MAGAZINET JUNI 2006 - Hiv-Danmark

hiv.danmark.dk

MAGAZINET JUNI 2006 - Hiv-Danmark

MAGAZINETSTORJUNI 2006På besøg i Hiv-Danmark VestHiv og depressionKrop, Sygdom og SeksualitetHistorie fra arbejdsmarkedetHiv-Danmark – Magazinet STOR – Juni 20061


Hiv og depression (del I)Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder04AIDS-Fondets prisuddeling 2006Af AIDS-Fondet07Krop, Sygdom og SeksualitetAf Morten Eiersted, informationsmedarbejder08Rådgivning Vest og Café Lone10Hiv og depression (del II)Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder12Aidsnet-seminarAf Jesper Klinte, Krestina Africa og Mette Dylander15Indrejserestriktionerfor hiv-smittedeHiv-Danmark deltager i juni i FNssærlige hiv/aids-møde (UNGASS) iNew York, USA, og i august vedden Internationale aids-konferencei Toronto, Canada.USAs indrejserestriktioner påhiv-området udgør en hindring formange hiv-smittede. Som formandfor Hiv-Europe har Henrik Arildsenstilet et brev til USAs udenrigsministerCondoleeza Rice.Hiv-Danmark bringer her breveti en dansk version.Historie fra arbejdsmarkedetAf Morten Eiersted, informationsmedarbejder16Nyt fra www.hiv.dkFyret pga. hiv og ny klamydiavariant blandt msm18Hiv-Danmark er en patientforeningfor hiv-smittede bosiddende i Danmarkuanset køn, alder, seksualitet,politiske tilhørsforhold og etniskebaggrund.Hiv-Danmark er en forening for pårørende, efterladteog andre, berørt af hiv og aids.Hiv-Danmark er ligeledes en paraplyforening forstøttegrupper, andre patientforeninger, brugergruppermv.Hiv-Danmark ledes af en bestyrelse af frivillige,der er medlemmer af foreningen.ISSN 1397-0526MAGAZINETSkinderg. 44, 2. – 1159 Kbh KT 33 32 58 68 – F 33 91 50 04info@hiv-danmark.dkwww.hiv-danmark.dkOPSÆTNING/TRYKHiv-Danmark/Jannerup offset A/STrykt i 1.800 eksemplarerTIDSFRIST FOR INDLÆGJuli; deadline 19.06.06August; deadline 17.07.06September; deadline 04.09.06REDAKTIONBent Hansen, ansvarshavendeMorten Eiersted, redaktør/foto Oktober; deadline 25.09.062 Hiv-Danmark Ete Forchhammer, – Magazinet korrektur STOR – Juni November: 2006 deadline 23.10.06Redaktionen modtager gerneindlæg. Man kan være anonym,men redaktionen skal kendekilde.Vi tager ikke ansvar for indlæg,der er sendt uopfordret tilos. Vi forbeholder os ret til atredigere i indlæg. Send gerneindlæg på diskette eller på e-mail.


Indrejserestriktioner for hiv-smittedeKære udenrigsminister.København den 9. maj 2006.HivEurope er et netværk af hiv-organisationer i de europæiske lande (Danmark, Finland,Island, Norge, Sverige, Storbritannien, Polen, Italien og Svejts). Vi er bekymrede over, atDeres regering fortsat forhindrer hiv-smittede i at besøge Deres land som turister. DenneMuligheden for en særlige dispensation (the waiver policy) for indrejse mellem vorelande og Deres land er besværlig og virker ydmygende for hiv-smittede, som er nødt tilat bruge kræfter på at opnå dispensation.Tre kommende vigtige internationale begivenheder viser, hvor diskriminerende Deresnuværende indrejserestriktioner er, idet de gør det umuligt for hiv-smittede at rejse tilDeres land:1. FNs særlige møde om hiv/aids i New York City fra den 31. maj til den 2. juni 2006. FNhar lagt særlig vægt på at inddrage civilsamfundet. Men deres indrejserestriktioner eren stor hindring for en gruppe nøglepersoner i at deltage: hiv-smittede.2. Gay Games VII Sport og kulturelle festival, som afholdes i Chigago fra den 15. til den22. juli 2006. Mange sportsudøvere og publikum står tøvende over for at deltage pågrund af Deres nuværende indrejserestriktioner.3. Den internationale aids-konference i Toronto fra den 13. til den 18. august. Selvomkonferencen afholdes i Canada, som ikke har samme strikse indrejserestriktioner, vilmange deltagere have økonomisk fordel af og en lettere rejserute ved at benytteUSAs lufthavne i transit. Men Deres nuværende visumregler gør dette problematisk.Vi beder Dem indtrængende om at genoverveje Deres lands indrejserestriktioner forlande.Vi ser frem til Deres svar.Med venlig hilsenÅRSKONTINGENTER MM.Enkeltmedlem:Pårørende:150 kr.150 kr.Markér på indbetalingskortet,hvilket kontingent du betaler.Hiv-Danmark vil gerne kendeStøttemedlem:Medlemsforening:250-1000 kr.antallet af hiv-smittede medlemmer.Det er en hjælp for os, når vi skal søge om midler tilforeningens arbejde. Al post tilTegning alene af abonnement:250 kr.medlemmer sendes i anonymekuverter.Hiv-Danmark – Magazinet STOR – Juni 20063


Hiv og depression (del I)Af Morten Eiersted, informationsmedarbejderHiv-Danmark har besøgt SkejbySygehus for at interviewe hiv-rådgiverTinne Laursen og forskningssygeplejerskeLotte Rodkjær omundersøgelsen om hiv og depression,som blev påbegyndt påSkejby i 2005.Hvor langt er I med undersøgelsen?– Vi er ved at analysere de data, som vihar fået fra besvarelserne. Der er 376patienter tilknyttet til Skejby og 65% harbesvaret spørgeskemaerne. Vi er taknemmeligefor den høje svarprocent, nårman tænker på, at der på et tidspunkthar kørt andre undersøgelser samtidigt(red: levekårsundersøgelsen blandtandre), og at vores spørgeskema er etstort digert værk, siger Tinne Laursen.Det har været specielt for denneundersøgelse, at vi har tilknyttet en psykiaterog en psykolog. Det har givet osen enestående mulighed for at kommemere i dybden, når vi har fundet symptomerpå depression hos patienterne.Fra patienterne har tilbagemeldingerneværet positive. Det er rart med fokus påandre elementer end behandling, sigerde. For patienterne føler, at der alleredeer fokus på det fysiske, og de er tryggeved den måde, vi tager hånd om behandlingensammen med dem. Men der erlidt for lidt tid til at tale om, hvordan detellers går.I er altså glade for besvarelserne om hivog depression?– Vi er dybt taknemmelige, for det er etgodt materiale. Vi overvejer at spørgepatienterne, om vi må opbevare deresdata i to år for så igen at spørge, om devil besvare skemaet igen. Det er for atse, om der er sket en forandring i relationtil en eventuel depression.Vi samarbejder med forskere fra Melbourne,Australien, som har foretaget enSpørgeskemaet omhiv og depressionblev udarbejdeti 2005 på SkejbySygehus på dansk.Det er ikke blevetoversat til andresprog. Derfor erder nogle, som ikkehar kunnet besvarespørgsmålene, ogsamtidig en gruppepatienter, som viikke kan udtale osom.Og derfor kunnesvarprocentenmåske have værethøjere, hvis spørgeskemaetvarblevet oversat.4 Hiv-Danmark – Magazinet STOR – Juni 2006


