Danske Havnes svar på høring af bekendtgørelse om refusion af ...

danskehavne.dk

Danske Havnes svar på høring af bekendtgørelse om refusion af ...

Weidekampsgade 10Postboks 33702300 København SMiljøstyrelsenVandStrandgade 291401 København KTelefon 3370 3137Telefax 3370 3071Giro nr. 200 30 31Ref TECtec@danskehavne.dkDir 3370 3256www.danskehavne.dkDanske Havnes svar på høring af bekendtgørelse omrefusion af udgifter til beredskab, bekæmpelses- ogsaneringsforanstaltninger, samt affaldsbortskaffelsevedrørende olie- og kemikalieforurening(Strandrensningsbekendtgørelsen)1. november 2006Danske Havne har modtaget udkast til revision af”Strandrensningsbekendtgørelsen”. Revisionen skal afklaremyndighedsforhold efter kommunalreformen, og samtidig foretages visseajourføringer.Danske Havne har intet at bemærke vedrørende myndighedsforholdene.Til gengæld er det Danske Havnes opfattelse, at bekendtgørelsen er forældetog at en revision af bekendtgørelsens faglige indhold bør finde sted snarest.Begrundelsen er:1. Havnebestyrelsen pålægges at betale for en ude fra kommendeforurening af havnen. Men havne er ikke længere statshavne, menselvstændige kommunale virksomheder, der skal hvile i sig selv(selvstyrehavne) eller gerne give udbytte til aktionærer (kommunaleaktieselskabshavne).2. Bekendtgørelsen forholder sig ikke til, at flere havne er private, oghvem, der i givet fald skal betale for en ude fra kommendeforurening.3. Bekendtgørelsen forholder sig kun til forurening med olie- ogkemikalieaffald, mens de store mængder affald fiskere bringer i land,og som havnene bortskaffer ikke er omfattet af nogen bestemmelseom kompensation. Danske Havne har endnu ikke modtaget svar påbrev af 14. oktober 2005 om kompensation for opfisket affald, og vil


snarest tage sagen op med Miljøminister Connie Hedegaard. Brev af14. oktober 2005 vedlægges.Med venlig hilsenTom Elmer ChristensenSekretariatschef2

More magazines by this user
Similar magazines