EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

• Sikre ophør af overgreb• Beskytte barnet samt skabe trygge rammer på både kort og længere sigt• Hjælpe barnet til bedst muligt at overvinde de psykiske, fysiske og udviklingsmæssigeskader, det er blevet påført i forløbet• Sikre at undersøgelser, udredninger, efterforskning m.v. ikke påfører barnetnye traumer eller forværrer tidligere traumerUnder hensyn til bl.a. forebyggelse af yderligere overgreb har politiet til opgave atefterspore og identificere gerningsmænd, samle beviser m.v., hvilket, sammenholdtmed den kommunale indsats for at opfylde servicelovens forudsætninger, kan medførerisiko for yderligere belastninger af barnet, dets familie, nærmiljø m.v. Tilsvarendekan lægelige undersøgelser være traumatiserende for barnet.Det er derfor vigtigt, at de forskellige aktiviteter, som en rejst mistanke om overgrebudløser, håndteres af alle involverede instanser med fokus på, at barnets tarvskal være i centrum og tilgodeses i alle forløbets forskellige faser.Tilbud og indsatser bør tilrettelægges ud fra den præmis, at kommunerne altid erinvolveret, hvis der er kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en unghar været udsat for overgreb, og at politi og sundhedsvæsen kun involveres, hvisder vurderes at være behov herfor, eller hvis sagen starter i det regi.5.2 Baggrund for modeller for børnehuseI en række andre lande er der udviklet modeller for samling af indsatserne over forbarnet og familien. Modellerne indebærer, at der etableres et tværsektorielt samarbejdemellem sociale myndigheder, politi og sundhedsvæsen med udgangspunkt ilokaler, der er børnevenligt indrettet. I Norden har denne organisationsform fåetbetegnelsen ’børnehus’.Som det tidligere er skitseret, viser de internationale erfaringer, at børnehuse ipraksis findes i mange forskellige former og har forskellig faglig bredde og opgaveportefølje.Uanset form og indhold har børnehusene generelt været et svar på udfordringenom øget kvalitet i sagsbehandlingen, herunder bedre tværfagligt ogtværsektorielt samarbejde og koordination i sager om overgreb på børn. Erfaringernepeger på, at børnehusmodeller kan fungere som en god ramme for arbejdet,om end der er brug for mere viden om de forskellige former for børnehuse, herunderfordele og ulemper ved forskellige modeller.Med baggrund i ønsket om at styrke kvaliteten af den tværsektorielle og tværfagligeindsats på området forekommer det således hensigtsmæssigt at etablere børnehusei Danmark. Der findes i dag kun få eksempler på børnehuslignende tilbud iDanmark. Videreudvikling og etablering af børnehuse i Danmark kan med fordelbygge på allerede eksisterende, kvalificerede tilbud og erfaringer samt sikre tilvejebringelseaf yderligere tilbud samt eventuel opgradering af eksisterende tilbud, såindsatsen kan blive af ensartet god kvalitet på tværs af landet.Kravene til en organisatorisk løsning kan opsummeres i følgende:46

More magazines by this user
Similar magazines