Download som PDF - CO-industri

co.industri.dk

Download som PDF - CO-industri

DANSKE ERFARINGER MEDKVOTEHANDELSiden 1999 har danske el-producentermed udledninger af CO 2 over en vis minimumsgrænseværet omfattet af kvoter.Det betyder, at elselskaberne hvertår har modtaget en CO 2 -kvote, derangiver den mængde i tons CO 2 , somde må udlede i det følgende år. Kvotener blevet tildelt af staten og er gradvistblevet reduceret for at mindske udslippetaf CO 2 . Den samlede CO 2 -kvote forde store danske el-producenter er såledesblevet reduceret fra 23 mio. tons i2000 til 20 mio. tons i 2003. Størrelsenaf kvoten tager udgangspunkt i denenkelte virksomheds CO 2 -udledning iperioden 1994-98. I det danske kvotehandelssystemhar el-producenternemodtaget CO 2 -tilladelserne gratis.DEFINITION AF KVOTEREU’s kvotehandelsdirektiv arbejder medto centrale begreber. Det ene er drivhusgastilladelser(permits), som en virksomhedskal indhente til alle anlæg, der eromfattet af ordningen. Det andet begreber drivhusgas-kvoter (allowances),som giver virksomheden ret til at udledeen bestemt mængde drivhusgas (målt itons CO 2 -ækvivalenter).Myndighederne i de enkelte medlemslandeudsteder drivhusgastilladelserne,der forpligter virksomheden til ikke atudlede mere CO 2 , end den har kvotertil. Med tilladelsen følger en pligt forvirksomheden til at overvåge og rapportereudledningerne til myndighederne.Mens tilladelsen er knyttet til et bestemtanlæg eller anlægsområde, kan kvoternehandles frit. Myndighederne vil hvertår tildele virksomhederne et bestemtantal kvoter. Kvoterne kan handles mellemvirksomhederne, hvis de ønsker det.Dog skal virksomheden mindst råde overet antal kvoter, der svarer til den faktiskeudledning. Hvis den ikke har tilstrækkeligtmed kvoter til at dække de faktiskeudledninger, når regnskabet årligt gøresop, vil virksomheden blive idømt bøder.DET EUROPÆISKEKVOTEHANDELSSYSTEMMed Danmarks tiltrædelse af det europæiskekvotehandelssystem vil ikkealene danske el-producenter men ogsåenergiforbrugende virksomheder indenfor udvalgte brancher blive omfattetaf kvoter. Det bliver op til de enkeltemedlemslande at fordele kvoterne forperioden 2005-2007. De nationalehandlingsplaner skal godkendes afEU-kommissionen. Hvordan antallet afkvoter i de respektive virksomheder vilblive tildelt, er endnu ikke afklaret af dedanske myndigheder.I det europæiske kvotehandelssystemskal kvoterne fastlægges for en 5-årigperiode ad gangen. Den første periodeomfatter dog kun årene 2005-2007.EU-kommissionen foreslår, at kvoternevil blive uddelt gratis i perioden 2005-2007, hvorefter 10 pct. af kvoterne kanauktioneres til de kvoteomfattede virksomheder.Der åbnes dog for, at kvoterfra foregående perioder kan opspares19

More magazines by this user
Similar magazines