Infektionsmedicinskafdeling Q,Skejby SygehusHiv-rådgiver TinneLaursen (tv) og forskningssygeplejerskeLotte Rodkjærdeler kontorgangmed andre fagpersoner,f.eks. endiætist, en præstog en uddannelsesansvarlig.Det giver en godmulighed for tværfagligudveksling afideer.Det seneste projekt,som Tinne ogLotte er involvereti, handler om godkommunikation påafdelingen.undersøgelse blandt australske hiv-smittede.Vi har brugt samme spørgeskemaermed justeringer, så resultaterne fra deresundersøgelse kan sammenlignes med deresultater, vi får.Hvad forventer I jer af undersøgelsen?– Først og fremmest bliver vores videnstørre, hvilket forhåbentlig vil udmøntesig i praksis.Undersøgelsen kan måske hjælpe osmed at udvikle et redskab, som kan medføre,at vi kan opdage tegn på begyndendedepression. Besvarelserne er somsagt ved at blive indtastet nu, og det vilvare de næste par måneder. Efter sommerkan vi så begynde på den egentligeanalyse af alle data og komme med etbud på mulige årsager til depressionblandt hiv-smittede.Har I nogle konkrete forestillinger omdepressions indvirkning på hiv?– Betydningen af en depression er kompleks.På spørgsmålet om seksualitetkan en depression føre til, at man dyrkermere usikker sex, fordi man ikke er istand til at forholde sig til, at man er hivsmittet.Men en depression kan modsatmedføre, at man holder op med at dyrkesex med en deraf forringet livskvalitet. Ibegge tilfælde er det jo gavnligt at få detbedre.Vi er gamle rotter på feltet hiv. Vi harfornemmet en større grad af depressionblandt hiv-smittede end hos andrepatienter, og vi har gerne villet videmere. Vi tror, at der er en sammenhængSå ved også at kunne behandle endepression, kan vi jo gøre hiv-behandlingenher på Skejby Sygehus endnu bedre.Hvilke tegn er typiske for en depression?– Der kan være rigtig mange. I denneundersøgelse har vi arbejdet ud fravidenskabeligt materiale. Men hvis manskal sætte mere almindelige ord påsymptomerne, så kan isolation, tilbagetrækning,søvnforstyrrelser, ændretappetit, koncentrationsbesvær være tegnpå depression.Når man lægger en lang række af desymptomer sammen, kan der tegne siget billede af en depression. Men det kræver,at der bliver spurgt ind til despression.For mange hiv-smittede er der en forøgetrisiko for at få en depression. Mangefortæller om en angst eller om stress pågrund af hiv. Får det lov til at udvikle sigover lang tid, kan det udvikle sig til endepression.Hvad er jeres mål?– I første omgang ville vi gerne undersøge,om der var mange hiv-smittede,som også havde en depression. Derudoverønsker vi at klarlægge, hvem, hvordanog hvorfor hiv-smittede oftere endandre bliver deprimerede … eller om deogså var deprimerede inden de blev hivsmittet.Nogle af disse svar vil vi gernebruge i praksis, når hiv-smittede kommertil kontrol. Målet er også at være med tilat forebygge depression.Ved at vi bliver bedre til at tale om ogsætte fokus på risikoen for depressionblandt hiv-smittede, er vores mål at væremed til at forebygge, at patienterne fåren behandlingskrævende depression.Toke Barfods undersøgelse om hivsmittedesevne til at passe hiv-behandlingen(adhærens) viste, at ca. 30%oplyste, at de var deprimerede. HerHiv-Danmark – Magazinet STOR – Juni 20065


ved vi jo så ikke, om de reelt havde enbehandlingskrævende depression. Voresundersøgelse tager et spadestik dybere,da de patienter, der har vist tegn på endepression, er blevet tilbudt samtale hosen psykiater eller psykolog.Vi er virkelig taknemmelige for denhøje svarprocent, som er med til at giveos et bedre indtryk, smiler Tinne Laursen.Hvordan har I tænkt jer at formidle resultaterne?- Vi ønsker helt klart at formidle voresresultater på brugergruppemøderne ellerde årlige informationsmøder, fortællerLotte Rodkjær.Er man selv klar over, at man har endepression?– Nej, det er man nok ikke altid bevidstom. Det kan være svært at foklareandre, hvordan man har det. Ofte er detpinligt for den enkelte at fortælle andre,at man går og er ked af det meste afnen,at de har styr på tingene og måske’spille’ sig til et godt humør.Det kan foregå over lang tid. Ens nærerelationer vil ofte kunne fortælle dig,at du har forandret dig, men der kan joogså være tilfælde af depression, hvorman skjuler det, fortæller Tinne Laursen.Kan hiv-smittede blive bedre til at håndteredepressioner?– Ved at vi får udviklet redskaber påbaggrund af denne undersøgelse, kan viblive bedre til at følge op på depressionerhos hiv-smittede.Handler det om at få taget hul på detindforståede, at det kan være svært atvære hiv-smittet?- Ja, vi forstår jo alle, at det er svært atleve med hiv. Men vi spørger ofte ikkeind til, hvordan det er svært lige netopfor den enkelte. Hvad er netop dine problemer?Der kan være mange forskellige,men der er dog et gennemgående problemsom lukketheden om hiv. Langt debehandlingsmuligheder bliver der ogsåskal være velfungerende.Handler det om, at hiv-smittede får merekontrol over deres liv?– Det er jo svært at svare så generelt,som dit spørgsmål lægger op til. Hvis dersættes fokus på hiv og depression, såkan hiv-smittede måske lære noget mereom sig selv … altså hvordan reagererman på forandringer som sygdom, stressog angst? indleder Tinne Laursen.At man således ved, at man kan blivedeprimeret på grund af hiv, jamen denviden kan hjælpe med til, at man søgerhjælp.Men der er også en række begrænsninger.I sundhedsvæsenet har vi ikke deressourcer, det kræver at lave det psykosocialearbejde. Altså at kunne behandlealle de tilfælde af depression, som viformoder, der er blandt hiv-smittede. Detbliver ikke prioriteret højt i sundhedsvæ-med det private som f.eks. Hiv-Danmarksrådgivninger eller privatpraktiserendepsykologer, men på de større ambulatorierhar man skåret psykologerne væk.Det betyder en del for samarbejdet ogfor det forebyggende arbejde for hivsmittede.– Det er jo et paradoks, at man kanholde mennesker i live uden at tagesig af det psykiske. Men for at kommetilbage til spørgsmålet, så vil undersøgelsengive os dokumenteret viden omomfanget af depression hos hiv-smittedepå afdeling Q, Skejby Sygehus og et budpå årsagerne. Det er en gruppe patienter,som skal følge en livslang behandling ogbåde livskvalitet, og på hvor god man ertil at følge sin behandling, afslutter LotteRodkjær.– Tak!6 Hiv-Danmark – Magazinet STOR – Juni 2006


