Tiger på spring og Drage i skjul

radiograf.dk

Tiger på spring og Drage i skjul

Skrevet i samarbejde med Overlæge Karen Damgaard af CT projekt radiograf Tina Bock-Pedersen, Rigshospitalet.Tigerspring og Drage i skjulLidt om MDCT af børn og ALARA-princippetHvorfor nu denne pudsige biograftitelsom overskrift på et indlægom multidetektor CT af børn idette blad?Jo – i titlen ligger, at med indførelsenaf multidetektor CT (16,32, 64, 256 detektorsystemer) harCT-skanningen af børn oplevet ettigerspringog dragen i skjul erer dosisbetragtninger, indikationerog protokoller.Den givne røntgendosis ved CT hari mange år været den begrænsendefaktor for mere udbredtCT-skanning af børn.Alle er bekendt med børns øgedestrålefølsomhed og den forventedelange levetid til udvikling afstråleinducerede skader. Derforskal ALARA princippet omtales ogsammenholdes med den ovenståendeoverskrift. ALARA er forkortelsenfor as-low-as-reasonableachievableog med dette forståsanvendt mindstemåls princip forstråledosis ved CT-skanning afbørn. Heri ligger, at hvor dosis kanreduceres gør man det – det erogså oplagt, at non-ioniserendeundersøgelser skal erstatte ioniserendeundersøgelser, hvis mankan opnå samme diagnostiskeinformation og uden større ulempeeller risiko.ALARA stråledosisprincippetburde også hedde as-low-asreasonable-achievablet-riskpricipved – udover stråledosisindkalkulere risikoberegning vedundersøgelsen.Børn under 3-4 år kan ikke koopereretil længerevarende undersøgelsersom MR og angiografi.Generel anæstesi og sedation erikke uden risiko, og risikoen forbarnet som helhed reduceres, hvorundersøgelser kan udføres udendette. Subsekund MDCT undersøgelserudføres på så kort tid, at deallerfleste børn kan skannes entenhelt uden eller blot med ganskemild sedation og generel anæstesianvendes sjældnere og sjældnere.Hermed kan MDCT væreat foretrække frem for MR, sompga. skantiden meget ofte kræverikke blot sedation, men generelanæstesi. Ultralyd skal og bliveranvendt, hvor den kan i abdomen,på hals og i bløddele – menultralyd tillader ikke vurdering afmediastinale strukturer, lungeparenkymog pleura i optimal grad ogkarforhold kan være vanskelige atbedømme.ALARA kunne også ønskes atvære forkortelsen for as-lightningas-reasonable-achievable– altsåså multiinformativt i en enkeltundersøgelse som muligt. Ifortsættelse af de to ovenfor beskrevneprincipper om stråledosisog risiko, kan man i tilgift med enenkelt få sekunders MDCT medanvendelse af intravenøs kontrastfå informationer om bløddele ogorganer, lungeparenkym, knoglerog angiografiske forhold.MDCT udfører isotropiske snit påultrakort tid med en dosismodulation,der tilpasses det enkelte barnog den diagnose, der skal belysesmed mulighed for at lave reformationeri alle planer og separatfremstilling af kar i arteriel ogvenefase på en for børnene megetlidt risikofyldt metode og enstråledosis der opfylder ALARAprincippet om acceptabilitet.Som illustration af dette vises CTskanningenaf et 1 døgn gammeltbarn, der inden fødslen havde fåetpåvist en stor tumorproces i denene balde og hvor forløsningenblev planlagt efter dette ultralydsfund.En sådan medfødt tumor ibalden er stort set altid godartetmed indehold af mange forskelligevævskomponenter. Den kan udgåbåde fra det præsakrale områdeeller det lille bækken. Tumorskal fjernes hurtigt efter fødslenog fjernes komplet, idet efterladttumorvæv senere hen kandegenerere og blive malignt. I denpræoperative planlægning er detvigtigt at kende tumors præcisestørrelse og udgangspunkt, karforsyningentil tumor og relation tilbækkenorganerne.Medfølgende billeder viseren lille nyfødt patient med ensådan tumor i balden, og hvorCT-skanningen er udført med ammemælksom eneste beroligendemiddel. Barnet har en i.v. adgangvia en neo-venflon i foden (25g)og der er givet 1½ ml kontrast/kglegemsvægt (4½ ml visipaque, 350mg jod/ml). Skanningen er udførtpå 3 sekunder, snittykkelsen er 3mm og reformationerne er udførtsåledes, at karforsyningen til tumorer fremstillet. Tumorstørrelseni det lille bækken og ud i baldener tydelig og den kirurgiske2 døgn gammelt barn med tumor ud i højre balle 18.09.068R A D I O G R A F E N O k t o b e r 2 0 0 7


