EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

og handleplan senest tre måneder efter iværksættelse), støtte til forældrem.m.• Løbende vurdering af barnets trivsel og genopretning af normal hverdag• Løbende tilsyn med barnet ved anbringelse (serviceloven § 148)• Løbende vurdering af behov for støtte under barnets opvækstKommunerne har forskellige typer af tilbud til børn udsat for overgreb, herunderbørn udsat for seksuelt overgreb samt børn, der seksuelt krænker andre børn. Tilbuddenevarierer fra kommune til kommune og kan fx omfatte:• Børne- eller ungerådgivning i den kommunale forvaltning, som tilbyderkonsulentbistand til myndighedsområdets rådgivere og psykologer samtundersøgelse, psykosocial og terapeutisk behandling• Familietilbud med dag- og/eller døgnbehandling• Børne- og/eller ungetilbud med dag-/eller døgnbehandling• Telefonrådgivning til børn og ungeUndersøgelse, støtte og behandling i kommunalt regi varetages typisk af psykologermed specialisering i børnepsykologi og socialrådgivere med terapeutisk efteruddannelse.Der kan også være tilknyttet fx lægekonsulenter, pædagoger, ergoterapeuterm.m.Socialstyrelsen igangsatte i 2009 et nyt behandlingstilbud til børn og unge i aldersgruppen6-18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb. Tilbuddet udbydes i trekommuner og finansieres af satspuljemidler. Tilbuddet består af terapeutiske gruppeforløbi mindre grupper for henholdsvis piger og drenge inddelt i forskellige aldersgrupper.Gruppebehandlingen varetages af psykologer, og der er tale om lukkedesåvel som åbne gruppeforløb. Der gennemføres en effektevaluering af densamlede afprøvning, der afsluttes i 2014.4.1.4 Samarbejde internt i kommunenDet er en kommunal opgave at organisere, koordinere og sagsbehandle, når der opstårmistanke eller viden om, at et barn har været udsat for overgreb. Det sammegælder, hvis et barn har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd over for et andetbarn. Når forvaltningen modtager en underretning fra skole, daginstitution elleranbringelsessted, har kommunen pligt til at forholde sig undersøgende og vurdere,om der jf. § 50 i serviceloven skal foretages en børnefaglig undersøgelse af barnetsforhold med henblik på at afdække ressourcer og problemer hos barn, familie ognetværk.Kommunen skal som led i undersøgelsen inddrage relevante kommunale fagpersoner,der allerede har viden om barnets og familiens forhold. Det kan ske ved at inddragesundhedsplejersker, pædagoger, psykologer, lærere, personale på et eventueltanbringelsessted etc. Undersøgelsen skal resultere i en begrundet stillingtagen til,om der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger efter § 52 i serviceloven og ibekræftende fald af hvilken art, fx støtte og behandling efter et overgreb.Den kommunale myndighedssagsbehandler har som barnets sagsbehandler til opgaveat koordinere i henhold til barnets bedste og den til enhver tid gældende lovgivning.Myndighedssagsbehandler har endvidere ansvar for at koordinere dettværfaglige samarbejde. Sagsbehandleren skal bl.a. indhente relevante fagpersoners30

More magazines by this user
Similar magazines