EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

4.3 Tilbud og indsatser i sundhedsvæsnet4.3.1 Beskrivelse af hovedfunktionsniveauetBørn henvises til landets pædiatriske afdelinger med mange forskellige symptomer,herunder også symptomer der kan være foranlediget af fx overgreb eller misrøgt.De pædiatriske afdelinger foretager en indledende undersøgelse af barnet med henblikpå diagnostisk afklaring og efterfølgende behandling. På enkelte af landetspædiatriske afdelinger udover de tre højt specialiserede er der opbygget særligekompetencer på området.Barnet kan viderehenvises til en af de tre højt specialiserede afdelinger med henblikpå yderligere specialiseret vurdering, undersøgelse og behandling. På de højtspecialiserede afdelinger er der særlig ekspertise samt understøttende funktioner tiltværfagligt, specialiseret og eventuelt tværsektorielt samarbejde.Der kan også være behov for inddragelse af andre specialafdelinger i sygehusregi,fx i relation til traumebehandling, herunder ortopædkirurgi, neurokirurgi, højt specialiseretintensiv behandling (længerevarende respiratorbehandling, intubationm.m.), børneoftalmolog, børneotolog, radiologer med særlige kompetencer i relationtil børn (specielt udførelse og tolkning af røntgen af totalskelet samt MRscanningaf cerebrum) og knogleskintigrafi.Inddragelse af andre specialafdelinger kan være relevant i tilfælde, hvor mistankeom overgreb er opstået på baggrund af en række somatiske og psykiske symptomer,og hvor der er brug for en differentialdiagnostisk afklaring (dvs. afklaring afsymptomernes bagvedliggende årsag fx en bestemt sygdom, med henblik på at stilleden rette diagnose og dermed have grundlag for iværksættelse af den rette behandling).4.3.2 Beskrivelse af de højt specialiserede centreSeksuelt misbrugte børn er af Sundhedsstyrelsen fastsat som en højt specialiseretsygehusfunktion i specialet pædiatri og varetages i Region Hovedstaden (Rigshospitalet),Region Syddanmark (Odense Universitetshospital) og Region Midtjylland(Aarhus Universitetshospital Skejby). Disse tre sygehuse har således et særligtmålrettet, tværfagligt og specialiseret tilbud med henblik på at sikre høj faglig kvaliteti undersøgelse og behandling af sådanne børn.På Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital, Skejby, er der etableret centresærligt til modtagelse, undersøgelse og behandling af børn udsat for seksuelt overgreb,eller hvor der er mistanke herom. Særligt centret ved Aarhus Universitetshospital,Skejby tager form af et slags børnehus i den forstand, at centret har et tværsektorieltfokus og samarbejde, herunder et fast og forpligtende samarbejde medØstjyllands Politi og Aarhus Kommune. Centret på Rigshospitalet og Børneafdelingenpå Odense Universitetshospital samarbejder også tæt med både politi ogkommuner, men samarbejdet er her ikke formaliseret.Center for Seksuelle Overgreb (CSO), børneteamet, RigshospitaletTeam for Seksuelt Misbrugte Børn ved Rigshospitalet blev oprettet i 2001 som etprojekt og etableret som en permanent funktion i 2004. I 2011 blev teamet lagt37

More magazines by this user
Similar magazines