InvitationSidste år mod-på AIDS-Linien(Werner Sonne,Jette Lange, Anne-Grethe Poulsenog Poul Krog)informationsprisen(billedet), dr.med.Søren Jensen Fangelforskningsprisenog EstherTibasiima og KimFaber patientprisenog Kjaer Group A/Sden nyindstiftedeerhvervspris.AIDS-Fondets prisuddeling 2006Af AIDS-FondetTorsdag den 8. juni2006 uddeler AIDS-Fondet årspriser tilpersoner eller organisationer,som hargjort en særlig indsatspå hiv/aids-området.kl. 16.00 på Kafé Knud,Skindergade 21 kld.,København K. Alle er velkomnetil at deltage!Ved arrangementetuddeles årets Patientpris,Forskningspris ogInformationspris – der erde tre de hovedområdersom Fondet indsamler oguddeler midler til.Kafe KnudEn pause midt i byen …En cafe i hiv/aids-miljøetTirsdag-Torsdag 14.00-22.00Kafe Knud – Skindergade 21. kld. – 1159 K – T 33 32 58 61Hiv-Danmark – Magazinet STOR – Juni 20067


Krop, Sygdom og SeksualitetAf Morten Eiersted, informationsmedarbejderI februar 2006 udgav du sammen medBo Møhl og Preben Hertoft bogen ‘Krop,Sygdom & Seksualitet’ på Reitzels Forlag.Hvad har været de væsentligste argumenterfor at udgive bogen?– Bogen er først og fremmest en reaktionpå et enormt tabu i vores sundhedssektor:Seksualiteten.Vi ved, at sygdom og lægebehandlingofte påvirker patienternes kropsopfattelse,parforhold og seksuelle liv, menemnet bliver kun sjældent taget op. Dereksisterer, hvad vi kalder et ’tovejstabu’:Behandleren tier stille af hensyn tilpatientens (og sin egen!) blufærdighed,og/eller patienten tolker lægens ellersygeplejerskens tavshed sådan, at hans/hendes problemer må være sjældne ogligegyldige.På den måde holder man hinanden fasti en trist nedprioritering af det seksuelleaspekt. Til stor skade for patienternestrivsel og livskvalitet.Sammen med Anne-Marie Worm har duskrevet bogens lange kapitel om sexsygdomme.Heri gennemgår I bl.a. deneksisterende viden om hiv-smittedesseksualitet - er der en særlig grund til, atI gør det?– Ja, for selvom vi stadig ved alt for lidt,er det i hvert fald rigeligt dokumenteret,at hiv-smittede er i massiv overrisiko forat udvikle seksuelle og samlivsmæssigeproblemer.Det skyldes dels sygdommens smitsommekarakter og de seksuelle forholdsregler,man er nødt til at tage. Mendet skyldes i høj grad også sygdommensbehandling. Og selv om kombinationsbehandlingenhar været et stort godefor hiv-smittede, så er der som bekendtbivirkninger, ikke mindst af seksuel art.Det gælder både for mænd og kvinder,men mandegruppen er bedst undersøgt.Her ser man både rejsningsbesvær, forsinketsædafgang og manglende lyst, ogdet er væsentligt, at lægen er opmærksompå dette og tør bringe det op i sindialog med patienten. I mange tilfældekan problemet jo afhjælpes, bl.a. medrejsningsfremmende medicin.Bliver problemerne tiet ihjel, kommerpatienten i hvert fald aldrig videre i sit(sex)liv.Bogen er skrevet i et enkelt sprog, menberører samtidig mange faglige problemstillinger.Hvem er målgruppen for dennebog?– Det er helt klart en fagbog henvendttil sundhedsprofessionelle, især læger,sygeplejersker, psykologer, fysio- ogergoterapeuter.I mange år har vi hørt argumentet ’Vivil egentlig gerne, men vi ved for lidt’.Det var vi trætte af, så her har vores kollegerstort set al foreliggende viden omde seksuelle aspekter af en lang rækkehyppige sygdomme.Så håber vi bare, at de tager udfordringenop. Indtil da er patienterne nødt tilselv at sætte dagsordnen og præsenterebehandlerne for deres seksuelle problemer.Der er hjælp at hente, og sex ER envigtig del af livet, selvom man har en kronisksygdom og problemer med sexlivet.ChristianGraugaard(bill.) har sammenmed BoMøhl og PrebenHertoft udgivetbogen ’Krop,Sygdom ogSeksualitet’.Bogen er på368 sider, ogden vejlendepris er 398 kr.8 Hiv-Danmark – Magazinet STOR – Juni 2006


Hiv-Danmark – Magazinet STOR – Juni 20069


Hiv-Danmark Vest set fra KannikegadeNår du skal besøge Hiv-DanmarkVest (Rådgivning Vesteller Café Lone) i Århus, skaldu gå gennem porten ved Skolegadeog ind i baggården.Hiv-Danmark VestKannikegade 18, 8000 Århus CTlf. 70 22 58 68 – Fax 86 16 11 56(man-tor, ml. kl. 10.00-14.00)E-mail: raadvest@hiv-danmark.dkRådgivningen foregår fortrinsvis iRådgivningens lokaler i Aalborg, Herning,Vejle, Århus og Odense. Eftersted på hospitalet, ude i byen eller ieget hjem.10 Hiv-Danmark – Magazinet STOR – Juni 2006


