11.07.2015 Views

Endeligt program juni 2011 - Viden om Læsning

Endeligt program juni 2011 - Viden om Læsning

Endeligt program juni 2011 - Viden om Læsning

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SFL-baseret undervisning i DK: hvad sker der – og hvordan?Workshop og 3. møde i foreningen for SFL i professionsuddannelserne den 16.-17. <strong>juni</strong> <strong>2011</strong>Denne tredje workshop har fokus på en kortlægning af, hvad der rører sig i Danmark af forskning, udvikling, formidling og undervisning på basis af SFL. Sølystskolen iSilkeborg har været i medierne/Folkeskolen, og det har givet genlyd. Der er masser af andre store og små initiativer i gang rundt i det ganske danske land. Hvordangør vi? Hvad gør vi? K<strong>om</strong> og fortæl og hør <strong>om</strong> de mange forskellige måder at gribe implementering af SFL-baseret pædagogik an: hvad forstår vi ved det s<strong>om</strong> ioffentligheden går under navnet ’genrepædagogik’? Hvordan k<strong>om</strong>mer vi i gang? Hvilke med- og modvinde møder vi? - i læreruddannelse, i grundskolen, i efter-/videreuddannelse, i forsknings-/udviklingsprojekter, i formidling via film, artikler, bøger osv.Mødet afholdes i Titangade 11, 2200 Kbh. N. og består dels af halvanden dags workshop den 16. – 17. <strong>juni</strong>, dels af et oplæg af Jim R. Martin, Sydney, den 17. <strong>juni</strong><strong>om</strong> genrepædagogikkens oprindelse, grundlag og udvikling.Torsdag den 16. <strong>juni</strong>Kl. 10.30: Velk<strong>om</strong>st, indskrivning og formiddagskaffeKl. 10.45 - 11.15: Bestyrelsen for Foreningen for SLF i professionsuddannelserne introducerer til dagenes arbejde: state of the art og de to dages arbejde. Vi tageren rundtur til projekter og initiativer s<strong>om</strong> foregår rundt <strong>om</strong>kring i DK.Kl. 11.15-12.15: Plenumoplæg:Med k<strong>om</strong>munikationsmådekontinuet s<strong>om</strong> fælles <strong>om</strong>drejningspunkt – SFL-baseret pædagogik i læreruddannelsenv. Winnie Østergaard, lektor, Professionshøjskolen UCNI oplægget vil jeg præsentere data fra et tværfagligt projektforløb mellem to linjefagshold (DSA 0708 og Mat. beg. 09.6) <strong>om</strong> samarbejdet med at planlægge,gennemføre og evaluere sprogbaserede undervisningsaktiviteter til matematikundervisning i 1. klasse. Projektet udgør den ene halvdel af et forsøgs- ogudviklingsprojekt ”Tværfagligt samarbejde i dansk og matematik med henblik på at støtte og videreudvikle elevers skriftsprogstilegnelse (faglig læsning ogskrivning)” på Læreruddannelsen Ålborg i indeværende studieår.1


