EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

Samtidig lægges der i evalueringen vægt på, at lettilgængelighed er afgørende foret børnehus. Ikke bare for de børn og familier, der skal benytte huset, men også forde fagpersoner, der skal gøre brug af det (og ikke har det som fast arbejdsplads).Hvis børnehuset ligger et uhensigtsmæssigt sted, er der stor risiko for, at sagen udredeslokalt.Den kvalitetsmæssige fordel, der ligger i samarbejdet i et børnehus, består især afden koordination og det kontinuerlige samarbejde, som er muligt her. I løsere samarbejdsformerer det vanskeligere at fastholde den flerfaglige specialistkompetence,som kendetegner en børnehusmodel. Evalueringen viser imidlertid, at samarbejdetikke fungerer efter hensigten i alle børnehusene, fx har lægesamarbejdet ikke værettilstrækkeligt. Evalueringen finder, at det af geografiske årsager kan være vanskeligtat etablere børnehusmodellen fuldt ud alle steder, så der kan være behov forflere typer af børnehuse, fx et samarbejde mellem a) ’komplette’ børnehuse og b)børnehuse, som ønsker at udvikle sig til ’komplette’ børnehuse, men endnu ikke erdet og c) mindre lokale enheder, som ikke arbejder på at blive børnehuse efter denationale kriterier.Ligeledes foreslår evalueringen, at man udvider målgruppen af børn, der kan fåhjælp i børnehuset, bl.a. også for at sikre et tilstrækkeligt grundlag. De svenske erfaringerviser, at børn under 4 år og over 14 sjældent kommer i børnehusene. Ligeledesbør man ifølge evalueringen være opmærksom på, at børn med funktionsnedsættelseogså er en del af målgruppen. Evalueringen anbefaler, at man fremadrettetovervejer fordele og ulemper i forhold til børn, der har krænket andre børn, samtbørn, der har været vidne til vold. Hvis disse børn skal være en del af målgruppen,er det vigtigt, at man udvikler børnehusenes tilbud specifikt i forhold til disse børn.4.4.5 Perspektivering af internationale erfaringer i dansk kontekstOvergreb mod børn er et komplekst problem, som ikke kan løses med enkle tiltag.Internationalt set har børnehusmodellen udviklet sig på baggrund af en øget opmærksomhedpå de komplekse problematikker, der udspiller sig i disse sager og enerkendelse af, at vi skal blive bedre til at få øje på, handle på og håndtere sagerne –med mindst mulig belastning for børnene og deres familier. De foreløbige internationaleevalueringer af børnehuse viser overordnet set, at børnehusmodellen er eneffektiv ramme, hvis kvalitet består i - når den er implementeret fuldt ud - at dentilbyder en tværfaglig og tværsektoriel ramme omfattende sociale myndigheder,politi og sundhedsvæsen for identificering og håndtering af barnets og familiensproblematikker. Kernen i børnehusmodellen er en børnevenlig, specialiseret og effektivtilgang til at undersøge, håndtere, behandle og retsforfølge sager om overgrebmod børn.De internationale erfaringer viser, at der bør være fælles retningslinjer eller standarderfor børnehuse med henblik på, at børn, unge og deres familier i den vanskeligesituation modtager samme højt kvalificerede tilbud på tværs af landet. Endviderevil fælles retningslinjer eller standarder give mulighed for fælles dokumentationaf og opfølgning på indsatsen i børnehusmodellerne. Børnehusene kan dog antageforskellige former og forankres forskelligt, idet børnehusene typisk udviklesunder hensynstagen til lokale geografiske og organisatoriske forhold.44

More magazines by this user
Similar magazines