Hiv-Danmarks Vest nyelokaler i KannikegårdenHiv til Hiv– en mulighed for at møde enanden hiv-smittetEn gruppe hiv-smittedemænd og kvinder, dersom frivillige er med igruppen Hiv til Hiv, tilbyderkontakt til andre isamme situation.Kontakt Hiv-DanmarkVest og hør nærmere.Café LoneBøssegruppeBøssegruppen er en lillegruppe på ca. ti hiv-smittedemedlemmer, dermødes én gang om månedentil socialt samvær.Hvis du ønsker at deltagei Bøssegruppen, kandu rette henvendelse tilHiv-Danmark Vest.Indgang til Café LoneMidtjysk GruppeMidtjysk Gruppe er engruppe af hiv-smittedemænd og kvinder fra Ribeog Vejle Amter, der mødesén gang om måneden tilen snak og socialt samværunder private former.Hvis du ønsker at deltagei Midtjysk Gruppe,kan du rette henvendelsetil Hiv-Danmark Vest.Rådgivning VestIndgang til Rådgivning VestBaggården i KannikegårdenUng med HivEn gruppe for hiv-smittedeunder 25 år i samarbejdemed Skejby Sygehus.Kontakt Hiv-DanmarkVest og hør nærmere.SorggruppenPå Sankt Maria HospiceCenter i Vejle har Hiv-Danmark Vest en åbengruppe for menneskerberørt af hiv/aids. KontaktHiv-Danmark Vest og hørnærmere.AktueltHar du et tema- ellergruppeønske, vil vi megetgerne høre fra dig.Tag venligst kontakt tilHiv-Danmark Vest.Hiv-Danmark – Magazinet STOR – Juni 200611


Hiv og depression (del II)Af Morten Eiersted, informationsmedarbejderPsykolog Dorthe Gram var inviterettil Hiv-Danmarks årsmøde for atholde oplæg om depression. Hunbliver her interviewet til Hiv-Danmarks’Magazinet STOR’ omdepression.Du har beskæftiget dig med depressiongennem en række år?– Ja, jeg har været psykolog i 19-20 årnu, så det betyder jo selvsagt, at jeg harstødt på en række tilfælde af depression.Men som jeg også sagde på Årsmødet,da jeg holdt oplæg, skete der i begyndelsenaf 1990erne meget på området. tionpå depression. Der kom også mereopmærksomhed på depression, på atman kunne afhjælpe depression entenved hjælp af psykoterapi eller de antidepressivemidler, som kom frem på markedetpå det tidspunkt.siontidligere?– I 1994 indføres et diagnosesystem påeuropæisk plan. Ved den lejlighed rygerneuroserne ud, og man arbejder nusærskilt med depression. Man arbejderikke længere ud fra en formodning omårsag, en mere freudiansk tilgang om duvil, men ser mere på symptomerne, dvs.man arbejder ud fra en diagnosticeringaf depression. Depression inddeles i let,moderat og svær.Men i forhold til hiv og depression. Erhiv-smittede mere deprimerede?– Ja, ud fra de undersøgelser vi har,tyder det på, at hiv-smittede som gruppeer mere deprimerede end andre befolkningsgrupper.Mellem 2% og 4% af alledanske mænd og et sted mellem 5% og9% af alle danske kvinder har en depression.Undersøgelser blandt hiv-smittedeviser, at mellem 10% og 50% hiv-smittedehar en depression!Tina Bruun,BrobyggerprojektetI Botswana er ca. 37 % af den voksnebefolkning smittet med hiv, det vil sigeca. 330.000 mennersker. I 2002 begyndteBotswana sit nationale hiv-behandlingsprogram,hvor alle, der opfylder kriterierne,tilbydes gratis hiv-behandling.Jeg har i 6 måneder arbejdet i detteprogram, hvor mine opgaver bl.a. var atundervise personalet, og hjælpe medorganiseringen af hiv-klinikkerne. I løbetaf de 4 år programmet har eksisteret, er55.000 hiv-smittede sat i behandling, ogdet er ca. halvdelen af, hvad man regnermed har brug for behandling på nuværendetidspunkt.Onsdag den 14. juni kl. 17.00 iKafe Knud vil jeg fortælle om erfaringernemed hiv-behandling i et 3. verdensland, og hvilke problemstillinger Botswanahar og får i fremtiden.12 Hiv-Danmark – Magazinet STOR – Juni 2006Kafe Knud – Skindergade 21. kld. – 1159 K – T 33 32 58 61


Ved det laveste tal er der blandt hivsmittedemere end dobbelt så mangedeprimerede end i andre grupper. Der erselvfølgelig en række forbehold, forudenvariationen i undersøgelsernes svarprocent.Man skal stille sig spørgsmålet,om depressionen alene er frembragt pågrund af hiv? Altså om der er andre forholdsom problemer ved at være homo-spiller ind på de høje tal for hiv-smittedesom gruppe?På Skejby Sygehus har de foretageten undersøgelse om depression (læsartikel Hiv og depression på s. 4), hvorde har prøvet at se, om i hvor stor gradsociale og økonomiske forhold spiller indpå depression blandt hiv-smittede. Frapraksis tegner der sig et billede af, at dermange tab og svære liv med og uden hiv.Undersøgelsen på Skejby Sygehus harjo så medført, at jeg har fået henvist endel hiv-smittede til min praksis nu. Fornår man sætter fokus på depression ogspørger ind til aspekter af det, kan manjo ikke efterlade interviewpersonerneuden at tilbyde en form for hjælp til dem,hvor en depression bliver diagnosticeret.Hvorfor er hiv-smittede mere deprimerede?– Meget af det skyldes skam. Det er det,jeg ser i min praksis. Men det er kun dengruppe af hiv-smittede, som henvisesfra Skejby Sygehus, så det er jo lidt påenkeltsager, at jeg her udtaler mig. Dem,jeg ser i min praksis, er altså gennemgåendedeprimerede på grund af skam overat være blevet smittet med hiv.De unge, som jeg har i forløb, visertegn på tilbagetrækning. De føler, at deburde vide bedre end at lade sig væreblevet smittet med hiv. Det er det, jegtænker … de trækker sig mere tilbage frasociale sammenhænge end før. Det er etenormt tab af status for dem.Hvad er de typiske tegn på en depression?– Der er en række karakteristiske symptomer.Vi oplever alle på et eller andettidspunkt i livet en række af disse symptomer.Det der er særligt ved depression,er varigheden af tilstanden, og at denkommer til at indvirke på den enkelteshverdag i en grad, som jeg før omtaltesom tilbagetrækning.Tegnene på depression er nedsat evnetil at glædes eller have interesse, nedsatkoncentration – man glemmer ting, harikke samme evne til at overskue ting, ogman føler sig stresset – øget træthed oguoverkommelighedsfølelse, nedtrykthed,nedsat selvtillid og selvværdsfølelse ogsocial isolation – man isolerer sig, trækkersig tilbage. Ved hiv og depression erder mange selvforstærkende elementer:F.eks. følelsen af mental træthed kanmeget let kobles og selvforstærkes medden fysiske træthedsfornemmelse somfølge af infektionen af hiv og behandlingenaf hiv.Og i tilfældene af depression blandthiv-smittede er der yderligere dennestærke skyldfølelse. Der er her fokus påtanker om død, sygdom og selvmord.Der er en bekymring, personen tagerudgangspunkt i, at det værste, der kanske, vil ske.Når depressionen har stået på etstykke tid, kan der komme mere fysiskesymptomer, såsom en ændret dagsrytme.Man vågner f.eks. alt for tidligt.Man føler sig handlingslammet og vægelsindet.Hvad er dine råd til folk, som føler sigdeprimerede?– Man kan først og fremmest tale meden god ven om ens egen fornemmelse.Nære venner eller familie er gode til atse, om der er sket en ændring over tid.Hvis man tager op til sin læge, kanman oftest få en henvisning videre iKafe KnudFest og farver …En cafe i hiv/aids-miljøetTirsdag-Torsdag 14.00-22.00Kafe Knud – Skindergade 21. kld. – 1159 K – T 33 32 58 61Hiv-Danmark – Magazinet STOR – Juni 200613


