til organisationen -Investeringsanalyser og totaløkonomi -Bygherrefunktionen - Vedligeholdelsesstrategier -Anlægs- og vedligeholdelsesplanlægning -Bygningsvurdering og klassificering - Risikostyring.• Space ManagementArealer - Tilpasning mellem de fysiske rammer ogorganisationen - Arbejdspladsindretning• EjendomsdriftVedligehold - Forsyning - Renhold - Fælles drift -Faste ejendomsudgifter.• ServicesVagt og security - Reception og omstilling - Postservice- Data-infrastruktur - Kantine -Andre services.• IT og kommunikationstekniologiIT som FM-arbejdsområde - IT-baserede FM-værktøjer- Intelligente bygninger• Miljø og arbejdsmiljøByggeri og miljø - Miljø- og energiledelse - Indeklima- Arbejdsmiljø og skærmarbejde• FM i Danmark og internationaltFM i Danmark - FM internationalt - FM i fremtiden• Ordforklaringer• Stikordsregister


Facilities ManagementFinansiel/administrativforvaltningInvesteringsforvaltningArealforvaltningDriftsforvaltningServiceforvaltningMålsætningEje/lejeForrentningStrategiMarkedsstrategiØkonomisk StrategiJuridisk StrategiTeknisk StrategiMiljøstrategiImage strategiKøb & SalgNybygningNedrivningModerniseringFinansieringBudgetterRegnskaberSkatterErfa-tal/BenchmarkingForsikringKontrakterInd-/udlejningStrategiskelangsigtet karakter, politikker,strategier for udvikling afejendomsportefølje ogsupportfunktioner i f.t. virksomhedensoverordnede strategier, målsætningerog strukturelle ændringer iomverdenenSpace ManagementAreal udnyttelseIndretningerlokalerarbejdspladsFlytningerInventarTaktiskeplanlægning af konkrete ændringeri ejendomsporteføljen ogsupportfunktioner - tilgodesepolitikker og strategier samttilpasning til konjunkturbetingedeændringer etc.DFM opdelingVedligeholdTerrænBygning udv.Bygning indv.Bygningsinstall.InventarForsyningVarmeElVandAfløbRenovationRenholdUdv. terrænUdv. BygningIndvendigVinduespoleringFælles driftDriftspersonaleMaterialer og materielEkstren serviceEkstern konsulentassistanceProjekter/entrepriserITDatanetTelefonIT-værktøjerInternetSikkerhed & VagtArbejdsmiljøKantineReceptionIntern postKopimaskinerBilerRejserOperativeden daglige drift afejendomme ogsupportfunktionerm.h.p- bedst muligopfyldelse afvirksomhedensbehov i h.t. aftalteserviceniveauer


Direktion ogtopledelseMatrix over FM opgaverLedelsesopgaverProjekt opgaverStrategisk•Mission•Forretningsplan•Økonomisk strategi•Investeringsanalyse•Ejendomsbeslutninger•Lokale strategi•Rammeplaner•Arbejdsplads- og it-strategi•Strategiske studier•Ejendomsanvendelse•Virksomheds standarder•FM operationel struktur•Virksomhedsresuméer (tilledelsen)Taktisk•Virksomhedsstruktur•Indkøbs politik•Beskrive standarder•Udviklingsplaner•Ressourceoptimering•Budget•Kontrol af database•Guideline dokumenter•Projektprogrammering•FM Job beskrivelse•Prototype Budgetter•Database strukturOperationel•Definere serviceniveau•Kvalitetskontrol•Arealfordeling•Anlægsarbejder•Implementeringsprocesser•Audits•Krisesituationer•Vareindkøb•Ombygninger•Lager•Ind- og fraflytning•MøblerKilde: Facilities Management and the business of spaceby Wes McGregor and Danny Shiem-Shin Then


Om DFM-nøgletalForeningen DFM-nøgletal er stiftet 31. januar 1996 af interessenter blandtmedlemmer i foreningen DFM-netværk ud fra ønsket om at skabe enselvstændig organisatorisk ramme for arbejdet og udviklingen mednøgletal.Foreningen DFM-nøgletal har til formål at indsamle, bearbejde ogudgive nøgletal for driftsområderne: Vedligehold, Forsyning, Renhold,Fælles drift og Faste ejendomsudgifter inden for ejendomsvirksomhedog beslægtede virksomheder, således at disse nøgletal kan dannegrundlag for benchmarking m.v. blandt foreningens medlemmer.Foreningen drives som en non-profit virksomhed for at skabenytteværdi og værditilvækst for medlemmer og samfundet i sin helhed.Foreningen støtter endvidere Dansk Facilities Management –netværk’s virke og udvikling.


Internationalt samarbejde• Nordic FM er et netværk af private virksomheder, offentligeinstitutioner, undervisning og forskning samt brancheorganisationer iFinland, Sverige, Norge, Island og Danmark.• Fra formålsbeskrivelsen:– This Nordic network has been established to promote a common Nordicdevelopment within the area of Facility Management.– The network shall contribute to increase value creation in core businesses, toincrease quality and to make the operation of buildings and real estate moreefficient, focusing on the users.– Nordic FM has its basis in the development of FM in Europe as well asglobally, recognising that the Nordic countries already have a leadingposition internationally within particular fields of managing, operating andmaintaining real estate.• EuroFM, hvor DFM er medlem og medstifter – samarbejde på tværs iEuropa, herunder årlig europæisk konference


DFM aktiviteter – bl.a.:• DFM arbejdsgrupper - fokusområder• Samarbejde med DFM nøgletal,Bygherreforeningen m.fl. – videndeling ogformidling• Driftsherreprisen m. BoligfondenKuben –gode eksempler indenfor FM• DFM konferencer, seminarer, gå hjem møderog øvrige arrangementer – formidling afviden og resultater


Bliv medlem af DFM-netværkHvad får jeg/min virksomhed ud af at være medlem?DFM-netværk er det eneste forum for FacilitiesManagement i Danmark og DFM-netværk samler viden framere end 100 større danske virksomheder til gavn for allenetværkets medlemmer.• Derudover kan du/din virksomhed hente information på enaktuel og opdateret hjemmeside, og du/din virksomhedbliver inviteret til at deltage i møder, konferencer,seminarer og virksomhedsbesøg.• Som medlem får du/din virksomhed desuden håndbogen iFacilities Management af Per Anker Jensen


Medlemskab• Et medlemskab giver adgang til nyeste viden og erfaringerfra ind- og udland og inspiration til at bruge FacilitiesManagement aktivt i virksomheden.• Medlemskab for virksomheder: 6.000 kr. årligt. Personligtmedlemskab: 1.500 kr. årligt.For yderligere information kontaktDFM-netværk sekretariatetEmail: dfm-net@teknologisk.dkTelefon: +4572202262


FM NYT er et nytinitiativ udgivet iforbindelse med DFMkonferencen 2006

More magazines by this user
Similar magazines