Download som PDF - CO-industri

co.industri.dk

Download som PDF - CO-industri

D I o g C O - i n d u s t r i m e n e rDen danske klimapolitik må ikke ramme danske virksomhederskonkurrenceevne og deres beskæftigelse.Danmark skal nå sit reduktionsmål ved økonomisk og miljømæssigfornuft ved anvendelse af de fleksible mekanismerog indenlandske reduktioner.Der er fortsat behov for forskning og udvikling i renereteknologi.Der bør ske en målrettet indsats fra statens side for at modnemarkedet for de fleksible mekanismer.Der bør etableres en klimafond, som kan understøtte dendanske miljøindsats bl.a. ved at modne markedet for defleksible mekanismer.Dansk miljøbistand til udviklingslandene bør fremover haveet væsentligt fokus på CDM-projekter.Der bør etableres et klima-kontaktudvalg mellem erhvervslivetog de danske myndigheder.projekter. Det vil fremme investeringeri bæredygtig teknologi i udviklingslandene.Endelig er der behov for et tæt samarbejdemellem danske myndigheder ogerhvervslivet om implementeringen afklimastrategien for at sikre den bedsteog mest hensigtsmæssige udnyttelseaf Kyoto-protokollens fleksible mekanismer.Til det formål bør der etablereset kontaktudvalg mellem erhvervslivetog de danske myndigheder. I en opbygningsfaseaf den nye klimapolitik vildenne tætte dialog være helt afgørendefor at skabe den nødvendige fremdriftog indretning af klimapolitikken.Eksempelvis er det med indførelsenaf EU’s kvotedirektiv afgørende, at dekvoteomfattede virksomheder ikke stillesringere end deres konkurrenter i deøvrige EU-lande, ligesom rammerneomkring JI, CDM og kvotekøb også børfølge en erhvervs- og miljødagsorden.9

More magazines by this user
Similar magazines