EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

Det fremgår af Rigsadvokatens meddelelse, at når politiet modtager en anmeldelseom et seksuelt overgreb mod et barn, skal der snarest – i samråd med anklagemyndigheden– tages stilling til, om barnet skal videoafhøres.Det fremgår endvidere af meddelelsen, at videoafhøringer bør søges gennemførthurtigst muligt, og hvis det er praktisk muligt inden en uge fra anmeldelsen. Formåleter at sikre barnets hukommelse og at skåne barnet for at blive afhørt på ettidspunkt, hvor en behandling er gået i gang. Endvidere kan en afhøring inden forkort tid efter anmeldelsen være med til at mindske risikoen for påvirkninger af barnetfra familien eller andre.Videoafhøringer foregår i særligt indrettede videoafhøringslokaler og må kun foretagesaf særligt uddannede polititjenestemænd. Uddannelsen består, udover dengenerelle 4-årige grunduddannelse, i specialkurset ’Seksuelle overgreb mod børn’og i ’Videoafhørerkurset’. Begge kurser er nationale uddannelser forankret i Rigspolitiet.Videoafhøringslokalet er normalt placeret på politistationen. Forskellige praktiskeog geografiske forhold medfører dog, at placeringen af videoafhøringslokalet i vissepolitikredse er placeret på andre lokaliteter. Det gælder bl.a. hos Østjyllands Politi,hvor videoafhøringslokalet er placeret hos Center for Børn udsat for Overgreb(CBO) på Aarhus Universitetshospital i Skejby.Forud for gennemførelse af selve videoafhøringen anbefales det, at den særligt uddannedevideoafhører aflægger barnet et ’hjemmebesøg’ for at sikre, at barnet følersig mere tryg ved under afhøringen at tale med en person, det er blevet præsenteretfor tidligere. Det er også af betydning for afhøringen, at polititjenestemanden hartruffet barnet forud og har haft lejlighed til at danne sig et indtryk af barnet, herunderbarnets sproglige udvikling. Det nærmere indhold i afhøringen må ikke drøftesmed barnet forud for videoafhøringen.Inden videoafhøringen skal der beskikkes en forsvarer for den, der er mistænkt ellersigtet eller senere måtte blive mistænkt eller sigtet i sagen, hvis videoafhøringenformodes at skulle anvendes som bevis under hovedforhandlingen.Til stede ved videoafhøringen er barnet og den særligt uddannede polititjenestemand.Det anbefales, at der ikke er yderligere personer i afhøringslokalet, men hvisder er særlige behov for at styrke barnets tryghed, kan en ’tryghedsskabende’ personmedvirke, fx en pædagog fra barnets institution.Herudover kan tilstedeværelsen af en tolk efter omstændighederne være nødvendig.Under afhøringen vil der i et andet lokale (monitorrummet) befinde sig følgendepersoner:• Anklageren• Forsvareren for sigtede/mistænkte• Barnets bistandsadvokat• Repræsentanten for de sociale myndigheder• Politiets sagsbehandler35

More magazines by this user
Similar magazines