EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

Der er i forarbejderne til patientretsstillingslovens § 20, stk. 2, (nu sundhedslovens§ 37, stk. 2), jf. lovforslag nr. L 15, FT 1997-1998, 2. samling, nævnt følgende eksemplerpå oplysninger, hvor forældremyndighedsindehavernes interesse kan tænkesat burde vige for afgørende hensyn til den mindreårige: Prævention, abortindgreb,behandling for kønssygdomme og journaloplysninger fremkommet i forbindelsemed psykolog- og psykiaterundersøgelser. Aktindsigt vil således kunne nægtesforældremyndighedens indehavere, hvis den mindreåriges patientjournal m.v.indeholder sådanne oplysninger. Der er dog ikke tale om en udtømmende opregningaf typer af oplysninger, hvor det vil kunne overvejes at begrænse forældremyndighedsindehavernesadgang til aktindsigt.For optegnelser, der er journalført før den 1. januar 2010, kan retten til aktindsigtefter lovens § 37, stk. 1, begrænses, i det omfang patientens – og dermed også forældremyndighedsindehavernes– interesse i at blive gjort bekendt med oplysningernefindes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller tilandre private interesser (sundhedsloven § 37, stk. 3). De nævnte andre private interesservil kunne være oplysninger som tredjemand, fx pårørende, før lovens ikrafttrædenmåtte have givet til journalen i tillid til, at oplysningerne ville kunne undtagesfra aktindsigt, og hvor en oplysning herom til patienten – og altså for mindreårigeogså forældremyndighedsindehavere – vil kunne være til alvorlig skade forpatient- eller familieforholdet.Regeringen har netop sendt et udkast til lovforslag i høring, hvor der blandt andetforeslås en udvidelse af sundhedslovens § 37, stk. 2, om begrænsning af forældresadgang til aktindsigt. Det foreslås nærmere bestemt, at forældremyndighedsindehaveresadgang til aktindsigt i en mindreårigs patientjournal efter sundhedslovens §37, stk. 1, jf. samme lovs § 14, også skal kunne begrænses i det omfang, forældremyndighedsindehavernesinteresse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findesat burde vige i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyntil forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt beskyttelseaf vidner eller andre i sager om strafferetlig forfølgning.17

More magazines by this user
Similar magazines