EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

I det omfang, der er uenighed mellem barnet og forældremyndighedsindehaverneom, hvorvidt behandling skal indledes eller fortsættes, ligger den endelige beslutningskompetencehos sidstnævnte. Barnet skal dog – afhængig af alder og modenhed– så vidt muligt inddrages. Finder sundhedspersonen, at forældremyndighedsindehaverneikke varetager barnets tarv på tilstrækkelig vis, kan sundhedspersonenuden forældremyndighedsindehavernes samtykke gøre kommunen opmærksomherpå og videregive helbredsoplysninger om barnet.Det fremgår ikke af lovgivningen generelt, hvordan uenighed mellem to forældremyndighedsindehavereom samtykke til undersøgelse og behandling af barnet skalhåndteres.2.3.5 Sundhedspersoners tavshedspligtDet er sundhedspersoners pligt at underrette kommunen ved mistanke om fx overgreb.Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedspersoners underretningspligtover for kommunen af 18. april 2006 (under revision) understreger sundhedspersonaletspligt hertil. Der findes samtidig en række bestemmelser om sundhedspersonerstavshedspligt over for patienten.En patient – dvs. også en patient, der ikke er fyldt 15 år – har krav på, at sundhedspersoneriagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer ellerfår formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold ellerandre fortrolige oplysninger (sundhedsloven § 40, stk. 1).Forældremyndighedens indehavere skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelseom dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov (forældreansvarsloven§ 2), og det er derfor forældremyndighedsindehaverne, som giver samtykketil behandling af den mindreårige (sundhedslovens § 14). Uanset barnets kravpå tavshed er der således tale om en berettiget videregivelse af barnets helbredsoplysningerm.v., hvorfor forældremyndighedsindehaverne har krav på fuld informationom barnets helbredstilstand og behandlingsbehov m.v.Forældremyndighedsindehaverne kan ligeledes blive bekendt med barnets/denmindreåriges helbredsoplysninger m.v. ved at anmode om aktindsigt. Den, om hvishelbredsforhold, der er udarbejdet patientjournaler m.v., på anmodning har ret tilaktindsigt heri (sundhedsloven § 37, stk. 1). Af sundhedslovens § 14 følger, at såfremten patient ikke i stand til selv at varetage sine interesser, indtræder den ellerde personer, som efter lovgivningen er bemyndiget hertil, i patientens rettighederefter sundhedslovens §§ 15-51, i det omfang det er nødvendigt for at varetage patientensinteresser i den pågældende situation.Ugifte børn og unge under 18 år er under forældremyndighed (forældreansvarsloven§ 1). Forældremyndighedsindehaverne har således som udgangspunkt adgangtil aktindsigt i den mindreåriges patientjournal i henhold til sundhedslovens § 37,stk. 1, jf. § 14. Forældremyndighedsindehaveres adgang til aktindsigt i en mindreårigspatientjournal kan begrænses, i det omfang forældremyndighedsindehavernesinteresse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørendehensyn til den mindreårige (sundhedsloven § 37, stk. 2). Der skal foretagesen konkret afvejning af på den ene side forældremyndighedsindehavernes ønskeom og behov for at blive gjort bekendt med journaloplysningerne og på den andenside hensynet til den mindreårige patient og dennes krav på tavshed og fortrolighed.16

More magazines by this user
Similar magazines