systemet. Desværre er systemet sådanindrettet i dag, at førstevalget i dag ermedicinen, altså en henvisning til psykiater.Psykologhjælpen er begrænset, medmindreman selv betaler. Hiv-smittedeer bedre hjulpne, fordi de kan henvendesig til en organisation som Hiv-Danmark,der gratis tilbyder psykosocial rådgivning.Psykoterapeutisk arbejde – dvs. enpsykologisk tilgang til problemet – kani mange tilfælde gøre personer i standtil at lære noget om sig selv, og ad denvej hjælpe den enkelte med at håndteredepressionen og dens årsager bedre.Ser man alene på hiv og arbejdet meddepression, ligger der i den psykoterapeutiskebehandling en mulighed for atarbejde med den rådsøgende/klientenmed tilpasningsprocesser, opfattelse afdet kroniske og det ændrede selvbillede.Samtidig er hiv som sagt befængt medskyld.Men det er essentielt, at man er istand til at tage forandringerne til sig. Imange andre situationer tilpasser vi os,uden at vi lægger mærke til det. Det eren menneskelig egenskab, som så at sigeskal aktiveres hos den enkelte i forbindelsemed hiv, hvis der opstår en hivrelateretdepression.Kan man derved tale sig ud af en depression?– Der er mange forhold, som spiller indved risikoen for at udvikle en depressioni forbindelse med hiv. Hvis man er enperson med et stort engagement, manopfatter problemer som udfordringer,man har en oplevelse af kontrol – ellertabt og genvundet kontrol – man søgeralt andet lige have erfaringer med psykiskeredskaber til at håndtere kriser. Risikoenfor at udvikle en depression bliverså at sige mindre, hvis man er i stand tilat handle.Hvordan?– Hvis man er i stand til at mestre situationen,det vil sige, at man kan reducereog tåle den stress, som følger med enhiv-diagnose. Som menneske søger viautomatisk en balance, så at sige atholde næsen oven vande.Du nævnte let, moderat og svær depression.Kan alle typer behandles med psykoterapi?søgtfolks erkendelse og heraf følgendeevne til at håndtere situationer, peger på,at indlære en ny lære bliver til et værktøji sig selv.At man dybest set lærer at gøre nogetandet end det, som man plejer. Tilfældei let og moderat grad kan man med fordelangribe ud fra en psykoterapeutiskvinkel.Du har selv arbejdet som psykolog på ethiv-ambulatorium?– Ja, men det er mange år siden. Dengangjeg arbejdede på MarselisborgSkejby Sygehus) var udgangspunktet, atfolk skulle dø.I dag er det et nyt billede, som tegnersig. Følelsen af skam er central, som jeghar nævnt et par gange her. Og fornemmelsenaf at have lavstatus – især i bøssemiljøet– fylder også en del.På Årsmødet i Hiv-Danmark var dermange spørgsmål, og mange talte omderes egen situation. Det var rart atkunne indgå i den dialog om forholdved hiv og depression, om hvad der erdepression, og om hvordan man forholdersig til depression.– Tak!14 Hiv-Danmark – Magazinet STOR – Juni 2006


InvitationFra venstreGertrud Bjørning,Jesper Klinte,Krestina LundAfrica, Inger Olesen,RubaramiraRuranga og MetteDylander.Aidsnet-seminarAf Jesper Klinte, Krestina Lund Africa og Mette DylanderVil du gerne videmere om, hvordandanske NGOer ogderes partnere i Sydkan involvere PLWHA(People living with oraffected by HIV/AIDS)i deres hiv/aids-aktiviter.Så kom til et halvdagsseminartorsdagden 22. juni 2006 kl.9.30-13.00 i Ibis, Nørrebrogade86, 5. sal.På halvdagsseminariet vilen snarligt udgivet metodehåndbogblive præsenteret,som er udarbejdetaf oplægsholderne JesperKlinte, Krestina LundAfrica og Mette Dylander.Der bliver sat fokus påde internationalt vedtagneGIPA-principper (GreaterInvolvement of PeopleLiving with or Affectedby HIV/AIDS) samt en nyarbejdsmodel for NGOinvolveringaf PLWHA(frem for GIPA-pyramiden).Involvering af PLWHAInvolvering af PLWHAer en udfordring. For athjælpe involveringen påvej har Stigmagruppenunder Aidsnet udgivetbogen: ’PLWHA make adifference! A NGO guidebookfor facilitating theinvolvement of PLWHA’.I bogen argumenteresder for, hvorfor NGO-involveringaf PLWHA er vigtig,der gives eksempler på demange roller som PLWHAkan udfylde, og derbeskrives, hvordan danskeNGOer og deres partnere isyd kan øge involveringenaf PLWHA.For at præsenteremetodehåndbogen givesen række praktiskeeksempler på PLWHAinvolveringherunder DavidLush fra Namibia.David LushDavid Lush er medstifteraf hiv-organisationenLironga Eparu. Han fungerersom rådgiver på Ibis’hiv/aids-program i Namibiaog vil på seminariet taleom Speakers Bureau (etkontor, hvor hiv-smittedetrænes i fortalervirksomhed),hiv til hiv-rådgivning,netværksarbejde blandthiv-organisationer samtkampagnen Take Control(en hiv-kampagne i samarbejdemed Namibias sundhedsministerium).For at få metodehåndbogensbudskaber ’ind underhuden’, vil der underhalvdagsseminariet væregruppearbejde og efter-følgende paneldiskussion.Din aktive deltagelse erderfor værdsat.Mødet vil foregå påengelsk og der vil bliveserveret kaffe, te, vand ogsandwich.Tilmelding til mette@aids-linien.dk inden den15. juni 2006.Hiv-Danmark – Magazinet STOR – Juni 200615