S<strong>om</strong> et fælles teoretisk afsæt blev de studerende blandt andet introduceret til k<strong>om</strong>munikationsmådekontinuet og det at anskue undervisning s<strong>om</strong> en kæde afsprogbrugssituationer og skulle derudfra i tværfaglige grupper planlægge undervisning til 1. klasse på Løvvangskolen, Nørresundby, to gange fire lektioner.Med afsæt i analyser af hvilke sprogbrugssituationer Lars Sal<strong>om</strong>onsen (matematikholdets underviser) og undertegnede (dansk s<strong>om</strong> andetsprog-holdets underviser)satte de studerende i gennem projektforløbet, vil jeg drøfte hvordan samarbejdet har kvalificeret de studerendes faglighed. Og afslutningsvis vil jeg lægge op til endiskussion af hvordan man kan arbejde videre ud fra de erfaringer vi gjorde os.Kl. 12.15-13.00: Frokost (for egen regning)Kl. 13.00-15.00: 3 runder med workshops à 40 minutter.1. sektion 2. sektionGrethe Kjær, konsulent for dansk og skoleudvikling, Køge K<strong>om</strong>mune.Udviklingsarbejde i Køge K<strong>om</strong>mune: En sprog- og genreorienteret pædagogikentilgang til alle fag.Køge k<strong>om</strong>mune har s<strong>om</strong> så mange andre k<strong>om</strong>muner sat fokus på faglig læsning ialle fag. I dette skoleår har der været fokus på læseforståelsesstrategier,læringsstrategier og faglig progression, og s<strong>om</strong> en naturlig forlængelse af dettearbejde, er det besluttet, at der i skoleåret <strong>2011</strong>/2012 skal fokus på fagtekster,tekstaktiviteter og deres sproglige mønstre. Det er derfor besluttet atigangsætte en udviklingsproces, hvor en sprog- og genreorienteret undervisningønskes implementeret i alle fag.Oplægget indeholder overvejelser over og planlægning af detteudviklingsarbejde.Jesper Jensen, lærer, Marielyst skole, GladsaxeEt oplæg <strong>om</strong> hvordan SFL via bl.a. brobygning og stilladsering kan hjælpe medtil at hæve det faglige niveau for de skolesvage elever.Bachelor-problemformulering: Hvorvidt, hvordan og hvorfor kan SystemiskFunktionel Lingvistik (SFL) hjælpe med til at hæve niveauet for skolesvagedanske elever?2


Joan Hellqvist, pædagogisk leder, Anne-Marie Dahl Jacobsen og BettyMikkelsen, lærere, Sølystskolen i SilkeborgProjekt genrepædagogik i SilkeborgFra teori til praksis – <strong>om</strong> implementering på SølystskolenSølystskolen og Læreruddannelsen i Silkeborg samarbejder nu på andet år <strong>om</strong> atudvikle og afprøve australsk genrepædagogik i en dansk kontekst. Etudviklingsprojekt, der har s<strong>om</strong> mål, at både lærere og studerende tilegner sig nyviden <strong>om</strong> teori og nye redskaber til brug i praksis.I denne workshop k<strong>om</strong>mer vi bl.a. <strong>om</strong>kring:- en beskrivelse af projektet på 1. og 2. år- muligheder, barrierer og anbefalinger - set fra et ledelsesmæssigtsynspunkt- konkrete eksempler på arbejdet med genrepædagogik samt videndelingpå skolen- projektets fremtidsperspektiver de næste 3 år- spørgsmål og fælles drøftelseSarah Kirstine Sandgaard og Anne-Sofie Vedel Troelsen,lærerstuderende, VIA UC, læreruddannelsen i SilkeborgEvaluering - a piece of cake. Projekt Genrepædagogik i Silkeborg - etudviklingsprojekt i grundskolen og på læreruddannelsen.Hvordan og hvorfor udvikle et SFL-baseret evalueringsværktøj til dansk s<strong>om</strong>andetsprog? Sprogteorien i praktisk lærerarbejde i grundskolen. To studerendepræsenterer et BA-projekt <strong>om</strong> evaluering af dansk s<strong>om</strong> andetsprog.Uni Beck, Hovedstadens Ordblindeskole"Skriv hvad du mener - navneordets bøjningsendelses betydning fork<strong>om</strong>munikationen af budskabet."Formål for workshop:Arbejde med et afgrænset grammatisk problem på en måde s<strong>om</strong> kan væremeningsfuldt for studerende, s<strong>om</strong> har opgivet at få styr på grammatik og medrund hånd strør "the" og "s/es" ud i teksten, fordi sådan noget skal der være!Med andre ord den studerende skal lære at grammatiske valg har enbetydningsmæssig konsekvens for en teksts budskab og naturvidenskabeligetekster i særdeleshed.Indhold:Workshoppen vil have et oplæg samt præsentere grammatikopgaver fra miteget undervisningsmateriale. I disse grammatikopgaver arbejdes der1) under sætningsniveau med n<strong>om</strong>inalgruppens obligatoriske sæt af valgfra systemerne "form" og "formens betydning",2) funktionen af n<strong>om</strong>inalgruppen i sætningen i niveauet ovenover s<strong>om</strong>sætningskonstituent og endelig3) hvor der arbejdes på tekstniveau med, i modsætning tilgrammatikbøgernes sætningsniveau, hvorledes teksten erbestemmende for valget fra systemet "form".I oplægget og opgaveformuleringen til de studerende begrænses og eller<strong>om</strong>skrives SFL fagudtryk til almindelig sprogbrug.Søs Irini Armyrantis, studerende, UCC, Blaagaard/KDAS9 Lektioners SFL-forløb for ikke-skolevante elever på AVUFormål med forløb:- At eleverne har en oplevelse af sproglig forskel mellem deres første og sidstetekst i forløbet.- At eleverne får et grundlag at bygge videre på, i forhold til at kunne skrivetekster med nuanceret sprog i form at forskellige typer af proces-ord, varierededeltager-ord/<strong>om</strong>stændigheds-ord, samt en opmærks<strong>om</strong>hed på betydningen af3


