April

konservative.dk

April

Nr. 03 2012Nyt fraKonservative i DragørFormanden har ordet!Kære medlemVi er nu på vej mod lysere tider og foråret banker på.Bestyrelsen har skudt processen i gang med at findekandidater til det kommende kommunevalg i 2013 ogpå den politiske front er der mange aktiviteter i gang.Hvad er der sket i vælgerforeningensiden sidst?• Forlængelse af orlov• Storkredsgeneralforsamling• Nyt fra Byrådsgruppen• Præsentation af bestyrelsenForlængelse af OrlovSigne Justesen er pr. 15. januar 2012 udnævnt til cheffor den særlige anklagemyndighed i Kosovo. Signe harderfor anmodet om at få forlængetsin orlov med 1 år. Såledesat Signe kan genindtrædeden 1. februar 2013.Uffe Jacobsen er indtrådt somstedfortræder for Signe i denperiode.Kommende aktiviteter formedlemmerneVælgerforeningens bestyrelsesmøder - som naturligviser åbne for medlemmer afholdes den:Kommende møder:• 1. maj 2012 Bestyrelsesmøde• 10. maj 2012 Medlemsmøde i Hovedstadenom partiprogrammet• 5. juni 2012 BestyrelsesmødeTak for din opmærksomhed og støtte til partiet. Vi ses!Med venlig hilsenKurt ChristensenStorkredsgeneralforsamlingden 22marts 2012På den netop afholdte generalforsamlingi Storkredsenblev der valgt ny formand ognæstformand.Ny formand blev Peter Kastoftfra Frederiksberg og somnæstformand blev Hans ErikSiesgaard fra Københavnvalgt. Den afgående formandKnud Palsbro blev takket forhans indsats for Storkredsen.www.konservative.dk/dragor


Nyt fra byrådsgruppenSiden sidste nyhedsbrev er der sket en del på den politiskescene.ForretningslivetSom I alle har bemærket har forretningslivet det sværti Dragør. Derfor tog vi initiativ til at invitere alle forretningsdrivenetil en række dialogmøder om forretningslivetsvilkår i Dragør. Fra byrådsgruppen deltog KennethGøtterup og Uffe Jacobsen og fra bestyrelsendeltog Kurt Christensen, Karsten Molander og UlrikAnkerstjerne. Vi har haft to gode møder med de forretningsdrivendei byen og drøftet handlens vilkår. I martsmåned fremsatte vi et politisk forslag, hvor vi ønskede;• At forvaltningen udarbejder en skitse til, hvordander kan etableres flere parkeringspladseromkring Dragør bymidte, samt udarbejder overslagover omkostninger til etablering.• At der ansættes en medarbejder med særligviden inden for erhverv og turisme der har tilformål, at fremme udviklingen inden for disse toområder. Stillingen er en projektstilling over 2år. Forvaltningen fremlægger jobprofil for stillingen,samt forslag til finansiering, herunder envurdering af, om stillingen kan etableres i enfælles finansiering med erhvervslivet i Dragør.• At kommunen igangsætter en ”tænketank” medinddragelse af de erhvervsdrivende der har tilformål at udarbejde en erhvervsstrategi for kommunen.Forvaltningen fremlægger forslag tilkommissorium, herunder sammensætning,tænketankens arbejdsgrundlag, succeskriterier.Det forventes at tænketanken kan fremkommemed en samlet anbefaling til det politiske systemi foråret 2013.Desværre blev forslaget ikke vedtaget, idet alle andrepartier stemte det ned. Socialdemokraterne var førstfor forslaget ved behandlingen i Økonomiudvalget,men havde 14 dage efter fået kolde fødder og stemteimod.Da forslaget ikke nød fremme stemte vi for socialdemokraternesforslag om ” At der iværksættes en procesfor fastlæggelse af en erhvervspolitik, der beskrivermålsætning og vilkår for fortsat at drive og etablereerhverv i Dragør Kommune.”.Vi håber på, at der kommer konkrete tiltag ud af ovenstående,men tvivler og er bekymret for, at det blotbliver endnu en kommunalpolitisk syltekrukke.SkolerneFlertallet har nu vedtaget den 6. Skolereform på 2 år.Det nye er, at køber har trukket sig fra købet afVierdiget og kommunen står nu uden et salg. Uagtetdette fortsætter flertallet deres skolereformpakke oghar i denne forbindelse vedtaget, at søge Indenrigsministerietom tilladelse til, at låne 60 millioner kr. somså skal afdrages, når Vierdiget skole engang med tidenbliver solgt.Vi er i gruppen enige om, at en skolereform vil væredet bedste for Dragør på den lange bane, men er uenigeom, hvorvidt det er et gunstigt tidspunkt at sælgepå. Aktuelt hænger indtægter og udgifter i skolereformenikke sammen. Byrådsgruppen har advaret ministerietom, at give Dragør en ekstra ordinær lånemulighed,idet vi i kommunens samlede økonomi ikke kanbære en lånoptagning på kr. 60 millioner.HavnenEn enig kommunalbestyrelse vedtog på sidste møde,at ansøge Realdania om, hvorvidt de ønsker at indgå iet samarbejde med kommunen om udviklingen afDragør Havn. Vi må afvente Real Danias udmelding,og når denne er kommet kan kommunalbestyrelsentage stilling til et projekt.DigesagenSom I har læst i Dragør Nyt verserer der en sag ometablering af dige på Amager. I Tårnby har man besluttet,at lave et dige på tværs af øen. Et flertal i kommunalbestyrelsenhar samtykket til dette. Vi ønsker etkystdige hele vejen rundt om sydamager. På en ø byggerman ikke diger på tværs og afskriver alle ejendommeneder ligger uden for digegrænsen.Det forpligtende samarbejdeRegeringen har aktuelt sendt et lovforslag i høring.Det handler om kommunens mulighed for at opsigedet forpligtende samarbejde med Tårnby. Vi har udtaltos positivt over for forslaget, men har også påpeget,at vi finder det mest hensigtsmæssigt, at vi som kommunenbør kunne vælge vores samarbejdspartnere påtværs af kommunerne og ikke være afhængig af enenkelt kommune. Når loven er vedtaget skal kommunalbestyrelsenforholde sig aktivt til denne lov og Dragørkommunes holdning til det videre forløb. Vi følgersagen tæt i byrådsgruppen og vender tilbage i næstenyhedsbrev.For byrådsgrupen,Kenneth Gøtterupwww.konservative.dk/dragor