Skrevet i samarbejde med Overlæge Karen Damgaard af CT projekt radiograf Tina Bock-Pedersen, Rigshospitalet.Axiale snit af teratom3D-rekonstruktion af teratomOperationsplanlægning påsagital reformation.planlægning kan gennemføres.Barnet er, fordi tumor forsynesmed kar, fra højt i det lille bækkenopereret både via en adgangabdominalt samt en frilægningaf tumor nedefra gennem balden.Det postoperative resultat er ogsåvist og barnet er i dag 1 år efter ivelbefindende.Scan parametere:Dosis: + mA modulation og støjreducerende filtre. 120kV, max.50mA (mA modulations) ved 0,5sek.rotationstidDetektor konfiguration 32 x 0,5.Rekonstrueret til 3mm, i axial/coronalog sagittal plan (MPR/ MIP).Samt 3D.I.V.kontrast: Håndsprøjtet vedet ensartet flow. I alt 4.5mlOmnipaque 350mgI/mlSedation: AmmemælkLejring: indhyllet i egen dyne.Gerne på madras af krøyer kuglerder kan formes efter barnet.Konklusion: en utraumatiskundersøgelse for barn og forældre.Med høj diagnostisk værdi, vedmindst mulig dosis.Sådant ender detd. 20. september 2006– og når enden er god,er alting godt1På Rigshospitalet modtager vimange børn til udredning/behandling.Radiologerne beslutterhvilken radiologisk/diagnostiskundersøgelse der bedst vil belysediagnosen. Når vi følger ALARAprincippet og har en 64MSCT tilrådighed, er det fuldt forsvarligt atCT scanne børn.Hvad er radiografens ansvar/opgave?Alt det ovennævnte.· Venflon skal anlægges på børneafdelingen.· Dosis (begrænsning), scanprotokol/ teknik samt billedbearbejdning· Lejring, er altafgørende for engod scanning. Hvis lejringen er’tryg’ og varm for barnet, kan detvære medvirkende til at man undgårsedation/generel anæstesi.· Sedation – uden medicin/tube!Hvis det drejer sig om helt småbørn, er amning ideelt (evt.flaske).Lidt større børn kan man forsøgsvisscanne omkring barnetssovetider. Børn mellem ca.1-4 år,kan have brug for let ’sovemedicin’i form af chloralhydrat i numsen.Børn fra 5 år og op efter, kan oftemedvirke uden sedering.Vi snakker os til at barnet medvirker,idet vi kan love, at der ikke ernoget der gør ondt! ( juhuu, venfloner anlagt på børne afdeling).Forældrene kan være i rummetunder scanningen, som afvikles påunder 10 min. Den reelle scantidpr. helical er langt under 10 sek.Et sidste eksempel på enALARA børne CT scanning.Et barn på 2 måneder. Født sundog rask. Ved 7 ugers alderen fårbarnet respirationsproblemer ogindlægges på det lokale sygehusobs. astma. Efter nogle dage erdet tydeligt, at det ikke drejer sigom astma, men muligvis om enhjertefejl, hvorefter barnet overflyttesakut til Rigshospitalet.Hjerte-børne lægerne mener udfraklinik og UL, at der formentligt ertale om ALCARPA (Abnormal LeftCoronary Artery From PulmonaryArtery) . Sidst man så et barn medALCARPA var for ca. 1,5 år siden!ALCARPA er medfødt og barnetkan leve godt de første ca. 8 uger,hvorefter det udvikler tegn på hjerteinsufficiens.Dette skyldes, atdet pulmonale tryk i a. pulmonalisfalder ved denne alder. I stedet forat pumpe blod ud i venstre coronarkar, vil der i stedet være tilbageløb,og derved kan der komme etinfarkt i hjertemusklen – stærkhjerteinsufficiens.Diagnostik blev tidligere stillet vedKAG (coronar angio grafi) i G.A.CT scanningen var et velovervejet’forsøg’.O k t o b e r 2 0 0 7 R A D I O G R A F E N 9