Historie fra arbejdsmarkedetAf Morten Eiersted, informationsmedarbejderHiv-Danmark har mødt Ana M.,som er midt i fyrrene. Hun erudlænding, men har boet de sidste4 år i Danmark. Hun er gift på 20.år med en dansk mand.Du er uden arbejde?– Ja, sådan ser det ud nu. Men jeg ermeget udadvendt og opsøgende. Jeghar et par gange oplevet, at jeg har fåetet job, men at jeg så efter et stykke tidoplever en forandring.Det er svært at sætte ord på, men deter som om det kommer frem, at jeg fejlernoget … Det er svært at sætte ord påsituationen.Kan du forklare det nærmere?– Jamen jeg bliver jo ansat, men efteret stykke tid har jeg nogle ubehageligeoplevelser. Jeg bliver mobbet, eller jegHvordan?– Jeg var f.eks. begyndt på en social- ogsundhedsuddannelse. På mit hold var dermange 18 til 21-årige, og selvfølgelig erder forskel på, hvordan vi ser på tingene.Måske har jeg en lidt anderledes tilgangtil tingene. Jeg formulerer mig selvfølgeligheller ikke så godt, og siger måsketingene lidt for direkte. Mest tydeligtoplevede jeg et møde med centerlederen,hvor hun blev meget vred over, atjeg tog papir og blyant frem, da vi påbegyndtemødet. Hun sagde, at det barevar en samtale. Men samtalen mundedenu ud i, at jeg holdt op i min praktik.Hvorfor sluttede praktikken?– Der var ingen egentlig grund. Men deter svært at forestille sig, at det ikke påen eller anden måde handler om hiv. Detblev aldrig nævnt direkte, men der er jonemmere adgang til sundhedsoplysnin-ger i et lille samfund, hvor jeg bor. Såjeg tror, at det med ’at jeg ikke passedeind’ og ’min manglende evne til at samarbejde’måske mere handler om, at defandt ud af, at jeg er hiv-smittet.Det er en grov anklage mod din tidligerearbejdsplads?– En anklage kan det jo ikke blive til, forjeg kan ikke bevise det, som jeg siger.Jeg oplever kun, at folk fortæller mig, atjeg gør tingene anderledes. Men jeg haren fornemmelse af, at oplysninger ommig havner på min arbejdsgivers bord,sådan et stykke tid efter, som om der ergjort en slags research på mig. Jeg kanikke tale med kolleger om det eller henvendemig andre steder. Altså, jeg bliveransat et sted, og efter et stykke tid kommerder ubehag, og så bliver jeg fyret …det er altid det samme.Så du har før oplevet at blive fyret?riindustrien.Jeg var fabriksarbejder. Detvar måske ikke verdens mest interessantearbejde, og cheferne åndede en inakken for at man kunne nå akkorden,men sådan var det.Én dag kommer jeg så til at skære migtjekker mit skærebræt. Der er intet blod,går afsides, og jeg får at vide, at jeg skaltage op til lægehuset. Det vil jeg egentligikke, fordi jeg er bange for at de skal fåat vide, at jeg har hiv. Men min arbejdspladsinsisterer, og jeg giver efter ogtager på lægehuset.Kort tid efter, altså efter et par dage,bliver jeg kaldt op på kontoret, og jeg bliversagt op … det var noget med, at jegskulle have ændret min attitude.På det tidspunkt har du kontakt med Hiv-Danmark?– Ja, de er inde på et tidspunkt, hvor minsag bliver meget kompliceret. De hjæl-16 Hiv-Danmark – Magazinet STOR – Juni 2006


per mig så at sige med forhold ved minfyring, og det var jeg glad for. Jeg havdeogså gjort brug af rådgivningen tidligere. fabrik,havde jeg søgt et arbejde på enanden, hvor de krævede oplysninger, omjeg havde smitsomme sygdomme. Jeghar hverken tuberkulose eller hepatitis,så derfor skrev jeg nej. De europæiskeretningslinier er, at man ikke har oplysningspligtom hiv, så det holder jeg migtil.Men jeg oplevede, at min daværendepraktiserende læge ikke ville underskriveen attest, hvor jeg havde anført nej forsmitsomme sygdomme. Hiv-Danmarkvar blevet afvist på spørgsmålet om atansætte en hiv-smittet.Nu har jeg heldigvis skiftet til en andenog yngre læge, som er meget mere indfølende.Men hvordan ser din situation ud nu?– Jeg er så at sige i aktivering. Jeg erblevet sat sammen med en privat jobkonsulentefter jeg har været i jobtræningunder arbejdsformidlingen. Her er jegigen komme til at fortælle om min hiv …jeg åbner mig måske for meget.Min situation ser derudover ikke særliggod ud. Sagen er, at jeg har anden etniskbaggrund, er midaldrende og foran migstår tusindvis af unge og midaldrendedanske, som ikke har en sygdom sommin.Men du behøver jo ikke oplyse om hiv,medmindre der skal tages særlige hensyn?– For mig handler det nu om at se menneskerud fra et hele. En accept. Fortider fortid, men hiv er en del af mig …det er mit liv. Og måske kommer jeg tilat sige det nogle gange, andre gangehar jeg haft fornemmelsen af, at de hargået ind og ’tjekket mig på PC’en’, altså itilfældet med social- og sundhedsuddannelsen.Jeg har et ønske om, at jeg mere åbentkunne fortælle om hiv her i Danmark. Atfolk kunne se, at hiv også handler ommidaldrende kvinder, som er gift og såvidere. Vi er mennesker med en sygdom,og jeg ville da ønske, at vi blev mødtmed en mere humanitær indstilling. Jegforstår ikke denne her skelnen mellemsygdomme, at der nogle man ikke erskyld i og andre, som man er.Hvis ikke vi hiv-smittede åbner os,kommer vi ikke videre. Men jeg kan godtmærke, at jeg har brug for et netværktil det. Lige nu har jeg min mand og etældre ægtepar, som er der meget formig. Men jeg savner venner … f.eks. athave venner blandt arbejdskolleger. Menjeg håber, at der måske kan komme engruppe for hiv-smittede i Esbjerg. Fordider må være andre som jeg.Hvad er dine ønsker?– At jeg kan komme i arbejde, at jeg kanblive selvforsørgende. Lige nu tænkerjeg kun frem til næste dag. Jeg mødermeget modstand i samfundet, jeg har forlange sko på. Lykkedes det ikke for migat komme i arbejde, har jeg ingen grundtil at begynde på medicinen igen, for såer der ingen grund til, at jeg skal levesom en byrde.Så du er ikke i medicinsk behandling?– Nej, men hvis jeg var i arbejde, ville jeggøre alt for, at jeg ikke blev syg. Så villejeg nok overveje, at begynde på medicinenigen.Jeg ved godt, at mine tal ikke er gode.Min virusmængde er høj og tallene formit immunforsvar er lave. Men jeg følermig vel tilpas lige nu, selvom det jo ikkeer nogen garanti …Hiv-Danmark – Magazinet STOR – Juni 200617


