EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

mistanke om seksuelt overgreb. Odense Universitetshospital modtager årligt 30børn udsat for seksuelt overgreb, 30 for fysisk overgreb, samt 40 pga. symptomerfra genitalier, hvor differentialdiagnosen er seksuelt overgreb.Det skønnes, at en gennemsnitlig pædiatrisk afdeling modtager ca. 10 børn udsatfor seksuelle overgreb eller mistanke herom årligt og herudover ca. 30 børn udsatfor fysiske overgreb eller mistanke herom.Nogle pædiatriske afdelinger i landet modtager lidt flere. Socialpædiatrisk afdelingpå Herlev Hospital ser årligt ca. 20 børn, hvor der er mistanke om seksuelt overgreb.Desuden ses ca. 30 udsat for fysisk overgreb eller mistanke herom. Socialpædiatriskafsnit på Næstved Sygehus ser årligt ca. 15 børn, hvor der er mistanke omseksuelt overgreb.I Landspatientregisteret er der i 2010 registreret ca. 1.200 kontakter til landets hospitaler,inklusive skadestuekontakter, pga. mistanke om eller verificerede seksuelleog/eller fysiske overgreb på børn under 15 år.3.5 Kommunalmyndighedernes kendskab til overgrebI Danmark er der ingen centrale statistikker, der kan belyse det samlede antal af sagerom seksuelle overgreb, som kommer til kommunale myndigheders kendskab.Det forholder sig imidlertid således, at alle børn og unge, der ses i sundhedssektorenog hos politiet, og hvor der er en mistanke om, at barnet eller den unge er ellerhar været udsat for vold eller seksuelle overgreb, også er en sag i kommunalt regi.Hertil kommer de kommunale sager, hvor børnene/de unge ikke har været omkringsundhedsvæsenet og heller ikke anmeldes til politiet.I henhold til Serviceloven skal kommunerne underrettes i sager, der vedrører overgrebmod børn, men der findes ingen tilgængelige nationale opgørelser om detsamlede antal underretninger til kommunerne, der omhandler mistanke eller videnom overgreb, herunder seksuelle overgreb, mod børn under 18 år. I. I SISO’s senesteundersøgelse fra 2010 meldte 10 kommuner tilbage, at de registrerer sager, deromhandler seksuelle overgreb.3.5.1 Ankestyrelsens oplysningerAnkestyrelsen har tilbage i april 2008 estimeret det samlede antal underretningerpå landsplan til ca. 30.000. Tallene er behæftet med usikkerhed og dækker oversamtlige underretninger og altså ikke specifikt underretninger, der omhandler mistankeeller viden om overgreb.Tal fra Ankestyrelsen vedr. antal børn, hvor anbringelsesårsagen er registreret somseksuelle overgreb/incest og/eller vold viser, at der i 2010 var 41 børn, der blev anbragt,hvor anbringelsesårsagen var seksuelle overgreb/incest, mens der var 240børn med vold som anbringelsesårsag. I alt var der 273 børn i 2010, der blev anbragtmed seksuelle overgreb/ incest og/eller vold som anbringelsesårsag. Antalletaf børn i 2010 er generelt lidt lavere end i de foregående år.24

More magazines by this user
Similar magazines