Skrevet i samarbejde med Overlæge Karen Damgaard af CT projekt radiograf Tina Bock-Pedersen, Rigshospitalet.Pga. indikationen, pulsation frahjerte + aorta valgte jeg at scannemed EKG gating.Barnet er 8 uger og vejer 5 kg – såher er tale om små strukturer!120kV, 140mA, 0,35 sek.rotationstid,puls 148! 15ml Visipaque320mgI/ml ved flow 1ml/sek vedauto injektor.1. Barnets puls var ikke under145 og nogen gange helt optil175! Kunne scanneren virkeligscanne ved så høj en puls?Scannerprouducenten sagde„Ja”. Og det var korrekt!2. Barnet kunne ikke holde vejret.Sov fredeligt på ammemælk ogkrøyerkuglemadras.3. Hvilken dose og kontrastmængde skal man vælge? Manhar kun et forsøg. Man kan ikkerescanne et barn med gatingpga. dosen.Scanningen var en succes, dader var en tydelig diagnose.Udfra billederne var det muligt atplanlægge operation, så kirugerneviste præcist, hvor arterien afgik.Vi har været opmærksomme pådosis mht. diagnostik, men samtidighar der været flere faktorer derhar vanskeliggjort dette.Til det næste 5 kgs hjertebarn medEKG gating, vil vi afprøve den nyekontrast og scan protokol.De 15ml kontrast var for meget,da der er artefakter fra Vena CavaSuperior. Ændring: i alt 10ml, hvorde 7ml vil være rent kontrast ogderefter 3ml kontrast og 5ml NaClblandet og tilsidst 10ml NaCl.Dosis ændring fra 140mA til100mA ved gated cardiac. Mangeaf børnehjerterne scannes udenEKG, når der er tale om storestrukturer.I projektscanneren afprøver vi nyemetoder. Men bruger naturligvisogså mange af de gængse, godeog velafprøvet scan protokoller.Ved børne CT har vi altid ALARAsom prioritet. I parksis kan vi ogsåsige det virkede til vores lille babymed ALCARPA. Det var den mindstestimeret dose, samtidig med atjeg skulle være sikker på at der varnok fotoner!KAG havde formentlig været ca.samme dose, men barnet skullehave været i G.A.Forkortelse; AO = Aorta, PA = Pulmonal Arterie, LM = Left Main, LAD =Left Artery Descending, RCA = Right Coronary Artery.Orientering fra TRUDer kommer endnu et kursus i Fokuslæsning, som er tilgængeligtfor jer TR´er. Kurset vil finde sted i dagene 9. og 10. januar 2008 –indbydelse er udsendt til TR.Vi håber at se mange af jer til Seminaret i november i Odense. Hervil du få det sidste nye om OK-08, og du får mulighed for at stilleFRDs formand spørgsmål.Der er endnu mulighed for at melde sig som muligt medlem af TRU,da afgørelsen træffes på Seminariet i november. Du kan melde digtil kontoret, på Seminaret eller til et af medlemmerne af TRU.Med venlig hilsenTRU10R A D I O G R A F E N O k t o b e r 2 0 0 7

More magazines by this user