EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

• Barnet i centrum, herunder fokus på barnets behov, bl.a. for trygge ogbørnevenlige rammer• Forpligtende samarbejde og koordination tværsektorielt og på relevantniveau mellem kommuner, politi og sygehusvæsen• Let tilgængelighed for henvendelser og tilbud, hvor det er muligt• Velkvalificeret og kompetent personale med viden, rutine og erfaring• Tilstedeværelse af relevante tværsektorielle og tværfaglige kompetenceri forhold til opgaverne• Fysiske huse med fast personale, der samarbejder i et formaliseret netværkaf faglig ekspertise• Høj faglig kvalitet i opgaveløsningen• Ensartet kvalitet af tilbud til børn på tværs af landet• Dokumentation og evaluering af indsatsenI sager om overgreb mod børn er der et væsentligt hensyn til let tilgængelighed tiltilbuddene, herunder et behov for nærhed - især i de tilfælde eller faser, hvor der ertale om længerevarende forløb med behov for hyppig kontakt. Der er samtidig behovfor, at opgaverne varetages på højt kvalitetsniveau, hvilket stiller store krav tilrutine, viden og erfaring, samt at opgaverne varetages steder, hvor der er det fornødneapparatur og organisatoriske ’set up’. Hensynet hertil tilsiger, at opgavernesamles få steder og på få hænder.Hensynet til nærhed og hensynet til tilbud af høj kvalitet kan være svære at forene.Børnehuse må ikke centraliseres i et sådant omfang, at det bliver for vanskeligt forbarnet og familien at modtage den relevante støtte, hjælp, vurdering og behandling.Samtidig er det vigtigt, at barnet og familien kan tilbydes højt kvalificeret undersøgelse,støtte, hjælp, vurdering og behandling, og det betyder, at børnehusfunktionerikke kan etableres mange steder i landet, da det ikke vil være muligt at opretholdeden fornødne ekspertise i et stort antal børnehuse. Etableringen af børnehuse iDanmark må derfor ske på baggrund af en afvejning af sådanne hensyn.En sag vil typisk forløbe i gennem tre faser:1. En indledende fase, hvor mistanke opstår og skal søges bestyrket eller afkræftet2. En intensiv undersøgelsesfase, hvor hændelsesforløbet samt barnets behovfor støtte undersøges og afklares3. En opfølgende fase, hvor barnet, familien og nærmiljøet modtager de relevantetilbud til så vidt muligt at blive i stand til at fungere og udvikle sigpositivt fremadrettetGenerelt gælder, at der bør foreligge planer, vejledninger, beredskaber og kvalitetsstandarderfor det offentliges indsats i hver fase, således at den relevante indsatskan leveres koordineret, hensigtsmæssigt og i rette tid. I den forbindelse skal derforeligge de nødvendige og relevante samarbejdsaftaler og koordineringsfora mellemde involverede sektorer, herunder bl.a. klare visiteringsaftaler m.v. under hensyntil fx barnets behov og en sags kompleksitet.47

More magazines by this user
Similar magazines