forbinderord.Mål med forløb:- Elever skal kunne skrive en berettende tekst med brug af tre typer af procesord(handle/gøre, sange/sige og være/have), varierede deltager-ord og<strong>om</strong>stændigheds-ord, samt for en berettende tekst passende forbinderord.Nåede vi målet efter blot 9 lektioner?Ja!Kl. 15.00-16.00: PlenumdiskussionPå baggrund af plenumoplægget og workshopperne diskuterer vi erfaringer fra diverse projekter.Kl. 18.30: Fælles spisning et sted i byen (for egen regning). Stedet er endnu ikke bekræftet.Hvis du ønsker at deltage i middagen, bedes du tilmelde dig ved at sende en mail til Jesper Jensen på: jesper.jensen190@skolek<strong>om</strong>.dk senest onsdag så han vedhvor mange han skal bestille bord til.Fredag den 17. <strong>juni</strong>Kl. 9.00: Godmorgen og problemstillinger fra gårsdagens arbejde.Kl. 9.15-11.15: 3 runder med workshops à 40 minutter.3. sektion 4. sektionBirthe Øhlenschläger, studerende, VIA UC, læreruddannelsen i SilkeborgProjekt Genrepædagogik i Silkeborg - et udviklingsprojekt i grundskolen og pålæreruddannelsenHvordan undervise i SFL-baseret sprogbeskrivelse i indskolingen?Hvordan kan man undervise børn i indskolingen i sprogbeskrivelse i etfunktionelt perspektiv? Hvordan kæde sprogbeskrivelse og læsning sammen?Eksempler på aktiviteter og praktiske øvelser udviklet med henblik på praktik ien 2. klasse.Trine Petz, PD i læsning og skrivning og lærer på Lundtofte skoleHavbiologi i 2. kl.Hvordan introduceres arbejdet med fagtekster i indskolingen så arbejdetbliver funktionelt?Hvordan kan vi bruge det praktiske arbejdes i naturfag s<strong>om</strong>indgangsvinkel til det specialiserede fagsprog?Med Beverly Derewiankas ’sneglemodel’ s<strong>om</strong> planlægningsværkstøj har vi4


