EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

• Barnets udvikling og adfærd• Familieforhold• Skoleforhold• Sundhedsforhold• Fritidsforhold og venskaber• Andre relevante forholdDen børnefaglige undersøgelse kan foretages uden forældrenes samtykke. Som ledi undersøgelsen skal kommunen inddrage de fagfolk, som har viden om barnets ellerden unges og familiens forhold. Dette kan ske ved at inddrage sundhedsplejersker,pædagoger, psykologer, lærere m.v. Hvis det er nødvendigt, kan kommunenlade barnet undersøge af en læge eller en autoriseret psykolog. Undersøgelsen skalafsluttes senest fire måneder efter, at kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på,at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte. Hvis den undtagelsesvistikke kan afsluttes inden fire måneder, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en foreløbigvurdering og snarest herefter afslutte den. Undersøgelsen skal resultere i enbegrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger, ogi bekræftende fald af hvilken art disse bør være.Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorligskade på et barns sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget uden samtykkefra forældremyndighedsindehaverne beslutte at gennemføre undersøgelsenunder ophold på institution eller indlæggelse på sygehus efter lægelig godkendelse(Servicelovens § 51).Inden der træffes afgørelse om foranstaltninger, skal kommunen udarbejde enhandleplan, der skal angive formålet med indsatsen, og hvilken indsats der er nødvendigfor at opnå formålet. Handleplanen skal tage udgangspunkt i resultaterne afden børnefaglige undersøgelse og skal i forhold til de problemer, der blev afdækketaf undersøgelsen, indeholde konkrete mål i forhold til barnets trivsel og udvikling(Servicelovens § 140).Inden der træffes afgørelse om foranstaltninger, skal kommunen endvidere gennemføreen samtale med barnet (Servicelovens § 48). Formålet med samtalen er atfå kendskab til det barn eller den unge, som sagen drejer sig om, og tage hensyn tilbarnets eller den unges egen opfattelse af situationen. Samtalen skal derfor klarlæggebarnets eller den unges egen holdning til den påtænkte afgørelse. Samtalenskal ske på en kvalificeret og respektfuld måde, og det er centralt, at kommunengør sig tilstrækkelige anstrengelser for at finde frem til barnets eller den unges egenmening i sagen. Barnet eller den unge har mulighed for at have en bisidder sompersonlig støtte under samtalen.Samtalen skal afholdes, selvom der eventuelt er afholdt en samtale med barnet ellerden unge i forbindelse med udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse efter § 50.2.1.3 Servicelovens bestemmelser for hjælp til børn, der har været udsatfor overgrebKommunen er forpligtet til at iværksætte hjælp og støtte til børn og unge, som harbehov herfor, herunder børn og unge, som har været udsat for overgreb. Det gældergrundlæggende, at formålet med at yde støtte til de børn og unge, som har behovherfor, er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår, så de på trods af deres individuellevanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse som12

More magazines by this user
Similar magazines