Download som PDF - CO-industri

co.industri.dk

Download som PDF - CO-industri

og benyttes i de efterfølgende 5-årigeperioder.Europa-Parlamentet ønsker tilsyneladende,at en del af kvoterne skalauktioneres allerede i første periode(2005-2007) og i den følgende periode(2008-2012). Direktivet skal igennemEuropa-Parlamentet igen, inden det endeligtkan vedtages i Rådet og træde ikraft i 2005.Det forventes, at der i kraft afKyoto-mekanismerne vil opstå etinternationalt marked for CO 2 -kvoteruden for EU, og at kvoterne vilblive handlet som værdipapirer pålinje med andre værdipapirer, derhandles internationalt. Der er alleredeigangsat internationalt standardiseringsarbejde,der skal sikresammenlignelighed mellem forskelligekvotemarkeder.Kvotehandelssystemet vil fungere påden måde, at de enkelte virksomhedertildeles et antal kvoter. Kvoterne brugesderefter som betaling til myndighederfor virksomhedens udslip af CO 2 . Detindebærer, at virksomhedernes udslipskal måles, rapporteres og verificeres efterretningslinier, som EU-kommissionenfastlægger.Hvis en kvoteomfattet virksomhedudleder mere end den mængde, denhar kvoter til, udløser det en bøde på40 EUR pr. tons CO 2 i 2005-2007 og100 EUR pr. tons CO 2 i 2008-2012.Virksomheden forpligtes endvidere til aterhverve de kvoter, der svarer til kvoteoverskridelsen.HANDEL MED KVOTEREU’s kvotehandelsdirektiv vil skabe etindre marked for handel med kvoter iEuropa. I første omgang vil handelen iEU være forbeholdt handel med CO 2 -kvoter, men kvotemarkedet kan senereudvides til at omfatte andre drivhusgasser.Det er i første omgang virksomhederinden for el- og varmeproduktion, stål-,cement-, glas-, tegl-, papir- og papproduktion,der bliver omfattet af kvotehandelsdirektivet.Dog er det besluttet iEU, at de enkelte medlemslande kan udvidemed flere sektorer og drivhusgasserfra 2008.Der gives mulighed for i perioden 2005-2007 at undtage visse virksomhederfra kvotehandel. Det gælder dog, at devirksomheder/anlæg, som midlertidigtikke omfattes af kvoter, er underlagt andenregulering af deres udslip af CO 2 .Kvotehandel mellem EU-lande er endnuikke begyndt, idet handelen først formeltkan starte i 2005. Derimod er derallerede opstået en række private børser,der via nettet formidler kontakt mellemvirksomheder, der ønsker at købe ellersælge CO 2 -kvoter, der er fremkommetvia JI- OG CDM-projekter.20

More magazines by this user
Similar magazines