EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

3 Gruppens størrelse og karakteristika3.1 Opgørelse af gruppens størrelseForekomsten af overgreb på børn i en given befolkning angives oftest som prævalensenaf overgreb i barnealderen, dvs. hvor mange børn ud af den samlede mængdebørn i befolkningen, der har oplevet ét eller flere af de overgreb, der er indeholdti den anvendte definition af overgreb. Hyppigheden af overgreb angives entensom antal kendte tilfælde af overgreb på børn i løbet i af et enkelt år eller somantal børn, der er ofre for overgreb i en given tidsperiode inden det fyldte 15. eller18. år og opgjort i forhold til den samlede børnebefolkning. Forekomsten angivesenten som procentandel eller som antal pr. 10.000 børn i aldersgruppen.Verdens Sundhedsorganisationen, WHO, definerer misbrug og overgreb mod børnsom alle former for fysiske og/eller psykiske overgreb, seksuelle overgreb, misrøgt,omsorgssvigt, nedværdigende behandling eller kommerciel eller anden form forudnyttelse, der resulterer i faktisk eller potentiel skade for barnets helbred, overlevelse,udvikling eller værdighed.I Danmark er der adgang til en række forskellige datakilder, der samlet kan belyseomfanget af overgreb mod børn. Dels er der registerdata om politianmeldte sagerog kontakter til sygehuse vedr. mistanke om overgreb, dels er der resultater fraspørgeskemaundersøgelser blandt børn og unge. De forskellige kilder kan belyseomfanget af de sager om omsorgssvigt og overgreb på børn i Danmark, der kommertil offentlighedens kendskab, men ingen af kilderne giver et fuldstændigt overblikover problemets omfang.. Der er således et mørketal, fordi overgreb mod børnog unge i nogle tilfælde foregår i det skjulte og ikke kommer til myndighederneskendskab. Der forefindes i øvrigt ikke en systematisk registrering af underretningertil de sociale myndigheder om overgreb og omsorgssvigt vedrørende børn.De foreliggende registerdata kan i relation til den brede definition af overgreb modbørn belyse elementer af fysisk vold og seksuelle overgreb mod børn, men kan kuni meget begrænset omfang belyse andre typer af overgreb, som fx misrøgt/vanrøgt,anden form for omsorgssvigt og psykiske overgreb.Fremgangsmåden i afsnittet er derfor at sammenholde det aktuelle omfang og karakterenaf seksuelle overgreb mod børn i Danmark ud fra politianmeldelser i 2010,kontakter til skadestuer og hospitalsindlæggelser i 2010 og en række kommunerstilbagemelding om antal underretninger i 2009 med unges egen rapportering afovergreb i en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse i 2008. Det vil sige, at deranvendes en række forskellige datakilder til at kortlægge omfanget og karakteren afovergreb mod børn.Opgørelserne af de forskellige data understreger, at der ikke foreligger entydige nationaleopgørelse over antallet af børn og unge, som udsættes for overgreb, ligesomopfattelsen af udtrykket ’overgreb’ hos den enkelte adspurgte i spørgeskemaundersøgelserikke nødvendigvis svarer til det, der defineres som overgreb i undersøgelsen.Eksempelvis beretter 22 % af unge piger i Danmark, at de hyppigt har væretudsat for uønsket sex fra en jævnaldrende eller haft seksuelle erfaringer med envoksen inden 15-års alderen mod 5 % af unge drenge. Men det er kun 9 % af pigerneog 1 % af drengene, der selv vurderer, at de har været udsat for et seksuelt18

More magazines by this user
Similar magazines