EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

I 2002 gennemførtes den første landsdækkende undersøgelse af omfanget og karakterenaf seksuelle og fysiske overgreb mod børn omfattende besvarelser fra 10 % afalle 15-16-årige, i alt 6.200 9. klasseelever af et computerbaseret spørgeskema.Skemaet omfattede detaljerede spørgsmål om deres seksuelle erfaringer og seksuellekontakter, herunder seksuelle erfaringer med ældre personer og udsættelse forpsykisk og fysisk vold i og uden for hjemmet.I 2008 blev denne undersøgelse gentaget blandt lidt over 4.000 elever i 9. klasse ifolkeskoler og efterskoler. Undersøgelsen rummer spørgsmål om forskellige formerfor seksuelle erfaringer mod egen vilje med jævnaldrende, dvs. personer derhøjst var 4 år ældre, og om seksuelle kontakter eller forhold til voksne defineretsom personer, der var mindst fem år ældre end den unge. Derudover indeholderundersøgelsen detaljerede oplysninger om familie, sociale kontakter, fritid, fysiskog psykisk helbred og kan yderligere belyse forekomst og karakter af psykiske ogfysiske overgreb i relation til konflikter i familien. De unge besvarede tre forskelligespørgebatterier, der var egnede til at belyse deres psykiske modstandskraft ogsårbarhed samt eventuelle psykiske problemer.Undersøgelsen i 2008 viste, at 18 % af pigerne og 5 % af drengene havde haft eneller flere uønskede seksuelle oplevelser med en jævnaldrende. Det omhandlede oftestat være blevet berørt seksuelt, men uden forsøg på samleje, for 8,7 % af pigerneog 2,1 % af drengene. I alt 0,6 % af drengene og 2,0 % af pigerne havde, indende fyldte 15 år, oplevet uønsket samleje med en jævnaldrende, dvs. med en personder højst var fire år ældre end dem selv (Figur 1).To ud af tre af de unge, der havde oplevet uønsket sex med en jævnaldrende, havdekun været udsat herfor en enkelt gang, og det var få, i alt 5 ud af 1.590 drenge og13 ud af 1.696 piger, der havde været udsat tre gange eller mere.2,0 % af drengene og 7,8 % af pigerne havde inden 15-års alderen haft seksuelkontakt med voksne, defineret som personer der var mindst fem år ældre end demselv. Blandt dem angav hver ottende dreng og knap hver tredje pige, at de var blevettvunget eller presset dertil. Over halvdelen rapporterede udelukkende mindrevidtgående seksuel kontakt med voksne, dvs. ikke-fysisk kontakt og/eller berøringeruden på tøjet.Der blev også spurgt om, hvorvidt den seksuelle kontakt havde haft karakter af etseksuelt overgreb, og/eller om den unge selv havde oplevet det som et overgreb.Det er kun en mindre del af de unge, der selv vurderer, at de seksuelle erfaringermed ældre og de uønskede seksuelle kontakter med jævnaldrende var seksuelleovergreb. I forhold til de i alt 22 % af piger, der havde oplevet enten uønsket sexmed en jævnaldrende eller havde haft en seksuel erfaring med en voksen (mindstfem ældre person), var det kun 9 %, der selv vurderede, at det havde været et seksueltovergreb. For drenge var de tilsvarende andele 5 % og 1 %. Dette skitseres inedenstående figur 1.22

More magazines by this user
Similar magazines