EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

Den foreliggende rapport om en styrkelse af rammerne for det tværsektorielle ogtværfaglige samarbejde i sager om overgreb mod, herunder seksuelt overgreb af,børn består af følgende dele:• En beskrivelse af det lovgivningsmæssige grundlag• En beskrivelse af gruppens størrelse og karakteristika• En beskrivelse af de nuværende tilbud og indsatser på området• Anbefalinger for fremtidige tilbud og indsatserDer har blandt arbejdsgruppens medlemmer været flere forskellige opfattelser af,hvordan børnehusmodellen bør etableres i Danmark. Anbefalingerne i rapporten eret udtryk for en børnehusmodel, der har kunnet opnå bred opbakning. Det må anbefales,at børnehusmodellen i dansk kontekst evalueres tre år efter implementeringmed henblik på at opsamle viden om, hvorvidt modellen fungerer hensigtsmæssigteller bør justeres.1.4 Definitioner og afgrænsningArbejdsgruppens arbejde blev i henhold til kommissoriet afgrænset til modeller,der kan styrke det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde på området. I rapportenanvendes betegnelsen ’børnehus’ til at beskrive rammerne for en koordinerettværsektoriel og tværfaglig samarbejdsmodel, hvor samarbejdet sker i et børnevenligtmiljø og med barnet i centrum.Arbejdsgruppen har i den forbindelse ikke beskæftiget sig med opgaveløsningen iden enkelte kommune, bl.a. i lyset af at Socialministeriet har nedsat et ekspertpanelmed den opgave at fremsætte anbefalinger til Socialministeren om behovet foreventuelle nye tiltag, der kan styrke indsatsen i kommunerne.Tilsvarende har arbejdsgruppen ikke beskæftiget sig med de helt enkle, ukompliceredeopgaver på området, som aktuelt løses kvalitetsmæssigt og fagligt tilfredsstillendei den enkelte sektor, og hvor der ikke er behov for tværsektoriel eller specialiseretindsats.I kommissoriet for arbejdet er der fokus på seksuelle overgreb på børn og unge.Undervejs i arbejdet er det imidlertid blevet fremhævet af arbejdsgruppens medlemmer,at et så snævert fokus ikke er hensigtsmæssigt, bl.a. fordi indsatser og tilbudover for børn og unge udsat for andre typer overgreb end seksuelle overgreb,fx fysisk vold og omsorgssvigt, stiller tilsvarende krav og ofte involverer de sammesektorer og fagpersoner som for børn og unge udsat for seksuelle overgreb. I rapportenanvendes det bredere udtryk ’overgreb’ som udtryk for ovenstående typer afovergreb mod børn og unge. Hvor det er relevant for forståelsen af teksten, anvendeset mere præcist udtryk.10

More magazines by this user
Similar magazines