Nyt fra www.hiv.dkFyret fordi han er hiv-smittetAf Thomas Kristensen, www.hiv.dkKim Eriksen blev fyret fra sitarbejde, fordi han er hiv-smittet.DRs Dagens Danmark fortaltehistorien, og du kan linke dig overtil udsendelsen, hvis du ønsker atse den.Hiv-smittede udgør selvfølgelig ingentrussel over for kollegaer på arbejdsplad-så uvidende og fordomsfulde, at de ikkevil have hiv-smittede ansat på deres virksomhed.Kim Eriksen arbejdede på en møbelfabrik,hvor arbejdsgiveren var meget godttilfreds med Kims arbejdskraft. Indtil Kimfortæller, at han er hiv-smittet. Kim bliverfyret med den begrundelse, at det var forfarligt i produktionen.DR-udsendelsen Dagens Danmarktog sagen op torsdag den 18. maj. Herfortalte Kim Eriksen om det personligenederlag at blive fyret på grund af hiv.Derudover bliver socialrådgiver i Hiv-Danmark, Preben Rehr, interviewet omfordomme og manglende viden omkringhiv på danske arbejdspladser.Du kan se eller gense tv-udsendelsenved at klikke på dette link: www.dr.dk/DR1/dagensdanmark/ under ’Se seneste’ i øverste højre hjørne.Derefter vælger du torsdag den 18. maj.der’Magasinet Dagens Danmark’.Ny klamydia variant blandtMSM øger risiko for hivAf Michael Nord, www.hiv.dk, AmsterdamFlere tilfælde af en ny variant afklamydia blandt mænd, der harsex med mænd (MSM), får amerikanskelæger til at slå alarm.En usædvanlig type af klamydia spredersig i USA blandt bøsser og biseksuellemænd, og får nu de amerikanskesundhedsmyndigheder til at advare om,at dette kan føre til øget risiko for hivsmitte.Den nye type ’lymphogranuloma venereumchlamydia’ kaldet LGV, skyldes densamme bakterie som almindelig klamydia.-sygdom og anden irritation i urinrøret.Klamydia kan behandles med antibiotika.Mænd, som oplever blødning fra endetarmenog tarmen, har stor sandsynlighedfor at have dyrket usikker sex, sigeramerikanske læger. Denne blødning øgervoldsomt risikoen for hiv.Der er lige nu 80 bekæftede tilfældeaf LGV i USA og tallet er stigende. Deamerikanske myndigheder har 30 tilfældeblandt MSM i New York, San Franciscohar registreret 20 tilfælde. så det er en besværlig vej at opsporealle tilfælde, men myndigheder råder alleMSM, der har symptomerne til at lade sigteste og behandle samt til at dyrke sikkersex.Kafe KnudEn hyggelig aften i godt selskab …En cafe i hiv/aids-miljøetTirsdag-Torsdag 14.00-22.00Kafe Knud – Skindergade 21. kld. – 1159 K – T 33 32 58 6118 Hiv-Danmark – Magazinet STOR – Juni 2006


Hiv-DanmarkFormand Henrik ArildsenTræffes via Hiv-DanmarkT 33 32 58 68SekretariatetBent Hansen, Morten Eiersted,Carsten Fohlmann & GunnerSørensen. Mie Carstensen &Anders DahlSkinderg. 44, 2., 1159 Kbh KT 33 32 58 68 (hverdag 10-15)F 33 91 50 04info@hiv-danmark.dkwww.hiv-danmark.dkRådgivning Øst: Sjælland/ØerneSekretær Marianne AmbusTina Bruun, Tonny Jensen,Solveig Roth & Allan SørensenSkinderg. 44, 1., 1159 Kbh KT 33 32 58 60 (hverdag 10-14,F 33 91 50 04 undt. fredag)raadoest@hiv-danmark.dkwww.hiv-danmark.dkRådgivning Vest: Jylland/FynSekretær Kirsten SattrupCharlotte Kehlet, PrebenRehr & Anders RøgeKannikeg. 18, 8000 Århus CT 70 22 58 68 (hverdag 9-14,F 86 19 11 56 undt. fredag)raadvest@hiv-danmark.dkwww.hiv-danmark.dkNordjyllands og Viborg AmterAalborg Sygehus SydT 21 29 13 12Århus og Ringkøbing AmterKannikeg. 18, 8000 Århus CT 70 22 58 68Vejle og Ribe AmterBlegbanken 3, 7100 VejleT 40 41 43 50Fyns og Sønderjyllands AmterJernbaneg. 16, 5000 OdenseT 70 22 58 68Kafe KnudAne LillegaardSkinderg. 21, kld., 1159 KT 33 32 58 61kafeknud@hiv-danmark.dkwww.hiv-danmark.dkCafé LoneKirsten SattrupKannikeg. 18, 8000 Århus CT 86 18 16 46, F 86 19 11 56raadvest@hiv-danmark.dkwww.hiv-danmark.dkMedlemsforeningBrugergruppen på SkejbyAfd. Q, Brendstrupgårdsvej100, 8200 Århus N, T 89 4983 34, bet@sks.aaa.dkCenter for Sex og SundhedJernbaneg. 16, 5000 OdenseT 63 14 28 14, F 65 91 17 55info@sexogsundhed.dkwww.sexogsundhed.dkDanmarks BløderforeningFrederiksholms Kanal 2, 3.1220 Kbh KT 33 14 55 05, F 33 14 55 09dbf@bloderforeningen.dkwww.bloderforeningen.dkForeningen af 1. dec. 1995- til fordel for hivsmittedec/o Positivgruppen, Postboks159, 2000 Frb CPositivgruppenTesdorpfsvej 23, 2000 Frb CT 38 86 32 33, F 38 86 11 66positivgruppen@email.dkwww.positivgruppen.dkAndre AdresserAbantulifev/Beauty Chanda PedersenT 86 37 29 79AHASG (African HIV/AIDSSupport Group) v/Ali TalibT 26 81 50 90,atas@get2net.dkAIDS-FondetCarl Nielsens Alle 15 A,2100 Kbh ØT 39 27 14 40, F 39 27 13 40Giro: 000 12 60info@aidsfondet.dk,www.aidsfondet.dkAIDS-LinienSkinderg. 27, 2., 1159 Kbh KT 33 91 11 19hverdage kl. 9-23,weekend kl. 11-18info@aids-linien.dk,www.aids-linien.dkAidsNetRosenørns Allé 12, 1.,1634 Kbh VT 33 69 56 11, F 33 93 10 09aidsnet@aidsnet.dkwww.aidsnet.dkBrugergruppen på HvidovreAfd. 144 v/Gitte Agner, KettegårdsAllé 30, 2650 Hvidovre,T 36 32 28 55brugergruppen@email.dkBrugergruppen på OUHNederg. 36,5000 Odense,T 63 14 28 14Brugergruppen påRigshospitaletAfd. M/afsnit 5112 v/BittenKonradsen (bedst kl. 13-15),Blegdamsvej 9,2100 Kbh Ø, T 35 45 77 45b.konradsen@rh.dkCross-OverLl. Kirkestr. 3, 2, 1072 Kbh KT 36 31 04 04, F 36 31 04 03info@cross-over.dkDen Folkekirkelige Aidstjen.Aids-præst Carina WøhlkT 33 18 16 44info@helligaandskirken.dkwww.helligaandskirken.dkHivInfopostboks 1132, 1009 Kbh Khivinfo@hivinfo.dk,www.hivinfo.dkHiv-PensionatetAntoinettevej 1, 2500 ValbyT 36 30 51 50,info@hiv-pensionatet.dkwww.hiv-pensionatet.dkInitHIV-GruppenSkoleg. 6, 3770 Allinge,T 56 48 28 58Kvinde- og Mandegruppen(for heteroseksuelle) OdenseUniversitetshospitalKirsten Misser, T 65 41 35 90Navneprojektetc/o AIDS-Linien, Skinderg.27, 1159 K, T 33 91 11 14,(Torsd. 19-22)info@navneprojektet.dkwww.navneprojektet.dkSex & SamfundRosenørns Allé 12, 1.,1634 Kbh VT 33 93 10 10, F 33 93 10 09info@sexogsamfund.dkwww.sexogsamfund.dkSpecialinstitutionen ForchhammersvejForchhammersvej 18,1920 Frb CT 35 36 22 85STOP AIDSPostboks 190, 1006 Kbh KT 33 11 29 11, F 33 11 19 55info@stopaids.dkwww.stopaids.dkTAWA (The African WomenAIDS Awarenes) Se TICCTICC (Training, Information &Councelling Center)Ll. Kirkestr. 3, 2. 1072 Kbh KT 36 31 08 08, M 26 47 11 49F 36 31 04 03, info@ticc.dkMAGAZINETSTORBestyrelse 2006-2007Henrik Arildsen, formandHelle Andersen næstformandRené Laursen, kassererPeer AagaardHelle AndersenAllan AagaardFrank Bentin, suppleantPia Vilhelmsen, suppleantBestyrelsesmøder10.06.2006 København05.08.2006 København23.09.2006 ÅrhusHiv-Danmark – Magazinet STOR – Juni 200619


