EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

Opgaverne omfatter fx forebyggelse samt målrettet hjælp, støtte, socialpædagogikog samtaleterapi og endvidere varetagelse af en koordinerende rolle i forbindelsemed den samlede indsats (både inden for og uden for kommunen) over for barneteller den unge og dennes familie og/eller pårørende. Personalet er socialfagligttværfagligt sammensat og samlet under ét tag i den enkelte kommune for at udnyttede forskellige faglige ressourcer og løfte mere komplicerede problemstillinger viateamsamarbejde.Der findes eksempler på mere specialiserede tilbud, hvor man har etableret rådgivningscentrerettet mod familier med børn, der har været udsat for seksuelle overgrebeller andre traumatiske hændelser. I Københavns Kommune findes der Sct.Stefans Rådgivningscenter, som tilbyder hjælp til familier udsat for seksuelle overgrebsamt familier, som har oplevet en akut krise i form af fx voldsom ulykke elleruventet dødsfald i familien. Tilsvarende findes der i Aarhus Kommune LangenæsRådgivningscenter, hvor familier kan få hjælp, hvis barnet mistrives på grund afseksuelle krænkelser, tab og traumatiske hændelser.I den enkelte kommune er underlaget for udvikling og vedligeholdelse af ekspertiseog specifik viden og erfaring med overgreb, herunder seksuelle overgreb mod børn,oftest relativt beskedent. Der kunne derfor tænkes i at styrke det tværkommunalesamarbejde i disse sager. Der findes aktuelt ikke egentlige eksempler på aftalttværkommunalt samarbejde.4.1.6 SISO – Videnscenter om Sociale Indsatser ved vold og SeksuelleOvergreb mod børn.SISO er en del af Regeringens handlingsplan om bekæmpelse af seksuelt misbrugaf børn og har siden januar 2007 været forankret i Socialstyrelsens Børn og Ungeenhed.SISO har fokus på de sociale indsatser i sager om overgreb mod børn, ogkommunernes indsatser og opgaver på området er derfor et særligt omdrejningspunktfor SISO's arbejde.Siden 2007 har SISO tilbudt konsulentbistand til kommuner, der ønsker at udvikleog implementere skriftlige beredskaber til håndtering af sager om overgreb modbørn. I perioden 2007-2011 har SISO samlet set haft kontakt til 56 kommuner. I 40af de 56 kommuner er der indgået konkret aftale om SISO's konsulentbistand tilimplementeringsforløb, og flere kommuner er på vej. Ved udgangen af 2011 har 28af de 40 kommuner med hjælp fra SISO udarbejdet et skriftligt beredskab, mens deresterende 12 kommuner er i gang med udarbejdelsen.SISO tilbyder anonym telefonrådgivning til fagfolk, som i deres hverdag arbejdermed børn og unge, fx sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, socialrådgiverem.m.. Det kan dreje sig om tolkning af de tegn og signaler, et barn eller en ung udviser,eller om hvordan man konkret håndterer en situation. Det kan også dreje sigom, hvor og hvordan man kan få relevant behandling til barnet og/eller familien.SISO kan yde faglig sparring, give konkrete råd og være behjælpelig med at henvisetil de relevante instanser. Endelig kan SISO besvare spørgsmål af mere generelog oplysende karakter vedr. temaet seksuelle overgreb.Rådgivningen betjenes af konsulenter med særlig viden og erfaring i forhold til temaetseksuelle overgreb og vold mod børn. Konsulenterne har en socialfaglig baggrundtypisk socialrådgivere med relevant efteruddannelse og med erfaring fra socialtarbejde med udsatte børn og unge.32

More magazines by this user
Similar magazines