eget grafiske reklamebureau. I den konservative gruppeer jeg med i Medie og Markerings gruppen. Ud overdette sidder jeg med i et par bestyrelser for nogleNPOer.Asger S. Larsen, 58 årTidl. Borgmester.Har boet i Dragør siden 1987, gift med Helle, har tovoksne børn, som begge har gået på St. MaglebySkole. Kontor og handelsuddannet og har gennem årenebestridt ledende stillinger i det private erhvervslivindenfor økonomi, administration og logistik. Medlemaf Dragør Kommunalbestyrelse og økonomiudvalgetsiden 1. januar 1995. Medlem af Region Hovedstaden iperioden 2006-2009.Klaus D. Steffensen, 46 årselvstændig forsikringsmæglerHar tre børn og har boet i Dragør i godt 15 år. Er uddannetRegistreret Revisor FRR og derudover har jegto videregående økonomiske uddannelser. Har arbejdeti den finansielle sektor i godt 20 år med flere direktørstillinger. Udover mit politiske virke er jeg aktiv i DragørBoldklub.Uffe Jacobsen, 51 ÅrIngeniør i SASFødt i 1960 i København og har boet i Dragør lige siden.Er gift og far til 4. Uddannet som maskiningeniørpå Københavns Teknikum. ingeniør i SAS siden 1984,svæveflyvepilot i Nordsjællands Svæveflyveklub. Uffehar tidligere været formand, nu næstformand, og erstedfortræder i kommunalbestyrelsen i perioden 1. maj2011 til 31. januar 2013, sidder herunder også i TeknikogMiljøudvalget, Markedsføringsgruppen, Valgbestyrelsetil Folketingsvalg, Skolen ved Vierdiget, Denkommunale dagpleje, Dragør Menighedsbørnehave,Grundlisteudvalget og Grønt Råd (suppleant). Er desudenDomsmand i Københavns Byret siden 2009.Kurt Christensen, 57 årIT-chef i Københavns Brandvæsen.Jeg har boet i Dragør siden 1960, er gift med Birgitte oghar 3 børn. Har været engageret i bestyrelsesarbejderpå forskelligvis på børne- og idrætsområdet. Har siden2000 været politisk aktiv. Har været medlem afKonservative i Dragør og Store Magleby siden 2006,hvor jeg har haft poster som bestyrelsesmedlem,næstformand og i dag formand.Dorthe Brinck, 64 årfolkepensionistUddannet sygeplejerske og sygeplejelærer samt en HDi ledelse plus kommunikation og formidling. Jeg hararbejdet 30 år som leder i ældresektoren samt i andreområder inden for plejesektoren. Jeg har siddet i bestyrelsernefor Dragør Boldklub, Dragør Idræts Sammenslutning,og i Amagers Idrætsklinik. Jeg har også tidligereværet aktiv i den Konservative vælgerforening,hvor jeg nu er vendt tilbage, samt siddet en periode iDragør Kommunalbestyrelse for Konservative. Jeg har2 voksne sønner, 4 børnebørn, alle bosiddende iDragør.www.konservative.dk/dragor

More magazines by this user
Similar magazines