EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sammen med Center for Seksuelle Overgreb til én enhed. Centeret er opdelt i treteams – et børneteam, et ungeteam og et voksenteam.CSO’s tilbud er tværfagligt og rettet mod børn, forældre og professionelle, der harbehov for specialiseret behandling og rådgivning ved seksuelle overgreb mod børn.Indsatsen er overgrebsfokuseret og af kortere varighed. Tilbuddets målgruppe erspecifikt afgrænset til seksuelle overgreb.Tilbuddet på CSO er baseret på et tæt samarbejde mellem pædiater fra Rigshospitaletspædiatriske afdeling samt børnesygeplejerske, psykologer, socialrådgivere ogsekretær. Der er endvidere et tæt formaliseret samarbejde med Retsmedicinsk Institutved Rigshospitalet.I sager, hvor politiet som et led i efterforskningen begærer en retsmedicinsk undersøgelse,kontakter retsmedicineren CSO’s sygeplejerske, som kontakter familien ogforbereder dem på undersøgelsen. Der er således fra første færd etableret en kontakttil CSO, som vil være dem, der varetager den fortsatte kontakt til familien.CSO’s pædiater og sygeplejersker varetager i samarbejde med retsmedicineren undersøgelsenaf barnet, så barnet ved én og samme undersøgelse undersøges kliniskog efterforskningsmæssigt. Ungeteamet varetager også henvendelser om voldtægtfra unge mellem 15 og 17 år. Ved undersøgelse af unge kvinder mellem 15 og 17år vil undersøgelsen blive varetaget af en gynækolog i samarbejde med retsmediciner.Undersøgelsen foretages i et børnevenligt indrettet lokale. CSO samarbejderendvidere med politiet med henblik på at koordinere den efterforskningsmæssigeindsats med den behandlingsmæssige indsats.Den psykosociale behandling varetages af centrets psykologer og socialrådgivere.Behandlingen kan foregå som individuelle forløb eller gruppeforløb både til børnog forældre/omsorgspersoner. Der tilbydes gruppebehandling, når der er patientgrundlagtil det. CSO vægter, at behandlingen er et helhedsorienteret tilbud, hvorder er et parallelt behandlingsforløb til barnet ved en psykolog og til forældre/omsorgspersonerved en socialrådgiver.Der er ingen visitationskriterier udover alder, og der er ingen tidsgrænse for, hvorlang tid efter overgrebet barnet, forældre/pårørende eller professionelle kan henvendesig. CSO har åbent hverdage i dagtiden. Uden for åbningstid kan henvendelserettes til Rigshospitalets børnemodtagelse, som der er samarbejde med. For ungetilbyder centret akut somatisk undersøgelse døgnet rundt alle ugens dage.Udover det kliniske arbejde tilbyder CSO telefonrådgivning til både pårørende ogprofessionelle samt supervision til professionelle, der arbejder med familien i nærmiljøet.Som noget nyt er CSO begyndt at inddrage et konfronterende møde (mediation)mellem barn og krænker i de sager, hvor betingelserne for dette er opfyldt.Der indledes i disse sager et tæt samarbejde med krænkerens behandler.CSO har endvidere en videnscenterfunktion, som har til opgave at generere projekterog metodeudvikling samt forestå centrets database. Videnscentret varetagerendvidere formidlingsopgaver i form af oplysning om seksuelle overgreb via fxundervisning, temadage, oplæg i institutioner og på konferencer.Center for Børn udsat for Overgreb (CBO), Aarhus Universitetshospital, SkejbyCenter for Børn udsat for Overgreb (CBO) blev etableret i 2007. Centret er placereti fysisk tilknytning til Retsmedicinsk Institut på Skejby Sygehus. Centret er det38

More magazines by this user
Similar magazines