Skinderg. 21, kld – 1159 Kbh KT 33 32 58 61Tirs-Torsdag kl. 14.00-22.00Køkken åbent kl. 18.00-20.30– Et sted for folk berørt af hivTirsdag, d. 06.06.Hiv til Hiv fra kl. 17.00-20.30Lammebov. V:Fyldig suppeOnsdag d. 07.06.Citronkylling. V:Spansk omeletTorsdag d. 08.06.Frikadeller m/pistacienødder & tranebærV: PastaretTirsdag d. 13.06.Kokos & kyllingesuppe. V:Grønne tærterOnsdag d. 14.06.Kl. 17.00-19.30 Tina Bruun holder oplæg omsin rejse i Botswana. Fra kl. 19.30: TapasTorsdag d. 15.06.V:Pandekager m/sommergrøntTirsdag d. 20.06.Cæsarsalat. V: Kikærtebøffer m/yoghurtOnsdag d. 21.06Torsdag d. 22.06.Oksekød i masanam. V:PorretærteTirsdag d. 27.06.Fiskefrikadeller m/kaperssauceOnsdag d. 28.06.Skinke m/skøn kartoffelsalatV:Pasta m/kryddersauceTorsdag d. 29.06.Oksemørbrad på grill. V:KartoffelomeletTirsdag d. 04.07.Hiv til Hiv fra kl. 17.00-20.30Chop Souye m/risnudler m/u kødOnsdag d. 05.07.Torsdag d. 06.07.LaksetærteTil alle retter serveres hjemmebagt brød &salat. Priser: forret & dessert 30 kr., hovedret60 kr. ’V’=Vegetar. Der kan bestilles bordpå T 33 32 58 61.Kafe Knud kan lejes/lånes til forskelligeformål: Brug cafeen til pressemøde, kursussted,møde, foredrag, fester, middagsselskabereller receptioner. Vi formidler gernekokke og tjenere.Hiv til Hiv første gang den 6. juni 2006fra kl. 17.00-20.30Den første tirsdag fra kl. 17.00-20.30 er detmuligt at træffe og tale med en anden personder er hiv-smittet.CaféLoneKontor: T 86 18 16 46(man-torsdag kl. 10.00-14.00)Café Lone: T 46 90 83 58(i cafeens åbningstid)Café Lone, Kannikegade 18, 8000 Århus CCafé• tirsdag ulige uger kl. 19.00-22.00(spisning foregår før cafetid fra kl. 18.00)• hver torsdag kl. 15.00-17.00MenuplanTo retter for 50 kr.Tirsdag d. 20. juni. Grillaften på altanen.Tilmelding senest 13. juni på T 86 18 16 46Café Lone holder sommerferie og åbner igend. 15. august 2006.Husk tilmelding til mad …… senest torsdagen før på T 86 18 16 46eller på e-mail: primitivo@mail-online.dkRådgivning VestFyn og JyllandKannikegade 18, 8000 Århus CHenvendelse på T 70 22 58 68mandag-torsdag (10.00-14.00)Rådgivning ØstSjælland og ØerneSkindergade 44, 1., 1159 Kbh. KHenvendelse på T 33 32 58 60mandag-torsdag (10.00-14.00)Café TrHIVselJernbaneg. 16, 2.5000 Odense CNoaks Ark MalmöHiv-Pensionatet– Støttecenter forhiv-smittede ogpårørendeMandag (kl. 14-21) spisning kl. 18 (30 kr.)Tirsdag+Torsdag, rådgivning/hjemmebesøgOnsdag (kl. 13-17) kaffe og socialt samværTilmelding og rådgivning på T 63 14 28 20Center for Sex og Sundhedhiv • rusmidler • risikoadfærdwww.sexogsundhed.dkMandag-torsdag (kl. 10-17), fredag (kl. 10-16)Frokost tirsdag-fredag (30 SEK): Tilmeld digdagen før.Södergatan 13, Malmø. T +46 40 611 52 15Hiv-Pensionatet eret bo- og værestedfor både kvinderog mænd, der erny-smittede ellerhar været hiv-smittedei længere tid.Vi tilbyder samvær,fællesskab, sundog rigtig kost tilhiv-smittede, derhar behov for atgenvinde manglendekræfter. Vi har erfaring i at yde omsorg ogpsykosocial støtte, når livet ’gør ondt’, erkaotisk eller er svært. Med udgangspunkt iden enkeltes ønsker og behov yder vi hjælptil selvhjælp.Kontakt pensionatet på T 36 30 51 50 oghør nærmere eller send en e-mail til info@hiv-pensionatet.dk.Se mere på www.hiv-pensionatet.dkHiv t Hiv–chatAnonym chat mellemhiv-smittede påwww.hivinfo.dkhver tirsdag ml. kl.20.00 og kl. 22.00.www.hiv.dkportalen til hiv/aids-miljøet

More magazines by this user
Similar magazines