Download som PDF - CO-industri

co.industri.dk

Download som PDF - CO-industri

E K S E M P L E R P Å J I -O G C D M - P R O J E K T E RVedvarende energi: Vindenergi,solenergi, biomasse, biogas,geotermiKraft/varme-produktion: Energieffektiviseringpå udbudssidenved hjælp af ny teknologi,bedre transmission og distribution,bedre fjernvarmeEnergieffektivisering på efterspørgselssiden:Bedre isoleringog energiregulering af beboelsesejendommeog industribygningerSinks (projekter der fjernerdrivhusgasser fra atmosfæren,eksempelvis skovrejsning)i industrialiserede lande, mens CDMprojekterkan gennemføres i udviklingslandene.En anden vigtig forskel på JI- og CDMprojekterer, at CDM-projekter kangenerere CO 2 -kreditter fra år 2000,mens de reduktioner, som et JI-projektmedfører, først tæller fra 2008. Derforopnås kreditter fra JI-projekter først fraår 2008.For at det skal kunne betale sig at gøreet projekt til et JI- eller CDM-projekt,skal projektudvikleren med andre ordkunne forudsætte, at fortjenesten vedsalget af de tilvejebragte CO 2 -kreditterer større end omkostningerne ved atlade sit projekt registrere og gennemføresom et JI- og CDM-projekt (transaktionsomkostningerne).Dette regnestykke kan først gøres op,når man både kender de transaktionsomkostninger,der er forbundet medJI- og CDM-projekter, og prisen på CO 2 -kreditter. Som nævnt ovenfor kendesmarkedsprisen på CO 2 -kreditter ikke, ogprognoserne er forbundet med betydeligusikkerhed.Omkostningsniveauet er vanskeligt atfastsætte af flere årsager: For det førsteer regelsættet og praksis for JI- ogCDM-projekter ikke endeligt fastlagt.Der findes endnu ingen endeligt afsluttedeJI- eller CDM-projekter. For detandet vil omkostninger skønsmæssigtvariere en del afhængig af projekttypeog i hvilket værtsland, projektet gennemføres.Regeringen anslår i Klimastrategienfra februar 2003, at niveauet forde ekstra omkostninger ligger mellem700.000 kr. og 2,8 mio. kr. pr.projekt.Det vurderes dog, at for de flesteprojekter vil den værdi, som JI- ogCDM-projekter tilvejebringer, udgøremellem 5-15 pct. af den samlede projektinvestering.Det virker attraktivt,men vurderingen er forbundet med enstor usikkerhed, idet den afhænger afomkostningerne og af markedsprisen påCO 2 -kreditter.23

More magazines by this user
Similar magazines