Download som PDF - CO-industri

co.industri.dk

Download som PDF - CO-industri

De fleksible mekanismerKvotehandel, Joint Implementation ogClean Development Mechanism vil værede centrale elementer i fremtidens internationaleklimapolitik.Der er tale om et nyt indsatsområde, hvorreglerne endnu ikke er fastlagt i detaljer.Samtidig har miljøministrene i EU vedtaget,at handel med kvoter fra 2005 skalvære et centralt element i EU’s bestræbelserpå at reducere udslippet af drivhusgasser.Store energibrugere skal herigennemhave adgang til at handle med kvoter,og det er tanken at udvide systemettil at omfatte JI- og CDM-kreditter.Danmark og andre lande står i et dilemma.Man ønsker i stigende grad atbenytte sig af de nye grønne markedsmekanismer,men der findes endnu ikkeet internationalt marked, som kan få dethele til at fungere. CO 2 -kreditterne fraJI- og CDM-projekterne kan således ikkeumiddelbart afsættes på markedet.Det betyder, at der må en proces i gang,hvor de første større indkøb af JI- ogCDM-kreditter sker på basis af offentligeindkøb, da kun få private aktører er istand til at gennemføre projekterne pånuværende tidspunkt, hvor systemet ernyt og ikke færdig etableret.Når et egentligt kvotemarked fungerer,vil det skabe større sikkerhed omkringprojekterne. Derudover vil kreditternefra JI- og CDM-projekter i stigende gradkomme til at ligne egentlig kvotehandel.Dette skyldes ikke mindst sammenkoblingenaf den EU-interne kvotehandelmed JI og CDM.15

More magazines by this user
Similar magazines