gennemført et undervisningsforløb <strong>om</strong> havbiologi i en 2. klasse. Dansklærer ognatur/tekniklærer har arbejdet sammen <strong>om</strong> planlægning og udførelse afforløbet. Der har været fokus på, hvordan der kan arbejdes sprogbaseret, såelevernes sprog udvikler sig fra hverdagssprog til et specifikt fagsprog.I workshoppen vil ’sneglemodellen’ blive brugt til at vise den kæde afsprogbrugssituationer, der bygger bro fra hverdagssprog til fagsprog.Der blive vist eksempler på elevarbejder og analyser af disse. Der vil blive vist ogdiskuteret et par eksempler på fælles konstruktion af fagtekster bl.a. en fagtekstmed multimodale træk. Ligeledes er der mulighed at høre <strong>om</strong>, hvordan en af”De små fagbøger” er blevet introduceret igennem dialogisk undervisning.Kathrin Bock, adjunkt, og Inger Maib<strong>om</strong>, lektor, VIA UC,læreruddannelsen i SilkeborgProjekt Genrepædagogik i Silkeborg - et udviklingsprojekt i grundskolen og pålæreruddannelsenSølystskolen og Læreruddannelsen i Silkeborg har siden august haft etsamarbejde <strong>om</strong> implementering af SFL og genrepædagogik i grundskolen.Grundskolelærerne har mødt den udfordring med vidt forskelligeforudsætninger. Vi vil vise eksempler på hvordan SFL kan bruges i grundskolenbåde i korte og afgrænsede forløb der fokuserer på enkelte sproglige forhold og imere <strong>om</strong>fattende forløb der bringer mange af de strukturelle og sprogligefacetter i spil s<strong>om</strong> kan beskrives med SFL og stilles skarpt på med læse-skrivecirklen.Eksemplerne handler <strong>om</strong> et forløb i verbale processer i 5. klasse og etfabelforløb i 3. klasse.Mette Vedsgaard Christensen og Niels Mølgaard, VIA UC,Læreruddannelsen i SilkeborgProjekt Genrepædagogik i Silkeborg - et udviklingsprojekt i grundskolen og pålæreruddannelsen. SFL i læreruddannelsen.På Læreruddannelsen i Silkeborg har vi siden august arbejdet systematisk med atimplementere SFL s<strong>om</strong> den teoretiske forankring for undervisning isprogbeskrivelse og sprogpædagogik i danskfaget på læreruddannelsen.Anette Vestergaard, lærer og projektkoordinator, Utterslev SkoleFaglig literacy s<strong>om</strong> en del at vores naturfaglige kulturJeg giver et indblik i, hvordan vi på Utterslev skole gør Faglig Literacy til en del afden naturfaglige kultur ved at skabe rammer for at eleverne kan udvikle deresskriftsproglige k<strong>om</strong>petencer.Med udgangspunkt i Beverly Derewianka snegl gives eksempler påundervisningsmetoder og forløb. Oplev blandt andet hvordan TT-øvelser brugess<strong>om</strong> rekonstruktion af elevernes oplevelser, og hvordan vi gennem dennaturfaglige metode transformerer elevernes hverdagssprog til fagsprog.Susanne Jacobsen, lektor, Professionshøjskolen MetropolSFL og fremmedsprogOplægget lægger op til en diskussion af hvordan man kan bygge sproglige broerfra mundtlighed over til skriftlighed i faget engelsk; eksempler fraundervisningsforløb på folkeskole og læreruddannelsesniveau.5


Udviklingsprojektet er tilrettelagt i tæt samarbejde med en lokal folkeskole,Sølystskolen. Oplægget viser dels eksempler på undervisningsaktiviteter tildanskfaget på første årgang og præsenterer erfaringer og resultater fraudviklingsprojektet, dels eksempler på undervisningsaktiviteter udviklet i etsamarbejde mellem undervisere, studerende og grundskolelærere. Projektet hartil formål at undersøge <strong>om</strong> en funktionel sprogundervisning kan gøre destuderende til bedre og mere sprogligt bevidste skribenter og <strong>om</strong> man kanbibringe de danskstuderende et funktionelt baseret sprogsyn i både teori ogpraksis.Ved hjælp af eksempler og cases fra undervisning både på læreruddannelse og igrundskolen redegør vi for de foreløbige erfaringer og resultater.Kl. 11.15-11.30: Afrunding og hvad gør vi nu? Det glider over i:Kl. 11.30-12.00: Foreningens årsmøde if. vedtægterne og fastlæggelse af næste arrangement.Herefter frokost for egen regning og Forskerkaffe kl. 14 – 16-30 med Jim R. Martin: Program og tilmelding på vores hjemmeside.Praktiske oplysningerTid: 16.-17. <strong>juni</strong> <strong>2011</strong>Sted: UCC, Titangade 11, 2200 København N. Se lokalenummer på skærmene i receptionenArrangør: Foreningen for SLF i professionsuddannelserne i samarbejde med Nationalt <strong>Viden</strong>center for Læsning - ProfessionshøjskolernePris: Deltagelse i workshops og årsmøde er gratis, men udgifter til transport, logi og forplejning afholdes af deltagerne. Deltagelse i Forskerkaffen med Jim R. Martinkoster 75,- s<strong>om</strong> betales i døren.Kontakt: Ruth Mulvad (rmu@ucc.dk) besvarer gerne spørgsmål vedr. workshops og det faglige indhold. Spørgsmål vedr. tilmelding kan rettes til Tine Corfitsen påtcgh@ucc.dk eller 4189 9090.Med forbehold for ændringer i <strong>program</strong>met.6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!