Boligsocial Årskonference 2011 - BLBoligen.dk

blboligen.dk
  • No tags were found...

Boligsocial Årskonference 2011 - BLBoligen.dk

Fællessekretariatet, der er kommetfor at bliveFællessekretariatet i Aarhus har de sidste fire år lavettemaanalyser, beboerundersøgelser, udgivet en bog, RapAkademi, Kvindehus, udviklet et monitoreringsværktøjover de almene Aarhusianske boligområder isamarbejde med Aarhus Kommune m.m.. Fra 2013 harboligorganisationer og kommune indgået en aftale ompermanent driftsfinansiering af Fællessekretariatet.v/ sekretariatschef Jens Møller og de ansatte iFællessekretariatetInteraktiv demokratidag i boligområdetHelhedsplanen ”Sundhed og Trivsel i Boligområderne” iSønderborg arbejder på at skabe øget lokaldemokratiskengagement og medborgerskab i fem boligområder.En af metoderne er en ny ”Interaktiv Demokratidag”.Kig forbi standen og hør mere om hvordandemokratiarbejdet foregår i praksis.v/ projektkoordinator Anja Vestergaard og analysekonsulentRuben LindbergEt sted vi mødes – trivsel i Boulevardbebyggelserneog SamlingshusetI Varde og Randers er Trivselshuset og Samlingshusetomdrejningspunkt for beboeraktiviteter, trivsel ognaboskab. De to beboerhuse er også stedet hvor mankan hente information om aktiviteter og få hjælp til selvat starte en aktivitet eller forening. Hør om to forskelligemåder at drive beboerhus på og få inspiration.v/ projektmedarbejdere Asger Helth, Hanne Jørgen, Vardeog Dorrit Nørgaard, sekretariatsleder Louise Hou Kragh,RandersFamiliesommerlejr og ForældrecaféProjekt Grønnedal i Struer inviterer børnefamilier påsommerferie, som byder på overskud, nærvær ogoplevelser for livet. Hver fredag er beboerhuset i Vanløse(Kbh.) fyldt op med forældre, som mødes omkring emnet”børn”. Kom og hør mere om, hvad der foregår og hvaddeltagerne får ud af det.v/ projektleder Søren Christensen, Struer og projektlederMaibritt Mouridsen, VanløseBydelsmødrenes LandsorganisationFra 2011 er landets over 300 Bydelsmødre fra 21lokalområder m.fl. samlet i en landsorganisation, som kantilbyde projekterne råd og vejledning til etablering, driftog udvikling baseret på ”best practice”.Se www.bydelsmor.dkv/ seniorkonsulent Mai-Britt Hougaard Jeppesen m.fl.Udstilling: Hjem kære HjemUdstillingen Hjem, Kære Hjem bruger ny teknologitil at lade 11 nydanskere fra boligområdetLøget i Vejle, fortælle om det at forlade sitfødeland og finde et nyt hjem i Danmark.Oplev unikke fortællinger om glæder og sorgerved at begynde forfra og finde sig til rette.v/ kommunikationsmedarbejder i BolivVejleKirsten Louise Laursen og projektkoordinatorJørn Blander Nielsen, Løget


Mandag den 10. oktober 2011Kl. 09.30 – 10.00kl. 10.00 – 10.10Kl. 10.10 – 10.30Kl. 10.30 – 10.50Kl. 10.50 – 11.05Kl. 11.05 – 12.00Kl. 12.00 – 13.30Kl. 13.30 – 16.45Kl. 16.45 – 17.45Kl. 17.45 – 19.30Kl. 19.30 –Indskrivning og kaffeVelkomst og konferenceinformation1 år efter ghettoplanenv/socialminister Benedikte Kiær.Det boligsociale arbejde – nye muligheder og nye udfordringer.v/direktør Bent Madsen, BL.Kort strække-ben pauseCreating socially sustainable communities – tools for handson innovation.v/programme leader Saffron Woodcraft, The Young Foundation, UK.(Oplægget foregår på engelsk)FrokostProjektmessen– Få inspiration og ny viden ved at besøge stande, høre oplæg, kigge påmateriale fra projekter og netværk med dine kollegaer.(se særskilt program)”Dagens Vitaminpille”– Fælles afslutning i plenum.PauseMiddag og mingling


