EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

2 Lovgivningsmæssigt grundlag2.1 Servicelovens bestemmelser2.1.1 Servicelovens bestemmelser om forebyggelse og tidlig opsporingKommunen har pligt til at føre et generelt tilsyn med de forhold, hvorunder børn ikommunen lever (Servicelovens § 146). Kommunen skal føre sit tilsyn på en sådanmåde, at kommunen så tidligt som muligt kan få kendskab til tilfælde, hvor det måantages, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte. Forpligtelsen til atføre dette generelle tilsyn gælder på tværs af sektorer, forvaltninger og myndighederi kommunen. En stor del af kommunens forebyggende arbejde udføres såledespå grundlag af denne bestemmelse.Skole, skolefritidsordning, sundhedspleje, dagtilbud, fritidshjem (og fra 1. juni2012 også skoletandplejen) samt myndigheder, der løser opgaver inden for områdetfor udsatte børn og unge, kan indbyrdes udveksle oplysninger om konkrete børnsog unges rent private forhold (Servicelovens § 49a). Betingelsen for, at der kan udvekslesoplysninger om rent private forhold, er, at det sker som led i kommunenstidlige eller forebyggende samarbejde på børn og unge-området. Samarbejdet hartil formål at styrke sammenhæng og helhed i tilbuddene til de svagest stillede børnog unge og sikre, at der i tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til lægelig, social,pædagogisk, psykologisk og anden sagkundskab. Udvekslingen af oplysninger kanske i tilfælde, hvor en fagperson i sit daglige arbejde med et barn eller en ung bliverbekymret for et konkret barns trivsel, udvikling eller sundhed, og som i densammenhæng har behov for at drøfte bekymringen med en eller flere relevante fagpersonerfor nærmere at afklare problemets omfang. Drøftelsen har til formål at afklare,hvorvidt den konkrete bekymring skal give anledning til et særligt tiltagoverfor barnet eller den unge.Personer, der yder offentlig tjeneste eller hverv, har pligt til at underrette denkommunale forvaltning, hvis de bliver bekendt med et barn eller en ung, som kanhave behov for særlig støtte. I bestemmelsen herfor er det tydeliggjort, at der skalunderrettes ved antagelse om overgreb (Servicelovens § 153).Derudover gælder det generelt, at alle, der får kendskab til et barn eller en ung, somfra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigendebehandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare,har pligt til at underrette kommunen efter Servicelovens regler (Servicelovens §154). Kommunen skal kvittere skriftligt, når den modtager en underretning.2.1.2 Servicelovens bestemmelser om udredning af barnetNår kommunen bliver bekendt med et barn eller en ung, som kan have behov forsærlig støtte, eksempelvis på grund af at barnet har været udsat for overgreb, skalkommunen foretage en børnefaglig undersøgelse (Servicelovens § 50).Undersøgelsen skal omfatte:11

More magazines by this user
Similar magazines