ProjektmesseOplæg – mandagOplæggene holdes mellem kl. 13.30 og 16.45. Tidog sted oplyses på konferencen.Kommunen gør ikke en s… - eller gør den?Gennem eksempler fra det opsøgende arbejde medsindslidende i Odenses boligområder, vil vi fortælleom de støjende, de stille, samlerne, de aparte m.m.Hør om PSP samarbejdet og om en struktur, der sikrertæt kommunikation med varmemestrene rundt om iboligafdelingerne.v/ leder af SKP ordningen Erik Holm og medarbejderMichael Møller FrandsenSkab forankring med juniorprojektledereNår projektcirkus’et har forladt byen, er det enevig udfordring at holde projektkedlen i kog. I denboligsociale helhedsplan Nivå Nu uddannes lokale,frivillige 18-30-årige til juniorprojektledere, hvorefter degennemfører deres egne projekter. Således skabes ethold af proaktive borgere, der kan fortsætte udviklingen iområdet, når helhedsplanen er væk.v/ koordinator for børn- og ungeindsatsen Nivå Nu TommyKrabbe og frivillig juniorprojektleder Shaimaa IskandarFysisk renovering af almene boliger –arkitektoniske realiteter og paradoksalebillederArkitektoniske problemstillinger og visioner omdet gode boligliv spiller en stor rolle i forbindelsemed bygningsrenoveringer og fysiske forandringer iboligområder. Dette oplæg vil fokusere på ovenståendemed udgangspunkt i erfaringer fra gennemførtebygningsrenoveringer.v/ professor og arkitekt Claus Bech-DanielsenDen gode modtagelse af nydanskereLær Integrationsministeriet bedre at kende! Hør omministeriets integrationsarbejde i udsatte boligområderherunder lovgivning, støtte til boligsociale projekter,vidensbanker, udgående rådgivning. Oplægget går ogsåi dybden med et af de temaområder, hvor ministeriettilbyder udgående rådgivning.v/ chefkonsulent Jeppe Fisker Jørgensen,IntegrationsministerietFra pusher til samfundsborgerHør hvordan det er at vokse op i et udsat boligområdepræget af vold, stoffer, bandekriminalitet. Cazim Halilimfortæller om den lette vej ind i hård kriminalitet ogden hårde vej ud af den. Cazim er i dag med i ProjektA til B som blandt andet har til formål at hjælpe ungei Skt. Klemensparken ud af deres misbrug og videre iuddannelse eller arbejde.v/ projektleder Claus Larsen og Cazim Halilim


En verden udenforMeyerprojektet er et beskæftigelses- ogkommunikationsprojekt i Aarhus. Hør om deudfordringer, som projektet har stået overfor ogom den indsats, som projektet har gjort for at gøreGellerupparken og Toveshøj til et pænt og velholdtboligområde, hvor det er attraktivt at bo, og hvorbeboerne har et naturligt ansvar for det offentlige rum.v/ projektinspektør Theo Van DriesscheKulturkonflikter i etniske minoritetsfamilierKulturforskelle kan spille en stor rolle i socialtarbejde. Hør hvordan modsætninger og magtforholdi minoritetsfamilier kan påvirke familiers trivsel oghandlemuligheder i det danske samfund. Få mere at videom hvad du selv skal være opmærksom på i forhold tilkonfliktløsning i minoritetsfamilier.v/ konfliktmægler i Etnisk KvindeConsult Farwha NielsenScenen er sat til oplevelser og udviklingHelsingør Teater har gennem adskillige år arbejdet tætsammen med almene boligområder i ØresundsregionNord. Hør om den udøvende kunsts muligheder forat spille sammen med de boligsociale helhedsplaner,for eksempel ved at bringe en internationalgadeteaterfestival helt ind i beboernes eget hjem.v/ leder af Helsingør Teater Jens Frimann Hansen og lederaf Områdesekretariatet i Helsingør Bo AndersenUdfordringer mellem medarbejdere ogbeboerdemokrater?Hvilke udfordringer er der, når man laver boligsocialtarbejde i et politisk styret miljø? Hvordan hjælper vi bedstmedarbejdere og bestyrelser til at arbejde sammen?Hvilke udfordringer eksisterer der i helhedsplaner medmange og få ansatte. Bo Vest og Boligkontoret Danmarkdeler ud af deres erfaringer.v/ udviklings- og kommunikationschef Anne Sophie Hansen(Bo Vest) og udviklingschef Katja Lindblad BoligkontoretDanmark.Move the Ghetto – skal I også være med isuccesen?Har du hørt om Dansk Skoleskaks succesfulde projekt”Bring Minoriteterne i Spil”, som involverer over 4000børn og unge fra udfordrede skoler? Fremover kan ogsåboligorganisationer få mulighed for at være en del afskoleskakkens næste store projekt, ”Move the Ghetto”.Er du blevet nysgerrig så kig forbi og hør mere omprojektet!v/ projektmedarbejder i Dansk Skoleskak Mikkel NørgaardNy Start TingbjergNy Start Tingbjerg er en nytænkende helhedsorienteretindsats på tværs af forvaltninger og forskellige aktøreri Tingbjerg. Her arbejdes indgående med 20 udvalgtefamilier og deres 53 børn/unge, som har særligeproblemstillinger. Familierne tilbydes at flytte til et andetområde for på den måde, at bryde med dårlige vaner ogfå især børnene væk fra kriminalitet.v/ interventionskoordinator Københavns KommuneJette Krøyer og faglig leder Margrethe Clausager,Boligsocialindsats Tingbjerg


HUSK!Har du rapporter, nyhedsbreve, pjecer ellerandet som du vil dele, så tag det med tilkonferencen, hvor det vil blive lagt frem tilinspiration.

More magazines by this user
Similar magazines